Κ.Υ.Α. αριθμ. 32476/ 2016 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας προς το ελληνικό δημόσιο

Κ.Υ.Α. αριθμ. 32476/ 2016 Συμψηφισμός οφειλών Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας προς το ελληνικό δημόσιο

Αριθμ. 32476

(ΦΕΚ Β' 3588/04-11-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 2 της από 31-12-2011 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο - βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» και των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Εσωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (Α' 268), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4047/2012 (Α' 31).

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πρώτου άρθρου της από 30-4-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις θεμάτων εφαρμογής των νόμων 3864/2010, 4021/2011, 4046/2012, 4051/2012 και 4071/2012» (Α' 103), που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του Ν. 4079/2012 (Α' 180).

3. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Α' 85).

4. Τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 31-12-2012 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Ρυθμίσεις κατεπειγόντων θεμάτων αρμοδιότητας των Υπουργείων Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, της Γενικής Γραμματείας της Κυβέρνησης και του Υπουργείου Επικρατείας» (Α' 256), που κυρώθηκε με το άρθρο 1 του Ν. 4147/2013 (Α' 98).

5. Τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 52 του Ν. 4257/2014 «Επείγουσες Ρυθμίσεις Αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών».

6. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α' 53) «Σύστημα άυλων Τίτλων διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και λοιπές διατάξεις», με τις οποίες ρυθμίζεται η καταβολή σε οκτώ ετήσιες ισόποσες δόσεις, των πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ α' βαθμού της χώρας μέχρι και το έτος 2008, που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 (Α' 2) και ανέρχονται στο συνολικό ύψος των 1.711.000.000,00 €.

7. Το Π.δ. 24/2015 (Α' 20) «Σύσταση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8. Το Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

9. Η υπ' αριθμ. 44337/13.11.2014 (ΦΕΚ 3095 Β') κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών περί συμψηφισμού οφειλών του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας προς το ελληνικό δημόσιο και τα ασφαλιστικά Ταμεία.

10. Την υπ' αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

11. Την υπ' αριθμ. 36166/14-10-2015 (Β' 2252) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Ιωάννη Μπαλάφα.

12. Την από 22 Μαΐου 2009 Σύμβαση «Ρύθμιση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) α' βαθμού που απορρέουν από τις διατάξεις του άρθρου 25 του Ν. 1828/1989 και λοιπές σχετικές διατάξεις όπως ισχύουν», μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος.

13. Τα α) υπ' αριθμ. 33900/23-6-2016 έγγραφο του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας, β) την υπ' αριθμ. 158/2016 απόφαση του Δημοτικού του Συμβούλιου και γ) την υπ' αριθμ. 37287/9-5-2016 βεβαίωση οφειλής της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε Πειραιά.

14. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

15. Την από 31-8-2016 εισήγηση του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

16. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης προκαλείται δαπάνη ύψους 650.918,83 € σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Κερατσινίου - Δραπετσώνας Ν. Αττικής. Η εν λόγω δαπάνη προκύπτει για το έτος 2016 και θα αντιμετωπιστεί από τις πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ΚΑΕ 6813 του Ε.Φ. 07-120,

αποφασίζουμε:

1. Συμψηφίζεται ποσό κύριας οφειλής 650.918,83 € προς το ελληνικό δημόσιο του Δήμου Κερατσινίου- Δραπετσώνας Ν. Αττικής, με τα συνολικά προβλεπόμενα από τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 3756/2009 (Α' 53) έσοδά του. Ως εκ τούτου δεν αποδίδεται σε αυτόν από την Η' δόση έτους 2016 ποσό ύψους 650.918,83 €. Ο Δήμος Κερατσινίου - Δραπετσώνας, λαμβανομένου υπόψη και του συμψηφισμού με την υπ' αριθμ. 44337/ 13-11-2014 (ΦΕΚ 3095 Β') κοινή υπουργική απόφαση, θα λάβει τελικώς το ποσό των 720.828,36 € ως Η' δόση έτους 2016.

2. Ο συμψηφισμός του ανωτέρω ποσού γίνεται σε βάρος του λογαριασμού του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων» (Νο 158) κατά το μέρος που αφορά στην Η' δόση έτους 2016 της εξόφλησης των πάσης φύσεως οφειλών του ελληνικού δημοσίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 Ν. 3756/2009. Το ποσό στον δικαιούχο φορέα, αποδίδεται με χρηματικές εντολές του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, όχι κατ' ανάγκη ισόποσες. Με την κοινοποίηση των παραπάνω αποδόσεων, ο Δήμος θα πρέπει να προβεί σε αντίστοιχες εγγραφές εξόφλησης των οφειλών.

3. Εάν για οποιοδήποτε αιτία, το ποσό που συμψηφίζεται με την παρούσα, είναι υψηλότερο από το ποσό της κύριας οφειλής που αρχικά βεβαιώθηκε από τον δικαιούχο φορέα, η διαφορά κρατείται στην οικεία Δ.Ο.Υ. και συμψηφίζεται άμεσα μερίμνει αυτής, με επόμενη οφειλή ληξιπρόθεσμη ή μη του Δήμου, ή επιστρέφεται στο Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, προκειμένου να αποδοθεί στον οικείο δήμο.

4. Υπό την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων διατάξεων, ο Δήμος, είναι φορολογικά ενήμερος, για τις οφειλές που ρυθμίζονται με την παρούσα.

5. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Υφυπουργός Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης
ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΛΑΦΑΣ

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven