Αριθμ. Οικ. 107889/572/14.10.2016 Τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 1246/95/04-02-2011 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος quot;Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεωνquot; του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητ

Αριθμ. Οικ. 107889/572/14.10.2016 Τροποποίηση της υπ'αριθ. οικ. 1246/95/04-02-2011 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος quot;Εξωστρέφεια -Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεωνquot; του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητ

Αριθμ. Οικ. 107889/572

(ΦΕΚ Β' 3560/4-11-2016)

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Το Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/2005) και ιδίως το άρθρο 90.

2. Το Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (ΦΕΚ 185/Α'/3-9-2014).

3. Το Π.Δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (ΦΕΚ 114/Α'/22-10-2015).

4. Το Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 116/Α'/23-10-2015).

5. Την υπ' αριθ. πρωτ οικ. 35209/13.8.2015 (ΦΕΚ ΥΟΔΔ/ 592/18-8-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί ορισμού του Ευστράτιου Ζαφείρη του Χαράλαμπου στη θέση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

6. Την υπ' αριθ. οικ. 107837/21.10.2015 (ΦΕΚ 2280/ Β/22-10-2015) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί «Ανάθεσης αρμοδιοτήτων στην Υφυπουργό Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Θεοδώρα Τζάκρη».

7. Την υπ'αριθ. οικ. 15597/7.4.2015 (ΦΕΚ 689/ 22-4-2015) απόφαση του Υπουργού Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας περί «Μεταβίβασης δικαιώματος υπογραφής εγγράφων "Με Εντολή Υπουργού" στον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και στους Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

8. Την υπ' αριθ. Ε(2007) 5338/26.10.2007 απόφαση της Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για κοινοτική ενίσχυση από το ΕΤΠΑ, στο πλαίσιο σύγκλισης για τις οκτώ Περιφέρειες της Ελλάδος (CCI GR161 P0001).

9. Την υπ' αριθ. C(2007) 5443/5.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Αττική (Κωδικός CCI 2007GR161P0006).

10. Την υπ' αριθ. C(2007) 5337/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Μακεδονία - Θράκη (Κωδικός CCI 2007GR161P0008).

11. Την υπ' αριθ. C(2007) 5332/26.10.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος (Κωδικός CCI 2007GR16UP0001).

12. Την υπ' αριθ. C(2007)5439/5.11.2007 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περί έγκρισης του ΠΕΠ Κρήτη και Νήσοι Αιγαίου (Κωδικός CCI 2007GR16UP0002).

13. Την υπ' αριθ. 14225/27.3.2008 εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Στρατηγικής Σχεδιασμού και Αξιολόγησης του ΥΠΟΙΟ, σχετικά με την εξειδίκευση των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

14. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1828/2006 της επιτροπής για τη θέσπιση κανόνων σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006 του Συμβουλίου περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Ταμείο Συνοχής και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1080/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

15. Τον κανονισμό (ΕΚ) 1998/15.12.2006 της επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της συνθήκης στις Ενισχύσεις Ήσσονος Σημασίας (De Minimis), όπως ισχύει.

16. Τον κανονισμό (ΕΚ) 800/6.8.2008 της επιτροπής (Γενικός Κανονισμός Απαλλαγής κατά κατηγορία) και ειδικότερα, το άρθρο 14.

17. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και ιδίως τα άρθρα 3, 4, 5, 6, 7 και 17 (ΦΕΚ 267/Α'/2007), όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3840/2010 «Αποκέντρωση, απλοποίηση και ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 53/Α/2010).

18. Την υπουργική απόφαση συστήματος διαχείρισης με αριθμό 14053/ΕΥΣ1749/27.3.2008 (ΦΕΚ 540/ Β'/2008), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

19. Την υπ' αριθ. 8790/1014Α/0063Α/24.7.2008 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» του ΕΣΠΑ 2007-2013 στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης» (ΦΕΚ 1965/Β'/ 24-9-2008).

20. Την υπ' αριθ. 46680/ΕΥΣ6517/13.10.2008 κοινή υπουργική απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων της προγραμματικής περιόδου 2007-2013 στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» όπως τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις με ΑΠ 58758/ ΕΥΣ8528/16.12.2008, 59540/ΕΥΣ8572/18.12.2008 (ΦΕΚ 2632/Β'/29.12.2008 και 2652/Β'/30.12.2008), 13708/ ΕΥΣ1926/13.3.2009 (ΦΕΚ 502/Β'/19.3.2009), 2637/ ΕΥΣ4221/26.5.2009 (ΦΕΚ 1019/Β'/2009), 317733/ ΕΥΣ5030/24.6.2009 (ΦΕΚ 1317/Β'/2009), 45525/ ΕΥΣ6413/15.9.2009 (ΦΕΚ 2010/Β'/2009) και 49448/ ΕΥΣ8114/2.10.2009 (ΦΕΚ 2214/Β'/2009).

21. Την εξειδίκευση του επιχειρησιακού προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» για την κατηγορία Πράξεων «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων», του θέματος προτεραιότητας 09 - «Άλλα μέτρα για την τόνωση της έρευνας και της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ».

22. Την υπ' αριθ. 4226/1019Δ/14.4.2009 απόφαση του ειδικού γραμματέα για την ανταγωνιστικότητα για την ανάθεση του έργου: «Επιλογή Ενδιάμεσων Φορέων Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΠΑΕ, σύμφωνα με το Άρθρο 4 του Ν. 3614/2007 και του Π.Δ. 98/1996» στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ).

23. Το Π.Δ. 93/1997 «Όροι και διαδικασίες για την ένταξη και χρηματοδότηση έργων του ιδιωτικού τομέα σε προγράμματα ή τμήματά τους του Υπουργείου Ανάπτυξης, τα οποία αναφέρονται στους τομείς βιομηχανίας, ενέργειας, έρευνας και τεχνολογίας» και ειδικότερα τα άρθρα 2, 3 και 4 (ΦΕΚ 92/Α'/1997).

24. Την υπουργική απόφαση με υπ'αριθ. πρωτ. 291/55/Φ.0020/19.1.2011 (ΦΕΚ 86/Β'/31-01-2011) για την «Εκχώρηση αρμοδιοτήτων για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) και των πέντε Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης του ΕΣΠΑ στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και στον Ενδιάμεσο Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΦΕΠΑΕ)», όπως τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 4463/1348/1.9.2011 (ΦΕΚ 1975/Β/05.09.2011) απόφαση με τίτλο «Αντικατάσταση της υπ' αριθ. ΕΥΔ ΕΠΑΕ 291/55/Φ.0020/19.1.2011 υπουργικής απόφασης εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για την κατηγορία πράξεων «ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ - ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» και ισχύει.

25. Το υπ'αριθ. πρωτ. 9095/1195/Α2/23.12.2010 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ με θέμα «Έγκριση Οδηγού εφαρμογής της πράξης «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων».

26. Την υπ' αριθ. οικ. 1246/95/4.2.2011 (ΦΕΚ 704/ Β'/29-04-2011) απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 και Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007- 2013», όπως τροποποιήθηκε με τις αριθ. Οικ 5667/447/18.5.2011 (ΦΕΚ 2087/Β'/21-9-2011) και αριθ. 12500/2806/6.9.2011 (ΦΕΚ 2088/Β'/21.9.2011) αποφάσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και την υπ' αριθ. 15013/2607/20.12.2012 (ΦΕΚ 3571/Β'/31-12-2012) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

27. Την υπ' αριθ. 15705/3834/10.11.2011 (ΦΕΚ 401/ ΥΟΔΔ/10-11-2011) απόφαση περί σύστασης και συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013, όπως τροποποιήθηκε- συμπληρώθηκε με την με ΑΠ οικ. 6714/952/18.6.2012 απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ 300/ΥΟΔΔ/ 20-6-2012).

28. Την με αριθ. πρωτ. 12500/2806/6.9.2011 (ΦΕΚ 2088/Β'/21.9.2011) «Τροποποίηση κατά τη Δημόσια Δαπάνη απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας (ΦΕΚ Β' 704) περί έγκρισης (Αύξηση Δημόσιας Δαπάνης) του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΣΠΑ 2007-2013».

29. Την υπ' αριθ. 12505/2807/7.9.2011 απόφαση του Αναπλ. Υπουργού Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας για «Αποδοχή πρακτικών Νο 3/23.8.2011, Νο 4/24.8.2011, Νο 5/25.8.2011, Νο 6/26.8.2011 και Νο 7/5.9.2011 της Επιτροπής Αξιολόγησης, ένταξης, έγκρισης χρηματοδότησης και απόρριψης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια- Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του ΕΠΑΕ του ΕΣΠΑ 2007-2013».

30. Την υπ' αριθ. 10951/2000/11.9.2013 απόφαση (ΦΕΚ 2353/Β'/20-9-2013) του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Παράταση χρόνου υλοποίησης εντεταγμένων έργων του Οδηγού υλοποίησης του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013».

31. Την υπ' αριθ. 9659/2339/11.8.2014 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας «Τροποποίηση Οδηγού Προγράμματος ως προς τον χρόνο παράτασης υλοποίησης έργων στα πλαίσια του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013» (ΦΕΚ 2262/Β720-08-2014).

32. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 12712/27.11.2014 απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 1246/95/4.2.2011 υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 3207/Β728-11-2014).

33. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 6270/72/20.1.2015 απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 1246/95/4.2.2011 υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 193/Β'/23-1-2015).

34. Την υπ' αριθ. πρωτ.: 70542/573/30.6.2015 απόφαση του Υφυπουργού «Τροποποίηση της υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 1246/95/4.2.2011 υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», (ΦΕΚ 1319/Β/1-7-2015).

35. Την υπ' αριθμ. πρωτ. ΑΠ: οικ. 110698/860/29.10.2015 υπουργική απόφαση «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. πρωτ. οικ. 1246/95/4.2.2011 υπουργικής απόφασης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων » του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013 (2351/Β/2015).

36. Το υπ' αριθ. πρωτ. 15367/21.9.2016 έγγραφο του ΕΦΕΠΑΕ.

37. Το υπ' αριθ. πρωτ. 97915/514/23.9.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ προς την ΕΥΔ ΕΠΑνΕΚ.

38. Το υπ' αριθ. πρωτ. 5221/984/Β2/27.9.2016 απαντητικό έγγραφο της Ειδικής Γραμματείας Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ στο υπ' αριθ. πρωτ. 97915/514/23.9.2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ.

39. Το υπ' αριθ. πρωτ. 5580/1689/Α2/6.10.2016 έγγραφο της Ειδικής Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ με το οποίο δίνεται η έγκριση της τροποποίησης των οδηγών των προγραμμάτων «Μεταποίηση στις νέες συνθήκες», «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων», «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα» και «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ΙΙ» ως προς την προθεσμία προσκόμισης της νέας ή ανανεωμένης άδειας λειτουργίας των ολοκληρωμένων έργων.

40. Το από 7-10-2016 ενημερωτικό σημείωμα της Διεύθυνσης Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της ΓΓΒ.

41. Την ανάγκη ολοκλήρωσης των έργων και επιτάχυνσης της διαδικασίας απορρόφησης της δημόσιας χρηματοδότησης.

42. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζει:

Την τροποποίηση της υπ' αριθ. οικ. 1246/95/16.3.2011 υπουργικής απόφασης με θέμα: «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύει, ως προς το κεφάλαιο 14 του Οδηγού του Προγράμματος, ως ακολούθως:

Άρθρο 1

1. Το τρίτο σημείο της δεύτερης παραγράφου της περίπτωσης (Δ) «Παραλαβή του έργου» του υποκεφαλαίου 14.2 «Παρακολούθηση Έργου», του κεφάλαιο 14:

«Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ (ή απαλλαγής όπου απαιτείται), που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να υπάρχει σχετική βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος για την ανανέωση της ή την έκδοση νέας αδείας. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι και έξι (6) μήνες από την ολοκλήρωση του έργου. Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν και να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης, η οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή μη του έργου (από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος/ διαδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης».

αντικαθίσταται ως εξής:

«Η ύπαρξη άδειας λειτουργίας εν ισχύ ή απαλλαγής όπου απαιτείται, που να περιλαμβάνει τον εξοπλισμό που προμηθεύτηκε η επιχείρηση στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου της. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, θα πρέπει κατ' ελάχιστον να υπάρχει σχετική βεβαίωση των αρμοδίων υπηρεσιών ότι έχει υποβληθεί σχετικός φάκελος για την ανανέωση της ή την έκδοση νέας αδείας.

Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΔ (ΕΦΕΠΑΕ) το αργότερο μέχρι την 30/12/2016.

Αποτελεί ευθύνη του ΕΦΕΠΑΕ να ελέγχει και να παρακολουθεί τις όποιες εκκρεμότητες δημιουργηθούν και να ενημερώνει σχετικά την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων καθώς και την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος. Σε περίπτωση που η άδεια δεν προσκομισθεί εντός της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας ο ΕΦΕΠΑΕ εισάγει άμεσα το θέμα στην Επιτροπή Παρακολούθησης η οποία κατόπιν εξέτασης εισηγείται σχετικά στην Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας για την ανάκληση (απένταξη) ή μη του έργου (από την Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) και την όποια υποχρέωση του δικαιούχου να επιστρέψει την καταβληθείσα δημόσια χρηματοδότηση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Στις περιπτώσεις αυτές, ο ανωτέρω αναφερόμενος όρος/διαδικασία θα αποτελεί υποχρεωτικά αναπόσπαστο τμήμα της σχετικής απόφασης ολοκλήρωσης.»

2. Η δεύτερη παράγραφος του υποκεφαλαίου 14.4 «Χρηματοδότηση - Υποβολή Δικαιολογητικών», του κεφάλαιο 14:

«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η υποβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, ισχύουν οι διατάξεις εδαφίου «Δ - Παραλαβή του έργου» του κεφαλαίου 14.2 του παρόντος.».

αντικαθίσταται ως εξής:

«Στην περίπτωση καταβολής προκαταβολής, πέραν των ανωτέρω αιτείται η υποβολή ισόποσης εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση καταβολής της τελικής δόσης της δημόσιας δαπάνης, πέραν των ανωτέρω, απαιτείται η υποβολή της άδειας λειτουργίας της μονάδας εν ισχύ. Σε περίπτωση που κατά την ολοκλήρωση του έργου δεν είναι διαθέσιμη η εν ισχύ άδεια λειτουργίας, ισχύουν οι διατάξεις «Δ - Παραλαβή του έργου» του κεφαλαίου 14.2 του παρόντος και θα πρέπει κατ' ελάχιστον να προσκομισθεί η υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής. Η νέα ή ανανεωμένη άδεια είναι υποχρεωτικό να προσκομισθεί στον ΕΦΕΠΑΕ το αργότερο μέχρι την 30/12/2016.»

Άρθρο 2

Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται η υπ' αριθ. πρωτ. Οικ. 1246/95/16.3.2011 του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας με θέμα «Έγκριση του Οδηγού του Προγράμματος «Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013», όπως ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2016

Η Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΑ ΤΖΑΚΡΗ

Πηγή: Taxheaven