Αρ. πρωτ.: οικ. 2/88138/ΔΕΠ/ 2016 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων

Αρ. πρωτ.: οικ. 2/88138/ΔΕΠ/ 2016 Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων

Αθήνα, 10/11/2016
Αρ.Πρωτ.οικ.2/88138/ΔΕΠ
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Ταχ.Δ/νση:Πανεπιστημίου 37 10165 - Αθήνα
Τηλέφωνα
Τμήμα Γ'
Εφαρμογής Ενιαίου Μισθολογίου
210 3338 218
210 3338 237
210 3338 244
210 3338 392
210 3338 403
210 3338 404
210 3338 418
210 3338 422
210 3338 478
 
Θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τη μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων».

Με αφορμή σωρεία ερωτημάτων που υποβάλλονται στην Υπηρεσία μας, αναφορικά με την προσμέτρηση ή μη της υπηρεσίας που έχει παρασχεθεί από 1.1.2016 και εντεύθεν για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη των υπηρετούντων, νεοδιοριζόμενων και μεταταγμένων υπαλλήλων, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, σας πληροφορούμε τα εξής :

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 26 του ν.4354/2015, η μισθολογική κατάταξη των υπαλλήλων στα μισθολογικά κλιμάκια του άρθρου 9 του ίδιου νόμου πραγματοποιείται σύμφωνα με τα τυπικά τους προσόντα, το χρόνο υπηρεσίας στο φορέα που υπηρετούν, καθώς και το χρόνο υπηρεσίας, που έχει αναγνωριστεί από το φορέα αυτόν, μέχρι και στις 31.12.2015.

Επίσης, με τις διατάξεις της παρ.2 του ανωτέρω άρθρου και νόμου, μετά τη μισθολογική κατάταξη της προηγούμενης παραγράφου, η μισθολογική εξέλιξη όλων των υπαλλήλων αναστέλλεται μέχρι τις 31.12.2017. Από 1.1.2018 η μισθολογική εξέλιξη ενεργοποιείται εκ νέου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ίδιου νόμου συνυπολογιζόμενου και του τυχόν πλεονάζοντας χρόνου, που είχε υπολογισθεί κατά την αρχική κατάταξη, χωρίς όμως να λαμβάνεται υπόψη το χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από την ημερομηνία έναρξης ισχύος των διατάξεων του παρόντος νόμου μέχρι τις 31.12.2017.

Από τα ανωτέρω συνάγεται ότι το χρονικό διάστημα από 1.1.2016 έως 31.12.2017 δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, καθώς ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους, υπηρετούντες και νεοδιόριστους, ανεξαρτήτως της εργασιακής τους σχέσης (μόνιμοι, ΙΔΑΧ, ΙΔΟΧ). Το ίδιο ισχύει και για όλες τις περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλων (από κλάδο σε κλάδο της ίδιας κατηγορίας, από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία ή από φορέα σε άλλο φορέα) που έχουν πραγματοποιηθεί μετά την 1.1.2016. 

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα τις περιπτώσεις μετάταξης υπαλλήλων σε ανώτερη κατηγορία παραθέτουμε το εξής παράδειγμα:

Έστω ότι υπάλληλος ΔΕ με 21 χρόνια προϋπηρεσίας μετατάσσεται την 11.5.2016 (ημερομηνία δημοσίευσης της απόφασης μετάταξης στο ΦΕΚ) στον κλάδο ΠΕ.Ο εν λόγω υπάλληλος:

> Κατατάσσεται στην ΠΕ κατηγορία και στο ΜΚ 11, που αντιστοιχεί στο σύνολο της υπηρεσίας του (21 έτη) και λαμβάνει στο ακέραιο το βασικό μισθό που αντιστοιχεί στο ως άνω ΜΚ
> Η αύξηση που προκύπτει συμψηφίζεται με τυχόν προσωπική διαφορά. Αν δεν υπάρχει προσωπική διαφορά, χορηγείται στο ακέραιο
> Επειδή ο υπάλληλος είχε αύξηση αποδοχών κατά την 1.1.2016 και έως τις 10.5.2016 του καταβαλλόταν το ¼ αυτής, από 11.5.2016 παύει πλέον να καταβάλλεται η αύξηση αυτή, δεδομένου ότι έχει πλήρως απορροφηθεί από την αύξηση του βασικού μισθού λόγω μετάταξής του σε ανώτερη κατηγορία.
> Δεν προβλέπεται νέα σύγκριση αποδοχών με αυτές της 31.12.2015, ούτε επανακατάταξη αναδρομικά με τις διατάξεις του ν.4024/2011.
> Το διάστημα από 1.1.2016 έως και 10.5.2016, δεν λαμβάνεται υπόψη για μισθολογική εξέλιξη, καθώς εξακολουθεί να ισχύει η αναστολή για όλους τους υπαλλήλους

Συγκεκριμένα, οι αποδοχές του ανωτέρω υπαλλήλου, ο οποίος κατά την πρώτη κατάταξη την 1.1.2016 είχε αύξηση 102 ευρώ στο βασικό του μισθό, διαμορφώνονται ως εξής:

 

Αποδοχές ΔΕ 31.12.2015

Αποδοχές ΔΕ 10.5.2016

Αποδοχές ΠΕ 11.5.2016

Διαφορά Β.Μ.

(πραγματική)

Βασικός Μισθός

1.176,00

(Δ βαθμός, Μ.Κ.4 λόγω αναστολής μισθολογικών προαγωγών ν.4046/2012)

1.278,00 (Μ.Κ.8)

1.682,00 (Μ.Κ.11)

1.682,00- 1.201,50=480,50

Αύξηση αποδοχών ν.4354/2015 (1/4)

0

-76,50 (3/4 *102) =1.201,50

0

 

Προσωπική διαφορά

540,00

(ν.4024/2011)

540,00

540,00- 480,50=59,50

 

Σύνολο

1.716,00

1.741,50

1.741,50

 

   
Επισημαίνεται ότι η μείωση της προσωπικής διαφοράς προκύπτει από την διαφορά μεταξύ του πραγματικά καταβαλλόμενου Β.Μ. ως ΔΕ (1.201,50) με τον νέο Β.Μ ως ΠΕ (1.682,00) και όχι από τον ονομαστικό Β.Μ. ως ΔΕ (1.278,00).

Τέλος, παρακαλούνται όλες οι Υπηρεσίες για την άμεση και ορθή εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο παρόν.Η Προϊσταμένη Γενικής Διεύθυνσης
Στ. ΜηλιάκουΠηγή: Taxheaven