Αριθμ. Υ185/ 9.11.2016 Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Αριθμ. Υ185/ 9.11.2016 Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις

Αριθμ. Υ 185    

(ΦΕΚ Β' 3640/10-11-2016

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) των άρθρων 25 παρ. 3, 4 και 5 και 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/ 2005 (Α' 98),
β) του Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α' 113),
γ) του άρθρου 1 του Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (Α' 114),
δ) του άρθρου 2 του Π.δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α' 208) και
ε) της Υ221/31.7.2015 απόφασης του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για τις επενδύσεις στη χώρα μας» (Β'1658).

2. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Συνιστάται επιτροπή με αντικείμενο το συντονισμό της κυβερνητικής πολιτικής για την ανάπτυξη και τις επενδύσεις στη χώρα.

2.    Στην Επιτροπή μετέχουν:
α) ο Υπουργός Επικρατείας ως Πρόεδρος,
β) ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
γ) ο Υπουργός Οικονομικών,
δ) ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ε) ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών,
στ) ο Υπουργός Τουρισμού,
ζ) ο Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
η) ο Αναπληρωτής Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
θ) ο Υφυπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης,
ι) ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Αναπτυξιακής Συνεργασίας του Υπουργείου Εξωτερικών και
ια) σύμβουλος στο πολιτικό γραφείο του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης που ορίζεται με απόφαση του Αντιπροέδρου.

3. Η Επιτροπή συγκαλείται από τον Πρόεδρο, ο οποίος καθορίζει και την ημερήσια διάταξη. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής μπορεί να καλούνται να συμμετάσχουν χωρίς δικαίωμα ψήφου και άλλοι Υπουργοί, Αναπληρωτές Υπουργοί, Υφυπουργοί, διοικητές Τραπεζών ή άλλων νομικών προσώπων του δημόσιου τομέα, δημόσιοι λειτουργοί ή υπάλληλοι του δημόσιου τομέα γενικά, εμπειρογνώμονες και ιδιώτες, ανάλογα με το αντικείμενο των συζητήσεων.
Οι αρμόδιοι φορείς και υπηρεσίες έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην Επιτροπή κάθε πληροφορία και στοιχείο, που τους ζητείται (άρθρο 25 παρ. 5 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005).

Άρθρο 2

1. Έργο της Επιτροπής είναι:
α) η διαμόρφωση συγκεκριμένων και αποτελεσματικών προτάσεων για το σχεδιασμό της κυβερνητικής πολιτικής σχετικά με την ανάπτυξη και τις επενδύσεις, οι οποίες θα υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο με στόχο την λήψη των απαραίτητων πολιτικών αποφάσεων,
β) ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών με σκοπό την επιτάχυνση της υλοποίησης των ανωτέρω αποφάσεων και
γ) η παρακολούθηση της εφαρμογής των αποφάσεων αυτών.

2. Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή:
α) Εκπονεί, επικαιροποιεί και συγκεκριμενοποιεί το Σχέδιο Παραγωγικής Ανασυγκρότησης της χώρας σχετικά με τις επενδύσεις και μεριμνά για τη διασφάλιση δημόσιας διαβούλευσης.
β) Εισηγείται στον Πρωθυπουργό και το Υπουργικό Συμβούλιο τη δημιουργία αναπτυξιακών θεσμών που κρίνονται απαραίτητοι για την υλοποίηση του Σχεδίου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης.
γ) Επικαιροποιεί και συγκεκριμενοποιεί σε συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία τα σχέδια κυβερνητικής δράσης για την ανάπτυξη των διαφόρων παραγωγικών συστημάτων προτεραιότητας.
δ) Εκπονεί κυβερνητικό σχέδιο για τους τρόπους και τις δομές αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας.
ε) Εκπονεί ειδικά αναπτυξιακά - επενδυτικά σχέδια για τα προς αξιοποίηση περιουσιακά στοιχεία του Δημοσίου.
στ) Εισηγείται τη συγκρότηση δομών για τη συλλογή και αξιολόγηση σχεδίων για μεγάλες ιδιωτικές επενδύσεις.

3. Η Επιτροπή υποβάλλει σε τακτά χρονικά διαστήματα έκθεση στον Πρωθυπουργό στην οποία αποτυπώνεται η δραστηριότητά της.

Άρθρο 3

Στα μέλη της Επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αμοιβή ή αποζημίωση.

Άρθρο 4

Η Υ221/31.7.2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση Επιτροπής Συντονισμού Κυβερνητικής Πολιτικής για τις επενδύσεις στη χώρα μας» καταργείται.

Άρθρο 5

Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 9 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣΠηγή: Taxheaven