Αριθ. πρωτ.: 32746/ 2016 Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α' Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016

Αριθ. πρωτ.: 32746/ 2016 Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α' Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2016
Αριθ.Πρωτ.: 32746

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Τ.Κ. : 10183 Αθήνα
Πληροφορίες : Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο : 213-1364399
FAX : 213-1364383

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ: Εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 4369/2016


ΣΧΕΤ.: Α.Π. 29251/6.10.2016 εγκύκλιός μας (ΑΔΑ: 6Φ62465ΦΘΕ-ΑΘΒ)

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής εγκυκλίου μας αναφορικά με το αντικείμενο του θέματος και κατόπιν ερωτημάτων που έχουν υποβληθεί στην υπηρεσία μας αναφορικά με τον προϊστάμενο ο οποίος ορίζεται εισηγητής στα υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, σας γνωρίζουμε, επιπροσθέτως, τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 30 του ν. 4369/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει «3. α) Με απόφαση του καθ` ύλην αρμοδίου Υπουργού ή του αρμοδίου οργάνου συγκροτούνται Υπηρεσιακά Συμβούλια μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. Τα Συμβούλια αυτά είναι πενταμελή και αποτελούνται από: …. δδ) Εισηγητής ορίζεται ο προϊστάμενος της οικείας υπηρεσίας αρμόδιος για τα θέματα προσωπικού, με αναπληρωτή αυτόν που νομίμως τον αναπληρώνει στα υπηρεσιακά του καθήκοντα…».

Η γραμματική διατύπωση της διάταξης είναι γενική και επομένως στην έννοια των προϊσταμένων περιλαμβάνονται οι προϊστάμενοι διεύθυνσης, αλλά και αυτοί των υποκείμενων οργανικών μονάδων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα θέματα προσωπικού. Τα πρόσωπα αυτά δεν είναι EX LEGE εισηγητές στα υπηρεσιακά συμβούλια, αλλά απαιτείται να εκδοθεί για τον ορισμό τους απόφαση του αρμοδίου οργάνου.

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη ερμηνεία αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα (Α. Τάχου, Ι. Συμεωνίδη Ερμ. Υ.Κ. , Γ΄ Έκδοση 2007, σελ. 1655 σημ. 3) ως εισηγητές στα οικεία υπηρεσιακά συμβούλια ορίζονται οι προϊστάμενοι των υπηρεσιών προσωπικού ανεξάρτητα από την οργανωτική τους μορφή (Διεύθυνση, Τμήμα ή και αυτοτελές Γραφείο).

Στο σημείο αυτό διευκρινίζονται τα εξής :

- Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι ως εισηγητές και αναπληρωτές αυτών ορίζονται υπάλληλοι οι οποίοι προΐστανται αποκλειστικά υπηρεσιών προσωπικού (π.χ. Δ/νση Διοικητικού, Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού κλπ), ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης και ασφαλής ενημέρωση του οικείου συλλογικού οργάνου προς αποφυγή εσφαλμένης απόφασης.

- Παράλληλα, θα πρέπει να δίνεται σαφής προτεραιότητα στον ιεραρχικά ανώτερο βάσει των οικείων οργανικών διατάξεων.

- Στην περίπτωση δε κατά την οποία οριστεί ως εισηγητής προϊστάμενος τμήματος ή αυτοτελούς γραφείου, δύναται να ορισθεί ως αναπληρωτής του, με πράξη του αρμοδίου οργάνου, υπάλληλος που τον αναπληρώνει στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα , καθώς στην έννοια των προϊσταμένων των υπηρεσιών προσωπικού περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που τους αναπληρώνουν στα κύρια υπηρεσιακά τους καθήκοντα (γνωμ. 474/1999 ΝΣΚ).

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση ή πληροφορία.Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΟΥΛΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven