Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 86242/4.11.2016 Δημόσια πρόσκληση 11/2016 προς δικαιούχους και πάροχους τουριστικών καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή κοινωνικού το

Ο.Α.Ε.Δ. αριθ. πρωτ.: 86242/4.11.2016 Δημόσια πρόσκληση 11/2016 προς δικαιούχους και πάροχους τουριστικών καταλυμάτων για υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα «Επιδότηση διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με επιταγή κοινωνικού το

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΑΕΔ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2016

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017


ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΡΟΣ 1ο: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ 2ο : ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

ΜΕΡΟΣ 3ο : ΠΑΡΟΧΟΙ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ -ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

Ζ. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΜΕΡΟΣ 4ο : ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ -ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ -ΠΑΡΟΧΟΥ

ΜΕΡΟΣ 5ο : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΜΕΡΟΣ 6ο : ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ 7ο : ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ & ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ- ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ 8ο : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΜΕΡΟΣ 9ο : ΕΛΕΓΧΟΙ

ΜΕΡΟΣ 10ο : ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

ΜΕΡΟΣ 11ο: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ


Α.Π.: 86242/04.11.2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ -Α6
Ταχ. Δ/νση: Εθν. Αντιστάσεως 8, Άλιμος
ΤΚ: 17456

ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2016

ΠΡΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ, ΑΝΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΑΥΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016-2017»

Η Διοικήτρια του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρ. 34 του ν. 4144/2013 (Α'/88)

2. Την υπ' αριθμ. 31489/1068/2016 (ΦΕΚ 3335/Β'/18.10.2016) ΚΥΑ: «Κατάρτιση προγράμματος επιδότησης διακοπών εργαζομένων, ανέργων και των οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού ετών 2016-2017» καλεί τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους και παρόχους τουριστικών καταλυμάτων που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Επιδότηση Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων & των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016-2017» να υποβάλουν αιτήσεις συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του Διαδικτυακού Τόπου του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από τις 07.11.2016 έως τις 20.11.2016.

Η υλοποίηση του προγράμματος θα στηριχθεί στην κατάρτιση Μητρώων Δικαιούχων -Ωφελουμένων και Παρόχων κατά τη διαδικασία που ακολουθεί.

ΜΕΡΟΣ 1°: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Α. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Αντικείμενο του προγράμματος είναι η επιδότηση δικαιούχων, που επιλέγονται με μοριοδότηση, και των ωφελουμένων μελών τους, για την πραγματοποίηση διακοπών σε Τουριστικά Καταλύματα της Ελλάδας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και έχουν περιληφθεί στο Μητρώο Παρόχων του ΟΑΕΔ.

Η επιδότηση γίνεται με τη χορήγηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού.
 
Β. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

1. Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 16.12.2016 έως 15.12.2017.

2. Οι δικαιούχοι μπορούν να πραγματοποιήσουν έως πέντε (5) διανυκτερεύσεις στα τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων.

3. Οι δικαιούχοι που θα επιλέξουν για τις διακοπές τους τουριστικά καταλύματα του Μητρώου Παρόχων που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Χίο, Σάμο, Λέρο και Κω μπορούν να πραγματοποιήσουν έως δέκα (10) διανυκτερεύσεις.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 10.000.000,00 €.

Δ. ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

Ο αριθμός των δικαιούχων και των ωφελουμένων του Προγράμματος ανέρχεται στα 150.000 άτομα περίπου.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ

Η Δημόσια Πρόσκληση αναρτάται στον Διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και του «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

ΜΕΡΟΣ 2°: ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ - ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1.Ποιοι είναι Δικαιούχοι του προγράμματος

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

α. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2015 πραγματοποίησαν ως εργαζόμενοι/ες με σχέση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου πενήντα (50) ημέρες εργασίας στην ασφάλιση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με εισφορές πλήρεις ή μειωμένες υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας,

β. ασφαλισμένες που το έτος 2015 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ ως εργαζόμενες πενήντα (50) ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας,

γ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2015 έλαβαν από τον ΟΑΕΔ τουλάχιστον πενήντα (50) ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

δ. ασφαλισμένοι/ες που το έτος 2015 συγκέντρωσαν πενήντα (50) ημέρες αθροιστικά από δύο ή και τις τρεις παραπάνω περιπτώσεις α' έως γ', δηλαδή από ημέρες ασφάλισης στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ με εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας, από ημέρες ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και από ημερήσια επιδόματα τακτικής επιδότησης ανεργίας,

ε. άνεργοι/ες εγγεγραμμένοι/ες στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

2. Ποιοι είναι Ωφελούμενοι του προγράμματος

Ωφελούμενα μέλη των δικαιούχων του προγράμματος είναι:

α. τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν ημερομηνία γεννήσεως από την 17.12.1998 έως την 16.12.2011 (παιδιά ηλικίας άνω των πέντε ετών και έως 18 ετών),

β. τα εξαρτώμενα παιδιά των δικαιούχων που έχουν ημερομηνία γεννήσεως από την 17.12.1991 έως την 16.12.1998 (παιδιά ηλικίας από 18 ετών έως 24 ετών), και είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη είτε του ίδιου του δικαιούχου είτε του άλλου γονέα,

γ. τα παιδιά των δικαιούχων που έχουν ημερομηνία γεννήσεως από την 17.12.2011 έως την 15.12.2012 (παιδιά που συμπληρώνουν τα πέντε έτη κατά τη διάρκεια του προγράμματος). Τα παιδιά της κατηγορίας αυτής αποκτούν δικαίωμα επιδότησης με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού από την ημερομηνία συμπλήρωσης του πέμπτου έτους της ηλικίας τους και έπειτα,

δ. οι σύζυγοι των δικαιούχων,

• όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη αυτών,

• όταν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα, όπως αναφέρονται στην παρ. 1 της παρούσας, και δεν υποβάλλουν δική τους αίτηση συμμετοχής, αλλά δηλώνονται ως ωφελούμενοι στην αίτηση των επίσης δικαιούχων- συζύγων τους,

ε. οι συνοδοί δικαιούχων ή ωφελουμένων των παραπάνω περιπτώσεων α' έως δ' που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και μόνο όταν: i. υπάρχει ανάγκη συνοδείας, δηλαδή:

• ο δικαιούχος ΑμεΑ είναι μεμονωμένο άτομο, χωρίς άλλα ενήλικα ωφελούμενα μέλη, που θα μπορούσαν να τον συνοδέψουν,

• ο δικαιούχος ΑμεΑ έχει ενήλικα ωφελούμενα μέλη, αλλά ανήκουν και αυτά στην κατηγορία ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δεν μπορούν να θεωρηθούν συνοδοί του.

ii. η αναγκαιότητα συνοδείας προκύπτει από τον νόμο και αποδεικνύεται από σχετική βεβαίωση (όταν απαιτείται), όπως αυτή προσδιορίζεται στην ενότητα Γ' του παρόντος. Η επιλογή του συνοδού δικαιούχων ή ωφελουμένων ΑμεΑ γίνεται χωρίς κανένα περιορισμό ή ιδιαίτερη προϋπόθεση.

Σε κάθε δικαιούχο ή ωφελούμενο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω αντιστοιχεί ένας συνοδός.

3. Ποιοι δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουοισυού

Δεν θεωρούνται δικαιούχοι - ωφελούμενοι του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016-2017 όσοι:

α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, όπως αυτές περιγράφονται στις ανωτέρω παραγράφους 1 και 2,

β. έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος έτους 2015-2016, ανεξαρτήτως από το αν έκαναν χρήση της επιταγής ή όχι. Εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία και τα ωφελούμενα μέλη τους, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής και στο πρόγραμμα έτους 20162017, ακόμα και αν έλαβαν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού στο πλαίσιο του προγράμματος έτους 2015-2016,

γ. είναι δικαιούχοι συναφούς παροχής από οποιονδήποτε άλλο φορέα για την ίδια χρονική περίοδο υλοποίησης του προγράμματος.

4.Έλεγχος της πλήρωσης των προϋποθέσεων συμμετοχής δικαιούχων - ωφελουμένων

α. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών εργασίας θα γίνει με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ, με βάση τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ που ο δικαιούχος θα συμπληρώσει στην αίτησή του. Συμπλήρωση εσφαλμένου Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό του δικαιούχου από το πρόγραμμα. Συμπλήρωση Αριθμού Μητρώου ΙΚΑ που αντιστοιχεί σε άλλο ασφαλισμένο, επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων που για οποιονδήποτε λόγο οι ημέρες εργασίας τους δεν έχουν μηχανογραφηθεί από το ΙΚΑ (π.χ. εργαζόμενοι σε ΔΕΗ ή φορτοεκφορτωτές, δασεργάτες, εκδοροσφαγείς κ.ο.κ.), ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος. Μη προσκόμιση των δικαιολογητικών αυτών μπορεί να οδηγήσει στον αποκλεισμό των δικαιούχων από το πρόγραμμα.

β. Ο έλεγχος του αριθμού των ημερών της ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας και της επιδοτούμενης ανεργίας καθώς και της εγγεγραμμένης ανεργίας για τα ΑμεΑ θα γίνει από το Μητρώο του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΟΑΕΔ.

γ. Ο έλεγχος της συγγενικής σχέσης και των στοιχείων των τέκνων θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από αρμόδιο δημόσιο φορέα με βάση τα στοιχεία που θα συμπληρωθούν στην αίτηση από τους δικαιούχους. Στις περιπτώσεις πολιτών τρίτων χωρών των οποίων η οικογενειακή κατάσταση δεν υπάρχει ηλεκτρονικά καταχωρισμένη στην αρμόδια υπηρεσία, ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος.

δ. Ο έλεγχος της ασφαλιστικής ικανότητας των έμμεσα ασφαλισμένων μελών (συζύγων και παιδιών ηλικίας 18-24) θα πραγματοποιηθεί με αυτεπάγγελτη αναζήτηση από το ΙΚΑ. Στις περιπτώσεις συμμετεχόντων με ωφελούμενο παιδί ηλικίας 18-24 ετών που ασφαλίζεται από τον άλλο γονέα ο οποίος είτε δεν ασφαλίζεται σε ταμείο ενταγμένο στο ΙΚΑ είτε δεν έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία του στην αίτηση, ο έλεγχος θα γίνει βάσει των δικαιολογητικών που προβλέπονται στην Ενότητα Γ' του παρόντος. Η ασφαλιστική ικανότητα των έμμεσα ασφαλισμένων μελών πρέπει να είναι ενεργός κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων.

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1. Πότε και πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι δικαιούχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) από την 07.11.2016 έως την 20.11.2016 και ώρα 23:59. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις υποβάλλονται:

• από τους ίδιους τους δικαιούχους και όχι μέσω των Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ,

• αποκλειστικά από τους δικαιούχους και όχι από τους ωφελούμενους αυτών. Στην αίτηση των δικαιούχων συμπεριλαμβάνονται τα στοιχεία των ωφελουμένων μελών τους.

Υποβολή αιτήσεως μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία (20.11.2016) δεν είναι δυνατή. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

2. Πώς γίνεται η πιστοποίηση χρηστών για την υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης

Η πρόσβαση στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ είναι δυνατή μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες (χρήστες που διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης).

Οι δικαιούχοι που δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης, προκειμένου να πιστοποιηθούν ως χρήστες για την πρόσβασή τους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ ακολουθούν την εξής διαδικασία κατά περίπτωση:

α) Δικαιούχοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ:

i. είτε θα προσέλθουν στην υπηρεσία ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ, για να λάβουν κωδικούς πρόσβασης

ii. είτε θα χρησιμοποιήσουν τους κωδικούς πρόσβασης που διαθέτουν για το TAXISnet (εφόσον διαθέτουν κωδικούς για το TAXISnet οι ίδιοι και όχι οι σύζυγοι αυτών) προκειμένου να τους αποδοθούν διαδικτυακά κωδικοί πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ.

β) Δικαιούχοι μη εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ (δικαιούχοι που δεν έλαβαν στο παρελθόν παροχές του Οργανισμού μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος): θα προσέλθουν υποχρεωτικά στις υπηρεσίες ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ για να εκδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις που προβλέπεται προσέλευση των δικαιούχων στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για την έκδοση κωδικών πρόσβασης, αυτή θα πρέπει να γίνει εγκαίρως, σε χρόνο που θα τους επιτρέψει την υποβολή της αίτησης στις προθεσμίες που έχουν οριστεί.

Λεπτομερείς οδηγίες σχετικά με την εγγραφή στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ με χρήση κωδικών πρόσβασης δίδονται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr - Οδηγίες Εγγραφής στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ για ανέργους/ες).

3. Πώς συμπληρώνεται η αίτηση - Σφάλματα και διορθώσεις αιτήσεων - Ψευδείς δηλώσεις

α. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:

• Οι δικαιούχοι εισέρχονται στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους (βλ. σχετικά την παράγραφο 2).

• Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αίτησης. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες. Σφάλματα κατά τη συμπλήρωση της αίτησης μπορεί να οδηγήσουν στον αποκλεισμό του δικαιούχου ή των ωφελούμενων μελών του από το πρόγραμμα ή στη μη ορθή μοριοδότησή του.

• Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον δικαιούχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

β. Το ίδιο άτομο δεν μπορεί να υποβάλει αίτηση ως δικαιούχος και να δηλώνεται και ως ωφελούμενο μέλος άλλου δικαιούχου. Σε αυτήν την περίπτωση θα αποκλείεται. γ. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. Διόρθωση, τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, είναι δυνατή ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται σε αντικατάσταση των προηγούμενων αιτήσεων. ΠΡΟΣΟΧΗ: Σε περίπτωση επιλογής του πεδίου «ΑΚΥΡΩΣΗ», η αίτηση δεν αντικαθίσταται, αλλά ακυρώνεται. Αν παρ' όλα αυτά ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να υποβάλει και πάλι αίτηση μετά την ακύρωση της προηγούμενης, μπορεί να το κάνει επαναλαμβάνοντας την ίδια διαδικασία. Υποβολή νέας αίτησης σε αντικατάσταση της προηγούμενης ή κατόπιν ακύρωσής της είναι δυνατή μόνο έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

δ. Η αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α'/75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Συνεπώς, θα πρέπει να εμφανίζει ταυτότητα περιεχομένου με τα ζητούμενα δικαιολογητικά. Η ανακρίβεια, η δήλωση ψευδών στοιχείων ή η εξασφάλιση της συμμετοχής από μη δικαιούχους της παροχής με τη σκόπιμη

χρήση στοιχείων άλλων ασφαλισμένων (π.χ. δήλωση ΑΜΙΚΑ που αντιστοιχεί σε άλλο άτομο) επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εκδόθηκε επιταγή κατόπιν ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αυτή θα διαγράφεται αυτοδίκαια με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 και θα επιβάλλεται κύρωση της Ενότητας Α' του 10ου Μέρους της παρούσας.

ε. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων του αιτούντος και των ωφελουμένων αυτού αποκλειστικά για τους σκοπούς της παρούσας Πρόσκλησης.

4. Πώς συμπληρώνονται οι αιτήσεις συζύγων - οικογενειών

Διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α. ο ένας σύζυγος είναι δικαιούχος της παροχής - ο άλλος σύζυγος δεν είναι δικαιούχος, αλλά είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος του δικαιούχου συζύγου: ο δικαιούχος σύζυγος υποβάλλει την ηλεκτρονική αίτηση, δηλώνοντας στα ωφελούμενα μέλη τα παιδιά και τον/τη σύζυγό του. β. και οι δύο σύζυγοι είναι δικαιούχοι της παροχής:

Αν οι δικαιούχοι σύζυγοι θέλουν να συνεξετασθούν οι αιτήσεις τους, ούτως ώστε η επιλογή του ενός να συνεπάγεται και την επιλογή του άλλου (του οποίου τα μόρια είναι λιγότερα και πιθανώς δεν θα του εξασφαλίσουν την έκδοση επιταγής), υποβάλλεται μία αίτηση από τον σύζυγο που βάσει των κριτηρίων του Πίνακα Μοριοδότησης (παρ. 2, Ενότητα Ε' του παρόντος) συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια και έχει περισσότερες πιθανότητες έκδοσης επιταγής, ο οποίος θα δηλώνει στα ωφελούμενα μέλη, εκτός από τα παιδιά του, και τον δικαιούχο σύζυγό του. Αν παρ' όλα αυτά οι δικαιούχοι σύζυγοι επιλέξουν για οποιονδήποτε λόγο να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις, δεν θα πρέπει να δηλώσει ο ένας τον άλλο ως ωφελούμενο (γιατί αυτός που θα εμφανίζεται στο σύστημα του ΟΑΕΔ και ως δικαιούχος και ως ωφελούμενος θα αποκλείεται). Τα ωφελούμενα παιδιά, εφόσον υπάρχουν, μπορούν να δηλώνονται και από τους δύο συζύγους, αλλά στην περίπτωση επιλογής και των δύο θα εκδοθεί μία επιταγή επ' ονόματί τους. Τα ανήλικα παιδιά θα δηλώνονται υποχρεωτικά και από τους δύο συζύγους για τη μοριοδότηση. Οι αιτήσεις των συζύγων που υποβάλλονται ξεχωριστά δεν θα συνεξετάζονται και η επιλογή του ενός δεν θα συνεπάγεται και την επιλογή του άλλου.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥΣ ΩΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΥΖΥΓΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΜΜΕΣΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ ΜΕΛΗ ΑΥΤΩΝ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΩΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ (Π.Χ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ, ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ, ΜΗ ΕΠΙΔΟΤΟΥΜΕΝΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ Κ.ΛΠ.).

Σε κάθε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εκδόθηκε επιταγή κατόπιν ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αυτή θα διαγράφεται αυτοδίκαια με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 και θα επιβάλλεται κύρωση της Ενότητας Α' του 10ου Μέρους της παρούσας.

5. Πώς δηλώνονται στην αίτηση τα παιδιά - Ποια μη ωφελούμενα παιδιά δηλώνονται

Στην αίτηση δηλώνονται όλα τα ανήλικα παιδιά των δικαιούχων (έως 18 ετών). Από αυτά, τα παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών ανήκουν στους ωφελούμενους του προγράμματος και μπορούν να λάβουν Επιταγή Κοινωνικού τουρισμού (βλ. σχετικά παρ. 2, Ενότητα Α'). Τα παιδιά κάτω των 5 ετών, με ημερομηνία γεννήσεως από 16.12.12 έως την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων, δεν ανήκουν στους ωφελούμενους του προγράμματος και δεν μπορούν να λάβουν Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού. Επειδή, όμως, είναι ανήλικα, λαμβάνουν μοριοδότηση και γι' αυτό πρέπει να δηλώνονται στην αίτηση των γονέων τους.

Παιδιά ενήλικα, ηλικίας 18 έως 24 ετών, δηλώνονται στην αίτηση, εφόσον είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη του δικαιούχου ή του άλλου γονέα. Αν έχουν δική τους ασφάλιση ή είναι ανασφάλιστα, δεν δηλώνονται στην αίτηση.

Παιδιά άνω των 24 ετών δεν δηλώνονται στην αίτηση, ανεξαρτήτως από το αν εξακολουθούν να ασφαλίζονται από τους γονείς τους για οποιονδήποτε λόγο.

6. Πώς ελέγχονται τα στοιχεία των δηλωθέντων στην αίτηση παιδιών και συζύνων- Η σημασία συμπλήρωσης του ορθού ΑΜΚΑ, ΑΜΑ και ΑΦΜ

Στην περίπτωση που οι δικαιούχοι δηλώνουν στην αίτησή τους συζύγους ως ωφελούμενους και παιδιά, είτε ως ωφελούμενα είτε ως ανήλικα για μοριοδότηση, καλούνται να συμπληρώσουν:

• σε όλους υποχρεωτικά τον ΑΜΚΑ και προσωπικά στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, μητρώνυμο, ημερομηνία γέννησης)

• στους συζύγους τον ΑΦΜ και τον ΑΜΙΚΑ (υποχρεωτικά τον ΑΦΜ, και τον ΑΜΙΚΑ, εφόσον υπάρχει)

• στα παιδιά 18 έως 24 ετών τον ΑΦΜ και τον ΑΜΑ

• στα παιδιά από γάμο που έχει λυθεί (και δεν συμπεριλαμβάνονται στην οικογενειακή τους μερίδα τον ΑΦΜ, τον ΑΜΚΑ και τον ΑΜΑ του άλλου γονέα.

Συνεπώς, οι δικαιούχοι οφείλουν:

Α) να έχουν μεριμνήσει εγκαίρως, πριν από την υποβολή της αίτησής τους, για τη διαδικασία απόδοσης ΑΜΚΑ στα παιδιά τους ή επικαιροποίησης των στοιχείων τους (ιδιαίτερα στις περιπτώσεις μεταβολής στοιχείων οικογενειακής μερίδας). Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είναι δυνατόν να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία των παιδιών τους μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρμόδια Υπηρεσία και τα παιδιά δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση των Μητρώων.

Β) να προσέξουν ιδιαίτερα την ΟΡΘΗ συμπλήρωση του ΑΜΚΑ, του ΑΦΜ και του ΑΜΑ. Σε διαφορετική περίπτωση θα υπάρχει πρόβλημα ταυτοποίησης με τα στοιχεία που θα ληφθούν μέσω της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από την αρμόδια δημόσια υπηρεσία, που μπορεί να οδηγήσει είτε σε εσφαλμένες εγγραφές στα Μητρώα που θα καταρτισθούν είτε στον αποκλεισμό των παιδιών και των συζύγων με τα εσφαλμένα στοιχεία. Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις αναντιστοιχίας των δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων και των στοιχείων που θα ληφθούν αυτεπάγγελτα, ως αποδεικτικά της ταυτότητας των δηλουμένων μελών θα εκληφθούν αυτά που θα προκύψουν από την αυτεπάγγελτη αναζήτηση.

7. Πότε δηλώνεται στην αίτηση συνοδός

Μόνο οι δικαιούχοι ΑμεΑ ή μόνο οι δικαιούχοι που έχουν ωφελούμενους ΑμεΑ μπορούν να δηλώνουν συνοδούς στην αίτησή τους και μόνο σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρ. Α.2.ε του παρόντος. Δήλωση συνοδού χωρίς να συντρέχουν οι προϋποθέσεις επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Σε κάθε περίπτωση που αποδειχθεί ότι εκδόθηκε επιταγή κατόπιν ψευδούς δήλωσης στοιχείων, αυτή θα διαγράφεται αυτοδίκαια με ευθύνη του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 και θα επιβάλλεται κύρωση της Ενότητας Α' του 10ου Μέρους της παρούσας.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΚΩΔΙΚΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΟΑΕΔ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΥΤΩΝ

1. Δικαιολογητικά για την έκδοση κωδικών πρόσβασης

Τα απαραίτητα Δικαιολογητικά για την πιστοποίηση και την έκδοση κωδικών πρόσβασης των δικαιούχων των περιπτώσεων α.ί και β της παραγράφου 2 της Ενότητας Β' του παρόντος είναι τα ακόλουθα:

• Παραστατικό ταυτοπροσωπίας σε ισχύ (Δελτίο ταυτότητας, Διαβατήριο κ.λπ.)

• Επίσημο έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει ο ΑΜΚΑ

• Άδεια διαμονής ή εργασίας σε ισχύ προκειμένου περί πολιτών τρίτων χωρών

• Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή εταιρείας σταθερής τηλεφωνίας ή αντίγραφο συμφωνητικού μίσθωσης κατοικίας ή πρόσφατο εκκαθαριστικό σημείωμα της ΔΟΥ.

2. Δικαιολογητικά συμμετοχής στο πρόγραμμα

2.1. Για τη συμμετοχή των δικαιούχων στο πρόγραμμα δεν απαιτούνται δικαιολογητικά και, συνεπώς, δεν απαιτείται μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης προσέλευση στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, καθώς η αναζήτηση των απαιτούμενων πληροφοριών θα πραγματοποιηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο βάσει των δηλωθέντων στοιχείων στην ηλεκτρονική αίτηση (βλ. σχετικά Ενότητες Α' και Β' του παρόντος).

2.2. Δικαιολογητικά απαιτούνται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

i. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ως ωφελούμενα, παιδιά από γάμο που έχει λυθεί, οπότε απαιτείται:

• Επιμέλεια ή Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι ο δικαιούχος έχει την επιμέλεια των παιδιών ή

• Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 του γονέα που έχει την επιμέλεια, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, ότι συναινεί στη συμμετοχή των παιδιών του στο πρόγραμμα.

ii. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν ωφελούμενα παιδιά ηλικίας 18 έως 24 ετών που ασφαλίζονται από τον άλλο γονέα που είτε δεν ασφαλίζεται σε ταμείο ενταγμένο στο ΙΚΑ είτε δεν έχουν καταχωρισθεί τα στοιχεία του στην αίτηση, οπότε απαιτείται:

Βεβαίωση από τον ασφαλιστικό φορέα του άλλου γονέα για την ασφαλιστική ικανότητα του παιδιού.

iii. Όταν οι δικαιούχοι είναι πολίτες τρίτων χωρών με ωφελούμενα μέλη (παιδιά - σύζυγο) και δεν μπορούν να ληφθούν ηλεκτρονικά στοιχεία για την οικογενειακή τους κατάσταση, οπότε απαιτείται:

• Άδεια Διαμονής για οικογενειακή επανένωση ή και

• Αυτοτελής Άδεια διαμονής μελών πολίτη τρίτης χώρας ή βεβαίωση κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας διαμονής ή

• Άδεια διαμονής δεύτερης γενιάς

iv. Όταν οι δικαιούχοι έχουν ημέρες εργασίας κατά τα έτη 2013,2014 και 2015, αλλά οι ημέρες εργασίας τους δεν είναι δυνατόν να αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως, επειδή δεν έχουν ενταχθεί στο μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ για οποιονδήποτε λόγο, οπότε απαιτούνται:

• Βεβαίωση από τον φορέα απασχόλησής τους στην οποία θα αναγράφεται είτε ο αριθμός των ημερών εργασίας που πραγματοποιήθηκαν κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015 με κρατήσεις υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας είτε η ακριβής ημερομηνία έναρξης της ασφάλισης αυτών από τον φορέα, με την επισήμανση ότι παρακρατούνται εισφορές υπέρ του καταργηθέντος Οργανισμού Εργατικής Εστίας και ότι πρόκειται περί συνεχούς ασφάλισης από την αναγραφείσα ημερομηνία και εξής που αφορά σε πλήρη απασχόληση ή

• Ατομικά Δελτία Εισφορών (ΑΔΕΙ) ετών 2013,2014 και 2015 ή

• Δελτία Ατομικών Εισφορών (ΔΑΤΕ) ετών 2013,2014 και 2015.

ν.Όταν οι δικαιούχοι είναι Άτομα με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θεμελιώνουν δικαίωμα συμμετοχής συγκεντρώνοντας 50 ημέρες κατά το έτος 2015 είτε από την εργασία τους είτε από επιδότηση ανεργίας είτε από ειδική άδεια προστασίας μητρότητας είτε αθροιστικά, οπότε απαιτείται:

• Βεβαίωση πιστοποίησης αναπηρίας σε ισχύ αρμόδιου Δημοσίου φορέα ή σχετική αίτηση για επανεξέταση από την αρμόδια Επιτροπή, εάν η σχετική βεβαίωση έχει λήξει και εκκρεμεί η εκ νέου ^πιστοποίηση της αναπηρίας

(δεν απαιτείται για ΑμεΑ εγγεγραμμένα στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ, εκτός και αν έχουν ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω και δηλώνουν συνοδό ως ωφελούμενο μέλος). vi. Όταν οι δικαιούχοι δηλώνουν συνοδούς των ιδίων ή ωφελουμένων τους, επειδή ανήκουν στην κατηγορία ΑμΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, οπότε απαιτείται:

• Βεβαίωση για το ποσοστό αναπηρίας του δικαιούχου/ ωφελούμενου και για την αναγκαιότητα συνοδείας σε ισχύ, εκδοθείσα από αρμόδιο Δημόσιο φορέα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η αναγκαιότητα συνοδείας δεν απαιτείται να πιστοποιείται στις ως άνω βεβαιώσεις για τις περιπτώσεις:

- ολικής τύφλωσης,

- βαριάς νοητικής στέρησης,

- βεβαιωμένης αναπηρίας άνω του 80%.

• Φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας του συνοδού σε ισχύ (αστυνομική ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.).

Κατά τις ως άνω περιπτώσεις οι δικαιούχοι σαρώνουν τα αναφερόμενα δικαιολογητικά και τα επισυνάπτουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους. Σε περίπτωση αδυναμίας σάρωσης των δικαιολογητικών, οι δικαιούχοι μπορούν να τα προσκομίσουν στα ΚΠΑ2 της περιοχής που ανήκουν αυτοπροσώπως ή δια νομίμου αντιπροσώπου μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των αιτήσεων (δηλαδή την 21.11.2016) και ώρα 13:00. ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι δικαιούχοι που επιλέγουν την προσέλευση στις Υπηρεσίες για την προσκόμιση των δικαιολογητικών οφείλουν για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτησή τους να προσέλθουν σε αυτές άμεσα μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής τους.

2.3. Μη επισύναψη των ως άνω δικαιολογητικών στην ηλεκτρονική αίτηση ή μη εμπρόθεσμη προσκόμιση αυτών στην Υπηρεσία του ΟΑΕΔ ή μη πλήρωση των όρων της Δημόσιας Πρόσκλησης και αναντιστοιχία των δηλουμένων στην αίτηση στοιχείων με τα προσκομισθέντα/αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα δικαιολογητικά συνεπάγεται είτε αποκλεισμό του δικαιούχου ή ωφελούμενου αυτού από το πρόγραμμα είτε μη μοριοδότησή του για τα κριτήρια εκείνα στα οποία αφορούν τα δικαιολογητικά.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1.Με βάση τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στις αιτήσεις αναζητούνται με ηλεκτρονικό τρόπο οι απαιτούμενες πληροφορίες από τις οποίες εξακριβώνεται το δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα.

2.Στις περιπτώσεις που κατά την παράγραφο 2.2 της Ενότητας Γ' του παρόντος απαιτούνται δικαιολογητικά, οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν τα δικαιολογητικά που επισυνάπτονται στην αίτηση ή που παραλαμβάνουν και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων.

3. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες που:

α. δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα κατά την ενότητα Α' του παρόντος,

β. δεν αποδεικνύεται ότι πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής, γιατί δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β' του παρόντος, και δεν έχουν συμπληρώσει ορθά όλα τα πεδία της αίτησης ή έχουν συμπληρώσει εσφαλμένα στοιχεία στην αίτηση,

γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα αυτεπαγγέλτως αναζητηθέντα ή επισυναπτόμενα/προσκομισθέντα δικαιολογητικά συμμετοχής, δ. δεν έχουν επισυνάψει ή προσκομίσει όλα τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται κατά την Ενότητα Γ' του παρόντος.

4. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων, στον οποίο αναγράφονται οι κωδικοί αριθμοί των αιτήσεων συμμετοχής τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΦΜ τους, τα τελευταία τέσσερα ψηφία του ΑΜΚΑ τους και οι λόγοι του αποκλεισμού τους από τη διαδικασία.

5. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος, δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων.

6. Ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων καταρτίζεται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Ε. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Για τους συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος αποκλεισμού, εφαρμόζεται διαδικασία μοριοδότησης από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού, στην οποία θα στηριχθεί η επιλογή τους ή μη για την επιδότηση της διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα.

Η επιλογή ενός δικαιούχου συνεπάγεται την επιλογή των ωφελούμενων μελών του - εφόσον αποδεδειγμένα πληρούν τις προϋποθέσεις των παρ. 2 και 3 της Ενότητας Α' του παρόντος - και την έκδοση Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού, μέσω των οποίων θα γίνει η επιδότηση.

2. Τα μοριοδοτούμενα κριτήρια για την επιλογή των δικαιούχων είναι τα εξής:

Πίνακας Μοριοδότησης Κριτηρίων Επιλογής

Α/Α ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΜΟΡΙΑ
1 ΑΤΟΜΙΚΟ / ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015 1. έως 12.000,00 € 30
2. 12.001,00 -20.000,00 € 20
3. 20.001,00-30.000,00€ 10
4. 30.001,00€ και άνω 0
2 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΕΚΝΟ 10
3 ΑΡΙΘΜΟΣ ΗΜΕΡΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΑ ΕΤΗ 2013,2014 & 2015 Για κάθε 25 ημέρες ασφάλισης και με ανώτατο αριθμό μορίων τα 36 1
4 ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ Για κάθε 1 πλήρη μήνα ανεργίας μέχρι την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων και με ανώτατο αριθμό μορίων τα 36 1

3. Οι πληροφορίες σχετικά με το εισόδημα των δικαιούχων θα αναζητηθούν με ηλεκτρονικό τρόπο από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Ως ατομικό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 νοείται το πραγματικό εισόδημα του υποχρέου για το έτος χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2016. Ως οικογενειακό εισόδημα φορολογικού έτους 2015 νοείται το πραγματικό εισόδημα του υποχρέου, της συζύγου του και των εξαρτωμένων τέκνων του για το έτος χρήσης από 01.01.2015 έως 31.12.2015, όπως αυτό δηλώθηκε στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβλήθηκαν το έτος 2016.

5. Για το κριτήριο «ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ», τα τέκνα πρέπει να είναι ανήλικα μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Διαφορετικά οι δικαιούχοι μοριοδοτούνται μόνο για τα τέκνα εκείνα που παραμένουν ανήλικα μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Ανήλικα τέκνα είναι όλα τα τέκνα της οικογενείας, και όχι μόνο τα ωφελούμενα, που δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους. Οι πληροφορίες σχετικά με τα ανήλικα τέκνα θα αναζητηθούν με βάση τα στοιχεία που οι δικαιούχοι έχουν δηλώσει, με ηλεκτρονικό τρόπο.

6. Για το κριτήριο «ΧΡΟΝΟΣ ΣΥΝΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ» ο δικαιούχος μοριοδοτείται, εφόσον η κατάσταση ανεργίας υφίσταται μέχρι και την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων. Οι πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο της συνεχόμενης εγγεγραμμένης ανεργίας θα αναζητηθούν από το Μητρώο Ανέργων του Οργανισμού.

7. Οι πληροφορίες σχετικά με τον αριθμό ημερών ασφάλισης των δικαιούχων θα αναζητηθούν αυτεπαγγέλτως από το ΙΚΑ ΕΤΑΜ με βάση τον Αριθμό Μητρώου ΙΚΑ που συμπληρώνουν οι ίδιοι οι δικαιούχοι στις αιτήσεις τους, εκτός από την περίπτωση που υπάρχουν κατά τα έτη 2013, 2014 και 2015 ημέρες ασφάλισης μη μηχανογραφημένες, οπότε οι πληροφορίες θα στηριχθούν στα δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι (βλ. σχετικά παράγραφο 2.2 της Ενότητας Γ' του παρόντος).

8. Σε περιπτώσεις δικαιούχων που κατά το ίδιο χρονικό διάστημα έχουν και βεβαιωμένες ημέρες ασφάλισης και ημέρες εγγεγραμμένης ανεργίας κατά τη μοριοδότηση θα υπολογίζονται μόρια μόνο για τις ημέρες εγγεγραμμένης ανεργίας.

9. Η βαθμολογία που συγκεντρώνουν κατά τη διαδικασία μοριοδότησης οι δικαιούχοι που ανήκουν στην κατηγορία ατόμων με αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω προσαυξάνεται κατά 50%. Οι πληροφορίες για τη μοριοδότηση θα επιβεβαιωθούν από τις Υπηρεσίες βάσει των βεβαιώσεων που θα προσκομίσουν οι ασφαλισμένοι ή από το Ειδικό Μητρώο Ανέργων ΑμεΑ του ΟΑΕΔ.

10. Επιλεγόμενοι από τη διαδικασία της μοριοδότησης είναι εκείνοι οι δικαιούχοι που συγκεντρώνουν τη μέγιστη βαθμολογία, μέχρι της πληρώσεως του αριθμού των 150.000 αθροιστικά με τους ωφελουμένους τους. Υπέρβαση του ορίου αυτού είναι δυνατή προκειμένου να συμπεριληφθούν όλοι οι ωφελούμενοι του τελευταίου επιλεγόμενου δικαιούχου.

11. Σε περίπτωση ισοβαθμίας στη συνολική βαθμολογία, προηγείται ο δικαιούχος που συγκεντρώνει τα περισσότερα μόρια στο πρώτο κριτήριο κατάταξης και, αν αυτά συμπίπτουν, στο επόμενο κριτήριο. Αν και πάλι παρουσιάζεται ισοβαθμία, προηγείται ο δικαιούχος που έχει υποβάλει νωρίτερα την αίτηση συμμετοχής του, όπως προκύπτει από την ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής υποβολής αυτής.

12. Σε περίπτωση που ο αριθμός των δικαιούχων που υπέβαλαν αίτηση αθροιστικά με τους ωφελούμενους που έχουν δηλωθεί δεν υπερβαίνει τον προβλεπόμενο αριθμό δεν θα εφαρμοστεί αυτονόητα η διαδικασία μοριοδότησης.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ

1. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας μοριοδότησης συντάσσεται το προσωρινό «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

2. Στο προσωρινό Μητρώο αναγράφονται:

• Οι Κωδικοί Αριθμοί Αιτήσεων των δικαιούχων, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ),

• τα μόρια των δικαιούχων για καθένα από τα κριτήρια επιλογής, τυχόν προσαύξηση για τις περιπτώσεις ΑμεΑ, η συνολική μοριοδότηση και η σειρά κατάταξής τους,

• το επώνυμο και το όνομα των ωφελουμένων μελών ανά δικαιούχο, τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισής τους (ΑΜΚΑ) και τα τέσσερα τελευταία ψηφία του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου τους (ΑΦΜ), εφόσον υπάρχει,

• ο μοναδικός ηλεκτρονικός κωδικός αριθμός Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού για κάθε επιλεγόμενο δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού που πληροί τις προϋποθέσεις.

3. Δικαιούχοι που δεν έχουν λάβει κωδικό αριθμό Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δεν έχουν επιλεγεί για την επιδότηση διαμονής τους σε τουριστικά καταλύματα.

4. Μέλη που δηλώθηκαν ως ωφελούμενα στην αίτηση, χωρίς να πληρούν τις προϋποθέσεις δεν θα ληφθούν υπόψη κατά την κατάρτιση του προσωρινού Μητρώου Δικαιούχων -Ωφελουμένων.

5. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων καταρτίζεται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Z. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ -ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

3. Οι συμμετέχοντες που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Μητρώου και του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (μέχρι τις 23:59 της τελευταίας ημέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων). Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση προκειμένου να αξιολογηθεί σωστά η ένστασή τους οφείλουν:

• να έχουν πρώτα ελέγξει, αν οι ίδιοι ευθύνονται για το εσφαλμένο αποτέλεσμα, λόγω μη σωστής συμπλήρωσης της αίτησης, ανατρέχοντας σε αυτήν με τους κωδικούς πρόσβασης στο σύστημα,

• να αναφέρουν τον λόγο της ένστασης (π.χ. συμπλήρωση στην αίτηση εσφαλμένου ΑΜΚΑ παιδιού, εσφαλμένη μοριοδότηση, μη έκδοση επιταγής για ωφελούμενο παιδί) και

• να τεκμηριώσουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά αυτών, σύμφωνα με τους όρους της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Παραδείγματα:

-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν εκδόθηκε επιταγή σε ωφελούμενο παιδί του ηλικίας 18 έως 24 ετών, του οποίου τα στοιχεία είχε δηλώσει σωστά στην αίτηση, το δικαιολογητικό που πρέπει να προσκομίσει είναι αποδεικτικό από τον ασφαλιστικό φορέα ότι το παιδί είναι έμμεσα ασφαλισμένο μέλος και όχι η βεβαίωση σπουδών από σχολή στην οποία φοιτά.

-Αν κάποιος ενίσταται, γιατί δεν μοριοδοτήθηκε σωστά στο εισοδηματικό κριτήριο, πρέπει να προσκομίσει φωτοαντίγραφο του εκκαθαριστικού του σημειώματος φορολογικού έτους 2015.

-Αν κάποιος συμπλήρωσε εσφαλμένο ΑΜΙΚΑ και αποκλείσθηκε, ενώ είχε 50 ημέρες εργασίας το 2015, θα πρέπει να αναγράψει στην ένσταση τον σωστό ΑΜΙΚΑ. -Αν κάποιος συμπλήρωσε εσφαλμένο ΑΜΚΑ παιδιού με αποτέλεσμα αυτό να αποκλεισθεί, θα πρέπει να προσκομίσει πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και επίσημη βεβαίωση από την οποία να προκύπτει ο ΑΜΚΑ του παιδιού. Σε περίπτωση αδυναμίας ηλεκτρονικής σάρωσης των δικαιολογητικών οι συμμετέχοντες μπορούν να καταθέσουν τα δικαιολογητικά στο αρμόδιο ΚΠΑ2 του ΟΑΕΔ μέχρι την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής ενστάσεων και ώρα 13:00. Τα ΚΠΑ2 αυθημερόν επισυνάπτουν τα εν λόγω δικαιολογητικά στην ένσταση με ηλεκτρονική σάρωση. 5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

Η. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων και το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με τον αντίστοιχο προσωρινό Πίνακα και Μητρώο (βλ. παράγραφο 4 ενότητας Δ' και παράγραφο 2 ενότητας ΣΤ' του παρόντος).

2. Κατά του οριστικού Μητρώου Δικαιούχων - Ωφελουμένων και του οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

3. Το οριστικό Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ.

ΜΕΡΟΣ 3°: ΠΑΡΟΧΟΙ

Α. ΔΙΚΑΙΩΜΑ -ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν τα εξής τουριστικά καταλύματα:

• Ξενοδοχεία όλων των λειτουργικών μορφών και τάξεων (ξενοδοχεία κλασικού τύπου, τύπου επιπλωμένων διαμερισμάτων, παραδοσιακά καταλύματα)

• Ενοικιαζόμενα δωμάτια/διαμερίσματα τεσσάρων (4), τριών (3) και δύο (2) κλειδιών

• Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες-επαύλεις (αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα)

• Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)

που διαθέτουν σε ισχύ κατά την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης και καθ' όλη τη διάρκεια του προγράμματος το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας τους καθώς και όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έκδοσή του.

2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα:

• Τουριστικά καταλύματα κάθε μορφής και κατηγορίας που δεν περιλαμβάνονται στα ανωτέρω.

• Τουριστικά Γραφεία και κάθε είδους τουριστικές επιχειρήσεις που δεν περιλαμβάνονται στις ανωτέρω.

3. Προϋποθέσεις συμμετοχής στο πρόγραμμα των ως άνω επιχειρήσεων είναι οι εξής:

α. να πληρούνται όλες οι προβλεπόμενες από την κείμενη νομοθεσία τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές, ανάλογα με την κατηγορία ενός εκάστου τουριστικού καταλύματος,

β. να διαθέτουν εντός των δωματίων ιδιαίτερο λουτρό, ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης - θέρμανσης ανάλογα με τις περιόδους λειτουργίας τους, ψυγείο και τηλεόραση (δεν απαιτούνται για τις οργανωμένες κατασκηνώσεις),

γ. να έχουν άμεση πρόσβαση σε ηλεκτρονικό υπολογιστή και ηλεκτρονικό σαρωτή καθώς και στο Διαδίκτυο.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ & ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Οι πάροχοι που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα καταθέτουν αποκλειστικά ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ από την 07.11.2016 έως την 20.11.2016 και ώρα 23:59. Αιτήσεις που υποβάλλονται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και όχι μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ δεν εξετάζονται.

2. Οι πάροχοι πριν από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησής τους λαμβάνουν υποχρεωτικά κωδικούς πρόσβασης (εκτός αν ήδη έχουν) από το ΚΠΑ2 ΟΑΕΔ της περιοχής που ανήκουν οι εγκαταστάσεις του τουριστικού καταλύματος (και όχι η έδρα της επιχείρησης) για την πρόσβαση στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ΟΑΕΔ. Αν ο υποψήφιος πάροχος έχει την εκμετάλλευση περισσότερων του ενός τουριστικών καταλυμάτων, τα οποία επιθυμεί να εντάξει στο πρόγραμμα, λαμβάνει διαφορετικούς κωδικούς πρόσβασης για κάθε ένα προς ένταξη κατάλυμα και υποβάλλει ισάριθμες με τα καταλύματα αιτήσεις.

3. Πάροχοι που ήδη έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο υλοποίησης του προγράμματος Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2015-2016 υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση για την ανανέωση της συμμετοχής τους στο πρόγραμμα.

4. Η διαδικασία συμπλήρωσης και υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής έχει ως εξής:

α. Οι πάροχοι εισέρχονται στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) με τη χρήση του κωδικού πρόσβασής τους.

β. Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ηλεκτρονικά το έντυπο της αιτήσεως. Εφιστάται η προσοχή για την ορθή συμπλήρωση όλων των πεδίων της αιτήσεως, σύμφωνα με τις διαδικτυακές οδηγίες.

γ. Με την κατάθεση της αιτήσεως το σύστημα χορηγεί στον υποψήφιο πάροχο αποδεικτικό της υποβολής της, το οποίο φέρει αριθμό πρωτοκόλλου (κωδικός αριθμός αίτησης) και ακριβή ημερομηνία και ώρα υποβολής.

5. Η αίτηση επέχει θέση δήλωσης αποδοχής των όρων και των προϋποθέσεων της Δημόσιας Πρόσκλησης.

6. Η αίτηση επέχει θέση Υπεύθυνης Δήλωσης του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α' 75) για τα στοιχεία που αναφέρονται σε αυτήν. Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται στην αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

7. Οι υποψήφιοι φέρουν την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής τους αίτησης. ΠΡΟΣΟΧΗ: Διόρθωση ή τροποποίηση ή συμπλήρωση των αιτήσεων, συμπλήρωση τυχόν ελλειπόντων στοιχείων, έστω και συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών, ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ, οι οποίες υποβάλλονται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων σε αντικατάσταση των προηγουμένων.

Γ. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

1. Για την προσκόμιση των απαιτούμενων δικαιολογητικών δεν απαιτείται η προσέλευση των παρόχων στις Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ: οι πάροχοι σαρώνουν τα δικαιολογητικά και τα συνυποβάλλουν ηλεκτρονικά με την αίτηση συμμετοχής τους. Συγκεκριμένα, τα δικαιολογητικά που οι πάροχοι οφείλουν να σαρώσουν και να επισυνάψουν ηλεκτρονικά στην αίτησή τους είναι τα εξής:

α. Ειδικό Σήμα Λειτουργίας σε ισχύ.

β. Πιστοποιητικό Πυρασφάλειας σε ισχύ. Επισημαίνεται ότι για καταλύματα μέχρι και 19 κλίνες δεν απαιτείται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις πιστοποιητικό πυροπροστασίας. Παρ' όλα αυτά τα εν λόγω καταλύματα δεν απαλλάσσονται από την υποχρέωση λήψης των προβλεπόμενων μέτρων και μέσων πυροπροστασίας, για την τήρηση των οποίων υπεύθυνοι είναι οι εκάστοτε εκμεταλλευτές ή οι κατά νόμο υπεύθυνοι των εγκαταστάσεων αυτών.

γ. Σε περίπτωση που ο εκμεταλλευτής και ο ιδιοκτήτης του καταλύματος, όπως αναφέρονται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, δεν ταυτίζονται: Ιδιωτικό Συμφωνητικό ή άλλο επίσημο έγγραφο μεταξύ της ιδιοκτήτριας επιχείρησης και της επιχείρησης που έχει την εκμετάλλευση του καταλύματος, που να πιστοποιεί την παραχώρηση χρήσης του ακινήτου από την πρώτη και τη δυνατότητα εκμετάλλευσής του από τη δεύτερη.

δ. Άδεια καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, π.χ. κυλικείου ή μπαρ, εφόσον υπάρχει και παρέχεται πρωινό.

Όταν η άδεια κυλικείου - μπαρ εντός του καταλύματος είναι σε διαφορετικό όνομα από του υποψηφίου παρόχου θα συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τον πάροχο, με το εξής περιεχόμενο:

«Είμαι εκ παραλλήλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον ................ (ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος.......... (επωνυμία) για την παροχή πρωινού στους πελάτες δικαιούχους του Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016 - 2017, σύμφωνα με τις αγορανομικές διατάξεις και τη σχετική Δημόσια Πρόσκληση του ΟΑΕΔ».

Σημειώνεται ότι ο χώρος για την παροχή του πρωινού θα λειτουργεί υποχρεωτικά εντός της μονάδας σε όλες τις περιπτώσεις που το τουριστικό κατάλυμα παρέχει πρωινό, όπως ορίζεται στον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και Πελατών αυτών, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

ε. Άδεια Λειτουργίας Κολυμβητικής Δεξαμενής (πισίνας), εφόσον υπάρχει στο τουριστικό κατάλυμα πισίνα.

Όταν η άδεια λειτουργίας της κολυμβητικής δεξαμενής είναι σε διαφορετικό όνομα από του υποψηφίου παρόχου που έχει υποβάλει αίτηση ένταξης στο πρόγραμμα, θα συνοδεύεται από Υπεύθυνη Δήλωση με το εξής περιεχόμενο:

«Είμαι εκ παραλλήλου και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος με τον ................ (ονοματεπώνυμο) κάτοχο της σχετικής άδειας εντός του καταλύματος...........(επωνυμία) για την παροχή πισίνας στους δικαιούχους - ωφελούμενους του Προγράμματος Επιδότησης Διακοπών Εργαζομένων, Ανέργων και των Οικογενειών αυτών με Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού έτους 2016 - 2017 του ΟΑΕΔ». Επισημαίνεται ότι Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψηφίων παρόχων που αντικαθιστούν άδειες και σήματα ή οποιοδήποτε άλλο από τα ως άνω απαιτούμενα δικαιολογητικά δεν γίνονται δεκτές.

2. Πάροχοι που είχαν ενταχθεί στο Μητρώο Παρόχων στο πλαίσιο του προγράμματος έτους 2015-2016, από τα παραπάνω δικαιολογητικά υποβάλλουν μόνο εκείνα που έχουν τροποποιηθεί ή η ισχύς τους έχει λήξει και έχουν αντικατασταθεί.

Δ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Οι Υπηρεσίες (ΚΠΑ2) του Οργανισμού ελέγχουν τα δικαιολογητικά που παραλαμβάνουν ηλεκτρονικά και με ευθύνη των Προϊσταμένων ενημερώνουν βάσει των δικαιολογητικών τα αντίστοιχα πεδία του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος μέχρι την επομένη της ημερομηνίας λήξης υποβολής των αιτήσεων.

2. Κατά τη διαδικασία ελέγχου αποκλείονται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα αιτούντες πάροχοι που:

α. δεν έχουν δικαίωμα και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής κατά την ενότητα Α' του παρόντος,

β. δεν έχουν ακολουθήσει τη διαδικασία υποβολής της αίτησης, όπως αυτή περιγράφεται στην ενότητα Β' του παρόντος,

γ. δεν προκύπτει ταύτιση του περιεχομένου της αιτήσεώς τους με τα επισυναπτόμενα δικαιολογητικά συμμετοχής,

δ. δεν έχουν επισυνάψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, ε. τα δικαιολογητικά τους δεν είναι σε ισχύ,

στ. δεν δηλώνουν ως περίοδο λειτουργίας τον συνολικό χρόνο λειτουργίας του καταλύματος.

3. Για τους αποκλειόμενους συντάσσεται προσωρινός πίνακας, ο Πίνακας Αποκλειομένων Παρόχων, στον οποίο αναγράφονται ανά Περιφερειακή Ενότητα η επωνυμία της επιχείρησης, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της και οι λόγοι αποκλεισμού από τη διαδικασία.

4. Για τους λοιπούς συμμετέχοντες που από τη διαδικασία ελέγχου προκύπτει ότι δεν συντρέχει κανένας από τους ως άνω λόγους αποκλεισμού, συντάσσεται το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων. Στο Προσωρινό Μητρώο Παρόχων τα τουριστικά καταλύματα κατηγοριοποιούνται ανά Περιφερειακή Ενότητα και ανά τύπο και κατηγορία καταλύματος και αναγράφεται ανά επιχείρηση η επωνυμία της, ο διακριτικός τίτλος αυτής, ο ΑΦΜ της, η δυναμικότητά της, ο χρόνος λειτουργίας της, στοιχεία επικοινωνίας: περιοχή, διεύθυνση, τηλέφωνα, φαξ, email, ιστοσελίδα καθώς και η παροχή ή όχι πρωινού.

5. Ο Προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων και το Προσωρινό Μητρώο Παρόχων καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της.

Ε. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

1. Το προσωρινό Μητρώο Παρόχων και ο προσωρινός Πίνακας Αποκλειομένων αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr, και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

2. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ.

3. Οι υποψήφιοι που κατέθεσαν ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής έχουν δικαίωμα να υποβάλουν αποκλειστικά μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ μία και μόνο ένσταση κατά των αποτελεσμάτων του προσωρινού Πίνακα Αποκλειομένων και του προσωρινού Μητρώου εντός της αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργασίμων ημερών από την επομένη ημέρα της δημοσιεύσεώς τους στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ (και μέχρι τις 23:59 της τελευταίας ημέρας προθεσμίας υποβολής ενστάσεων). Υποβολή ενστάσεων μετά την ως άνω καταληκτική ημερομηνία και ώρα δεν είναι δυνατή.

4. Οι συμμετέχοντες που καταθέτουν ηλεκτρονική ένσταση οφείλουν να τεκμηριώνουν τους ισχυρισμούς τους, επισυνάπτοντας στην ένστασή τους με ηλεκτρονική σάρωση δικαιολογητικά αποδεικτικά των ισχυρισμών τους.

5. Ενστάσεις που δεν υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο δεν εξετάζονται.

ΣΤ. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ - ΟΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΚΛΕΙΟΜΕΝΩΝ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

1. Μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΔΣ του Οργανισμού καταρτίζονται από τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ ή από το αρμόδιο όργανο που ορίζεται με απόφασή της το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, που περιλαμβάνουν τα ίδια στοιχεία με το προσωρινό Μητρώο και Πίνακα της ενότητας Δ' του παρόντος.

2. Το οριστικό Μητρώο Παρόχων και ο οριστικός Πίνακας Αποκλειομένων, αναρτώνται στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, στη διεύθυνση www.oaed.gr και ανακοινώνεται η έκδοσή τους στον Πίνακα Ανακοινώσεων των αρμοδίων Υπηρεσιών (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

3. Κατά του οριστικού Μητρώου Παρόχων και του Οριστικού Πίνακα Αποκλειομένων οι συμμετέχοντες πάροχοι δεν έχουν δικαίωμα υποβολής ένστασης.

4. Οι συμμετέχοντες ενημερώνονται για τα οριστικά αποτελέσματα της διαδικασίας με δική τους φροντίδα από τη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ.

Ζ. ΛΗΞΗ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΜΗΤΡΩΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ

1. Σε περίπτωση λήξης ενός εκ των δικαιολογητικών της ενότητας Γ' του παρόντος κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος, οι πάροχοι υποχρεούνται να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες για την ανανέωσή του και την άμεση αποστολή σχετικού αντιγράφου στην αρμόδια Υπηρεσία.

Σε αντίθετη περίπτωση ή μέχρι την τακτοποίηση της εν λόγω εκκρεμότητας το κατάλυμα δεν θα δέχεται δικαιούχους - ωφελούμενους. Σε περίπτωση που δεχθεί δικαιούχους δεν θα εξοφλούνται οι Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού της χρονικής περιόδου κατά την οποία κάποιο από τα δικαιολογητικά αυτά είχε λήξει.

2.Τυχόν μεταβολή της δυναμικότητας των κλινών της μονάδας θα γνωστοποιείται αμέσως στον Οργανισμό και θα αποστέλλεται το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, από το οποίο θα προκύπτει η μεταβολή, προκειμένου για την αντίστοιχη ενημέρωση του φακέλου του παρόχου.

3. Σε περίπτωση προαγωγής ή υποβιβασμού κατηγορίας της τουριστικής μονάδας θα επέρχεται η αντίστοιχη μεταβολή στην οικονομική αξία της Επιταγής και της ιδιωτικής συμμετοχής, εκτός από τις περιπτώσεις που λόγω της μεταβολής το κατάλυμα υποπίπτει σε κατηγορία που δεν περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση (βλ. σχετικά Ενότητα Α' το παρόντος), οπότε ο πάροχος θα διαγράφεται από το Μητρώο. Για τη μεταβολή των οικονομικών όρων απαιτείται η υποβολή του νέου Ειδικού Σήματος.

4. Σε περίπτωση αλλαγής της μορφής της τουριστικής μονάδος, π.χ. από ενοικιαζόμενα δωμάτια σε ξενοδοχείο κ.λπ., ο πάροχος υποχρεούται να το γνωστοποιεί αμέσως στην αρμόδια Υπηρεσία, αποστέλλοντας και τα σχετικά δικαιολογητικά, προκειμένου για την αντίστοιχη ενημέρωση του φακέλου του και του Μητρώου Παρόχων.

5. Σε περίπτωση αλλαγής του εκμεταλλευτή της τουριστικής μονάδος φυσικού ή νομικού προσώπου, ο αρχικός εκμεταλλευτής οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την αρμόδια Υπηρεσία. Ο νέος εκμεταλλευτής, εφόσον επιθυμεί τη συνέχιση της συνεργασίας, θα αποστείλει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας και τα λοιπά απαιτούμενα δικαιολογητικά (βλ. ενότητα Γ' του παρόντος) επ' ονόματί του καθώς και Υπεύθυνη Δήλωση ότι αποδέχεται τους όρους και τις προϋποθέσεις της Δημόσιας Πρόσκλησης.

6. Σε περίπτωση που πάροχος διαγραφεί από το Μητρώο Παρόχων κατόπιν επιβολής κύρωσης, όπως περιγράφεται στο 10ο Μέρος της παρούσας, η διαγραφή γνωστοποιείται στον πάροχο και η μονάδα του υποχρεούται να μη δέχεται Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού και να προβαίνει εγκαίρως στην ενημέρωση δικαιούχων που τυχόν έχουν ήδη κάνει κράτηση δωματίου. Σε περίπτωση αποδοχής Επιταγών μετά τη γνωστοποίηση της διαγραφής, αυτές δεν θα εξοφλούνται από τον Οργανισμό.

7. Στην περίπτωση κατά την οποία ο ΟΑΕΔ για οποιονδήποτε λόγο αποφασίσει τη διακοπή του Προγράμματος με απόφαση του Δ.Σ. αυτού, το Μητρώο καταργείται αζημίως για τον ΟΑΕΔ.

8. Διαγραφή παρόχου από το Μητρώο είναι δυνατή με υποβολή αίτησης προς την αρμόδια Υπηρεσία, εφόσον αυτή υποβληθεί εντός μηνός από την έναρξη υλοποίησης του προγράμματος. Μετά την πάροδο του μήνα διαγραφή παρόχου από το Μητρώο με απλή αίτηση δεν είναι δυνατή.

ΜΕΡΟΣ 4°: ΕΠΙΤΑΓΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

1. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» που έχουν στην κατοχή τους οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι αυτών ενσωματώνει μια συγκεκριμένη οικονομική αξία και ο αποκλειστικός σκοπός της είναι η ανταλλαγή της με υπηρεσίες διαμονής από τους παρόχους σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πρόσκλησης.

2. Το ύψος της οικονομικής αξίας της Επιταγής που αποτελεί την επιδότηση του δικαιούχου και των ωφελουμένων αυτού είναι ανάλογο με την περιοχή, τον τύπο και την κατηγορία του τουριστικού καταλύματος (βλ. σχετικά Πίνακες 1 & 2, 5ο Μέρος της Πρόσκλησης) και τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν.

3. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» έχει τη μορφή ενός μοναδικού ηλεκτρονικού κωδικού αριθμού για κάθε δικαιούχο και για κάθε ωφελούμενο αυτού, ο οποίος δημιουργείται αυτόματα από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του Οργανισμού και αποτυπώνεται με τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων - ωφελουμένων στο «Μητρώο Δικαιούχων - Ωφελουμένων».

4. Η επιδότηση μέσω της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού δίνει τη δυνατότητα στους δικαιούχους να επιλέγουν οι ίδιοι τους παρόχους τουριστικών καταλυμάτων σύμφωνα με τις ανάγκες τους.

5. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ισχύει αποκλειστικά για το συγκεκριμένο πρόγραμμα μέχρι τη λήξη αυτού (15.12.2017).

6. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» ενεργοποιείται με τη σύναψη σύμβασης (ιδιωτικού συμφωνητικού) μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου, στην οποία προσδιορίζονται μεταξύ άλλων: ο ακριβής αριθμός διανυκτερεύσεων, το ύψος της ιδιωτικής συμμετοχής, τα ωφελούμενα μέλη που θα πραγματοποιήσουν διακοπές με τον δικαιούχο, το είδος του δωματίου, η προσθήκη κλίνης και η παροχή ή όχι πρωινού.

7. Οι Επιταγές των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους μπορούν να ενεργοποιηθούν σε διαφορετικό χρόνο και από διαφορετικό πάροχο, υπό την προϋπόθεση ότι:

• οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας 18 έως 24 ετών,

• οι ωφελούμενοι είναι σύζυγοι των δικαιούχων,

• οι ωφελούμενοι είναι παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών που συνοδεύονται από τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη),

• η σύμβαση υπογράφεται από τους δικαιούχους ή από τα ωφελούμενα τέκνα 18-24 ετών ή τον άλλο γονέα/σύζυγο που συνοδεύει τα ανήλικα ωφελούμενα τέκνα (ωφελούμενο ή μη) με νόμιμη εξουσιοδότηση των δικαιούχων.

Δεν μπορεί να γίνει ενεργοποίηση της επιταγής για συνοδούς χωρίς το άτομο με αναπηρία που συνοδεύουν, ούτε για παιδιά ηλικίας 5 έως 18 ετών χωρίς τους/τις δικαιούχους ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη).

8. Μετά την 15.12.2017 (ημερομηνία λήξης του προγράμματος) η Επιταγή δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί. Συνεπώς, οι επιλεγέντες δικαιούχοι οφείλουν να μεριμνήσουν εγκαίρως για την ενεργοποίηση των Επιταγών τους, λαμβάνοντας υπόψη ότι η διάρκεια διαμονής τους στο τουριστικό κατάλυμα θα πρέπει να εξαντλείται μέχρι την καταληκτική ημερομηνία του προγράμματος. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιδοτηθούν μόνο για τις διανυκτερεύσεις που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την 15.12.2017.

9. Η «Επιταγή Κοινωνικού Τουρισμού» μετά την ενεργοποίησή της με την υπογραφή σύμβασης δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί ξανά, ακόμη και αν με τη σύμβαση δεν εξαντλήθηκε ο μέγιστος δυνατός αριθμός διανυκτερεύσεων.

10. Για ωφελούμενα τέκνα γεννηθέντα από την 17.12.2011 έως την 15.12.2012, η Επιταγή εκδίδεται μεν από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος (και εμφανίζεται στο ΟΠΣ), αλλά επιτρέπεται να ενεργοποιηθεί μόνο για τις ημέρες εκείνες που αντιστοιχούν σε συμπληρωμένο το 5ο έτος της ηλικίας τους. Συνεπώς, οι πάροχοι οφείλουν να ελέγχουν την ακριβή ημερομηνία συμπλήρωσης του 5ου έτους των παιδιών αυτών κατά τη σύναψη της σύμβασης και να μην προβαίνουν σε ενεργοποίηση των επιταγών, αν δεν έχει συμπληρωθεί το 5ο έτος. Σε διαφορετική περίπτωση θα επιδοτούνται μόνο για τις ημέρες εκείνες που αντιστοιχούν σε συμπληρωμένο το 5ο έτος της ηλικίας τους.

ΜΕΡΟΣ 5°: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΟΑΕΔ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΑ ΕΠΙΤΑΓΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ)

1. Οι τιμές επιδότησης του Οργανισμού για τους Δικαιούχους - Ωφελούμενους, που θα ισχύσουν για το πρόγραμμα έτους 2016 -2017 έχουν αναλυτικά ως εξής για τα καταλύματα όλων των περιοχών της Ελλάδας, πλην αυτών που βρίσκονται στις νήσους Λέσβο, Λέρο, Σάμο, Χίο και Κω:

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: Τιμές Επιδότησης Καταλυμάτων εκτός των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΑΠΟ 16.12.2016 ΕΩΣ 15.12.2017 (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ - ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ* 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 24,00 €
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 22,00 €
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 21,00 €
2 ΑΣΤΕΡΩΝ 20,00 €
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 19,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ ΔΩΜΑΤΙΑ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 20,00 €
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 18,00 €
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 15,00 €
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) _ 17,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ 9,00 €

*Τα Παραδοσιακά Καταλύματα ΑΑ' και Α' τάξης κατατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β' τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία 2 αστέρων (αρθρ.49 ν. 4276/2014) έως της εκδόσεως απόφασης του Υπουργού Τουρισμού για τη διαδικασία κατάταξής τους.

2. Οι τιμές επιδότησης του Οργανισμού για τους Δικαιούχους - Ωφελούμενους που θα επιλέξουν για τη διαμονή τους καταλύματα των νήσων Λέσβου, Χίου, Σάμου, Λέρου και Κω έχουν αναλυτικά ως εξής ανάλογα με τον τύπο και την κατηγορία του καταλύματος:

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Τιμές Επιδότησης Καταλυμάτων νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω

ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΟΑΕΔ ΓΙΑ ΤΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΧΙΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΛΕΡΟΥ ΚΑΙ ΚΩ ΑΠΟ 16.12.2016 ΕΩΣ 15.12.2017 (ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ/ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ - ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ)
ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ* 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 38,00 €
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 34,00 €
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 27,00 €
2 ΑΣΤΕΡΩΝ 24,00 €
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 21,00 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ/ ΔΩΜΑΤΙΑ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 25,00 €
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 22,00 €
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 18,00 €
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ -ΕΠΑΥΛΕΙΣ (ΑΥΤΟΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ) _ 22,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ 9,00 €

*Τα Παραδοσιακά Καταλύματα ΑΑ' και Α' τάξης κατατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β' τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία 2 αστέρων (αρθρ.49 ν. 4276/2014) έως της εκδόσεως απόφασης του Υπουργού Τουρισμού για τη διαδικασία κατάταξής τους.

3. Οι τιμές επιδότησης ισχύουν για όλη τη διάρκεια του προγράμματος έτους 2016 - 2017, χωρίς να επηρεάζονται από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών.

4. Στην επιδότηση (οικονομική αξία της Επιταγής) αντιστοιχούν οι Υπηρεσίες του Παρόχου προς τους δικαιούχους - ωφελούμενους με όλες τις νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.).

5. Το ποσό της επιδότησης που καταβάλλει ο ΟΑΕΔ είναι ίσο με τον πραγματικό αριθμό των διανυκτερεύσεων του δικαιούχου και των ωφελουμένων του, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναφθείσα μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση ή από την Υπεύθυνη Δήλωση του δικαιούχου σε περίπτωση αναχώρησης προγενέστερης της συμφωνηθείσας με τη σύμβαση (βλ. 4ο Μέρος παρ. 6 και 6ο Μέρος, παρ. 7 & 10 της Πρόσκλησης).

6. Σε περίπτωση που προκύψει ανάγκη προσθήκης κλίνης σε δωμάτιο με τη συμφωνία του δικαιούχου που αποτυπώνεται στο ιδιωτικό συμφωνητικό της παρ. 6 του 4ου Μέρους της παρούσας, είναι δυνατή η προσθήκη μίας κλίνης κατ' ανώτατο όριο ανά δωμάτιο. Σε περίπτωση προσθήκης περισσότερων της μίας κλινών δεν θα καταβάλλεται επιδότηση για τις επιπλέον της μίας κλίνες.

7. Οι πάροχοι την ημέρα αναχώρησης του δικαιούχου εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) στο όνομα του δικαιούχου αποκλειστικά για το ποσό της επιδότησης. Στο παραστατικό περιλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.) και αποτυπώνεται το γινόμενο του αριθμού ατόμων (δικαιούχος - ωφελούμενοι) επί τον αριθμό διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί το ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ και οι αριθμοί των Επιταγών. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται αντίγραφο του παραστατικού, ενώ το πρωτότυπο παραστατικό συνυποβάλλεται από τους παρόχους με τα λοιπά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος (βλ. 8ο Μέρος της παρούσας Πρόσκλησης).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη επιδότησης εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ακόμα και αν πρόκειται για περιπτώσεις ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο.

Παράδειγμα σχετικά με την έκδοση των τιμολογίων/αποδείξεων για την επιδότηση:

Έστω ότι δικαιούχος με τρεις ωφελούμενους (4 άτομα) πραγματοποιεί 5 διανυκτερεύσεις σε ένα τετράκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου της Κρήτης 5 αστέρων (ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ σύμφωνα με τον Πίνακα 1: 24,00 € ανά δικαιούχο/ωφελούμενο και ανά διανυκτέρευση). Το ποσό της επιδότησης του ΟΑΕΔ θα ανέρχεται σε 480,00 € και ο πάροχος οφείλει να εκδώσει Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα του δικαιούχου για το ποσό αυτό που θα αναλύεται ως εξής: 4 άτομα Χ 5 διανυκτερεύσεις Χ 24,00 €, ενώ θα αναγράφονται οι αριθμοί των Επιταγών.

8. Με την κατά τα ανωτέρω καταβολή της επιδότησης από τον ΟΑΕΔ για κάθε δικαιούχο εξαντλείται κάθε υποχρέωση του Οργανισμού έναντι του δικαιούχου αλλά και του παρόχου.

9. Απαγορεύεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση από τον πάροχο του ποσού επιδότησης προς οποιονδήποτε τρίτο, σε περίπτωση δε που γίνει είναι άκυρη και δεν γεννά καμιά υποχρέωση για τον ΟΑΕΔ.

Β. ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

1. Ως ποσά ιδιωτικής συμμετοχής ορίζονται τα ποσά που οι δικαιούχοι οφείλουν να καταβάλουν στους παρόχους για τη διαμονή τους στο κατάλυμα. Οι δικαιούχοι που επιλέγουν για τις διακοπές τους καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω δεν καταβάλλουν ιδιωτική συμμετοχή, ενώ πιθανή αξίωση παρόχου για καταβολή ποσού ιδιωτικής συμμετοχής αποτελεί λόγο μη καταβολής της επιδότησης.

2. Για τα καταλύματα περιοχών -πλην των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω- που προβλέπεται η καταβολή ιδιωτικής συμμετοχής, το ποσό καθορίζεται κατ' αρχάς από τους παρόχους υπό την προϋπόθεση ότι το ύψος του ποσού δεν υπερβαίνει τα ανώτατα όρια που καθορίζει ο ΟΑΕΔ ανάλογα με τη μορφή και την κατηγορία του καταλύματος (βλ. Πίνακα 3 «Ανώτατα Ποσά ιδιωτικής συμμετοχής»).

Σε περίπτωση μη τήρησης της ως άνω προϋπόθεσης δεν θα καταβάλλεται η επιδότηση.

ΠΙΝΑΚΑΣ 3:Ανώτατα Ποσά ιδιωτικής συμμετοχής για καταλύματα ευρισκόμενα εκτός των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω

ΑΝΩΤΑΤΑ ΠΟΣΑ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΝΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟ-ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟ ΚΑΙ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ ΣΕ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΝΗΣΩΝ ΛΕΣΒΟΥ, ΛΕΡΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ ΚΑΙ ΚΩ
ΤΥΠΟΣ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ ΤΙΜΕΣ ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ ΤΙΜΕΣ ΧΩΡΙΣ ΠΡΩΙΝΟ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ/ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ* 5 ΑΣΤΕΡΩΝ 14,00 € 10,00 €
4 ΑΣΤΕΡΩΝ 12,00 € 8,00 €
3 ΑΣΤΕΡΩΝ 6,00 € 4,00 €
2 ΑΣΤΕΡΩΝ 4,00 € 2,00 €
1 ΑΣΤΕΡΟΣ 2,00 € 1, 50 €
ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ - ΔΩΜΑΤΙΑ 4 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 5,00 € 3,00 €
3 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 4,00 € 2,00 €
2 ΚΛΕΙΔΙΩΝ 3,00 € 1,50 €
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ - ΕΠΑΥΛΕΙΣ _ 5,00 € 3,00 €
ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΟΛΕΣ ΟΙ ΤΑΞΕΙΣ _ _

*Τα Παραδοσιακά Καταλύματα ΑΑ' και Α' τάξης κατατάσσονται αυτοδίκαια στην κατηγορία 4 αστέρων, τα Β' τάξης στην κατηγορία 3 αστέρων και τα λοιπά στην κατηγορία 2 αστέρων (αρθρ.49 ν. 4276/2014) έως της εκδόσεως απόφασης του Υπουργού Τουρισμού για τη διαδικασία κατάταξής τους.

3. Στις τιμές ιδιωτικής συμμετοχής με ή χωρίς πρωινό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.).

4. Η παροχή ή μη πρωινού σε όλα τα καταλύματα που έχουν σχετική άδεια συμφωνείται μεταξύ του δικαιούχου και παρόχου στη μεταξύ τους σύμβαση, κατά την επιθυμία του δικαιούχου. Σε περίπτωση που η παροχή συμφωνηθεί:

• στα καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω ο πάροχος δεν θα εισπράξει κανένα επιπλέον ποσό, γιατί αυτό έχει ενσωματωθεί στην επιδότηση.

• στα καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας θα εισπράξει ολόκληρη τη συμμετοχή με την οποία επιβαρύνεται ο δικαιούχος, ανεξαρτήτως από το αν αυτός λάβει το πρωινό ή όχι.

Η άρνηση εκ μέρους του παρόχου για παροχή πρωινού, εφόσον ο δικαιούχος το επιθυμεί, αποτελεί λόγο επιβολής κύρωσης της Β' Ενότητας του 10ου Μέρους της παρούσας.

5. Απαγορεύεται ρητά η οποιαδήποτε συμφωνία μεταξύ των δικαιούχων και των παρόχων για αύξηση του ποσού ιδιωτικής συμμετοχής στις περιπτώσεις που απαιτείται πέραν των αναγραφόμενων ορίων στον ως άνω Πίνακα 3, ανεξαρτήτως από τυχόν μεταβολές των οικονομικών και λοιπών συνθηκών.

6. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις που απαιτείται, θα πρέπει να ανταποκρίνεται στο λειτουργικό επίπεδο και στις ποιοτικές παροχές της επιχείρησης. Σε κάθε περίπτωση οι προσφερόμενες υπηρεσίες των καταλυμάτων θα είναι ανάλογες της κατηγορίας στην οποία έχουν καταταγεί σύμφωνα με το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας.

7. Οι πάροχοι θα εισπράττουν τα ποσά ιδιωτικής συμμετοχής, στις περιπτώσεις που απαιτείται, χωρίς καμιά ευθύνη ή ανάμειξη του ΟΑΕΔ. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να εξοφλούν τις υποχρεώσεις τους κατά την ημέρα αναχώρησής τους.

8. Το ποσό ιδιωτικής συμμετοχής που καταβάλλει ο δικαιούχος, στις περιπτώσεις που απαιτείται, είναι ίσο με τον πραγματικό αριθμό των διανυκτερεύσεων αυτού και των ωφελουμένων του, όπως αυτές προκύπτουν από τη συναφθείσα μεταξύ παρόχου και δικαιούχου σύμβαση (βλ. 4ο Μέρος, παρ. 6 της Πρόσκλησης).

9. Στις περιπτώσεις που καταβάλλεται ιδιωτική συμμετοχή, οι πάροχοι την ημέρα της αναχώρησης του δικαιούχου από το κατάλυμα εκδίδουν Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών (νόμιμο οικονομικό παραστατικό, όπως αυτό προβλέπεται στον ΚΦΑΣ) αποκλειστικά για το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής στο όνομα του δικαιούχου. Στον δικαιούχο/ωφελούμενο δίδεται το πρωτότυπο παραστατικό, ενώ αντίγραφο αυτού συνυποβάλλεται από τον πάροχο με τα λοιπά δικαιολογητικά για την αποπληρωμή του προγράμματος (βλ. 8ο Μέρος της Πρόσκλησης). Το Τιμολόγιο ή η Απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής εκδίδεται στο όνομα του δικαιούχου, ακόμα και αν πρόκειται για περιπτώσεις ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο κατόπιν εξουσιοδότησής του.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απόδειξη ιδιωτικής συμμετοχής πρέπει να περιλαμβάνει αποκλειστικά το ποσό που αντιστοιχεί στη διαμονή και στο πρωινό (εφόσον υπάρχει) του δικαιούχου και των ωφελούμενων αυτού και όχι σε άλλες υπηρεσίες που τυχόν παρασχέθηκαν ή σε άλλα άτομα -μη δικαιούχους που τυχόν διέμειναν μαζί τους. Στην περίπτωση που περιλαμβάνονται άλλες υπηρεσίες ή άλλα άτομα, πρέπει να γίνεται ανάλυση του ποσού στις επιμέρους υπηρεσίες, οι οποίες σε κάθε περίπτωση δεν αποτελούν επιλέξιμη δαπάνη, και στα άλλα άτομα, που εξυπακούεται ότι δεν επιδοτούνται.

Παράδειγμα σχετικά με την έκδοση των τιμολογίων/ αποδείξεων για την ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου:

Έστω ότι δικαιούχος με τρεις ωφελούμενους (4 άτομα) πραγματοποιεί 5 διανυκτερεύσεις σε τετράκλινο δωμάτιο ξενοδοχείου 5 αστέρων στην Κρήτη με ποσό ιδιωτικής συμμετοχής σύμφωνα με τη σύμβαση ύψους 14,00 € (με πρωινό) ανά άτομο και ανά διανυκτέρευση. Το ποσό που πρέπει να εισπράξει από τον δικαιούχο ο πάροχος θα ανέρχεται στα 280,00 € (4 άτομα Χ 5 διανυκτερεύσεις Χ 14,00 €). Ο πάροχος οφείλει να εκδώσει Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στο όνομα του δικαιούχου ύψους 280,00 €. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνονται όλες οι νόμιμες επιβαρύνσεις (ΦΠΑ, Δημοτικός Φόρος κ.λπ.). 10. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται ιδιωτική συμμετοχή, αν για οποιονδήποτε λόγο ο δικαιούχος αναχωρήσει πρόωρα από το κατάλυμα, υποχρεούται να καταβάλει στον πάροχο τόσο το ποσό που αναλογεί στη συμμετοχή του για τις ισάριθμες ημέρες παραμονής του στη μονάδα, όσο και το ήμισυ του ποσού που αντιστοιχεί στην ιδιωτική συμμετοχή και στην επιδότηση που θα καταβαλλόταν για τις ημέρες της κράτησης κατά τις οποίες το δωμάτιο δεν χρησιμοποιήθηκε. Μη τήρηση της υποχρέωσης του δικαιούχου συνεπάγεται την επιβολή κύρωσης της Α' Ενότητας του 10ου Μέρους της παρούσας.

Επισημαίνεται ότι στις περιπτώσεις που προβλέπεται ιδιωτική συμμετοχή κατά τον καθορισμό αυτής οι πάροχοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη τον κοινωνικό χαρακτήρα του προγράμματος. Συνεπώς, θα πρέπει να μεριμνήσουν, ώστε να είναι αισθητά μειωμένη η τιμή που προκύπτει από το άθροισμα επιδότησης και ιδιωτικής συμμετοχής σε σχέση με την τιμή της ελεύθερης αγοράς.

ΜΕΡΟΣ 6°: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται σε θέματα κράτησης δωματίων. Οι κρατήσεις θα γίνονται από τους ίδιους τους δικαιούχους χωρίς τη μεσολάβηση του Οργανισμού αλλά και χωρίς τη μεσολάβηση οποιουδήποτε τρίτου. Απαγορεύεται η κράτηση δωματίου μέσω άλλων επιχειρήσεων, Γραφείων Τουρισμού κ.λπ.

2. Δικαιούχος και ωφελούμενοι μπορούν να πραγματοποιήσουν ξεχωριστές διακοπές υπό την προϋπόθεση της παρ. 7 του 4ου Μέρους της παρούσας.

3. Οι δικαιούχοι επιλέγουν ελεύθερα:

α. το τουριστικό κατάλυμα όπου επιθυμούν να διαμείνουν από το αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ Μητρώο Παρόχων, με τον περιορισμό ότι το κατάλυμα δεν βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με αυτήν της μόνιμης κατοικίας τους. Εξαιρούνται περιπτώσεις κατά τις οποίες:

• Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα αλλά σε απόσταση μεγαλύτερη των 60 χιλιομέτρων.

• Το τουριστικό κατάλυμα βρίσκεται σε ηπειρωτικό και ο τόπος κατοικίας σε νησιωτικό τμήμα, ή το αντίθετο, της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας (π.χ. αν ο τόπος διαμονής του δικαιούχου είναι στον Πειραιά, μπορεί να επιλεχθεί κατάλυμα στην Αίγινα).

• Τουριστικό κατάλυμα και τόπος κατοικίας ευρίσκονται σε διαφορετικούς δήμους νήσων της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας που διαθέτουν ένα δήμο (π.χ. η Περιφερειακή Ενότητα της Κω περιλαμβάνει δύο νήσους, την Κω και τη Νίσυρο, που καθεμία διαθέτει από έναν δήμο. Σε αυτή την περίπτωση ο κάτοικος της Νισύρου μπορεί να επιλέξει τουριστικό κατάλυμα στην Κω).

Ως τόπος μόνιμης κατοικίας ορίζεται ο τόπος διαμονής των δικαιούχων που έχει δηλωθεί στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα του Οργανισμού.

β. τη χρονική περίοδο κατά την οποία θα πραγματοποιήσουν τις διακοπές τους εντός του χρονικού διαστήματος υλοποίησης του προγράμματος,

γ. τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που θα πραγματοποιήσουν στο κατάλυμα, με τον περιορισμό ότι δεν υπερβαίνει τις 10 διανυκτερεύσεις για τα καταλύματα των νήσων Λέσβου, Λέρου, Σάμου, Χίου και Κω και τις 5 διανυκτερεύσεις για τα καταλύματα της υπόλοιπης Ελλάδας.

4. Οι δικαιούχοι επικοινωνούν απευθείας με τον πάροχο του τουριστικού καταλύματος που επέλεξαν, δηλώνουν ότι είναι κάτοχοι Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού και αναλόγως προβαίνουν σε κράτηση, αφού ενημερωθούν για τις παροχές και για κάθε αναγκαία λεπτομέρεια, που θα αποτυπωθεί στη σύμβαση της παρ.6 του 4ου Μέρους της παρούσας.

5. Ο ΟΑΕΔ δεν εμπλέκεται σε θέματα προκαταβολής για τις κρατήσεις ή διαμονής μεμονωμένου δικαιούχου σε δίκλινο δωμάτιο ή συγκατοίκησης δικαιούχου με μη δικαιούχο κ.ο.κ.

6. Οι δικαιούχοι υποχρεούνται κατά την άφιξη στο τουριστικό κατάλυμα να προσκομίσουν στον πάροχο φωτοαντίγραφο εγγράφου ταυτοπροσωπίας δικό τους (ταυτότητα, διαβατήριο κ.ο.κ.) και των ωφελουμένων εκείνων με τους οποίους πραγματοποιούν κοινές διακοπές (ταυτότητα ή διαβατήριο ή άδεια οδήγησης ή οικογενειακά ή ατομικά βιβλιάρια προστατευομένων μελών). Τα φωτοαντίγραφα των εγγράφων ταυτοπροσωπίας τηρούνται στο αρχείο του παρόχου και συνυποβάλλονται με την αίτηση αποπληρωμής.

7. Ο πάροχος κατά την άφιξη του δικαιούχου μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr):

• επιβεβαιώνει ότι ο δικαιούχος - οι ωφελούμενοί του είναι κάτοχοι Επιταγής, ελέγχοντας παράλληλα τα στοιχεία ταυτότητάς τους από τα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που επιδεικνύονται,

• ελέγχει τον τόπο μόνιμης διαμονής του δικαιούχου και επιβεβαιώνει ότι δεν υπόκειται στον περιορισμό της παρ. 3α του παρόντος,

• εκτυπώνει, συμπληρώνει και συνυπογράφει με τον δικαιούχο την προτυποποιημένη σύμβαση (ιδιωτικό συμφωνητικό) σε τρία (3) αντίγραφα (ένα για τον δικαιούχο, ένα για τον πάροχο και ένα για τον ΟΑΕΔ).

• υποβάλλει τη σύμβαση ηλεκτρονικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στις περιπτώσεις ωφελούμενου που πραγματοποιεί διακοπές χωρίς τον/τη δικαιούχο (βλ. σχετικά Μέρος 4ο, παρ. 7), η σύμβαση υπογράφεται από τον ενήλικο ωφελούμενο ή τον άλλο γονέα/σύζυγο (ωφελούμενο ή μη) που συνοδεύει ωφελούμενους 5-18 ετών, κατόπιν σγετικής εξουσιοδότησης του δικαιούγου, θεωρημένης για το γνήσιο της υπογραφής, η οποία υποβάλλεται ηλεκτρονικά μαζί με τη σύμβαση.

Με αυτόν τον τρόπο αναγγέλλεται ηλεκτρονικά η άφιξη του δικαιούχου - ωφελουμένων και ενεργοποιούνται οι Επιταγές Κοινωνικού Τουρισμού.

Μη άμεση ηλεκτρονική αναγγελία της άφιξης δικαιούχου - ωφελουμένων δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο πάροχος οφείλει:

• να ενημερώσει για την άφιξη άμεσα την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. φαξ, e-mail κ.ο.κ.), συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο αναγγελίας άφιξης που υπάρχει αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, αναφέροντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε,

• με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος να αναγγείλει και ηλεκτρονικά την άφιξη σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Μηχανογράφησης.

Αν διαπιστωθεί ότι ο πάροχος δεν προέβη στις ως άνω ενέργειες, δεν θα εισπράξει την επιδότηση που αντιστοιχεί στις συγκεκριμένες επιταγές.

8. Ο πάροχος υποχρεούται να τηρεί στο κατάλυμα έντυπες συγκεντρωτικές Ονομαστικές Καταστάσεις για τον ΟΑΕΔ (το έντυπο είναι αναρτημένο στη Διαδικτυακή Πύλη του ΟΑΕΔ) με τα προσωπικά στοιχεία των δικαιούχων και των ωφελουμένων τους και τα στοιχεία διαμονής τους. Οι ονομαστικές καταστάσεις πρέπει να είναι διαθέσιμες στους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ και να συνυποβάλλονται για την αποπληρωμή, άλλως οι Επιταγές δεν θα εξοφλούνται.

9. Σε περίπτωση που δικαιούχος έχει προβεί σε κράτηση δωματίου, αλλά μεταβάλλει για οποιονδήποτε λόγο γνώμη με την άφιξή του στο κατάλυμα, δεν υπογράφεται η σύμβαση και, συνεπώς, δεν ενεργοποιείται η Επιταγή του.

10. Στην περίπτωση που μετά την υπογραφή της σύμβασης δικαιούχος θελήσει για οποιονδήποτε λόγο να αναχωρήσει από το κατάλυμα πριν από την προβλεπόμενη στη σύμβαση ημερομηνία, δηλαδή πριν να πραγματοποιήσει τον αριθμό των διανυκτερεύσεων που έχει συμφωνήσει με τον πάροχο:

• Ο δικαιούχος συμπληρώνει Υπεύθυνη Δήλωση εις διπλούν με την ημερομηνία της πρόωρης αναχώρησής του από το κατάλυμα και καταθέτει τη μία στον πάροχο και την άλλη σε οποιοδήποτε ΚΠΑ2 του Οργανισμού την ημέρα της αναχώρησής του ή την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την αναχώρησή του. Το ΚΠΑ2 στο οποίο έχει κατατεθεί η Υπεύθυνη Δήλωση οφείλει να τη διαβιβάσει άμεσα στην Υπηρεσία αρμοδιότητας του τουριστικού καταλύματος.

• Ο πάροχος μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Διαδικτυακής Πύλης του ΟΑΕΔ (www.oaed.gr) και πριν από την αναχώρηση του δικαιούχου (check out) ή ταυτόχρονα με αυτήν, ενημερώνει για την ημερομηνία πρόωρης αναχώρησης, διαβιβάζοντας ηλεκτρονικά και αντίγραφο της Υπεύθυνης Δήλωσης που του κατέθεσε ο δικαιούχος.

Σε περίπτωση ωφελουμένων που πραγματοποιούν διακοπές χωρίς τον δικαιούχο (βλ. σχετικά Μέρος 4ο, παρ. 7) η Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από τα ίδια άτομα που είχαν εξουσιοδοτηθεί να υπογράψουν τη σύμβαση.

Μη άμεση ηλεκτρονική ενημέρωση για την πρόωρη αναχώρηση του δικαιούχου - ωφελουμένων δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση αποδεδειγμένου τεχνικού προβλήματος. Σε τέτοια περίπτωση ο πάροχος οφείλει:

• να ενημερώσει άμεσα με την αναχώρηση του δικαιούχου - ωφελουμένων την Υπηρεσία με κάθε πρόσφορο μέσο (π.χ. φαξ, e-mail κ.ο.κ.) για την πρόωρη αναχώρηση, συμπληρώνοντας το ειδικό έντυπο πρόωρης αναχώρησης που υπάρχει αναρτημένο στη διαδικτυακή πύλη του ΟΑΕΔ, αναφέροντας και το τεχνικό πρόβλημα που αντιμετώπισε.

• με την αποκατάσταση του τεχνικού προβλήματος να ενημερώσει την ηλεκτρονική εφαρμογή για την αναχώρηση του δικαιούχου σε συνεργασία με την αρμόδια Υπηρεσία και τη Δ/νση Μηχανογράφησης.

Αν από έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο πάροχος δεν προέβη στις ως άνω ενέργειες, δεν θα εισπράξει την επιδότηση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη επιταγή με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Αν διαπιστωθεί ότι ο δικαιούχος δεν προέβη στην κατάθεση Υπεύθυνης Δήλωσης πρόωρης αναχώρησης, επιβάλλονται οι κυρώσεις της Ενότητας Α' του 10ου Μέρους της Πρόσκλησης.

11. Σε περίπτωση άρνησης του παρόχου να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα στο παρόν, εφαρμόζονται οι κυρώσεις της Ενότητας Β' του 10ου Μέρους της Πρόσκλησης.

ΜΕΡΟΣ 7°: ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ - ΟΡΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Τόσο οι δικαιούχοι όσο και οι πάροχοι έχουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον Κανονισμό Σχέσεων Ξενοδόχων και των Πελατών αυτών καθώς και από την κείμενη νομοθεσία.

2. Οι πάροχοι υποχρεούνται:

α. να δέχονται στο κατάλυμά τους δικαιούχους - ωφελούμενους, κατόχους Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού από της ενάρξεως του προγράμματος και μέχρι τη λήξη του (από 16.12.2016 έως και 15.12.2017). Τυχόν διάθεση δωματίου μετά τον χρόνο λήξης του προγράμματος δεν θα γεννά καμιά υποχρέωση σε βάρος του ΟΑΕΔ, β. να δέχονται δικαιούχους του Προγράμματος σε όλα τα τμήματα της μονάδας τους καθ' όλο το διάστημα λειτουργίας τους, που θα δηλώνεται στην αίτηση, χωρίς να εξαιρούν κάποιο ενδιάμεσο χρονικό διάστημα, και μέχρι του ορίου δυναμικότητας, όπως αυτή ορίζεται στο Ειδικό Σήμα Λειτουργίας,

γ. να διαθέτουν το 30% τουλάχιστον της συνολικής δυναμικότητας των κλινών τους κατά την περίοδο του καλοκαιριού και των εορτών, εφόσον έχει προηγηθεί κράτηση από τους Δικαιούχους, όταν οι τουριστικές μονάδες που παρέχουν έχουν δυναμικότητα κάτω των εκατό (100) κλινών. Για τουριστικές μονάδες με δυναμικότητα άνω των εκατό (100) κλινών υποχρεούνται να διαθέτουν το 40% της συνολικής δυναμικότητας των κλινών τους,

δ. να διαθέτουν -ανάλογα με τις τεχνικές προδιαγραφές που προβλέπονται για την κατηγορία του καταλύματος - αδαπάνως τόσο για τους δικαιούχους όσο και για τον Οργανισμό δωμάτια με ατομικό ή κεντρικό σύστημα ψύξης/θέρμανσης (ανάλογα με την περίοδο λειτουργίας τους), με ιδιωτικό λουτρό, ψυγείο και τηλεόραση,

ε. να μη διαθέτουν σε καμία περίπτωση προβληματικά δωμάτια (υπόγεια, εσωτερικά, χωρίς επαρκή φωτισμό ή αερισμό κ.λπ.),

στ. να μην προβαίνουν σε ενοικίαση του χώρου του σαλονιού διαμερίσματος σε Δικαιούχους - Ωφελούμενους, καθώς και σε ενοικίαση διαμερισμάτων των ξενοδοχείων, των επιπλωμένων διαμερισμάτων και των ενοικιαζομένων επιπλωμένων διαμερισμάτων κατά δωμάτιο,

ζ. να προσφέρουν άνευ αποζημιώσεως ή αμοιβής στους δικαιούχους όλες τις υπηρεσίες που υποχρεούνται κατά τις σχετικές διατάξεις να παρέχουν προς τρίτους,

η. να καθαρίζουν τα δωμάτια και να αλλάζουν τον ιματισμό τους (πετσέτες, σεντόνια κ.λπ.) σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις Τουριστικής Νομοθεσίας,

θ. να παρέχουν στους Δικαιούχους - Ωφελούμενους, εφόσον διαθέτουν σχετική άδεια,

πρωινό ίδιο με εκείνο που προσφέρουν στους άλλους πελάτες του καταλύματος, με σύνθεση σύμφωνη με τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις.

3. Οι πάροχοι απαγορεύεται:

α. να δέχονται δικαιούχους - ωφελουμένους Επιταγών Κοινωνικού Τουρισμού μέσω Γραφείων Τουρισμού,

β. να προβαίνουν σε κράτηση δωματίων από άλλα πρόσωπα, διαφορετικά των δικαιούχων,

γ. να δέχονται ως δικαιούχο - ωφελούμενο οποιονδήποτε τρίτο, μη νόμιμο κάτοχο της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού,

δ. να δέχονται δικαιούχους - ωφελούμενους, των οποίων ο τόπος κατοικίας βρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με το κατάλυμα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις της παρ.3.α του 6ου Μέρους της παρούσας.

Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στο 10ο Μέρος της Πρόσκλησης περί κυρώσεων.

4. Κατά την προσφορά υπηρεσιών δεν επιτρέπεται διάκριση στη μεταχείριση των δικαιούχων -ωφελούμενων του Προγράμματος ως προς οποιαδήποτε παρεχόμενη Υπηρεσία. Η απαγόρευση αυτή αφορά μόνο στις Υπηρεσίες εκείνες για τις οποίες το Ξενοδοχείο δεν αξιώνει από τους υπόλοιπους πελάτες του πρόσθετη αμοιβή και δεν εντάσσονται σε εκείνες που προβλέπεται από την παρούσα Πρόσκληση να παρέχονται δωρεάν. Σε περίπτωση εξακριβωμένης μη ισότιμης μεταχείρισης των δικαιούχων του προγράμματος από την τουριστική επιχείρηση, εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες από το 10ο Μέρος της Πρόσκλησης κυρώσεις.

5. Ο Οργανισμός ουδεμία απολύτως ευθύνη έχει έναντι του παρόχου ακόμα και στην περίπτωση που θα κάνει χρήση της μονάδας του περιορισμένος αριθμός Δικαιούχων - Ωφελούμενων ή και καθόλου, δεδομένου ότι η μονάδα παραμένει ούτως ή άλλως ανοικτή.

6. Οι πάρογοι υπογρεούνται να τηρούν στον γώρο του τουριστικού καταλύματος φάκελο, στον οποίο θα υπάργουν τα πρωτότυπα των δικαιολογητικών συμμετογής που υποβλήθηκαν με την αίτηση, τα έντυπα που προβλέπονται στο πλαίσιο του Προγράμματος (συμβάσεις, αντίγραφα εγγράφων ταυτοπροσωπίας, ονομαστικές καταστάσεις, υπεύθυνες δηλώσεις δικαιούγων, εξουσιοδοτήσεις κ.ο.κ.) καθώς και όλα τα πρωτότυπα νομιμοποιητικά έγγραφα της επιγείρησης, τα οποία συγκεκριμένα είναι:

α. Σε περίπτωση συμμετοχής ατομικής επιχείρησης: Βεβαίωση έναρξης εργασιών - επιτηδεύματος από αρμόδια ΔΟΥ.

β. Σε περίπτωση συμμετοχής Ο.Ε. & Ε.Ε:

i. Αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του, από το οποίο να προκύπτει ο Διαχειριστής ή οι Διαχειριστές.

ii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το Νομικό Πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).

γ. Σε περίπτωση συμμετοχής Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε.:

i. Καταστατικό εταιρείας και ΦΕΚ δημοσίευσης αυτού.

ii. Τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.

iii. Οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο, από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που έχει δικαίωμα να δεσμεύει με την υπογραφή του το νομικό πρόσωπο (στην περίπτωση που αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό).

δ. Σε περίπτωση συμμετοχής Α. Ε.:

i. Φ.Ε.Κ. στο οποίο δημοσιεύθηκε το καταστατικό της Εταιρείας.

ii. Φ.Ε.Κ. με τις τροποποιήσεις του καταστατικού, εφόσον υπάρχουν.

iii. ΦΕΚ στο οποίο δημοσιεύθηκε η τελευταία συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα και στο οποίο αναφέρεται η λήξη θητείας αυτού ή

Αντίγραφο πρακτικού συνεδρίασης της Α.Ε. για τη συγκρότηση και τον χρόνο θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο θα έχει ήδη κατατεθεί για δημοσίευση σε ΦΕΚ και θα φέρει τον σχετικό αριθμό κατάθεσης (σε περίπτωση που δεν έχει γίνει η δημοσίευση σε ΦΕΚ).

iv. Πρακτικό συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Α.Ε. από το οποίο θα προκύπτει το πρόσωπο που εξουσιοδοτείται να εκπροσωπεί την επιχείρηση.

ε. Σε κάθε άλλη περίπτωση Νομικού Προσώπου:

Στοιχεία ή έγγραφα από τα οποία να προκύπτει το πρόσωπο/ τα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το Νομικό Πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αναλόγως με τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου Νομικού Προσώπου.

Τα δικαιολογητικά του φακέλου ελέγχονται από τους ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 9ο Μέρος της Πρόσκλησης.

ΜΕΡΟΣ 8° : ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α. ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΥ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ

1. Προκειμένου να αποπληρωθούν οι πάροχοι τουριστικών καταλυμάτων που σύναψαν και υλοποίησαν συμβάσεις σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, καταθέτουν αίτηση και φάκελο με δικαιολογητικά αποπληρωμής στο ΚΠΑ2 αρμοδιότητας της έδρας των επιχειρήσεών τους, είτε αυτοπροσώπως είτε δια αντιπροσώπου είτε ταχυδρομικώς με απόδειξη παραλαβής.

2. Οι προθεσμίες υποβολής της αιτήσεως και του φακέλου αποπληρωμής έχουν ως εξής:

α. για συμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 16.12.2016 έως 31.03.2017: από την 01.04.2017 έως την 30.06.2017,

β. για συμβάσεις που υλοποιήθηκαν κατά τη χρονική περίοδο από 01.04.2017 έως 15.12.2017: από την 16.12.2017 έως την 31.03.2018.

3. Για συμβάσεις που διατρέχουν δύο χρονικές περιόδους, η αίτηση και ο φάκελος αποπληρωμής υποβάλλονται κατά τη δεύτερη περίοδο. Π.χ. για σύμβαση με ημερομηνία άφιξης την 29.03.2017 και ημερομηνία αναχώρησης την 02.04.2017, η αίτηση και ο φάκελος αποπληρωμής θα υποβληθεί κατά το διάστημα από 16.12.2017 έως 31.03.2018.

4. Αιτήσεις και φάκελοι αποπληρωμής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα απορρίπτονται.

Β. ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

1. Το έντυπο αιτήσεως αποπληρωμής είναι αναρτημένο στον διαδικτυακό τόπο του ΟΑΕΔ. Στην περίπτωση που πάροχος συμμετέχει στο πρόγραμμα με περισσότερα του ενός καταλύματα, υποβάλλει ξεχωριστή αίτηση και φάκελο δικαιολογητικών ανά κατάλυμα.

2. Μαζί με την αίτηση αποπληρωμής συνυποβάλλεται φάκελος με τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Το πρωτότυπο παραστατικό για την επιδότηση του ΟΑΕΔ (Τιμολόγιο ή Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών) που έχει εκδοθεί από τον πάροχο στο όνομα του δικαιούχου και αποτυπώνει το γινόμενο του αριθμού ατόμων (δικαιούχος / ωφελούμενοι) επί τον αριθμό διανυκτερεύσεων που πραγματοποιήθηκαν επί το ποσό επιδότησης ΟΑΕΔ (βλ. σχετικά 5ο Μέρος, Ενότητα Α', παρ. 7 της Πρόσκλησης).

β. Το αντίγραφο του παραστατικού (Τιμολογίου ή Απόδειξης Παροχής Υπηρεσιών) που

έχει χορηγηθεί στον δικαιούχο για το ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής του, όταν αυτό απαιτείται (βλ. σχετικά 5ο Μέρος, Ενότητα Β', παρ. 9 της Πρόσκλησης).

γ. Το ένα εκ των τριών αντιγράφων της σύμβασης μεταξύ παρόχου - δικαιούχου με πρωτότυπες υπογραφές (βλ. σχετικά 4ο Μέρος, παρ. 6 της Πρόσκλησης) ή το ένα εκ των τριών αντιγράφων της σύμβασης μεταξύ παρόχου - δικαιούχου που έχει υπογραφεί από το εξουσιοδοτημένο από τον δικαιούγο άτομο και την πρωτότυπη εξουσιοδότηση του δικαιούγου.

δ. Στην περίπτωση που έχει γίνει πρόωρη αναχώρηση την πρωτότυπη Υπεύθυνη Δήλωση πρόωρης αναγώρησης που κατατέθηκε στον πάροχο (βλ. σχετικά 6ο Μέρος, παρ. 10 της Πρόσκλησης).

ε. Την έντυπη συγκεντρωτική Ονομαστική Κατάσταση Δικαιούχων και Ωφελουμένων που φιλοξενήθηκαν στο κατάλυμα στην περίοδο αναφοράς (βλ. σχετικά 6ο Μέρος, παρ. 8 της Πρόσκλησης).

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση θα πρέπει να συμφωνεί ως προς τον αριθμό των Δικαιούχων -Ωφελουμένων και των διανυκτερεύσεων που αυτοί πραγματοποίησαν με τα Τιμολόγια / Αποδείξεις Παροχής Υπηρεσιών.

στ. Αντίγραφο της πρώτης σελίδας βιβλιαρίου Τράπεζας ή αντίγραφο κίνησης λογαριασμού, στο οποίο αποτυπώνεται η επωνυμία και ο Λογαριασμός ΙΒΑΝ του παρόχου. Σε περίπτωση φυσικού προσώπου, θα προσκομίζεται λογαριασμός IBAN στον οποίο ο πάροχος θα εμφανίζεται ως πρώτος δικαιούχος.

Επισημαίνεται ότι το αναγραφόμενο στον λογαριασμό όνομα του δικαιούχου στην περίπτωση φυσικών προσώπων ή η αναγραφόμενη επωνυμία της εταιρείας στην περίπτωση νομικών προσώπων, θα πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με την αναγραφόμενη Επωνυμία στην Αίτηση Συμμετοχής του Παρόχου, άλλως η αποπληρωμή δεν θα καθίσταται δυνατή. Σε περίπτωση απόκλισης των στοιχείων ο πάροχος οφείλει να μεριμνήσει για την εμπρόθεσμη αντικατάσταση του εν λόγω αντιγράφου με νέο, που θα πληροί την ως άνω προϋπόθεση. ζ. Αντίγραφο Ειδικού Σήματος Λειτουργίας σε ισχύ.

3. Φάκελοι με παραστατικά που παρουσιάζουν ελλείψεις, παρατυπίες ή δυσανάγνωστα στοιχεία δεν θα γίνονται δεκτοί προς εξόφληση και θα επιστρέφονται προς συμπλήρωση ή διόρθωση, δεδομένου ότι ελλείψεις των προβλεπομένων δικαιολογητικών συνεπάγονται μη καταβολή των επιδοτήσεων.

4. Οι Υπηρεσίες προβαίνουν σε έλεγχο των κατατεθέντων δικαιολογητικών και με απόφαση του Προϊσταμένου εγκρίνουν το ποσό της επιδότησης που θα εισπράξει ο πάροχος. Ενδεικτικοί λόγοι απόρριψης ποσών επιδότησης είναι οι εξής:

α. Ενεργοποίηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού σε διάστημα κατά το οποίο το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας του Καταλύματος δεν ήταν σε ισχύ ή ο πάροχος είχε διαγραφεί από το Μητρώο.

β. Μη ηλεκτρονική ενεργοποίηση της Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού (χωρίς να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες της παρ. 7 του 6ου Μέρους της Πρόσκλησης).

γ. Μη δήλωση πρόωρης αναχώρησης (χωρίς να έχουν γίνει οι προβλεπόμενες ενέργειες της παρ. 10 του 6ου Μέρους της Πρόσκλησης).

δ. Ενεργοποίηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού, όταν ο τόπος μόνιμης διαμονής ευρίσκεται στην ίδια Περιφερειακή Ενότητα με αυτήν του καταλύματος και δεν συντρέχουν οι εξαιρέσεις της παρ.3.α του 6ου Μέρους της παρούσας.

ε. Υπέρβαση του ανώτατου ορίου ιδιωτικής συμμετοχής ή χρέωση σε υπηρεσίες που παρέχονται αδαπάνως σύμφωνα με την Πρόσκληση, γιατί αποτελούν προϋπόθεση συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

στ. Ελλιπή δικαιολογητικά.

ζ. Αναντιστοιχία μεταξύ δικαιολογητικών (π.χ. τιμολόγια/ αποδείξεις παροχής υπηρεσιών για αριθμό ατόμων που δεν συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση).

η. Αναντιστοιχία ποσών επιδότησης και κατηγορίας της τουριστικής μονάδας.

θ. Προσθήκη περισσότερων της μίας κλίνης ανά δωμάτιο ή προσθήκη κλίνης χωρίς να προκύπτει η συμφωνία από τη σύμβαση.

ι. Ενεργοποίηση Επιταγής Κοινωνικού Τουρισμού σε τέκνο που δεν έχει συμπληρώσει κατά το διάστημα διαμονής του το 5ο έτος της ηλικίας του.

ΜΕΡΟΣ 9° : ΕΛΕΓΧΟΙ

Προκειμένου για την παρακολούθηση και τον έλεγχο της επακριβούς τηρήσεως των όρων και των προϋποθέσεων εφαρμογής του προγράμματος, όπως αποτυπώνονται στην παρούσα Πρόσκληση, ο ΟΑΕΔ διενεργεί διοικητικούς και επιτόπιους ελέγχους στα καταλύματα των παρόχων μετά την κατάρτιση των οριστικών μητρώων και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις (έλεγχοι υπαγωγής και έλεγχοι ορθής υλοποίησης του προγράμματος).

Οι πάροχοι οφείλουν να διευκολύνουν το έργο των ελεγκτών - υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, να επιδεικνύουν προς έλεγχο τον φάκελο της παραγράφου 6 του 7ου μέρους της παρούσας και να συνεργάζονται πλήρως με τους ελεγκτές, παρέχοντας οποιοδήποτε δικαιολογητικό στοιχείο τους ζητηθεί, από το οποίο μπορεί να εξακριβωθεί η ορθή εφαρμογή των γενικότερων όρων του προγράμματος αλλά και των ειδικότερων όρων της σύμβασης μεταξύ παρόχου και δικαιούχου.

ΜΕΡΟΣ 10° : ΚΥΡΩΣΕΙΣ

Α. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από δικαιούχο, το ΔΣ του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ1, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της επιδότησης ή τον αποκλεισμό του δικαιούχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως τρία (3) χρόνια.

Β. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΩΝ

Σε περίπτωση που από έλεγχο της Υπηρεσίας ή έγγραφη τεκμηριωμένη καταγγελία αποδεικνύεται οποιαδήποτε παράβαση των όρων της Πρόσκλησης από πάροχο, το ΔΣ του ΟΑΕΔ, μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, μπορεί να αποφασίσει τη διακοπή της επιδότησης του δικαιούχου και τη μη καταβολή της στον πάροχο ή τον αποκλεισμό του παρόχου από τη συμμετοχή του στο Πρόγραμμα έως πέντε (5) χρόνια.

ΜΕΡΟΣ 11° : ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Κάθε διαφορά που προκύπτει κατά την υλοποίηση του προγράμματος μεταξύ ΟΑΕΔ -επιλεγέντων δικαιούχων - παρόχων επιλύεται με απόφαση του ΔΣ του ΟΑΕΔ μετά από γνώμη της Επιτροπής ΕΛΕΚΠ, εφόσον υποβληθεί ένσταση εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του αρμοδίου οργάνου.


Η ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑ
ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΑΜΕΣΙΝΗ
______________________________________________________
1 Ενιαίος Λογαριασμός για την Εφαρμογή Κοινωνικών ΠολιτικώνΠηγή: Taxheaven