Κ.Υ.Α. αριθ. 112806/ ΕΥΘΥ1047/ 2016 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και αντικατάσταση των α) υπ' αριθ. 107900/16.3.2001

Κ.Υ.Α. αριθ. 112806/ ΕΥΘΥ1047/ 2016 Διάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας» και αντικατάσταση των α) υπ' αριθ. 107900/16.3.2001

Αριθ. 112806/ΕΥΘΥ1047

(ΦΕΚ Β' 3595/04-11-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265) «Α. Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 Β. Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 16, 17, 18 και 58 παρ. 3 αυτού.

2. Το Ν. 3614/2007 (ΦΕΚ Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τον Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ Α' 29) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το Άρθρο 27, παρ. 1.

4. Το Π.δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο
Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού», και ειδικότερα το άρθρο 3 αυτού.

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Περί Διορισμού Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α'98) για την Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα.

7. Το Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α' 180) "Οργανισμός του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας", όπως ισχύει.

8. Το Π.δ. 475/1993 (ΦΕΚ 205/Α') "Σύσταση Γενικής Γραμματείας Απασχόλησης και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης" η οποία μετονομάσθηκε με το άρθρο 18 του Ν. 2224/1994 (ΦΕΚ 112/Α) σε Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 30 του Ν. 3762/2009 (ΦΕΚ 75/Α').

9. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

10. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1081/2006 του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 10 αυτού με τίτλο «Διακρατική Συνεργασία».

11. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

12. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1309/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (2014-2020) και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006.

13. Την υπ' αριθ. Υ21/6.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2144) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αν. Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Χριστόφορο Βερναρδάκη».

14. Την υπ' αριθ. 105755/14.10.2015 (ΦΕΚ Β' 2222) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού για την ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Αλέξανδρο Χαρίτση, όπως ισχύει.

15. Την υπ' αριθ. Υ56/21.10.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Ουρανία Αντωνοπούλου» (ΦΕΚ Β' 2281).

16. Την υπ' αριθ. 2.10691/οικ. 3.1008 (ΦΕΚ 1462/τ.Β'/ 3-5-2012) κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης «Καθορισμός απαιτούμενων τυπικών και ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού που μετακινείται ή αποσπάται για τη στελέχωση των Ειδικών Υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης».

17. Την υπ' αριθ. 5.20263/5.15444/22-07-2015 (ΦΕΚ 1565/Β/27-07-2015) κοινή υπουργική απόφαση «Σύστημα Προγραμματισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020», όπως ισχύει.

18. Την υπ' αριθ. 37156/18953/20-05-2008 (ΦΕΚ 1005/ Β/30-05-2008) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθ. 107900/12.4.2001 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 599/21.5.2001) ως ισχύει με σκοπό την αναδιάρθρωση της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν. 3614/2007», όπως ισχύει.

19. Την υπ' αριθ. 25255/2236/07-04-2008 (ΦΕΚ 604/ Β/08-04-2008) κοινή υπουργική απόφαση «Σύσταση Ειδικής Υπηρεσίας «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και Αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», όπως ισχύει.

20. Την υπ' αριθ. 1.7723/οικ.4376/07-06-2011 (ΦΕΚ 1403/Β/16-06-2011) κοινή υπουργική απόφαση «Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της υπ' αριθ. 180691/7.2.2001/Γ' ΚΠΣ/ (ΦΕΚ 148/Β/14.2.2001) κοινής υπουργικής απόφασης «Σύσταση και Λειτουργία Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας "EQUAL"», στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει», όπως ισχύει.

21. Το άρθρο 15 του Ν. 4019/2011 (ΦΕΚ Α 216/ 30.9.2011) για τη μετονομασία της Ειδικής Υπηρεσίας για την Ενσωμάτωση των Αρχών της EQUAL και για τη διαχείριση δράσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού" σε "Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία".

22. Την υπ' αριθ. 886/16.09.2016 πρόταση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

23. Την από 29.09.2016 εισήγηση - ενημερωτικό σημείωμα του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ.

24. Το γεγονός ότι από την παρούσα προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων [2015ΣΕ51910000], ύψους 880 € ευρώ για το τρέχον οικονομικό έτος και 5.280 € ευρώ για καθένα από τα επόμενα οικονομικά έτη,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό του οργανωτικού επιπέδου, των αρμοδιοτήτων και της διάρθρωσης της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας, ως ακολούθως:

Άρθρο 1
Σύσταση και Αποστολή της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας»


1. Σύμφωνα με την παράγραφο 6.α του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014, όπως ισχύει, η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 107900/16.3.2001 (Β' 599), η Ειδική Υπηρεσία για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ), η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 1806191/7.2.2001/Γ' ΚΠΣ (Β' 148), η οποία δυνάμει του άρθρου 15 του Ν. 4019/2011 (Α' 216), είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, το συντονισμό, την παρακολούθηση και την αξιολόγηση όλων των αναγκαίων πολιτικών και ενεργειών που αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της Κοινωνικής Οικονομίας και η Ειδική Υπηρεσία «Δομή Σχεδιασμού και Οργάνωσης της Παρακολούθησης της Εφαρμογής και αξιολόγησης των Συστημικών Παρεμβάσεων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», η οποία συστάθηκε με την κοινή υπουργική απόφαση 25255/2236/7.4.2008 (Β' 604), συγχωνεύονται και συνιστούν νέα Ειδική Υπηρεσία με την επωνυμία «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Τομέα Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας», εφεξής [ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ].

2. Αποστολή της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ είναι η υποστήριξη του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΥΠΕΚΑΑ, εφεξής) και των φορέων που εποπτεύονται από αυτό στην αποτύπωση, ιεράρχηση και εξειδίκευση των αναγκών στους τομείς πολιτικής «Απασχόληση» και «Κοινωνική Οικονομία» του ως άνω Υπουργείου, καθώς και η ενίσχυση της διοικητικής ικανότητας του ως άνω Υπουργείου και των εποπτευομένων από αυτό φορέων σε σχέση με τα ΕΠ του ΕΣΠΑ. Ειδικότερα, έχει την αρμοδιότητα του σχεδιασμού των πολιτικών απασχόλησης και κοινωνικής οικονομίας του ως άνω Υπουργείου, του προγραμματισμού, της εξειδίκευσης, της προετοιμασίας και της υλοποίησης έργων ή δράσεων που χρηματοδοτούνται από τα ΕΔΕΤ μέσω των ΕΠ του ΕΣΠΑ της περιόδου 2014-2020, καθώς και τον προγραμματισμό, τη διαχείριση, παρακολούθηση, χρηματοδότηση, υλοποίηση κάθε άλλης συναφούς ενέργειας ή/και προγράμματος που συνδέεται με πράξεις ή/και έργα, που συγχρηματοδοτούνται από λοιπά προγράμματα ή/και χρηματοδοτικούς μηχανισμούς της Ε.Ε. ή/και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ, εφεξής) σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4314/2014. Για τις ανάγκες της παρούσας, οι τομείς πολιτικής «Απασχόληση» και 'Κοινωνικής Οικονομία» περιλαμβάνουν τους τομείς: α) Καταπολέμησης της ανεργίας, β) Κατάρτισης, γ) Ένταξης στην αγορά Εργασίας, και δ) Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας.
Επιπλέον, έχει την αρμοδιότητα της Εθνικής Αρχής Συντονισμού - Αρχής Διαχείρισης για την εφαρμογή των δράσεων που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ, εφεξής) περιόδου 2014-2020, σύμφωνα με το άρθρο 63 του Ν. 4331/2015. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ συνεχίζει να έχει ως σκοπό την άσκηση των αρμοδιοτήτων που εκχωρήθηκαν στον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 και των υποχρεώσεων ως δικαιούχου ΕΣΠΑ 2007-2013, που προκύπτουν από την λειτουργία των τριών ως άνω Ειδικών Υπηρεσιών, που συγχωνεύθηκαν.

3. Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ υπάγεται απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ΥΠΕΚΑΑ.

Άρθρο 2
Διάρθρωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ


Η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ συγκροτείται από τρείς (3) Υποδιευθύνσεις και δώδεκα (12) Μονάδες επιπέδου Τμήματος, ως εξής:

Α. Υποδιεύθυνση Ι - Κοινωνικής Οικονομίας, η οποία είναι αρμόδια για το συντονισμό, σχεδιασμό, παρακολούθηση και αποτίμηση δράσεων και ενεργειών Κοινωνικής Οικονομίας, καθώς και για την εφαρμογή και έλεγχο δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας, οι οποίες συγχρηματοδοτούνται από διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. ή από εθνικά ή διεθνή και διακρατικά προγράμματα. Η υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε δύο (2) Μονάδες ως κατωτέρω:
1. Μονάδα Ι.Α: Σχεδιασμού, συντονισμού και αποτίμησης δράσεων και ενεργειών Κοινωνικής Οικονομίας.
2. Μονάδα Ι.Β: Εφαρμογής Δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας.

Β. Υποδιεύθυνση ΙΙ - Δράσεων Τομέα Απασχόλησης, η οποία είναι:
i. αρμόδια για τον προγραμματισμό, το συντονισμό, την υλοποίηση και τον έλεγχο δράσεων: (α) ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης, Ένταξης στην Αγορά Εργασίας και δράσεων για τη Νεολαία και την Κοινωφελή Εργασία και β) διακρατικών προγραμμάτων απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας EaSI και προγραμμάτων άλλων χρηματοδοτικών μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ και ii. Εθνική Αρχή Συντονισμού - Αρχή Διαχείρισης του ΕΤΠ 2014-2020.
Η Υποδιεύθυνση ΙΙ συγκροτείται από τις ακόλουθες έξι (6) Μονάδες:
1. Μονάδα ΙΙ.Α:. Σχεδιασμού Δράσεων Απασχόλησης.
2. Μονάδα ΙΙ.Β1: Εφαρμογής Δράσεων Απασχόλησης και Δράσεων για τη Νεολαία.
3. Μονάδα ΙΙ.Β2: Εφαρμογής Δράσεων Κοινωφελούς χαρακτήρα.
4. Μονάδα ΙΙ.Β3: Υλοποίηση Διακρατικών Προγραμμάτων Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας - EaSI και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ.
5. Μονάδα ΙΙ.Β4: Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης Ενεργειών Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠ.
6. Μονάδα ΙΙ.Β5: Ελέγχου δράσεων Λοιπών Προγραμμάτων άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/ και του ΕΟΧ και του ΕΤΠ.

Γ. Υποδιεύθυνση ΙΙΙ - Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης Τομέα ΑπΚΟ, η οποία δύναται να αναλαμβάνει τη διαχείριση μέρους του τομεακού ΕΠ ή συγκεκριμένα καθήκοντα της Διαχειριστικής Αρχής του εν λόγω ΕΠ, στους τομείς της κοινωνικής οικονομίας και απασχόλησης. Η Υποδιεύθυνση διαρθρώνεται σε τρεις (3) Μονάδες ως κατωτέρω:
1. Μονάδα ΙΙΙ.Α: Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Δράσεων ΑπΚΟ.
2. Μονάδα ΙΙΙ.Β1: Διαχείρισης Δράσεων Τομέα Κοινωνικής Οικονομίας και επιχειρηματικότητας.
3. Μονάδα ΙΙΙ.Β2: Διαχείρισης Δράσεων Τομέα Απασχόλησης.
Μονάδα Γ: Διοικητικής και Πληροφορικής Υποστήριξης, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας. Οριζόντια μονάδα, η οποία υπάγεται απευθείας στον Προϊστάμενο της ΕΔ ΕΣΠΑ

Άρθρο 3
Αρμοδιότητες Μονάδων της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ


Οι αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, κατανέμονται μεταξύ των Υποδιευθύνσεων και των Μονάδων της, ανά προγραμματική περίοδο, ως εξής:

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Ι - Κοινωνικής Οικονομίας

Μονάδα Ι.Α: Σχεδιασμού, συντονισμού και αποτίμησης δράσεων και ενεργειών Κοινωνικής Οικονομίας
Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Η Μονάδα Ι.Α έχει για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 τις ακόλουθες αρμοδιότητες στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης για τη Συστημική Παρέμβαση «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα»:
1. Τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση των δράσεων και ενεργειών που αφορούν την Κοινωνική Οικονομία.
2. Τον σχεδιασμό και την εξειδίκευση δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας υπό την προοπτική υλοποίησης τους μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ και άλλων Προγραμμάτων και την υποστήριξη των εμπλεκόμενων Υπηρεσιών κατά το σχεδιασμό σχετικών Πράξεων / Δράσεων.
3. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση, τροποποίηση ή αναθεώρηση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου στους τομείς της Κοινωνικής Οικονομίας. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
4. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των προσκλήσεων για Δράσεις που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου στους τομείς της Κοινωνικής Οικονομίας, προκειμένου να δημοσιοποιηθούν από την αντίστοιχη Διαχειριστική Αρχή. Παρακολουθεί τα αποτελέσματα υλοποίησης των αντίστοιχων προσκλήσεων.
5. Την προώθηση καλών πρακτικών ενεργειών για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Επιχειρηματικότητα από τα άλλα κράτη μέλη στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης των προγραμμάτων ΕΚΤ, στις δομές στήριξης των Κοιν.Σ.Επ. και τους άλλους αρμόδιους φορείς υλοποιώντας σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και ημερίδες όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο.
6. Την εκπόνηση και εφαρμογή Ολοκληρωμένου Σχεδίου Ενσωμάτωσης Πολιτικών Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.
7. Την δικτύωση και διακρατικά Προγράμματα Κοινωνικής Οικονομίας, Συμμετοχή στις Επιτροπές Ο.Ο.Σ.Α. για θέματα και Δείκτες Κοινωνικής Οικονομίας. Την συνεργασία με την Μονάδα της Υποδιεύθυνσης ΙΙ.Β3 για τα θέματα που άπτονται της δικτύωσης και της συνεργασίας στο πλαίσιο των διακρατικών προγραμμάτων στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας.
8. Την οργάνωση και συμμετοχή σε συναντήσεις και ομάδες εργασίες, δίκτυα, fora, συνέδρια, study visits σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο σχετικά με την Κοινωνική Καινοτομία και την Κοινωνική Οικονομία.
9. Την συμμετοχή ως Δικαιούχος στην υλοποίηση διακρατικών προγραμμάτων χρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή άλλους Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς τα οποία αφορούν στην Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Καινοτομία.
10. Την υλοποίηση ενεργειών ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης, όσον αφορά καλές πρακτικές διακρατικότητας στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας.
11. Τη διαμόρφωση και την αποτελεσματική λειτουργία διακρατικών συνεργασιών στον τομέα της Κοινωνικής Οικονομίας και Κοινωνικής Καινοτομίας με ομόλογους φορείς από άλλα κράτη μέλη.
12. Την παρακολούθηση της αξιοποίησης των Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς στη χώρα και τη συνεργασία με την ΕΑΑΔΗΣΥ.
13. Τη συλλογή, τη μελέτη και διεθνών καλών πρακτικών αξιοποίησης Δημοσίων Συμβάσεων Κοινωνικής Αναφοράς.

Μονάδα Ι.Β: Εφαρμογής Δράσεων Κοινωνικής Οικονομίας
Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013
Η Μονάδα Ι.Β, για την Προγραμματική Περίοδο 20072013, αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων (α) της Μονάδας Β «Παρακολούθησης και Διαχείρισης Πράξεων» και (β) της Μονάδας Γ «Επιτόπιων Επαληθεύσεων» της τέως Ειδικής Υπηρεσίας για την Κοινωνική Ένταξη και την Κοινωνική Οικονομία (ΕΥΚΕΚΟ). Συγκεκριμένα:
1. Μεριμνά για τη συμμόρφωση των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της υλοποίησής τους.
2. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίηση τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Στο πλαίσιο αυτό:
(α) Συντάσσει και καταχωρεί στο ΟΠΣ τα δελτία παρακολούθησης της προόδου υλοποίησης των πράξεων.
(β) Συλλέγει τις περιοδικές εκθέσεις προόδου που υποβάλλουν οι δικαιούχοι, παρακολουθεί συστηματικά και μέσω επιτόπιων επαληθεύσεων το χρονοδιάγραμμα και την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων.
(γ) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και μεριμνά για την έγκαιρη επίλυση τους.
(δ) Μεριμνά για την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
(ε) Τηρεί πλήρη φάκελο έργου κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
(στ) Με βάση τα στοιχεία αυτά εξετάζει το βαθμό επίτευξης των ετήσιων ποσοτικών στόχων των πράξεων, σύμφωνα με τις αρχικά αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις. Σε περίπτωση απόκλισης από τους όρους της απόφασης ένταξης ή χρονικών καθυστερήσεων μεγαλύτερων των έξι μηνών, σε σχέση με την προγραμματισθείσα πρόοδο, ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προβαίνει σε επανεξέταση της πράξης και στην περίπτωση αδικαιολόγητων αποκλίσεων, δύναται να εισηγηθεί την ανάκληση της απόφασης ένταξης της πράξης. Οι αποφάσεις ένταξης πράξεων που ανακαλούνται δημοσιεύονται στην κεντρική ιστοσελίδα του ΕΣΠΑ και στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
(ζ) Παρακολουθεί τους δικαιούχους σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, την πορεία των πράξεων που εκτελούν, τις υποχρεώσεις για τη δημοσιότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις των άρθρων 8 και 9 του Καν. 1828/06, την τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης και την τήρηση των πολιτικών σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τις οδηγίες και κατευθύνσεις της Εθνικής Αρχής Συντονισμού και της Διαχειριστικής Αρχής.
3. Διενεργεί διοικητικές επαληθεύσεις κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 του Ν. 3614/2007 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό συλλέγει τις δηλώσεις δαπανών (δελτία δήλωσης δαπανών) που υποβάλλονται από τους δικαιούχους και τις καταχωρεί στο ΟΠΣ μετά από τη διενέργεια διοικητικής επαλήθευσης σε κάθε δήλωση δαπάνης, κατά την οποία επιβεβαιώνεται με τα κατάλληλα έγγραφα, ότι:
α) η δηλωθείσα δαπάνη είναι πραγματική,
β) τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες έχουν παραδοθεί σύμφωνα με την απόφαση ένταξης, γ) οι δηλώσεις δαπανών από τους δικαιούχους είναι ακριβείς, δ) η πράξη και η δαπάνη είναι σύμφωνες με το εθνικό και κοινοτικό δίκαιο,
ε) τηρήθηκαν οι κατάλληλες διαδικασίες για την αποφυγή διπλής χρηματοδότησης της δαπάνης από άλλα κοινοτικά ή εθνικά χρηματοδοτικά μέσα ή από άλλη προγραμματική περίοδο.
Στην περίπτωση μεγάλου πλήθους δικαιολογητικών εγγράφων είναι δυνατόν να πραγματοποιούνται δειγματοληπτικές επαληθεύσεις βάσει μεθόδου δειγματοληψίας η οποία θα προσδιοριστεί σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή, κατά τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
4. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις επαληθεύσεις που διενεργεί σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
5. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ.
6. Σε περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος, στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
7. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 90 του Κανονισμού και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
8. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις τήρησης στοιχείων στο επίπεδο των δικαιούχων για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
9. Παρέχει στη Διαχειριστική Αρχή όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
10. Μεριμνά για την επικαιροποίηση της μελέτης κόστους - οφέλους των έργων που παράγουν έσοδα, μετά την ολοκλήρωση τους, και παρακολουθεί τα έσοδα των έργων που δεν είναι δυνατό να εκτιμηθούν εκ των προτέρων.
11. Μεριμνά για την παροχή στοιχείων προόδου εκτέλεσης των πράξεων στις αρμόδιες για τη χρηματοδότηση δημόσιες υπηρεσίες.
12. Έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρεί στο ΟΠΣ σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
13. Προβαίνει σε εξέταση των σταδίων εξέλιξης δημοσίων συμβάσεων και ιδίως κατά τη διαδικασία διακήρυξης, ανάθεσης και τροποποίησης σύμβασης, κοινοποιώντας στη Δ.Α. πριν την ολοκλήρωση κάθε επιμέρους σταδίου.
Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης εκφράζει τη γνώμη του εντός δέκα πέντε (15) ημερών από τη λήψη των σχετικών στοιχείων ή εντός είκοσι (20) ημερών σε περιπτώσεις συμβάσεων άνω των είκοσι πέντε εκατομμυρίων ευρώ. Η σύμφωνη γνώμη του αποτελεί όρο για τη χρηματοδότηση της πράξης.
14. Διενεργεί επιτόπιες επαληθεύσεις επιμέρους πράξεων κατά τις οποίες επαληθεύεται: ότι οι πράξεις όντως εκτελούνται και τα παραδιδόμενα προϊόντα ή/και παρεχόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται προς τους όρους της αντίστοιχης σύμβασης ή απόφασης ένταξης, η τήρηση χωριστής λογιστικής μερίδας ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, η φυσική πρόοδος της πράξης, η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες, η τήρηση των κοινοτικών κανόνων όσον αφορά τη δημοσιότητα και η ακρίβεια των πληροφοριών που παρέχει ο δικαιούχος όσον αφορά τη φυσική και οικονομική πρόοδο της πράξης.
15. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει την αρχή πιστοποίησης (με παράλληλη κοινοποίηση στη Διαχειριστική Αρχή) για πράξεις που διαχειρίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και όπου εκτιμά, ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης.
16. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα πρότυπα και διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
17. Εάν οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο και καθορίζουν τις πράξεις ή τις συναλλαγές που επιλέγονται προς επαλήθευση. Ο Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή καθορίζει το μέγεθος του δείγματος, προκειμένου να αποκτήσει εύλογη βεβαιότητα ως προς τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, όσον αφορά το επίπεδο κινδύνου που διαπιστώνεται τον τύπο των σχετικών δικαιούχων και πράξεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου. Επανεξετάζει τη μέθοδο δειγματοληψίας σε ετήσια βάση.
18. Στις περιπτώσεις πράξεων που διαχειρίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει επαλήθευσης σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο άρθρο 26 του Ν. 3614/2007 και στις κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτού, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ και ενημερώνοντας σχετικά τη Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος.
19. Στις περιπτώσεις πράξεων που διαχειρίζεται ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης και διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, εισηγείται μέσω της Διαχειριστικής Αρχής του Προγράμματος στον αρμόδιο διατάκτη της σχετικής δαπάνης για την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
20. Συνεργάζεται με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα και την Εθνική Αρχή Συντονισμού για την υποβολή των σχετικών απαντήσεων στα σχετικά πορίσματα ελέγχου.

Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020
Η Μονάδα Ι.Β, για την προγραμματική περίοδο 20142020, έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τις πράξεις των τομέων πολιτικής της Υποδιεύθυνσης:
1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων / Δράσεων στον τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεών τους στον τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/ Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.
3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων/Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 του τομέα αρμοδιότητάς της, για τις οποίες θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
4. Δύναται να συνδράμει τις υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων / Δράσεων στον τομέα αρμοδιότητάς της μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/ Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/ Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/ εποπτευόμενο φορέα.
5. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων / Δράσεων του τομέα αρμοδιότητάς της που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.
6. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου για Πράξεις/ Δράσεις του τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μονάδα, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας / φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.
7. Δύναται να ασκεί καθήκοντα δικαιούχου Πράξεων του τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το εκάστοτε ΣΔΕ υποχρεώσεις.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙ - Δράσεων Τομέα Απασχόλησης

Μονάδα Ν.Α: Σχεδιασμού Δράσεων Απασχόλησης
Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
1. Παρακολουθεί την πρόοδο και την εξέλιξη των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να εντοπίσει και εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση Δράσεων αρμοδιότητάς της.
2. Παρακολουθεί τις εθνικές και διεθνείς εξελίξεις των πολιτικών του Υπουργείου στον τομέα αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014 - 2020, καθώς και το σχετικό εθνικό και κοινοτικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Συμμετέχει σε τεχνικές συναντήσεις παρακολούθησης προόδου των Εθνικών Αρχών με την ΕΕ όταν αφορούν θέματα εφαρμογής των τομεακών αυτών πολιτικών. Ενημερώνει τις λοιπές Μονάδες, όπου τούτο κρίνεται απαραίτητο, και συνεργάζεται με τη Μονάδα Γ «Διοικητικής, Πληροφορικής, Νομικής Υποστήριξης» για την τήρηση των σχετικών αρχείων.
3. Συνεργάζεται με τις λοιπές Μονάδες της Επιτελικής Δομής, τις υπηρεσίες του Υπουργείου και των εποπτευόμενων φορέων του στους τομείς αρμοδιότητάς της, καθώς και τους κατά περίπτωση αρμόδιους κοινωνικούς εταίρους, για το σχεδιασμό και την εξειδίκευση των τομεακών πολιτικών του Υπουργείου αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης, την αποτύπωση και ιεράρχηση των αναγκών τους και τη σύνταξη Επιχειρησιακού Σχεδίου για τους τομείς αρμοδιότητάς της, υπό την προοπτική υλοποίησης δράσεων μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 και άλλων προγραμμάτων. Υποστηρίζει το Υπουργείο στην παρακολούθηση και αναθεώρηση αυτού.
4. Διατυπώνει προτάσεις και συμμετέχει στην εξειδίκευση των Αξόνων Προτεραιότητας ή των ειδικών στόχων ή των κατηγοριών Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020 που αντιστοιχούν στις πολιτικές του Υπουργείου για τους τομείς αρμοδιότητας της Υποδιεύθυνσης, καθώς και στην τροποποίηση ή αναθεώρηση αυτών. Για το σκοπό αυτό, υποβάλλει τις σχετικές προτάσεις στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του Ν. 4314/2014 και τις οδηγίες της Εθνικής Αρχής Συντονισμού.
5. Συνεργάζεται με τις λοιπές επιτελικές δομές ΕΣΠΑ του ΥΠΕΚΑΑ, σε περιπτώσεις που ένας Άξονας Προτεραιότητας ή ειδικός στόχος ή κατηγορία Δράσης των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 αντιστοιχεί σε δέσμη τομέων πολιτικής, η πλειοψηφία των οποίων είναι ευθύνης της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ προκειμένου να αναλάβει τη σύνθεση των τελικών ενιαίων προτάσεων εξειδίκευσης, τροποποίησης ή αναθεώρησής τους.
6. Συμμετέχει στη διαμόρφωση του περιεχομένου των Σχεδίων Δράσεων που εμπίπτουν στις πολιτικές του Υπουργείου για τους τομείς αρμοδιότητάς της, που αφορούν τις Συστημικές Παρεμβάσεις «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διάγνωσης των Αναγκών της Αγοράς Εργασίας» και «Επιχειρησιακή και Λειτουργική Αναδιοργάνωση ΟΑΕΔ», προκειμένου να υποβληθούν στην ΕΕ, την οποία ενημερώνει για την πορεία υλοποίησής τους.
7. Παρακολουθεί τη συνολική πρόοδο των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων στους τομείς αρμοδιότητάς της, συνεργαζόμενη με τις Διαχειριστικές Αρχές για την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται. Επίσης παρακολουθεί την πρόοδο επίτευξης των δεικτών των πράξεων αυτών που συμβάλλουν στους στόχους του αντίστοιχου ΕΠ και συντάσσει περιοδικές εκθέσεις προόδου, που τις κοινοποιεί στην αρμόδια ΔΑ ΕΠ, στις οποίες περιλαμβάνονται και μέτρα αντιμετώπισης τυχόν προβλημάτων.
8. Υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατά το σχεδιασμό Πράξεων/ Δράσεων που εναρμονίζονται με το Επιχειρησιακό Σχέδιο του Υπουργείου για τους τομείς αρμοδιότητας της σε σχέση με το ΕΣΠΑ 2014-2020. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζει και εισηγείται τις προδιαγραφές, τις απαιτήσεις ωρίμανσης και το χρονοδιάγραμμα ενεργειών των απαιτούμενων προϋποθέσεων υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων που προωθούνται προς υλοποίηση στους τομείς αρμοδιότητας της στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Εισηγείται προτάσεις για τη διαμόρφωση του απαραίτητου νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την υλοποίηση αυτών των Πράξεων/ Δράσεων.

Μονάδα ΙΙ.Β1: Εφαρμογής Δράσεων Απασχόλησης και Δράσεων για τη Νεολαία.
Προγραμματική Περίοδος 2007 - 2013
Η Μονάδα ΙΙ.Β1 για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013, αναλαμβάνει το σύνολο των αρμοδιοτήτων των Μονάδων Α «Υλοποίηση Ενεργειών Κατάρτισης Ανθρώπινου Δυναμικού» και Β «Υλοποίηση Ενεργειών Ολοκληρωμένων Παρεμβάσεων, Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών (ΣΥΥ) και δράσεων από Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ)», της τέως Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΥΕΕΚΤ).
Συγκεκριμένα:
1. Συνεργάζεται με την αρμόδια Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. "Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013" καθώς και άλλες ΕΥΔ για την υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών των Ε.Π.
2. Προβαίνει σε προκηρύξεις έργων προς τους υποψηφίους αναδόχους των πράξεων που της ανατίθενται από τα ΕΠ, σύμφωνα με την εκάστοτε απόφαση ένταξης, εξασφαλίζοντας κάθε δυνατή δημοσιότητα τους.
3. Είναι αρμόδια για τη σύνταξη και υποβολή στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. των Τεχνικών Δελτίων Πράξεων (έργων και υποέργων) και των τυχόν τροποποιήσεων τους.
4. Οργανώνει σε συνεργασία με τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. την ενημέρωση των υποψηφίων αναδόχων για την υποβολή των προτάσεων, σχετικά με τους στόχους και τη φύση των ενεργειών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής, το σύστημα αξιολόγησης των προτάσεων και το σύστημα διαχείρισης των εν λόγω ενεργειών.
5. Οργανώνει και παρακολουθεί τη διαδικασία της αξιολόγησης των υποβληθέντων προτάσεων στο πλαίσιο των αρχών της διαφάνειας, της λογοδοσίας και της χρηστής διοίκησης. Επίσης λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου αυτή να είναι αποτελεσματική, διαφανής και συνεπής προς τους όρους των συστημάτων διαχείρισης.
6. Εκπονεί συστήματα και οδηγούς διαχείρισης των προκηρυσσόμενων ενεργειών/ πράξεων για τα οποία διασφαλίζεται η συμβατότητα τους με το εγκεκριμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.
7. Μεριμνά για την έκδοση των υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στις προκηρύξεις των έργων.
8. Προετοιμάζει τις εγκριτικές αποφάσεις των ενεργειών και τις αποστέλλει στους αναδόχους φορείς υλοποίησης.
9. Ενημερώνει για κάθε σοβαρό θέμα που ανακύπτει τις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των Ε.Π. και εφαρμόζει τις υπ' αυτές εκπορευόμενες οδηγίες και κατευθύνσεις σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προκύπτουν από το Έγγραφο Εξειδίκευσης Προγραμματισμού.
10. Συγκεντρώνει τα δικαιολογητικά υλοποίησης των ενεργειών των αναδόχων φορέων, όπως αυτά καθορίζονται στο σύστημα διαχείρισης των ενεργειών και περιγράφονται στις εκάστοτε προκηρύξεις ή / και συμβάσεις.
11. Παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη του φυσικού αντικειμένου των υποέργων που έχουν αναλάβει οι ανάδοχοι φορείς μέσω διοικητικών ελέγχων των στοιχείων που οι ίδιοι δηλώνουν αλλά και επιτόπιων ελέγχων όπου απαιτείται.
12. Προβαίνει στην πιστοποίηση του φυσικού αντικειμένου των πράξεων (έργων/υποέργων) μέσω διοικητικού ελέγχου των στοιχείων που υποβάλλουν οι ανάδοχοι λαμβάνοντας υπόψη και τα πορίσματα των επιτόπιων ελέγχων και ο οποίος ολοκληρώνεται με τη σύνταξη του σχετικού εγγράφου πιστοποίησης.
Κατόπιν της πιστοποίησης του φυσικού αντικειμένου προβαίνει στην έκδοση των εντύπων καταβολής χρηματοδότησης.
13. Υποβάλλει στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης όλα τα στοιχεία που απαιτούνται, για την ορθή και έγκαιρη ενημέρωση του ΟΠΣ "Εργόραμα", για την παρακολούθηση των έργων και των υπό-έργων.
14. Τηρεί πλήρη φάκελο και αρχείο των υλοποιούμενων από την Μονάδα έργων κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου, τουλάχιστον για τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση των Ε.Π., τα οποία θέτει στη διάθεση όλων των αρμόδιων εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών οργάνων.

Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Η Μονάδα ΙΙ.Β1 έχει για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 τις ακόλουθες αρμοδιότητες για τις πράξεις των τομέων πολιτικής του Υπουργείου που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της:
1. Συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεων στον τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης και για τις οποίες θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
2. Συντονίζει και υποστηρίζει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου στην ωρίμανση εν δυνάμει επιλέξιμων Πράξεων/ Δράσεών τους στον τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο σχετικής Πρόσκλησης. Στο πλαίσιο αυτό, συντονίζει και μεριμνά για την εφαρμογή όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την ωρίμανση μίας Πράξης/ Δράσης, σε συνεργασία με την Υπηρεσία ή εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου που θα αναλάβει το ρόλο του Δικαιούχου.
3. Παρέχει προς τις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές, όλες τις απαραίτητες πληροφορίες και μεριμνά για την υποβολή των εντύπων και εγγράφων που είναι αναγκαία για την αξιολόγηση και ένταξη των Πράξεων / Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 του τομέα αρμοδιότητάς της, για τις οποίες θα είναι ή θα αναλάβει την ιδιότητα του Δικαιούχου.
4. Δύναται να συνδράμει τις Υπηρεσίες και τους εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου για τους οποίους θα προωθηθεί η υλοποίηση Πράξεων / Δράσεων στον τομέα αρμοδιότητάς της μέσω ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020, στην προετοιμασία των στοιχείων, εντύπων και εγγράφων που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές για την ένταξη των Πράξεων/ Δράσεων σε ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020. Αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας / φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων. Παρακολουθεί την πορεία της ένταξης αυτών των Πράξεων/ Δράσεων και ενημερώνει σχετικά την αρμόδια Υπηρεσία/ εποπτευόμενο φορέα.
5. Υποστηρίζει Υπηρεσίες και εποπτευόμενους φορείς του Υπουργείου, στην παρακολούθηση της υλοποίησης των Πράξεων/ Δράσεων του τομέα αρμοδιότητάς της που υλοποιούν ως Δικαιούχοι στο πλαίσιο ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στο πλαίσιο αυτό δύναται να παρέχει υπηρεσίες «διοίκησης έργου». Αναλαμβάνει την υποστήριξη αυτή, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας/ φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.
6. Σε περιπτώσεις αδύναμων Δικαιούχων του Υπουργείου για Πράξεις / Δράσεις του τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, η ΕΔ δύναται να τους υποκαθιστά στο ρόλο τους. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι δυνατό να ανατίθεται στη Μονάδα, μετά από σχετικό αίτημα της Υπηρεσίας / φορέα και έγκριση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων να εφαρμόζει τις σχετικές υποχρεώσεις Δικαιούχου.
7. Δύναται να ασκεί καθήκοντα δικαιούχου Πράξεων του τομέα αρμοδιότητάς της, στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014 - 2020. Στις περιπτώσεις αυτές, εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και το εκάστοτε ΣΔΕ υποχρεώσεις.

Μονάδα ΙΙ.Β2: Εφαρμογής Δράσεων Κοινωφελούς Χαρακτήρα
Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Η Μονάδα ΙΙ.Β2 έχει τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα ΙΙ.Β1 για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 για τα προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα.
Μονάδα ΙΙ.Β3: Υλοποίηση Διακρατικών Προγραμμάτων Απασχόλησης και Κοινωνικής Καινοτομίας (EaSI) και Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ.
Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
1. Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για την εφαρμογή της υλοποίησης του Προγράμματος της Ε.Ε. για την Απασχόληση και την Κοινωνική Καινοτομία EaSI) περιόδου 2014-2020, το οποίο περιλαμβάνει τρεις άξονες:
1. Τον εκσυγχρονισμό της κοινωνικής πολιτικής και της πολιτικής για την απασχόληση - άξονας PROGRESS (61% του συνολικού προϋπολογισμού).
II. Την επαγγελματική κινητικότητα - άξονας EURES (18% του συνολικού προϋπολογισμού).
III. Την πρόσβαση στις μικροχρηματοδοτήσεις και την κοινωνική επιχειρηματικότητα - άξονας Μικροχρηματοδοτήσεις και Κοινωνική επιχειρηματικότητα (21% του συνολικού προϋπολογισμού).
2. Διασφαλίζει ότι οι δραστηριότητες που διεξάγονται στο πλαίσιο του προγράμματος EaSI) είναι συνεπείς και συμπληρωματικές προς τη λοιπή δράση της Ένωσης, όπως τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία, όπως ορίζει το Κοινό Στρατηγικό Πλαίσιο του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και ιδίως στο πλαίσιο του ΕΚΤ.
3. Eνημερώνεται από την Ε.Ε. επί των αποτελεσμάτων σχετικά με την εφαρμογή του προγράμματος ΕaSI και συμμετέχει στην ανταλλαγή απόψεων.
4. Συμμετέχει ως μέλος στις εργασίες της Επιτροπής EaSI.
5. Συμμετέχει στις διαδικασίες εφαρμογής της Ανοιχτής Μεθόδου Συντονισμού (OMC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις πολιτικές Απασχόλησης, Μείωσης και Πρόληψης της Φτώχειας, Κοινωνικής Προστασίας και Κοινωνικής Ένταξης καθώς και για τις Συνθήκες Εργασίας, μέσω των εργασιών της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Απασχόληση και Κοινωνική Καινοτομία» ^aSI), με ιδιαίτερη έμφαση στον Άξονα "Progress" και στον "Άξονα της Μικροχρηματοδότησης" (Μικροδάνεια).
6. Συμμετέχει στο Κοινό Πλαίσιο Διακρατικής Συνεργασίας (Common Framework) της Ε.Ε., το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα της Διακρατικής Συνεργασίας (EU-Level Platform) και τα Θεματικά Δίκτυα (Thematic Networks) με σκοπό τη διευκόλυνση στο συντονισμό των δράσεων «Απασχόληση» και «Απασχόληση Νέων», την εύρεση εταίρων και τη δημιουργία διακρατικών εταιρικών σχέσεων, την ανταλλαγή εμπειριών, τη δικτύωση και τη διάχυση των αποτελεσμάτων.
7. Συμμετέχει στα Θεματικά Δίκτυα της Ε.Ε. «Απασχόληση» και «Απασχόληση Νέων» Δικτύωση και στα Διακρατικά Προγράμματα Απασχόλησης.
8. Για τις παρεμβάσεις των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και απαιτούν διακρατική συνεργασία στις θεματικές ενότητες «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ» υποστηρίζει την ανεύρεση διακρατικών εταίρων αξιοποιώντας ευρωπαϊκές βάσεις δεδομένων, ευρωπαϊκά δίκτυα κ.λπ.., και συνεργάζεται με την ΕΑΣ και τις ΔΑ για την εκπόνηση Διακρατικού Προγράμματος Συνεργασίας και την αποτελεσματική υλοποίηση του.
9. Συνεργάζεται με την ΕΑΣ και συμμετέχει στα Θεματικά Δίκτυα «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ» με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών για την υλοποίηση επιλεγμένων παρεμβάσεων του ΕΚΤ, τον εντοπισμό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών σε διακρατικό επίπε-δο, τη βελτίωση των σχετικών εθνικών πολιτικών. Για την οργάνωση συναφών Ευρωπαϊκών Θεματικών Δικτύων συνεργάζεται, όπου κρίνεται αναγκαίο, με συναρμόδια
Υπουργεία, Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης, φορείς χάραξης σχετικών εθνικών πολιτικών.
10. Συμμετέχει στις Επιτροπές Ο.Ο.Σ.Α. για θέματα και Δείκτες Απασχόλησης.
11. Είναι αρμόδια για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό, τη διαχείριση και την παρακολούθηση των μέσων χρηματοοικονομικής τεχνικής της Ε.Ε. και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) (fi-compass) που υποστηρίζονται από το ΕΚΤ στο πλαίσιο του Προγράμματος ΕaSI και τη συλλογή στοιχείων των ως άνω μέσων.
12. Δύναται να ορισθεί από τις ελληνικές αρχές ως ο Διαχειριστής Προγραμμάτων άλλου/ων χρηματοδοτικού/ ών μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ για τον σχεδιασμό, τη διαχείριση, την παρακολούθηση, την αξιολόγηση και τον έλεγχο της υλοποίησης της/των συγκεκριμένης/ων θεματικής/ών ενότητας/ενοτήτων, αρμοδιότητας της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ.
13. Δύναται να ορισθεί ως ο Φορέας Υλοποίησης ή/και ο Δικαιούχος για την υλοποίηση έργων ή/και δράσεων στο πλαίσιο των Προγραμμάτων των Λοιπών Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ.
14. Συμμετέχει σε Επιτροπές, Τεχνικές Συναντήσεις, Ενημερωτικά Σεμινάρια σχετικές με τα Προγράμματα των λοιπών Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ τόσο με τις αρμόδιες ελληνικές αρχές όσο και με τις Αρχές της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ.
15. Ενημερώνει τη Μονάδα ΙΙ.Α σχετικά με τις δράσεις του Διακρατικού Προγράμματος EaSI, αλλά και τυχόν άλλων Προγραμμάτων λοιπών Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ προκειμένου να παρακολουθεί το επίπεδο συνεργιών και τον βαθμό συμπληρωματικότητας των παρεμβάσεων ΕΚΤ/ΠΕΠ με δράσεις άλλων ενωσιακών μέσων και πόρων σε συναφείς ή συμπληρωματικούς τομείς πολιτικής, με σκοπό αφενός την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και αφετέρου τη μεγιστοποίηση του οφέλους της παρέμβασης.
16. Ενημερώνει τη Μονάδα ΙΙ.Α και την Μονάδα ΙΙ.Β1 για τη συνολική φυσική και οικονομική πρόοδο των διακρατικών συνεργασιών των Θεματικών Δικτύων «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝ», του Διακρατικού Προγράμματος EaSI αλλά και των Προγραμμάτων των λοιπών Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ στη χώρα με σκοπό την υιοθέτηση μέτρων αντιμετώπισης προβλημάτων, όπου απαιτείται.
17. Δύναται να ασκεί καθήκοντα δικαιούχου Πράξεων του Διακρατικού Προγράμματος «ΕaSI»,

Μονάδα Ν.Β4: Προγραμματισμού, Αξιολόγησης, Διαχείρισης, Παρακολούθησης Ενεργειών Συγχρηματοδοτούμενων από το ΕΤΠ
Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
Ασκεί τις αρμοδιότητες Διαχειριστικής Αρχής, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 7 του «Συστήματος Προγραμματισμού, αξιολόγησης, διαχείρισης, παρακολούθησης και ελέγχου για την υλοποίηση των ενεργειών που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) περιόδου 2014-2020» (ΣΔΕ ΕΤΠ, σχετ. 17), πλην αυτών που αναφέρονται στη Μονάδα ΙΙ.Β5 κατωτέρω. Ειδικότερα:
1. Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης
Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του ΥΠΕΚΑΑ, για τον προγραμματισμό, τη διερεύνηση, την αξιολόγηση και την εξειδίκευση εξατομικευμένων υπηρεσιών για την υποβολή τυχόν προτάσεων δράσεων του δικαιούχου κράτους μέλους προς χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014-2020.
2. Υποβάλλει προς έγκριση, σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή, προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την αίτηση κάθε πρότασης, καθώς και πρόσθετων στοιχείων, εάν αυτό απαιτείται, προκειμένου αυτή να αξιολογηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
3. Μεριμνά για την πιθανή εκχώρηση μέρους των αρμοδιοτήτων της ως Αρχή Διαχείρισης, είτε απ' ευθείας είτε μετά από διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, σε δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 4314/2014 (ΦΕΚ Α' 265), οι οποίοι θα έχουν την ευθύνη οργάνωσης, προετοιμασίας και υλοποίησης του συνόλου ή μέρους των συντονισμένων δεσμών εξατομικευμένων υπηρεσιών, που αποσκοπούν να διευκολύνουν την επανένταξη των δικαιούχων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση σύμφωνα με τις προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ.
4. Μεριμνά για την εφαρμογή των αποφάσεων για χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
5. Συνεργάζεται με το Τμήμα Πολιτικών Απασχόλησης της Διεύθυνσης Απασχόλησης της Γενικής Διεύθυνσης Εργασίας και Ένταξης στην Απασχόληση του ΥΠΕΚΑΑ και με τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διενέργεια ενδιάμεσης και εκ των υστέρων αξιολόγησης των παρεμβάσεων ΕΤΠ, σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού (ΕΚ) 1309/2013 και λαμβάνει κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίησή τους.
6. Εκπροσωπεί το δικαιούχο κράτος μέλος στις σχέσεις του με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσον αφορά τη χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014-2020. Συντάσσει επαρκώς αιτιολογημένες προτάσεις τροποποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων, τις οποίες υποβάλλει προς έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
7. Προετοιμάζει, συντάσσει και διενεργεί το σύνολο των ανοικτών προσκλήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τους Δικαιούχους αυτών.
8. Μετέχει στις συναντήσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης Προτάσεων.
9. Εκπονεί οριζόντια εργαλεία, εξειδικευμένους οδηγούς υλοποίησης ενεργε ιών και τυποποιημένων διαδικασιών διαχείρισης, οδηγούς εφαρμογής, κ.λπ.. για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των παρεμβάσεων του ΕΤΠ, θέτοντας αυτά στη διάθεση κυρίως των Δικαιούχων.
10. Είναι υπεύθυνη για τις διαδικασίες εγγραφής της απαιτούμενης δημόσιας δαπάνης στο ΠΔΕ για τη χρηματοδότηση των δράσεων.
11. Παρακολουθεί τους εμπλεκομένους (Δικαιούχους) μετά την έναρξη υλοποίησης των ενεργειών, σχετικά με την τήρηση των υποχρεώσεων που έχουν αναλάβει, βάσει του ισχύοντος θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου, καθώς και την πορεία των ενεργειών που εκτελούν, ιδίως όσον αφορά το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο καθώς και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής τους.
12. Διασφαλίζει τη συμβολή των ενεργειών στην επίτευξη των ειδικών στόχων της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ.
13. Συγκεντρώνει από τους Δικαιούχους και παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην Αρχή Πιστοποίησης και στην Αρχή Ελέγχου, τα απαιτούμενα στοιχεία και έγγραφα για την παρακολούθηση της επίτευξης των προκαθορισμένων στόχων από την υλοποίηση των εγκεκριμένων προτάσεων.
14. Εξασφαλίζει ότι οι εγκεκριμένες προτάσεις υλοποιούνται σύμφωνα με τον Κανονισμό και το οικείο σύστημα διαχείρισης και παρακολουθεί την πρόοδο και την ποιότητα της υλοποίησής τους.
15. Παρακολουθεί και μέσω επιτόπιων επισκέψεων αν κριθεί απαραίτητο, σε τακτική βάση την πρόοδο των εγκεκριμένων προτάσεων αναφορικά με τα αποτελέσματα και τους στόχους της κάθε μίας σύμφωνα με την εγκεκριμένη αίτηση και τις ειδικότερες οικονομικές απαιτήσεις. Τα αποτελέσματα της παρακολούθησης καταγράφονται στη Διετή Έκθεση από την Ε.Ε. αφού αποσταλούν από την Αρχή Διαχείρισης.
16. Προετοιμάζει και υποβάλλει, χωρίς καθυστέρηση, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την αναφορά περί τυχόν παρατυπιών που επηρεάζουν ή θέτουν σε κίνδυνο την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020, τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την αντιμετώπιση αυτών.
17. Θέτει σε εφαρμογή αποτελεσματικά και αναλογικά μέτρα καταπολέμησης της απάτης, λαμβάνοντας υπόψη τους εντοπισμένους κινδύνους.
18. Ορίζει διαδικασίες που διασφαλίζουν την τήρηση όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου.
19. Συντάσσει για κάθε λογιστική χρήση - τη διαχειριστική δήλωση αξιοπιστίας για τη λειτουργία του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών ενεργειών και την τήρηση της αρχής της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, μαζί με έκθεση που παρουσιάζει τα αποτελέσματα των διενεργηθέντων ελέγχων, ενδεχόμενων αδυναμιών που εντοπίστηκαν στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου και των διορθωτικών μέτρων που έχουν ληφθεί.
20. Διασφαλίζει την τήρηση από τους φορείς, που εμπλέκονται στην υλοποίηση των ενεργειών, χωριστού λογιστικού συστήματος είτε επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης για όλες τις συναλλαγές που έχουν σχέση με τις εγκεκριμένες ενέργειες με την επιφύλαξη των εθνικών λογιστικών κανόνων, όπου και όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο, τα οποία, σε συνεργασία με άλλους αρμόδιους φορείς (π.χ. ΟΑΕΔ), θα υποστηρίζουν συμβουλευτικά τα κατά τόπους αρμόδια γραφεία σε όλα τα στάδια υλοποίησης του παρόντος.
21. Συντάσσει και υποβάλλει την τελική έκθεση του άρθρου 18 του κανονισμού προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
22. Στην περίπτωση ανάθεσης συγκεκριμένων καθηκόντων της σε τρίτους, διατηρεί την ευθύνη της διαχείρισης για το σύνολο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς ΕΤΠ περιόδου 2014-2020 στην Ελλάδα. Στο πλαίσιο του εποπτικού της ρόλου, παρακολουθεί συστηματικά την εκτέλεση των καθηκόντων από τους τρίτους και εφόσον απαιτείται λαμβάνει διορθωτικά μέτρα.
23. Έχει την ευθύνη για την πιστοποίηση της επίτευξης των στόχων που έχουν καθορισθεί από το δικαιούχο κράτος - μέλος.

Μονάδα ΙΙ.Β5: Ελέγχου δράσεων Λοιπών Προγραμμάτων Άλλων Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ και του ΕΤΠ.
Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020 Για τα έργα των Μονάδων ΙΙ.Β3 και ΙΙ.Β4:
1. Είναι αρμόδια για τη διενέργεια διοικητικών πρωτογενών ελέγχων καθώς και επιτόπιων επαληθεύσεων προκειμένου να εξακριβώνει ότι οι συγχρηματοδοτούμενες ενέργειες υλοποιήθηκαν καταλλήλως και ότι οι καλυφθείσες δαπάνες βασίζονται σε επαληθεύσιμα δικαιολογητικά και είναι νόμιμες, ορθές και κανονικές. Στα πλαίσια αυτά λαμβάνεται επισταμένη μέριμνα ώστε να διασφαλίζεται επαρκώς η διαδρομή ελέγχου.
2. Είναι υπεύθυνη για τον καθορισμό διαδικασιών αναφορικά με τη διασφάλιση της τήρησης όλων των δικαιολογητικών εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών τουλάχιστον για πέντε έτη μετά το κλείσιμο της χρηματοδοτικής συνεισφοράς που εισπράχθηκε από το ΕΤΠ και την παροχή πρόσβασης των εθνικών και ευρωπαϊκών ελεγκτικών αρχών σε αυτά.
3. Μεριμνά για την παροχή στην Αρχή Πιστοποίησης όλων των αναγκαίων πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε σχέση με κάθε δαπάνη, για σκοπούς πιστοποίησης.
4. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των υποέργων και πριν την αποπληρωμή τους προβαίνει σε επιτόπιο έλεγχο, χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, στην έδρα υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων ενεργειών, για την επιβεβαίωση:
α. Της πραγματικής υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών, σύμφωνα με την εγκριτική απόφαση, τη σύμβαση και τα επί μέρους υποβληθέντα δικαιολογητικά σχετικά με την πορεία υλοποίησής τους.
β. Της αξιοπιστίας και ακρίβειας των πληροφοριών που δηλώνονται από τους αναδόχους
γ. Την τήρηση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει ο ανάδοχος από την εγκριτική απόφαση και τη σύμβαση
δ. Την τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες και διατάξεις.
5. Σε περιπτώσεις μεγάλου αριθμού χρηματοδοτούμενων ενεργειών δύναται ο επιτόπιος έλεγχος να διενεργείται σε αντιπροσωπευτικό δείγμα, βάσει τεκμηριωμένης μεθόδου δειγματοληψίας.
6. Σε περιπτώσεις που υπάρχουν βάσιμες ενδείξεις για την ύπαρξη παρατυπιών μεριμνά για την διενέργεια έκτακτου επιτόπιου ελέγχου.
7. Επιτόπιοι έλεγχοι δύναται να πραγματοποιούνται και μετά την ολοκλήρωση των χρηματοδοτούμενων ενεργειών.
8. Για κάθε έλεγχο συντάσσεται έκθεση, τα πορίσματα της οποίας κοινοποιούνται στην Μονάδα ΙΙ.Β3 και ΙΙ.Β4 της ίδιας Υποδιεύθυνσης και στον Ανάδοχο.
9. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των αναδόχων ως προς επί μέρους συστάσεις που του έχουν τεθεί, σύμφωνα με την έκθεση ελέγχου.
10. Με τα ανωτέρω πορίσματα είναι δυνατόν να επιβάλλονται διαφόρων ειδών κυρώσεις ακόμη και ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης του υποέργου στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης των διατάξεων του εθνικού και κοινοτικού δικαίου, οι οποίες θα καθορίζονται από το κανονιστικό πλαίσιο των έργων ή τις συμβατικές διατάξεις, λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης καθώς και τις προκύπτουσες δημοσιονομικές επιπτώσεις.
11. Εφ' όσον από το διενεργηθέντα έλεγχο διαπιστώνονται μη επιλέξιμες δαπάνες, καθώς και αχρεωστήτως ή παράνομα καταβληθέντα χρηματικά ποσά, στον ελεγχόμενο φορέα κοινοποιείται με το πόρισμα του ελέγχου και απόσπασμα της έκθεσης και εφαρμόζονται οι σχετικές ισχύουσες διατάξεις.
12. Αξιολογεί τα αποτελέσματα των ελέγχων και εισηγείται τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για βελτίωση του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου, καθώς και μέτρα για την υποστήριξη των αναδόχων προκειμένου να ανταποκρίνονται στις υποχρεώσεις τους.
13. Τηρεί αρχείο των διενεργουμένων επιτόπιων ελέγχων, όπου για κάθε έλεγχο αναφέρονται οι εργασίες που υλοποιήθηκαν, η ημερομηνία και το αποτέλεσμα ελέγχου, και τα μέτρα που λήφθηκαν στις περιπτώσεις ανεύρεσης παρατυπιών.

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΙΙ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τομέα ΑπΚΟ

Μονάδα ΙΙΙ.Α: Σχεδιασμού και Προγραμματισμού Δράσεων ΑπΚΟ
Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020
1. Υποστηρίζει στον τομέα αρμοδιότητάς της την οικεία Διαχειριστική Αρχή προκειμένου να καταρτίσει την «Εξειδίκευση της εφαρμογής του ΕΠ» σε τυποποιημένο έντυπο της Εθνικής Αρχής Συντονισμού (ΕΑΣ), λαμβάνοντας υπόψη τους στόχους, τις προτεραιότητες του ΕΠ, τις ανάγκες εφαρμογής των μέτρων της ασκούμενης πολιτικής στους τομείς παρέμβασης.
2. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές του τομέα αρμοδιότητάς της που ζητούνται από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να προετοιμαστούν οι ετήσιες και τελικές εκθέσεις υλοποίησης των ΕΠ.
3. Εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή προτάσεις για αναθεώρηση των κατηγοριών πράξεων αρμοδιότητάς της, προκειμένου να συνταχθούν προτάσεις τροποποίησης των ΕΠ.
4. Συνεργάζεται με την Εθνική Αρχή Συντονισμού και την Επιτροπή και παρέχει σε αυτές κάθε πληροφορία που ζητείται.
5. Συντάσσει τις αναγκαίες αναφορές του τομέα αρμοδιότητάς της που ζητούνται από τη Διαχειριστική Αρχή, προκειμένου να προετοιμάζονται οι ετήσιες εξετάσεις των ΕΠ.
6. Παρακολουθεί την πορεία εφαρμογής των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται και ειδικότερα τη χρηματοοικονομική πρόοδο τους, τους ποσοτικοποιημένους δείκτες και τις προοπτικές εξέλιξης τους και εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή προτάσεις αναθεώρησης τους.
7. Λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αξιοποίηση των συμπερασμάτων των αξιολογήσεων του Προγράμματος, σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή.
8. Μεριμνά για εξειδίκευση, όπου απαιτείται, των απαραίτητων εργαλείων, προτύπων και προδιαγραφών για τη σωστή άσκηση των αρμοδιοτήτων διαχείρισης που της έχουν εκχωρηθεί σε συμφωνία με την Διαχειριστική Αρχή του Προγράμματος και την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
9. Επεξεργάζεται και εισηγείται στη Διαχειριστική Αρχή τη μεθοδολογία και τα κριτήρια ένταξης για τις κατηγορίες πράξεων που διαχειρίζεται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
10. Προετοιμάζει και εκδίδει τις προσκλήσεις των κατηγοριών πράξεων που διαχειρίζεται για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης από τους δυνητικούς δικαιούχους και παρέχει προς αυτούς σαφείς και λεπτομερείς πληροφορίες τουλάχιστον σχετικά με:
α) τις ευκαιρίες χρηματοδότησης σχετικά με τον τύπο των δράσεων που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο της πρόσκλησης,
β) τους όρους επιλεξιμότητας των δαπανών που πρέπει να ικανοποιούν οι προτεινόμενες πράξεις προκειμένου να ενταχθούν για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος,
γ) την περιγραφή των διαδικασιών εξέτασης των αιτήσεων χρηματοδότησης και τις σχετικές χρονικές προθεσμίες,
δ) τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των προς χρηματοδότηση πράξεων, ε) τα αρμόδια στελέχη της ΕΔ τα οποία μπορούν να παρέχουν πληροφορίες,
στ) την υποχρέωση των δικαιούχων για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το σκοπό της πράξης και την υποστήριξη από τα Ταμεία της Ε.Ε., σύμφωνα με την εγκεκριμένη στρατηγική επικοινωνίας του ΕΠ, τους στόχους και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης του ΕΠ,
ζ) την ενημέρωση του δικαιούχου, εφόσον η πρότασή του επιλεγεί, να συμπεριληφθούν τα στοιχεία της πράξης του στον κατάλογο των πράξεων του ΕΠ, ο οποίος δημοσιοποιείται και είναι προσβάσιμος μέσω ενιαίου διαδικτυακού τόπου η ενιαίας διαδικτυακής πύλης, σύμφωνα με το άρθρο 115, παρ. 2 του Καν. 1303/2013.
11. Συγκεντρώνει, αρχειοθετεί όλες τις προτάσεις που υποβάλλονται και ελέγχει την πληρότητα των στοιχείων τους.
12. Αξιολογεί τις προτάσεις που υποβάλλονται, εφαρμόζοντας την εγκεκριμένη μεθοδολογία και τα εγκεκριμένα από την Επιτροπή Παρακολούθησης κριτήρια αξιολόγησης.
13. Εισηγείται στο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων την έκδοση της απόφασης ένταξης των πράξεων στους άξονες προτεραιότητας του Επιχειρησιακού Προγράμματος.
14. Μεριμνά για τη δημοσιοποίηση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων που διαχειρίζεται στην οικεία ιστοσελίδα του ΕΠ.
15. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
16. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
17. Συντάσσει κάθε αναγκαία αναφορά που ζητείται από τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
18. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή παρέχοντας κάθε ζητούμενη πληροφορία κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων από τη Διαχειριστική Αρχή στην Επιτελική Δομή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητά της να ασκεί τα καθήκοντα του Ενδιάμεσου Φορέα, σύμφωνα με το ΣΔΕ, που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονάδας.

Μονάδα ΙΙΙ.Β1: Διαχείρισης Δράσεων Τομέα Κοινωνικής Οικονομίας και Επιχειρηματικότητας
Προγραμματική Περίοδος 2014-2020
1. Παρακολουθεί την πορεία υλοποίησης των συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και μεριμνά για την υλοποίησή τους με βάση την απόφαση ένταξης και τις αναληφθείσες νομικές δεσμεύσεις καθώς και για τη συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κοινοτικούς και εθνικούς κανόνες καθ' όλη την περίοδο της υλοποίησής τους. Στο πλαίσιο αυτό:
α) Παρακολουθεί συστηματικά την πορεία υλοποίησης των πράξεων και την τήρηση των χρονικών προθεσμιών που τίθενται για την ολοκλήρωση επί μέρους δράσεων/ υποέργων των πράξεων, διοικητικά και επιτοπίως.
β) Εντοπίζει προβλήματα κατά τη διάρκεια υλοποίησης των πράξεων και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την έγκαιρη επίλυσή τους, ή προτείνει ενέργειες υποστήριξης των δικαιούχων.
γ) Θέτει σε καθεστώς επιτήρησης τους δικαιούχους που οι πράξεις τους αποκλίνουν από τους όρους της απόφασης ένταξης ή και του χρονικού προγραμματισμού της εκτέλεσής τους και καθορίζει διορθωτικά μέτρα και περίοδο συμμόρφωσης. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων την ανάκληση των αποφάσεων ένταξης των πράξεων, για τις οποίες οι δικαιούχοι δεν υλοποιήσουν τα διορθωτικά μέτρα εντός της περιόδου συμμόρφωσης.
δ) Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων την ανάκληση πράξεων, για τις οποίες η εκτέλεση των υποέργων τους που αφορούν ενέργειες προετοιμασίας δεν ολοκληρώνονται εντός των χρονικών προθεσμιών που ορίζονται στην απόφαση ένταξης.
ε) Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων την έκδοση τροποποιήσεων της απόφασης ένταξης ή ανάκλησης αυτής.
στ) Διενεργεί ελέγχους νομιμότητας των διακηρύξεων, καθώς και των διαδικασιών ανάθεσης των δημοσίων συμβάσεων και των τροποποιήσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλιστεί η επιλεξιμότητα των δαπανών τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Υπουργική απόφαση Συστήματος Διαχείρισης.
ζ) Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων την έκδοση της απόφασης ολοκλήρωσης της πράξης.
η) Τηρεί πλήρη φάκελο πράξης κατά τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Τα στοιχεία του φακέλου της πράξης δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
2. Διενεργεί διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 21 του Ν. 4314/2014 προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παράδοση των συγχρηματοδοτούμενων προϊόντων και υπηρεσιών και η πραγματική πραγματοποίηση των δαπανών που δηλώνουν οι δικαιούχοι, η τήρηση χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκής λογιστική κωδικοποίηση, η τήρηση των κανόνων δημοσιότητας, καθώς και η συμμόρφωση των πράξεων προς τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες.
3. Στην περίπτωση που οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται δειγματοληπτικά, τηρεί αρχεία που περιγράφουν και τεκμηριώνουν τη δειγματοληπτική μέθοδο, βάσει της οποίας επιλέγονται οι προς επαλήθευση πράξεις ή οι συναλλαγές τους, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
4. Προβαίνει στη διενέργεια έκτακτης επιτόπιας επαλήθευσης, εφόσον έχει σοβαρές ενδείξεις για την ύπαρξη παραβάσεων εθνικού ή κοινοτικού δικαίου, ενημερώνει την Αρχή Πιστοποίησης και όπου απαιτείται ζητά την αναστολή χρηματοδότησης της πράξης από την αρμόδια υπηρεσία.
5. Τηρεί αρχεία στο ΟΠΣ για τις διοικητικές και επιτόπιες επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται και για την παρακολούθηση τυχόν ευρημάτων, σύμφωνα με τα πρότυπα και τις διαδικασίες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
6. Προβαίνει στην ακύρωση μέρους ή του συνόλου της δημόσιας συνεισφοράς της πράξης, η οποία επιβάλλεται βάσει πορίσματος διοικητικής ή επιτόπιας επαλήθευσης ή πορίσματος ελέγχου, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Στην περίπτωση διαπίστωσης παράβασης εθνικού ή κοινοτικού δικαίου λαμβάνοντας υπόψη το είδος και τη φύση της παράβασης και τις δημοσιονομικές επιπτώσεις, δύναται να προβεί σε ακύρωση μέρους ή του συνόλου της χρηματοδότησης της πράξης από το ΕΠ, καταχωρώντας τις αντίστοιχες λογιστικές εγγραφές στο ΟΠΣ. Τα στοιχεία διαβιβάζονται στη Διαχειριστική Αρχή, στις αρμόδιες εθνικές αρχές ή στα αρμόδια πειθαρχικά όργανα ή στις εισαγγελικές αρχές, κατά περίπτωση, σύμφωνα με το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
7. Εισηγείται στον Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων την έκδοση απόφασης ανάκτησης αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, στις περιπτώσεις που διαπιστωθεί βάσει των επαληθεύσεων που διενεργεί αχρεωστήτως καταβληθείσα δαπάνη, και παρακολουθεί την ανάκτηση των σχετικών ποσών.
8. Παρακολουθεί, όπου απαιτείται, την τήρηση των μακροχρόνιων υποχρεώσεων από τους δικαιούχους, σύμφωνα με το άρθρο 71 του Καν. 1303/2013.
9. Εισηγείται στον Προϊστάμενο της Επιτελικής Δομής τις απαντήσεις σε σχετικά πορίσματα ελέγχου που διενεργούνται από τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα, και κατά περίπτωση, σε συνεργασία με την ΕΑΣ και την Αρχή Ελέγχου. Αναλαμβάνει την επικοινωνία με τα αρμόδια εθνικά και κοινοτικά ελεγκτικά όργανα για τα σχετικά με τους ελέγχους θέματα.
10. Εξασφαλίζει ότι ο δικαιούχος δράσεων λαμβάνει πλήρως το συνολικό ποσό της οφειλόμενης επιλέξιμης δαπάνης, το αργότερο 90 ημέρες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης πληρωμής από το δικαιούχο, χωρίς την αφαίρεση ή την παρακράτηση κανενός ποσού και χωρίς την είσπραξη καμίας ειδικής επιβάρυνσης ή άλλου τέλους ισοδύναμου αποτελέσματος που θα επέφερε μείωση των ποσών της επιλέξιμης χρηματοδότησης για τους δικαιούχους.
11. Εξειδικεύει όπου απαιτείται τις απαιτήσεις για τη διασφάλιση της τήρησης όλων των εγγράφων σχετικά με τις δαπάνες και τους ελέγχους που απαιτούνται για τη διασφάλιση επαρκούς διαδρομής ελέγχου, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 125, παρ. 4 του Καν. 1303/2013 και σύμφωνα με τους κανόνες του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου.
12. Παρέχει στην Αρχή Πιστοποίησης όλες τις αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις επαληθεύσεις που πραγματοποιούνται σε κάθε δαπάνη των πράξεων που διαχειρίζεται, για σκοπούς πιστοποίησης.
13. Παρακολουθεί τα καθαρά έσοδα των πράξεων που εμπίπτουν στις διατάξεις των παραγράφων 1 έως 6 του άρθρου 61 και της παραγράφου 8 του άρθρου 65 του Καν. 1303/2013. Ειδικότερα για εκείνες τις πράξεις που δεν είναι αντικειμενικά εφικτό να καθοριστούν εκ των προτέρων τα έσοδα, ο ΕΦ ενημερώνει σχετικά την Αρχή Πιστοποίησης προκειμένου τα εν λόγω έσοδα να αφαιρεθούν από τις δαπάνες που δηλώνονται στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 61, παρ. 6 του Καν. 1303/2013.
14. Έχει την ευθύνη για την κατάρτιση του ετήσιου προγράμματος επιτόπιων επαληθεύσεων, καθώς και για την παρακολούθηση της εφαρμογής του.
15. Αποτελεί το σημείο επαφής της Επιτελικής Δομής με το μηχανισμό υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα έργα της προγραμματικής περιόδου 2014-2020, ο οποίος τίθεται σε εφαρμογή με τη συνεργασία της ΕΑΣ και τους αρμόδιους εθνικούς φορείς.
16. Διασφαλίζει την συλλογή και έγκαιρη καταχώριση στο ΟΠΣ των απαραίτητων δεδομένων που αφορούν διαδικασίες αρμοδιότητάς της και έχει την ευθύνη για την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που καταχωρούνται στο ΟΠΣ. Εκδίδει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και αποφάσεις που προβλέπονται από το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου.
17. Έχει την ευθύνη τήρησης αρχείων αντίστοιχων των θεμάτων αρμοδιοτήτων της. Τα αρχεία δύνανται να τηρούνται ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ.
18. Συντάσσει κάθε αναγκαία αναφορά που ζητείται από τη Διαχειριστική Αρχή σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ)
19. Συνεργάζεται με τη Διαχειριστική Αρχή παρέχοντας κάθε ζητούμενη πληροφορία κατά τη διενέργεια διοικητικών και επιτόπιων επαληθεύσεων από τη Διαχειριστική Αρχή στην Επιτελική Δομή, προκειμένου να επιβεβαιωθεί η ικανότητά της να ασκεί τα καθήκοντα του Ενδιάμεσου
Φορέα, σύμφωνα με το ΣΔΕ, που αφορούν στις αρμοδιότητες της Μονάδας.

Μονάδα ΙΙΙ.Β2: Διαχείρισης Δράσεων Τομέα Απασχόλησης
Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Η Μονάδα ΙΙΙ.Β2 έχει για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 τις ίδιες αρμοδιότητες με τη Μονάδα ΙΙΙ.Β1, για δράσεις του τομέα Απασχόλησης.

Μονάδα Γ: Διοικητικής και Πληροφορικής Υποστήριξης, Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Προγραμματική Περίοδος 2007-2013
Η Μονάδα Γ αναλαμβάνει τις αρμοδιότητες της Μονάδας Δ της τέως Ειδικής Υπηρεσίας Συγχρηματοδοτούμενων Ενεργειών από το ΕΚΤ και της Μονάδας Δ της τέως Ειδικής Υπηρεσίας ΚΕΚΟ.
Συγκεκριμένα:
1. Παρέχει οριζόντια γραμματειακή υποστήριξη σε όλες τις Μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη διακίνησης των εγγράφων και επιμελείται των διοικητικών θεμάτων αρμοδιότητας της Ειδικής Υπηρεσίας. Βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής και επικυρώνει αντίγραφα.
2. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.
3. Παρέχει νομική υποστήριξη στις άλλες μονάδες της Ειδικής Υπηρεσίας κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των ενεργειών της.
4. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τη λειτουργία της Ειδικής Υπηρεσίας
5. Οργανώνει και λειτουργεί το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και την αντίστοιχη υπηρεσία της Εθνικής Αρχής Συντονισμού, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του.
6. Εκτελεί τα έργα τεχνικής υποστήριξης των πράξεων αρμοδιότητάς της ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, των οποίων η αρμοδιότητα ανάθεσης εκχωρείται με Υπουργική απόφαση και τηρεί τα στοιχεία φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των έργων αυτών.
7. Συντάσσει ετήσιο πρόγραμμα ενεργειών τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής των πράξεων αρμοδιότητάς της και το υποβάλει στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ως δικαιούχος ενδιάμεσος φορέας.
8. Διενεργεί τις απαιτούμενες δράσεις για την πληροφόρηση και δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που υλοποιεί στα πλαίσια των Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού», και των άλλων ΕΠ. έργα των οποίων υλοποιεί σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ (ΕΥΣΕΚΤ), καθώς και με την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
9. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους ενδιαφερομένους εν δυνάμει δικαιούχους/ωφελούμενους.

Προγραμματική Περίοδος 2014 - 2020
Για την Προγραμματική περίοδο 2014-2020, η Μονάδα Γ αναλαμβάνει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
1. Προδιαγράφει, εισηγείται τη σκοπιμότητα και μεριμνά για την εκπόνηση μελετών, ερευνών, εμπειρογνωμοσυνών, εγχειριδίων σχετικών με το αντικείμενό της Επιτελικής Δομής, λαμβάνοντας υπόψη και τις εισηγήσεις των άλλων Μονάδων.
2. Μεριμνά για τον προγραμματισμό, την ανάθεση και την εκτέλεση Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας, χρηματοδοτούμενων από αμιγώς εθνικούς πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, αλλά και από πόρους των ΕΔΕΤ και των λοιπών προγραμμάτων και Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ στους τομείς αρμοδιότητας της Επιτελικής Δομής, καθώς και για τη διαχείριση των αντίστοιχων πόρων.
3. Καταρτίζει και υποβάλλει στις αρμόδιες Διαχειριστικές Αρχές ή στην Ε.Ε. και σε αρμόδιους εμπλεκόμενους φορείς, το πρόγραμμα ενεργειών Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 και των λοιπών προγραμμάτων και Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ. Στις περιπτώσεις που η Επιτελική Δομή είναι Δικαιούχος Πράξεων/ Δράσεων Τεχνικής Βοήθειας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ή/και, των λοιπών προγραμμάτων και Χρηματοδοτικών Μηχανισμών της Ε.Ε. ή/και του ΕΟΧ, η Μονάδα εφαρμόζει τις προβλεπόμενες από το Ν. 4314/2014 και του αντίστοιχου ΣΔΕ του προγράμματος υποχρεώσεις.
4. Προβαίνει στη λογιστική παρακολούθηση του οικονομικού αντικείμενου των υλοποιούμενων έργων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης.
5. Οργανώνει και λειτουργεί για τις ανάγκες της Αρχής Διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση το «ΟΠΣ ΕτΠ», του Διαχειριστή Προγράμματος του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020 και του Ενδιάμεσου Φορέα, το γραφείο ΟΠΣ, το οποίο σε συνεργασία με την αντίστοιχη υπηρεσία της ΕΑΣ, έχει την ευθύνη για την ορθή και απρόσκοπτη λειτουργία του ΟΠΣ στην Επιτελική Δομή και παρέχει υποστήριξη προς τους χρήστες και τους δικαιούχους για την ορθή χρήση και λειτουργία του. Υποστηρίζει το προσωπικό της Επιτελικής Δομής, εφόσον απαιτείται, στη χρήση της επιχειρησιακής πλατφόρμας ΔΙΑΥΛΟΣ. Σε συνεργασία με τις αρμόδιες Μονάδες της Επιτελικής Δομής, μεριμνά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων στο ΟΠΣ με τα αντίστοιχα δικαιώματα. Παρέχει τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση στο προσωπικό της Επιτελικής Δομής για τη λειτουργία του εξοπλισμού και του λογισμικού.
6. Εξασφαλίζει στα αρμόδια στελέχη της Επιτελικής Δομής τις σχετικές υποδομές για την πρόσβαση στο ΟΠΣ.
7. Οργανώνει και τηρεί βιβλιοθήκη εργαλείων, μελετών, στοιχείων και απαραίτητων βοηθημάτων για τις ανάγκες της Επιτελικής Δομής.
8. Χειρίζεται τα θέματα που αφορούν στην υλικοτεχνική υποδομή και το προσωπικό, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων και ειδικότερα τα διοικητικά, οικονομικά και τα θέματα οργάνωσης και εκπαίδευσης.
9. Οργανώνει την εκπαίδευση του προσωπικού, κατόπιν διαπίστωσης αναγκών και σχετικών αιτημάτων των Μονάδων, σε θέματα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Επιτελικής Δομής.
10. Διαχειρίζεται τα θέματα και τις διαδικασίες που αφορούν στην εισήγηση σκοπιμότητας προμήθειας, στην προμήθεια, στην εγκατάσταση και στη συντήρηση του κάθε είδους υλικού, εξοπλισμού και εγκαταστάσεων της Επιτελικής Δομής.
11. Μεριμνά για την ανάπτυξη, καλή λειτουργία και συντήρηση των συστημάτων πληροφορικής και επικοινωνιών της Επιτελικής Δομής.
12. Τηρεί το πρωτόκολλο και το αρχείο της Υπηρεσίας, έχει την ευθύνη της διεκπεραίωσης της αλληλογραφίας και της διακίνησης των εγγράφων και την εν γένει γραμματειακή υποστήριξη των Μονάδων και του προσωπικού της.
13. Επικυρώνει αντίγραφα, έγγραφα και βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 4250/2014 (Α' 74).
14. Παρέχει νομική υποστήριξη στις άλλες μονάδες της Επιτελικής Δομής κατά τον προγραμματισμό και την υλοποίηση των ενεργειών τους.
15. Διενεργεί τις απαιτούμενες δράσεις για την πληροφόρηση και δημοσιότητα των συγχρηματοδοτούμενων ενεργειών του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου που υλοποιεί στο πλαίσιο των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 - 2020, σε συνεργασία με τις αντίστοιχες Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης (ΕΥΔ) και την Εθνική Αρχή Συντονισμού.
16. Παρέχει την πληροφόρηση και δημοσιότητα για την ύπαρξη της χρηματοδοτικής ενίσχυσης για συγκεκριμένο πρόγραμμα από τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020, τους στόχους της υλοποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων του καθώς και της συνεισφοράς του στο δικαιούχο κράτος. Ειδικότερα, η πληροφόρηση και δημοσιότητα παρέχεται μέσω των ακόλουθων μέτρων:
α. Επικοινωνιακή στρατηγική για τη χρηματοδοτική συνεισφορά από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020.
β. Τουλάχιστον τρεις σημαντικές ενημερωτικές ενέργειες για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020 στο δικαιούχο κράτος (όπως μία ενημερωτική ημερίδα έναρξης της εφαρμογής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για συγκεκριμένο πρόγραμμα από τον ΧΜ 2014-2020 ή ένα σεμινάριο με τους δυνητικούς εμπλεκόμενους φορείς ή μια συνέντευξη τύπου, και μία ενημερωτική δράσης απολογισμού του κλεισίματος της εφαρμογής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς για συγκεκριμένο πρόγραμμα από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014-2020) και
γ. ιστότοπο αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο στη χρηματοδοτική συνεισφοράς από τον ΧΜ ΕΟΧ 2014 - 2020 για το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ο οποίος θα παρέχει πληροφόρηση στην ελληνική και στην αγγλική σχετικά με τις εγκεκριμένες προτάσεις, τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας και σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
17. Παρέχει την πληροφόρηση και δημοσιότητα για την ύπαρξη της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020 στο δικαιούχο κράτος μέλος, τους στόχους της υλοποίησης των εγκεκριμένων προτάσεων του καθώς και της συνεισφοράς του στο δικαιούχο κράτος με σκοπό να διασφαλίσει την ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς, με ενδυνάμωση των πολιτών μέσω υψηλών επιπέδων απασχόλησης, της επένδυσης σε δεξιότητες, της καταπολέμησης της φτώχειας, του εκσυγχρονισμού των αγορών εργασίας, της κατάρτισης και των συστημάτων κοινωνικής προστασίας, ώστε να βοηθούνται οι πολίτες να προετοιμασθούν και να διαχειρισθούν τις αλλαγές με σκοπό την οικοδόμηση μιας χωρίς αποκλεισμούς, συνεκτικής κοινωνίας. Ειδικότερα, η πληροφόρηση και δημοσιότητα παρέχεται μέσω των ακόλουθων μέτρων:
α. Επικοινωνιακή στρατηγική για τη χρηματοδοτική συνεισφορά από το ΕΤΠ 2014-2020
β. Τουλάχιστον τρεις σημαντικές ενημερωτικές ενέργειες για την εφαρμογή της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020 στο δικαιούχο κράτος (όπως μία ενημερωτική ημερίδα έναρξης της εφαρμογής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020 ή ένα σεμινάριο με τους δυνητικούς εμπλεκόμενους φορείς ή μια συνέντευξη τύπου, και μία ενημερωτική δράσης απολογισμού του κλεισίματος της εφαρμογής της χρηματοδοτικής συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020) και
γ. ιστότοπο αφιερωμένο αποκλειστικά και μόνο στη χρηματοδοτική συνεισφοράς από το ΕΤΠ 2014-2020, ο οποίος θα παρέχει πληροφόρηση στην ελληνική και στην αγγλική σχετικά με τις εγκεκριμένες προτάσεις, τις ανοικτές προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων, τα στοιχεία επικοινωνίας και σχετικά υποστηρικτικά έγγραφα.
18. Διασφαλίζει ότι όσοι συμμετέχουν σε μια πράξη που περιλαμβάνεται στην ΠΑΝ είναι ειδικά ενημερωμένοι για την υποστήριξη της ΠΑΝ που παρέχεται από τους πόρους του ΕΚΤ και τα ειδικά κονδύλια για την ΠΑΝ.
19. Οργανώνει και λειτουργεί γραφείο πληροφόρησης και ενημέρωσης για την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων και των λοιπών εμπλεκομένων για τις διαδικασίες συμμετοχής τους στην υλοποίηση των πράξεων, όπως ενδεικτικά με τους στόχους και τη φύση των ενεργειών, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τον τρόπο υποβολής, το σύστημα αξιολόγησης / επιλογής τους και το σύστημα διαχείρισης των εν λόγω ενεργειών.
20. Οργανώνει και λειτουργεί για τις ανάγκες του Ενδιάμεσου Φορέα, γραφείο πληροφοριών για την παροχή άμεσης ενημέρωσης και κατευθύνσεων στους δυνητικούς δικαιούχους για τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους. Ενημερώνει και κατευθύνει για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των δικαιούχων, τους εθνικούς και κοινοτικούς κανόνες επιλεξιμότητας που εφαρμόζονται για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, τις ειδικότερες απαιτήσεις για τις επί μέρους προκηρύξεις πράξεων, τις απαιτήσεις τήρησης χωριστού λογιστικού συστήματος ή επαρκούς λογιστικής κωδικοποίησης, τα στοιχεία που πρέπει να τηρούνται και να αποστέλλονται στην Επιτελική Μονάδα.

Άρθρο 4
Ειδικές Αρμοδιότητες της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ


Επιπροσθέτως των αρμοδιοτήτων που παρατίθενται ανωτέρω και η άσκησή τους αναλαμβάνεται από τις Μονάδες της Υπηρεσίας, η ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, ως Ενδιάμεσος Φορέας Διαχείρισης, υποχρεούται και στην άσκηση ειδικών αρμοδιοτήτων ως εξής:
(i) Ορίζει στελέχη από αντιπροσωπευτικές οργανωτικές του Μονάδες που εμπλέκονται στις διαδικασίες διαχείρισης, τα οποία θα συμμετέχουν στην Ομάδα της οικείας Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για την αξιολόγηση κινδύνων απάτης και θα συνεπικουρούν το έργο της, σύμφωνα με το ΣΔΕ. Ο ορισμός των στελεχών γίνεται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του ΥΠΕΚΑΑ και κοινοποιείται στη ΔΑ του ΕΠ.
(ii) Συμμετέχει σε ομάδες της οικείας Διαχειριστικής Αρχής του ΕΠ για τη διερεύνηση ενδείξεων απάτης ή/ καταγγελιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ΣΔΕ.
(iii) Προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για τη διαχείριση κινδύνων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου.
(iv) Έχει την ευθύνη για την εφαρμογή διορθωτικών ή/ και προληπτικών μέτρων που την αφορούν.

Άρθρο 5
Προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ


1. Η στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ γίνεται με προσωπικό πλήρους απασχόλησης και σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει. Ειδικότερα για το προσωπικό των συγχωνευόμενων Ειδικών Υπηρεσιών της παρ. 6α του άρθρου 18 του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει, εφαρμόζεται η παρ. 6δ του ίδιου άρθρου, ενώ για τις λοιπές περιπτώσεις εφαρμόζονται τα άρθρα του Κεφαλαίου Θ του Ν. 4314/2014 όπως ισχύει.

2. Το προσωπικό της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ ανέρχεται σε εβδομήντα (70) άτομα, τα οποία κατανέμονται ανά κατηγορία εκπαίδευσης, ως εξής:
(α) Κατηγορία Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΠΕ και ΤΕ), 66 άτομα.
(β) Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), 4 άτομα.

3. Για τον Προϊστάμενο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, και τους Προϊστάμενους των Υποδιευθύνσεων και των Μονάδων της, εφαρμόζεται το άρθρο 39 του Ν. 4314/2014, όπως κάθε φορά ισχύει.

4. Απόντος ή κωλυόμενου του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ, αυτός αναπληρώνεται από τον Προϊστάμενο Υποδιεύθυνσης που έχει τον περισσότερο χρόνο άσκησης καθηκόντων προϊσταμένου Μονάδας.

Άρθρο 6
Προσόντα για τη στελέχωση της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ


1. Για την πλήρωση των θέσεων Προϊσταμένων της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
1.1. Για την πλήρωση της θέσης του Προϊσταμένου της ΕΔ ΕΣΠΑ ΑπΚΟ και των θέσεων των Προϊσταμένων Υποδιευθύνσεων απαιτούνται:
α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι. (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 10ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 8ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 6ετής.
γ. Άσκηση αρμοδιοτήτων διοίκησης και ιδίως άσκηση αρμοδιοτήτων προϊσταμένου σε οποιοδήποτε επίπεδο διοίκησης για τουλάχιστον 1 έτος.
1.2. Για τις θέσεις των Προϊσταμένων των Μονάδων: α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου διπλώματος ιδρύματος της αλλοδαπής.
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 8ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 6ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 5ετής
1.3. Για την επιλογή των Προϊσταμένων και των Προϊσταμένων Μονάδων της εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η πολύ καλή γνώση ή/και εμπειρία επί των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα διοίκησης και οργάνωσης, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η ικανότητα παρακίνησης του προσωπικού και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα για συνεργασία και συλλογική εργασία, η πολύ καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών διαδικτύου, η ικανότητα αντίληψης ηλεκτρονικών εφαρμογών παρακολούθησης διαδικασιών δημόσιου τομέα.

2. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
2.1 α. Πτυχίο ή δίπλωμα Α.Ε.Ι (ΠΕ/ΤΕ) της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής
β. Επαγγελματική εμπειρία για τους κατόχους πτυχίου ή διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής 3ετής, για τους κατόχους μεταπτυχιακού τίτλου της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου όμοιου τίτλου της αλλοδαπής ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης και για τους απόφοιτους της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης 2ετής και για τους κατόχους διδακτορικού διπλώματος της ημεδαπής ή ισότιμου της αλλοδαπής 1ετής.
2.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΠΕ/ΤΕ της Ειδικής Υπηρεσίας εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία των διαδικασιών σχεδιασμού ή/και διαχείρισης ή/και συντονισμού ή/και ελέγχου ή/και εφαρμογής κοινοτικών και αναπτυξιακών προγραμμάτων ή έργων, ή/και εκτέλεσης έργων του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα κατά προτίμηση στα θεματικά αντικείμενα του τομέα ευθύνης της Ειδικής Υπηρεσίας, η ικανότητα οργάνωσης και εστίασης στο αποτέλεσμα, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών και ευθυνών, η καλή γνώση μίας εκ των τριών κοινοτικών γλωσσών ήτοι αγγλικά, γαλλικά ή γερμανικά και η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών internet.

3. Για το προσωπικό της κατηγορίας ΔΕ της Ειδικής Υπηρεσίας απαιτούνται:
3.1 Απολυτήριος τίτλος λυκείου ή ισότιμου και 6ετής επαγγελματική εμπειρία.
3.2. Για την επιλογή του προσωπικού κατηγορίας ΔΕ εκτιμώνται, ως ουσιαστικά προσόντα, η γνώση ή/και εμπειρία σε θέματα πληρωμών των δαπανών συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και διαχείρισης λογαριασμών, ή/και διαχείρισης προσωπικού ή/και σε διοικητικά καθήκοντα ή/και σε λογιστική ή/και σε διαχείριση κοινοτικών προγραμμάτων, ή και σε διοικητική υποστήριξη, η ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας, η ικανότητα οργάνωσης γραφείου, η ικανότητα χρήσης εφαρμογών αυτοματισμού γραφείου και υπηρεσιών Internet.

4. Με την προκήρυξη για την πλήρωση των θέσεων, μπορεί να καθορίζονται πρόσθετα ουσιαστικά προσόντα για κάθε θέση.

Άρθρο 7
Τελικές Διατάξεις


Η παρούσα, με τη δημοσίευσή της, αντικαθιστά τις κοινές υπουργικές αποφάσεις: α) υπ' αριθ. 107900/16.3.2001 (B' 599), β) υπ' αριθ. 25255/2236/07.04.2008 (Β' 604), γ) υπ' αριθ. 180691 /7.2.2001 (Β' 148) και δ) 2.10691/οικ.3.1008 (Β'1462/2012), όπως ισχύουν, οι οποίες και καταργούνται.

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 26 Οκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΧΡΙΣΤΟΦ. ΒΕΡΝΑΡΔΑΚΗΣ

Υφυπουργός Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού
ΑΛΕΞ. ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΓΕΩΡΓ. ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ

Αναπληρώτρια Υπουργός Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
ΟΥΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ

Πηγή: Taxheaven