Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1161380 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971 ΕΞ 2015/12-5-2015 (ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1161380 ΕΞ 2016 Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971 ΕΞ 2015/12-5-2015 (ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Β1161380ΕΞ2016
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β'-ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας : 101 84 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210 - 33.11.291
Fax    : 210 - 32.30.829
e-mail: ypoik.d6.epitropes@1988.syzefxis.gov.gr

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971ΕΞ2015/12-5-2015 (ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)»


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του άρθρου 1 της αριθμ. ΠΟΛ.1068/24.3.2015 (Β' 497) απόφασης της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Διαδικασίες έγκρισης και ανάκλησης Φ.Η.Μ. Υποχρεώσεις κατόχων άδειας καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.), πωλητών Φ.Η.Μ., πιστοποιημένων τεχνικών Φ.Η.Μ., κατόχων-χρηστών Φ.Η.Μ.».
β) Του άρθρου 40 του ν. 4308/2014 (Α' 251) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις». 
γ) Των αριθμ. ΠΟΛ.1220/13.12.2012 (Β' 3517) «Κωδικοποίηση - Συμπλήρωση τεχνικών προδιαγραφών Φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών και συστημάτων. Διαδικασίες χρήσης και λειτουργίας τους. Προδιαγραφές αποστελλομένων αρχείων στην Γ.Γ.Π.Σ.» και ΠΟΛ.1221/13.12.2012 (Β' 3513) «Αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - Καθορισμός αποστελλομένων αρχείων δεδομένων των φορολογικών στοιχείων στην Γ.Γ.Π.Σ. κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 3842/2010 (ΦΕΚ 58/Α723.4.2010)».
δ) Της υποπαραγράφου Ε2 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.
ε) Της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν.
στ) Του Π.Δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
ζ) Των άρθρων 89 και 128 του π.δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του Π.Δ. 111/2014.
η) Του κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αυτού.
θ)Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
ι) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2. Την αριθ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971 ΕΞ 2015/12.5.2015 (ΑΔΑ:ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφαση της Γενικής Γραμματέως της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)».

3. Τις αριθμ. ΔΔΑΔ Β 1079682ΕΞ2016/24-5-2016 «Απόσπαση υπαλλήλων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Τελωνεία, κατόπιν αιτήσεώς τους», ΔΔΑΔ Β 1121146ΕΞ2016/16-8-2016 «Παράταση απόσπασης υπαλλήλου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων σε Τελωνεία, κατόπιν αιτήσεώς της» και ΔΔΑΔ Β 1148533ΕΞ2016/13-10- 2016 «Μετακίνηση υπαλλήλων» αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4. Το αριθμ. Δ.ΥΠ.ΗΛ.Υ. Δ 1151318ΕΞ2016/21-10-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

6. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε την παράγραφο Β' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971 ΕΞ 2015/12.5.2015 (ΩΚ6ΜΗ- ΩΥ7) απόφασής μας «Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου καταλληλότητας Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (Φ.Η.Μ.)», αντικαθιστούμε την γραμματέα και την αναπληρώτρια αυτής, λόγω υπηρεσιακών μεταβολών, ορίζουμε στην θέση τους την Διονυσία Χατζηγιάννη και τον Άρη Ζαχάρωφ, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας της Επιτροπής, συμπληρώνουμε την παράγραφο Ζ' και διαμορφώνουμε τις παραγράφους Β' και Ζ', ως εξής:
«Β. Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται η Διονυσία Χαντζηγιάννη, υπάλληλος με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού, που υπηρετεί στο Τμήμα Δ' - Ηλεκτρονικών Ταμειακών Μηχανών της Διεύθυνσης Υποστήριξης Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών, με αναπληρωτή τον Άρη Ζαχάρωφ, υπάλληλο ίδιου βαθμού, του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στο ίδιο Τμήμα.»
«Ζ. Ο Πρόεδρος, τα μέλη και η γραμματέας της παρούσας Επιτροπής, με τους αναπληρωτές τους, υπάλληλοι της Γ.Γ.Δ.Ε., σε περίπτωση που κρίνουν ότι το έργο αυτής υποκρύπτει έργο που υπόκειται στις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α' 309), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 222 του ν. 4281/2014 (Α' 160) και το άρθρο 172 του ν. 4389/2016 (Α' 94), για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, υποχρεούνται, να ενημερώσουν το Τμήμα Α' - Μητρώου Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Προσωπικού της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., για την υποχρέωσή τους για υποβολή δήλωσης περιουσιακής κατάστασης, λόγω της συμμετοχής τους στην Επιτροπή, ώστε να τους συμπεριλάβει στην κατάσταση υπόχρεων σε δήλωση.»

Β. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1064971 ΕΞ 2015/12.5.2015 (ΩΚ6ΜΗ-ΩΥ7) απόφασή μας.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven