Αριθμ. 2/63787/0004/ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορί

Αριθμ. 2/63787/0004/ 2016 Τροποποίηση της αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορί

Αριθμ. 2/63787/0004

(ΦΕΚ Β' 3591/04-11-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Της παρ. 4 του άρθρου 54 του Ν. 4178/2013 (Α' 174) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης -Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις».
β) Της υποπερ. β.ι) της περ. 1 της υποπαραγράφου Δ.7 της παραγράφου Δ του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις-Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης» (Α' 94), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 52 του Ν. 4342/2015 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ ..[...].. και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
γ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α'178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
δ) Του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το «άρθρο πρώτο» του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α'98).
ε) Της υποπαραγράφου γ' της παραγράφου 8 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α' 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

2. Την αριθ.πρωτ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό» (Β' 3013), όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/54821/0004/13.06.2016 όμοια (Β' 1911).

3. Το αριθ. πρωτ. Δ. ΟΡΓ. Α 1111692 ΕΞ2016/21.07.2016 έγγραφο του Τμήματος Α' της Διεύθυνσης Οργάνωσης της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α1147309 ΕΞ2014/ 6.11.2014 απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Κατανομή των οργανικών θέσεων προσωπικού του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, μεταξύ των Γενικών Γραμματειών, της Ειδικής Γραμματείας του Υπουργείου και των Υπηρεσιών που υπάγονται απευθείας στον Υπουργό, (Β' 3013)», όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 2/54821/0004/13.6.2016 όμοια (Β' 1911, ΑΔΑ: 6ΨΛ5Η-6Η2), ως εξής:

Α. Διαγράφουμε το εδάφιο κάτω από τον πίνακα κατανομής των θέσεων της κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης της ανωτέρω τροποποιούμενης απόφασης, όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. Α της αριθ. 2/54821/0004/13.06.2016 απόφασης μας (Β' 1911).

Β. Καταργούμε την περ. γ) της παρ. 1 του διατακτικού της ανωτέρω τροποποιούμενης απόφασης, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. Γ της αριθ. 2/54821/0004/13.6.2016 απόφασής μας (Β' 1911).

Κατά τα λοιπά ισχύει η ως άνω τροποποιούμενη απόφαση.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven