Αριθ. 2/87599/0004/ 2016 Αποδοχή παραίτησης του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου από τη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. 2/87599/0004/ 2016 Αποδοχή παραίτησης του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου από τη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. 2/87599/0004

(ΦΕΚ Υ.Ο.Δ.Δ. 609/10-11-2016)

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Του άρθρου 53 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α' 98), όπως ισχύει.

β) Της παρ. 1 του άρθρου 30 του Ν. 3296/2004 «Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικοί έλεγχοι και άλλες διατάξεις» (Α' 253).

γ) Της παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 3842/2010 «Αποκατάσταση φορολογικής δικαιοσύνης, αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και άλλες διατάξεις» (Α' 58).

δ) Της παρ. 6 του άρθρου 7 του Ν. 3469/2006 «Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβέρνησης και άλλες διατάξεις» (Α' 131).

ε) Της παρ. 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας: Ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες
διατάξεις» (Α' 112).

στ) Του Π.Δ. 111/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178).

ζ) Του Π.Δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλεξίου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α' 113).

η) Του Π.Δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 116).

2. Την αριθ. Υ30/9.10.2015 απόφαση «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Δημήτριο Παπαγγελόπουλο» (Β' 2183).

3. Την αριθ. ΕΜΠ 18/0004/15.1.2016 κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού, του Αναπληρωτή Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία διορίσθηκε ο Κωνσταντίνος Χρήστου στη θέση του Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών (Υ.Ο.Δ.Δ. 12).

4. Την αριθ. ΕΜΠ 112 ΕΞ 2016/06.11.2016 δήλωση παραίτησης του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου.

5. Το αριθ. ΓΡ.Δ.ΥΠ. 02225 ΕΞ 2016 ΕΜΠ/08.11.2016 έγγραφο του Γραφείου του Υπουργού Οικονομικών,

αποφασίζουμε:

Αποδεχόμαστε, από 06.11.2016, την αίτηση παραίτησης του Κωνσταντίνου Χρήστου του Δημητρίου (Α.Δ.Τ. ................), δικηγόρου (Α.Μ./Δ.Σ.Α. 25641), από τη θέση του μετακλητού Ειδικού Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών, με βαθμό 2ο της κατηγορίας Ειδικών Θέσεων και τον απαλλάσσουμε από τα καθήκοντά του. (Αριθ. βεβ. διαγραφής από το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου: 1364141512/08.11.2016).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2016

Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
ΔΗΜ. ΠΑΠΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οικονομικών
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven