Φορολογικές επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις. Μεταβολές φορολόγησης στο πέρασμα των ετών 2014-2015-2016 και 2017.

Φορολογικές επιβαρύνσεις και ελαφρύνσεις. Μεταβολές φορολόγησης στο πέρασμα των ετών 2014-2015-2016 και 2017.

Σύνταξη - επιμέλεια

Επιστημονική ομάδα TAXHEAVENΗ επιστημονική ομάδα του κόμβου, ετοίμασε και παρουσιάζει στους συναδέλφους αναλυτικούς πίνακες, μέσα από τους οποίους μπορούν να δουν και να συγκρίνουν τη διακύμανση των φορολογικών βαρών και κατά συνέπεια των εισοδημάτων που απομένουν στο φορολογούμενο, στην πορεία των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017, ανάλογα με το είδος και το ύψος του εισοδήματος που έχει δηλωθεί. Ταυτόχρονα, μέσα από τα αναλυτικά γραφήματα είναι εύκολο να γίνουν οι απαραίτητες συγκρίσεις.

Έχουν επιλεγεί ενδεικτικά ποσά εισοδήματος έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται όλες οι περιπτώσεις (χαμηλά και υψηλά εισοδήματα). Η βασική παραδοχή πάνω στην οποία στηρίχθηκε ο σχεδιασμός και οι υπολογισμοί όλων των πινάκων βασίζεται στο γεγονός ότι όλα τα εισοδήματα που λαμβάνει ο κάθε φορολογούμενος καταλήγουν στη φορολογική του δήλωση, οπότε οι όποιες επιβαρύνσεις ή ελαφρύνσεις αποτυπώνονται πάνω στο εκκαθαριστικό σημείωμα (σ.σ. στους πίνακες δεν έχουν ληφθεί υπόψη οι φόροι με τους οποίους επιβαρύνονται τα νομικά πρόσωπα).

Σε επόμενο άρθρο θα ακολουθήσουν ανάλογοι πίνακες που θα περιλαμβάνουν και τις ασφαλιστικές εισφορές, έτσι ώστε να γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι τις επιπτώσεις των φορολογικών και ασφαλιστικών διατάξεων (ελαφρύνσεις ή επιβαρύνσεις).


Ι. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 12.000,00 €

i. Ανάλυση φόρων, επιβαρύνσεων και τελικού διαθέσιμου εισοδήματος

2014   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 12.000,00     540,00 0,00   540,00 4,50% 11.460,00 95,50%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 12.000,00     3.120,00 0,00 650,00 3.770,00 31,42% 8.230,00 68,58%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 12.000,00 3.120,00 888,00   0,00   4.008,00 33,40% 7.992,00 66,60%
Μέτοχος Α.Ε. 12.000,00 3.120,00 888,00   0,00   4.008,00 33,40% 7.992,00 66,60%
Μέλος Ο.Ε. 12.000,00 3.120,00     0,00   3.120,00 26,00% 8.880,00 74,00%
Ακίνητη περιουσία 12.000,00     1.320,00 0,00   1.320,00 11,00% 10.680,00 89,00%                 
2015   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 12.000,00     540,00 0,00   540,00 4,50% 11.460,00 95,50%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 12.000,00     3.120,00 0,00 650,00 3.770,00 31,42% 8.230,00 68,58%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 12.000,00 3.480,00 852,00   0,00   4.332,00 36,10% 7.668,00 63,90%
Μέτοχος Α.Ε. 12.000,00 3.480,00 852,00   0,00   4.332,00 36,10% 7.668,00 63,90%
Μέλος Ο.Ε. 12.000,00 3.120,00     0,00   3.120,00 26,00% 8.880,00 74,00%
Ακίνητη περιουσία 12.000,00     1.320,00 0,00   1.320,00 11,00% 10.680,00 89,00%

                     
2016   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 12.000,00     740,00 0,00   740,00 6,17% 11.260,00 93,83%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 12.000,00     2.640,00 0,00 650,00 3.290,00 27,42% 8.710,00 72,58%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 12.000,00 3.480,00 852,00   0,00   4.332,00 36,10% 7.668,00 63,90%
Μέτοχος Α.Ε. 12.000,00 3.480,00 852,00   0,00   4.332,00 36,10% 7.668,00 63,90%
Μέλος Ο.Ε. 12.000,00 3.480,00     0,00   3.480,00 29,00% 8.520,00 71,00%
Ακίνητη περιουσία 12.000,00     1.800,00 0,00   1.800,00 15,00% 10.200,00 85,00%

                     
2017   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 12.000,00     740,00 0,00   740,00 6,17% 11.260,00 93,83%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 12.000,00     2.640,00 0,00 650,00 3.290,00 27,42% 8.710,00 72,58%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 12.000,00 3.480,00 1.278,00   0,00   4.758,00 39,65% 7.242,00 60,35%
Μέτοχος Α.Ε. 12.000,00 3.480,00 1.278,00   0,00   4.758,00 39,65% 7.242,00 60,35%
Μέλος Ο.Ε. 12.000,00 3.480,00     0,00   3.480,00 29,00% 8.520,00 71,00%
Ακίνητη περιουσία 12.000,00     1.800,00 0,00   1.800,00 15,00% 10.200,00 85,00%

 

ii. Συγκεντρωτικοί πίνακες ανά είδος εισοδήματος


Μισθωτός / συνταξιούχος   Μέτοχος Α.Ε. (μέλος Δ.Σ.)
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Εισόδημα 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00   Εισόδημα 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Φόρος 540,00 540,00 740,00 740,00   Εταιρικός φόρος 3.120,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00
Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 0,00   Φόρος διανομής 888,00 852,00 852,00 1.278,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 540,00 540,00 740,00 740,00   Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 0,00
Διαφορά από 2014 - 0,00 200,00 200,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 4.008,00 4.332,00 4.332,00 4.758,00
            Διαφορά από 2014 - 324,00 324,00 750,00
Επιχειρηματική δραστηριότητα φ.π.            
  2014 2015 2016 2017   Μέλος Ο.Ε.
Εισόδημα 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00     2014 2015 2016 2017
Φόρος 3.120,00 3.120,00 2.640,00 2.640,00   Εισόδημα 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 0,00   Εταιρικός φόρος 3.120,00 3.120,00 3.480,00 3.480,00
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 650,00   Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 0,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 3.770,00 3.770,00 3.290,00 3.290,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 3.120,00 3.120,00 3.480,00 3.480,00
Διαφορά από 2014 - 0,00 -480,00 -480,00   Διαφορά από 2014 - 0,00 360,00 360,00
                     
Εταίρος Ε.Π.Ε.   Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Εισόδημα 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00   Εισόδημα 12.000,00 12.000,00 12.000,00 12.000,00
Εταιρικός φόρος 3.120,00 3.480,00 3.480,00 3.480,00   Φόρος 1.320,00 1.320,00 1.800,00 1.800,00
Φόρος διανομής 888,00 852,00 852,00 1.278,00   Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 0,00
Εισφορά αλληλεγγύης 0,00 0,00 0,00 0,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 1.320,00 1.320,00 1.800,00 1.800,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 4.008,00 4.332,00 4.332,00 4.758,00   Διαφορά από 2014 - 0,00 480,00 480,00
Διαφορά από 2014 - 324,00 324,00 750,00            


iii. Αναλυτικό γράφημα

 ΙΙ. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 21.000,00 €


i. Ανάλυση φόρων, επιβαρύνσεων και τελικού διαθέσιμου εισοδήματος

2014   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 21.000,00     2.520,00 420,00   2.940,00 14,00% 18.060,00 86,00%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 21.000,00     5.460,00 420,00 650,00 6.530,00 31,10% 14.470,00 68,90%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 21.000,00 5.460,00 1.554,00   155,40   7.169,40 34,14% 13.830,60 65,86%
Μέτοχος Α.Ε. 21.000,00 5.460,00 1.554,00   155,40   7.169,40 34,14% 13.830,60 65,86%
Μέλος Ο.Ε. 21.000,00 5.460,00     155,40   5.615,40 26,74% 15.384,60 73,26%
Ακίνητη περιουσία 21.000,00     4.290,00 420,00   4.710,00 22,43% 16.290,00 77,57%                 
2015   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 21.000,00     2.520,00 294,00   2.814,00 13,40% 18.186,00 86,60%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 21.000,00     5.460,00 294,00 650,00 6.404,00 30,50% 14.596,00 69,50%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 21.000,00 6.090,00 1.491,00   104,37   7.685,37 36,60% 13.314,63 63,40%
Μέτοχος Α.Ε. 21.000,00 6.090,00 1.491,00   104,37   7.685,37 36,60% 13.314,63 63,40%
Μέλος Ο.Ε. 21.000,00 5.460,00     108,78   5.568,78 26,52% 15.431,22 73,48%
Ακίνητη περιουσία 21.000,00     4.290,00 294,00   4.584,00 21,83% 16.416,00 78,17%

                     
2016   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 21.000,00     2.800,00 226,00   3.026,00 14,41% 17.974,00 85,59%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 21.000,00     4.690,00 226,00 650,00 5.566,00 26,50% 15.434,00 73,50%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 21.000,00 6.090,00 1.491,00   64,02   7.645,02 36,40% 13.354,98 63,60%
Μέτοχος Α.Ε. 21.000,00 6.090,00 1.491,00   64,02   7.645,02 36,40% 13.354,98 63,60%
Μέλος Ο.Ε. 21.000,00 6.090,00     64,02   6.154,02 29,30% 14.845,98 70,70%
Ακίνητη περιουσία 21.000,00     4.950,00 226,00   5.176,00 24,65% 15.824,00 75,35%

                     
2017   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 21.000,00     2.800,00 226,00   3.026,00 14,41% 17.974,00 85,59%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 21.000,00     4.690,00 226,00 650,00 5.566,00 26,50% 15.434,00 73,50%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 21.000,00 6.090,00 2.236,50   64,02   8.390,52 39,95% 12.609,48 60,05%
Μέτοχος Α.Ε. 21.000,00 6.090,00 2.236,50   64,02   8.390,52 39,95% 12.609,48 60,05%
Μέλος Ο.Ε. 21.000,00 6.090,00     64,02   6.154,02 29,30% 14.845,98 70,70%
Ακίνητη περιουσία 21.000,00     4.950,00 226,00   5.176,00 24,65% 15.824,00 75,35%

 

ii. Συγκεντρωτικοί πίνακες ανά είδος εισοδήματος


Μισθωτός / συνταξιούχος   Μέτοχος Α.Ε. (μέλος Δ.Σ.)
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Εισόδημα 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00   Εισόδημα 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
Φόρος 2.520,00 2.520,00 2.800,00 2.800,00   Εταιρικός φόρος 5.460,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00
Εισφορά αλληλεγγύης 420,00 294,00 226,00 226,00   Φόρος διανομής 1.554,00 1.491,00 1.491,00 2.236,50
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 2.940,00 2.814,00 3.026,00 3.026,00   Εισφορά αλληλεγγύης 155,40 104,37 64,02 64,02
Διαφορά από 2014 - -126,00 86,00 86,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 7.169,40 7.685,37 7.645,02 8.390,52
            Διαφορά από 2014 - 515,97 475,62 1.221,12
Επιχειρηματική δραστηριότητα φ.π.            
  2014 2015 2016 2017   Μέλος Ο.Ε.
Εισόδημα 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00     2014 2015 2016 2017
Φόρος 5.460,00 5.460,00 4.690,00 4.690,00   Εισόδημα 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
Εισφορά αλληλεγγύης 420,00 294,00 226,00 226,00   Εταιρικός φόρος 5.460,00 5.460,00 6.090,00 6.090,00
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 650,00   Εισφορά αλληλεγγύης 155,40 108,78 64,02 64,02
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 6.530,00 6.404,00 5.566,00 5.566,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 5.615,40 5.568,78 6.154,02 6.154,02
Διαφορά από 2014 - -126,00 -964,00 -964,00   Διαφορά από 2014 - -46,62 538,62 538,62
                     
Εταίρος Ε.Π.Ε.   Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Εισόδημα 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00   Εισόδημα 21.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00
Εταιρικός φόρος 5.460,00 6.090,00 6.090,00 6.090,00   Φόρος 4.290,00 4.290,00 4.950,00 4.950,00
Φόρος διανομής 1.554,00 1.491,00 1.491,00 2.236,50   Εισφορά αλληλεγγύης 420,00 294,00 226,00 226,00
Εισφορά αλληλεγγύης 155,40 104,37 64,02 64,02   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 4.710,00 4.584,00 5.176,00 5.176,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 7.169,40 7.685,37 7.645,02 8.390,52   Διαφορά από 2014 - -126,00 466,00 466,00
Διαφορά από 2014 - 515,97 475,62 1.221,12            

 

iii. Αναλυτικό γράφημα
ΙΙΙ. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 42.000,00 €


i. Ανάλυση φόρων, επιβαρύνσεων και τελικού διαθέσιμου εισοδήματος

2014   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 42.000,00     10.940,00 840,00   11.780,00 28,05% 30.220,00 71,95%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 42.000,00     10.920,00 840,00 650,00 12.410,00 29,55% 29.590,00 70,45%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 42.000,00 10.920,00 3.108,00   621,60   14.649,60 34,88% 27.350,40 65,12%
Μέτοχος Α.Ε. 42.000,00 10.920,00 3.108,00   621,60   14.649,60 34,88% 27.350,40 65,12%
Μέλος Ο.Ε. 42.000,00 10.920,00     621,60   11.541,60 27,48% 30.458,40 72,52%
Ακίνητη περιουσία 42.000,00     11.220,00 840,00   12.060,00 28,71% 29.940,00 71,29%                 
2015   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 42.000,00     10.940,00 840,00   11.780,00 28,05% 30.220,00 71,95%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 42.000,00     10.920,00 840,00 650,00 12.410,00 29,55% 29.590,00 70,45%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 42.000,00 12.180,00 2.982,00   417,48   15.579,48 37,09% 26.420,52 62,91%
Μέτοχος Α.Ε. 42.000,00 12.180,00 2.982,00   417,48   15.579,48 37,09% 26.420,52 62,91%
Μέλος Ο.Ε. 42.000,00 10.920,00     621,60   11.541,60 27,48% 30.458,40 72,52%
Ακίνητη περιουσία 42.000,00     11.220,00 840,00   12.060,00 28,71% 29.940,00 71,29%

                     
2016   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 42.000,00     10.220,00 1.476,00   11.696,00 27,85% 30.304,00 72,15%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 42.000,00     11.900,00 1.476,00 650,00 14.026,00 33,40% 27.974,00 66,60%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 42.000,00 12.180,00 2.982,00   667,00   15.829,00 37,69% 26.171,00 62,31%
Μέτοχος Α.Ε. 42.000,00 12.180,00 2.982,00   667,00   15.829,00 37,69% 26.171,00 62,31%
Μέλος Ο.Ε. 42.000,00 12.180,00     667,00   12.847,00 30,59% 29.153,00 69,41%
Ακίνητη περιουσία 42.000,00     13.000,00 1.476,00   14.476,00 34,47% 27.524,00 65,53%

                     
2017   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 42.000,00     10.220,00 1.476,00   11.696,00 27,85% 30.304,00 72,15%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 42.000,00     11.900,00 1.476,00 650,00 14.026,00 33,40% 27.974,00 66,60%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 42.000,00 12.180,00 4.473,00   667,00   17.320,00 41,24% 24.680,00 58,76%
Μέτοχος Α.Ε. 42.000,00 12.180,00 4.473,00   667,00   17.320,00 41,24% 24.680,00 58,76%
Μέλος Ο.Ε. 42.000,00 12.180,00     667,00   12.847,00 30,59% 29.153,00 69,41%
Ακίνητη περιουσία 42.000,00     13.000,00 1.476,00   14.476,00 34,47% 27.524,00 65,53%

 

ii. Συγκεντρωτικοί πίνακες ανά είδος εισοδήματος


Μισθωτός / συνταξιούχος   Μέτοχος Α.Ε. (μέλος Δ.Σ.)
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Εισόδημα 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00   Εισόδημα 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Φόρος 10.940,00 10.940,00 10.220,00 10.220,00   Εταιρικός φόρος 10.920,00 12.180,00 12.180,00 12.180,00
Εισφορά αλληλεγγύης 840,00 840,00 1.476,00 1.476,00   Φόρος διανομής 3.108,00 2.982,00 2.982,00 4.473,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 11.780,00 11.780,00 11.696,00 11.696,00   Εισφορά αλληλεγγύης 621,60 417,48 667,00 667,00
Διαφορά από 2014  - 0,00 -84,00 -84,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 14.649,60 15.579,48 15.829,00 17.320,00
            Διαφορά από 2014  - 929,88 1.179,40 2.670,40
                     
Επιχειρηματική δραστηριότητα φ.π.   Μέλος Ο.Ε.
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Εισόδημα 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00   Εισόδημα 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Φόρος 10.920,00 10.920,00 11.900,00 11.900,00   Εταιρικός φόρος 10.920,00 10.920,00 12.180,00 12.180,00
Εισφορά αλληλεγγύης 840,00 840,00 1.476,00 1.476,00   Εισφορά αλληλεγγύης 621,60 621,60 667,00 667,00
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 650,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 11.541,60 11.541,60 12.847,00 12.847,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 12.410,00 12.410,00 14.026,00 14.026,00   Διαφορά από 2014  - 0,00 1.305,40 1.305,40
Διαφορά από 2014  - 0,00 1.616,00 1.616,00            
                     
Εταίρος Ε.Π.Ε.   Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Εισόδημα 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00   Εισόδημα 42.000,00 42.000,00 42.000,00 42.000,00
Εταιρικός φόρος 10.920,00 12.180,00 12.180,00 12.180,00   Φόρος 11.220,00 11.220,00 13.000,00 13.000,00
Φόρος διανομής 3.108,00 2.982,00 2.982,00 4.473,00   Εισφορά αλληλεγγύης 840,00 840,00 1.476,00 1.476,00
Εισφορά αλληλεγγύης 621,60 417,48 667,00 667,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 12.060,00 12.060,00 14.476,00 14.476,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 14.649,60 15.579,48 15.829,00 17.320,00   Διαφορά από 2014  - 0,00 2.416,00 2.416,00
Διαφορά από 2014  - 929,88 1.179,40 2.670,40            

 

iii. Αναλυτικό γράφημα
ΙV. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 80.000,00 €


i. Ανάλυση φόρων, επιβαρύνσεων και τελικού διαθέσιμου εισοδήματος

2014   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 80.000,00     30.700,00 2.400,00   33.100,00 41,38% 46.900,00 58,63%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 80.000,00     22.900,00 2.400,00 650,00 25.950,00 32,44% 54.050,00 67,56%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 80.000,00 20.800,00 5.920,00   1.776,00   28.496,00 35,62% 51.504,00 64,38%
Μέτοχος Α.Ε. 80.000,00 20.800,00 5.920,00   1.776,00   28.496,00 35,62% 51.504,00 64,38%
Μέλος Ο.Ε. 80.000,00 22.900,00     1.713,00   24.613,00 30,77% 55.387,00 69,23%
Ακίνητη περιουσία 80.000,00     23.760,00 2.400,00   26.160,00 32,70% 53.840,00 67,30%                 
2015   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 80.000,00     30.700,00 3.200,00   33.900,00 42,38% 46.100,00 57,63%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 80.000,00     22.900,00 3.200,00 650,00 26.750,00 33,44% 53.250,00 66,56%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 80.000,00 23.200,00 5.680,00   2.272,00   31.152,00 38,94% 48.848,00 61,06%
Μέτοχος Α.Ε. 80.000,00 23.200,00 5.680,00   2.272,00   31.152,00 38,94% 48.848,00 61,06%
Μέλος Ο.Ε. 80.000,00 22.900,00     2.284,00   25.184,00 31,48% 54.816,00 68,52%
Ακίνητη περιουσία 80.000,00     23.760,00 3.200,00   26.960,00 33,70% 53.040,00 66,30%

                     
2016   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 80.000,00     27.700,00 4.551,00   32.251,00 40,31% 47.749,00 59,69%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 80.000,00     29.000,00 4.551,00 650,00 34.201,00 42,75% 45.799,00 57,25%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 80.000,00 23.200,00 5.680,00   2.586,00   31.466,00 39,33% 48.534,00 60,67%
Μέτοχος Α.Ε. 80.000,00 23.200,00 5.680,00   2.586,00   31.466,00 39,33% 48.534,00 60,67%
Μέλος Ο.Ε. 80.000,00 23.200,00     2.586,00   25.786,00 32,23% 54.214,00 67,77%
Ακίνητη περιουσία 80.000,00     30.100,00 4.551,00   34.651,00 43,31% 45.349,00 56,69%

                     
2017   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 80.000,00     27.700,00 4.551,00   32.251,00 40,31% 47.749,00 59,69%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 80.000,00     29.000,00 4.551,00 650,00 34.201,00 42,75% 45.799,00 57,25%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 80.000,00 23.200,00 8.520,00   2.586,00   34.306,00 42,88% 45.694,00 57,12%
Μέτοχος Α.Ε. 80.000,00 23.200,00 8.520,00   2.586,00   34.306,00 42,88% 45.694,00 57,12%
Μέλος Ο.Ε. 80.000,00 23.200,00     2.586,00   25.786,00 32,23% 54.214,00 67,77%
Ακίνητη περιουσία 80.000,00     30.100,00 4.551,00   34.651,00 43,31% 45.349,00 56,69%

 


ii. Συγκεντρωτικοί πίνακες ανά είδος εισοδήματος


Μισθωτός / συνταξιούχος   Μέτοχος Α.Ε. (μέλος Δ.Σ.)
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Εισόδημα 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00   Εισόδημα 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Φόρος 30.700,00 30.700,00 27.700,00 27.700,00   Εταιρικός φόρος 20.800,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00
Εισφορά αλληλεγγύης 2.400,00 3.200,00 4.551,00 4.551,00   Φόρος διανομής 5.920,00 5.680,00 5.680,00 8.520,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 33.100,00 33.900,00 32.251,00 32.251,00   Εισφορά αλληλεγγύης 1.776,00 2.272,00 2.586,00 2.586,00
Διαφορά από 2014 - 800,00 -849,00 -849,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 28.496,00 31.152,00 31.466,00 34.306,00
            Διαφορά από 2014 - 2.656,00 2.970,00 5.810,00
Επιχειρηματική δραστηριότητα φ.π.            
  2014 2015 2016 2017   Μέλος Ο.Ε.
Εισόδημα 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00     2014 2015 2016 2017
Φόρος 22.900,00 22.900,00 29.000,00 29.000,00   Εισόδημα 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Εισφορά αλληλεγγύης 2.400,00 3.200,00 4.551,00 4.551,00   Εταιρικός φόρος 22.900,00 22.900,00 23.200,00 23.200,00
Τέλος επιτηδεύματος 650,00 650,00 650,00 650,00   Εισφορά αλληλεγγύης 1.713,00 2.284,00 2.586,00 2.586,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 25.950,00 26.750,00 34.201,00 34.201,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 24.613,00 25.184,00 25.786,00 25.786,00
Διαφορά από 2014 - 800,00 8.251,00 8.251,00   Διαφορά από 2014 - 571,00 1.173,00 1.173,00
                     
Εταίρος Ε.Π.Ε.   Εισόδημα από ακίνητη περιουσία
  2014 2015 2016 2017     2014 2015 2016 2017
Εισόδημα 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00   Εισόδημα 80.000,00 80.000,00 80.000,00 80.000,00
Εταιρικός φόρος 20.800,00 23.200,00 23.200,00 23.200,00   Φόρος 23.760,00 23.760,00 30.100,00 30.100,00
Φόρος διανομής 5.920,00 5.680,00 5.680,00 8.520,00   Εισφορά αλληλεγγύης 2.400,00 3.200,00 4.551,00 4.551,00
Εισφορά αλληλεγγύης 1.776,00 2.272,00 2.586,00 2.586,00   Σύνολο φόρων κ.λ.π. 26.160,00 26.960,00 34.651,00 34.651,00
Σύνολο φόρων κ.λ.π. 28.496,00 31.152,00 31.466,00 34.306,00   Διαφορά από 2014 - 800,00 8.491,00 8.491,00
Διαφορά από 2014 - 2.656,00 2.970,00 5.810,00            


iii. Αναλυτικό γράφημα V. Πίνακες απεικόνισης μεταβολών για εισόδημα 135.000,00 €


i. Ανάλυση φόρων, επιβαρύνσεων και τελικού διαθέσιμου εισοδήματος

2014   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 135.000,00     59.300,00 5.400,00   64.700,00 47,93% 70.300,00 52,07%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 135.000,00     41.050,00 5.400,00 650,00 47.100,00 34,89% 87.900,00 65,11%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 135.000,00 35.100,00 9.990,00   2.997,00   48.087,00 35,62% 86.913,00 64,38%
Μέτοχος Α.Ε. 135.000,00 35.100,00 9.990,00   2.997,00   48.087,00 35,62% 86.913,00 64,38%
Μέλος Ο.Ε. 135.000,00 41.050,00     2.818,50   43.868,50 32,50% 91.131,50 67,50%
Ακίνητη περιουσία 135.000,00     41.910,00 5.400,00   47.310,00 35,04% 87.690,00 64,96%                 
2015   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 135.000,00     59.300,00 8.100,00   67.400,00 49,93% 67.600,00 50,07%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 135.000,00     41.050,00 8.100,00 650,00 49.800,00 36,89% 85.200,00 63,11%
Εταίρος Ε.Π.Ε. 135.000,00 39.150,00 9.585,00   3.834,00   52.569,00 38,94% 82.431,00 61,06%
Μέτοχος Α.Ε. 135.000,00 39.150,00 9.585,00   3.834,00   52.569,00 38,94% 82.431,00 61,06%
Μέλος Ο.Ε. 135.000,00 41.050,00     3.758,00   44.808,00 33,19% 90.192,00 66,81%
Ακίνητη περιουσία 135.000,00     41.910,00 8.100,00   50.010,00 37,04% 84.990,00 62,96%

                     
2016   Εισόδημα Εταιρικός φόρος  Φόρος διανομής Ατομικός φόρος εισοδήματος Εισφορά αλληλεγγύης Τέλος επιτηδεύματος Σύνολο φόρων κ.λ.π. Ποσοστό φόρων κ.λ.π. Εισόδημα που απομένει Ποσοστό εισοδ. που απομένει
Μισθωτός / συνταξιούχος 135.000,00     53.000,00 9.501,00   62.501,00 46,30% 72.499,00 53,70%
Επιχειρηματική δρασ. φ.π. 135.000,00     53.750,00 9.501,00 650,00 63.901,00 47,33% 71.099,00 52,67%
Εταίρος Ε.Π.Ε.