Αριθμ. ΑΤ10/  Φ51020/οικ. 48286/802/ 2016 Έγκριση τροποποίησης - κωδικοποίησης Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αριθμ. ΑΤ10/ Φ51020/οικ. 48286/802/ 2016 Έγκριση τροποποίησης - κωδικοποίησης Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ. Ν.Π.Ι.Δ.

Αριθμ. ΑΤ10/Φ51020/οικ.48286/802

(ΦΕΚ Β' 3662/11-11-2016)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 «Μεταρρύθμιση Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης», (ΦΕΚ Α'/160/11.07.2002), όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 113/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», (ΦΕΚ Α'/180/29.08.2014).
3. Τις διατάξεις του Π.δ/τος 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών», (ΦΕΚ Α'/116/23.09.2015).
4. Τις διατάξεις των άρθρων 1 και 2 της υπουργικής απόφασης αριθμ. οικ. 44549/Δ9.12193 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Αναστάσιο Πετρόπουλο», (ΦΕΚ Β'/2169/09.10.2015).
5. Τις διατάξεις της υπουργικής απόφασης Αριθ. Φ.51020/8370/117 «Έγκριση Καταστατικού Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών και Οικονομίας» (ΦΕΚ Β'/727/14.05.2004), όπως ισχύει.
6. Την αρ. οικ. 587/06.10.2016 Σύμφωνη Γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.
7. Το αρ. 3865/10.10.2016 έγγραφο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
8. Το υπ' αριθμ. 579/11.10.2016 συμβολαιογραφικό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Αδάμου.
9. Την εκπονηθείσα αναλογιστική μελέτη βιωσιμότητας.
10. Το γεγονός ότι από την Απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Την έγκριση της τροποποίησης-κωδικοποίησης του Καταστατικού του Ταμείου Επαγγελματικής Ασφάλισης Υπουργείου Οικονομικών Τ.Ε.Α. ΥΠ.ΟΙΚ. Ν.Π.Ι.Δ., η οποία καταρτίσθηκε με το υπ' αριθμ. 579/11.10.2016 συμβολαιογραφικό έγγραφο της Συμβολαιογράφου Αθηνών Μαρίας Αδάμου:

ΑΡΙΘΜΟΣ 579
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ - ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.»

Στην Αθήνα σήμερα, έντεκα (11) Οκτωβρίου του έτους δύο χιλιάδες δεκαέξι (2016), ημέρα Τρίτη, στο γραφείο μου ιδιοκτησίας Αγλαΐας Κομιώτη που βρίσκεται στον δεύτερο (2ο) όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Σόλωνος αριθμός 68 και σε εμένα τη συμβολαιογράφο και κάτοικο Αθηνών ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΥ του Δημητρίου (Α.Φ.Μ. 122304138 Δ.Ο.Υ. Δ' Αθηνών) με έδρα την Αθήνα παρουσιάστηκαν οι μη εξαιρούμενοι από το νόμο: 1) Χρήστος Νούνης του Παναγιώτη και της Χρυσής, δημόσιος υπάλληλος, γεννημένος στις .................. στην Αθήνα, κάτοικος .............., οδός ........................., κάτοχος του με στοιχεία ................................... δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Α.Τ. Πεύκης, με Α.Φ.Μ. ............. και Δ.Ο.Υ. .................. και 2) Ιωάννης Σακελλαρίου του Λεωνίδα και της Σταυρούλας, δημόσιος υπάλληλος, γεννημένος στις ....... στη Βυτίνα Γορτυνίας Αρκαδίας, κάτοικος ............................., οδός ................., κάτοχος του με στοιχεία Αμ ...................... δελτίου ταυτότητας που έχει εκδοθεί από το Τ.Α. Νέας Ιωνίας, με Α.Φ.Μ. ................. και Δ.Ο.Υ. ............................. και ζήτησαν τη σύνταξη του παρόντος με το οποίο δήλωσαν ότι παρίστανται στο παρόν ως Πρόεδρος ο πρώτος και Γραμματέας ο δεύτερος και για λογαριασμό του Νομικού Προσώπου Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.) μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.» (στο εξής για συντομία «ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ»), εξουσιοδοτηθέντες να το εκπροσωπήσουν νόμιμα κατά την υπογραφή του παρόντος με το από 7-10-2016 Πρακτικό Συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ταμείου, κυρωμένο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν. Το Ταμείο διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, τις εκάστοτε υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού και του καταστατικού αυτού, λειτουργεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον έλεγχο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έχει συσταθεί με το υπ' αριθ. 6.161/11-11-2003 συμβόλαιο της συμβ/φου Αθηνών Ελεωνόρας-Αλεξάνδρας Κρεμαλή-Μουλοπούλου, το οποίο, μαζί με την εγκριτική αυτού απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β'/727/14-5-2004, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, όπως το καταστατικό αυτό τροποποιήθηκε με την υπ' αριθ. 11.494/8-3-2010 πράξη της συμβ/φου Αθηνών Βασιλικής Καρπούζου, η οποία, μαζί με την εγκριτική αυτής απόφαση του Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, έχει δημοσιευθεί στο ΦΕΚ Β'/452/16-4-2010, αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, και δεν έχει τροποποιηθεί περαιτέρω, ούτε λυθεί, ούτε άλλως παύσει να ισχύει, όπως δήλωσαν υπεύθυνα σε μένα τη συμβολαιογράφο οι εδώ εμφανισθέντες εκπρόσωποί του. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έχει έδρα τον νομό Αττικής και γραφεία στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας αριθμός 76 και τον εξής σκοπό:
1. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα ασφαλιζόμενα μέλη του από το Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ. από το ΙΚΑ ή το Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων).
2. Σκοπός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του, ενώ μελλοντικά μπορούν να ενεργοποιηθούν προγράμματα, όπως η παροχή εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.
3. Οι ασφαλιστικές παροχές προσφέρονται από τους πόρους και το αποθεματικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ χωρίς την ασφάλιση των μελών του σε Ασφαλιστική Εταιρεία, εκτός αν κριθεί αυτή απαραίτητη λόγω της φύσης ορισμένων παροχών.
4. Η συμπλήρωση και βελτίωση των παροχών υγειονομικής περίθαλψης οφείλει να γίνεται σταδιακά και λελογισμένα, έχοντας υπόψη: α) Τους πόρους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και το αντίστοιχο αποθεματικό του. β) Το πλήθος και τη σύνθεση των μελών του, ως προς το φύλο (π.χ. μητρότητα), την ηλικία και τη «νοσηρότητά» τους (ιστορικό προγενέστερων παθήσεων, αναγκαιότητα νοσηλείας τους). γ) Την καθυστέρηση εναρμόνισης των παροχών του Κύριου Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης με τις ιδιαιτερότητες και το κόστος των εξελίξεων της ιατρικής επιστήμης.
5. Η διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προβαίνει σε ειδικές συμφωνίες με όσο το δυνατόν περισσότερες ενδιαφερόμενες Υγειονομικές Μονάδες, κυρίως εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, με στόχους: α) Τη διευκόλυνση των μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ όσον αφορά στις διαδικασίες εμπλοκής του Κύριου Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης στις αντίστοιχες δαπάνες νοσηλείας και αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών θεραπόντων ιατρών της Υγειονομικής Μονάδας. β) Τη βελτίωση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών (αναβάθμιση θέσης νοσηλείας) που τυχόν έχει συμφωνήσει η Υγειονομική Μονάδα με το Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης. γ) Την εκλογίκευση του κόστους παροχών υγειονομικής περίθαλψης που τελικά θα βαρύνει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ιδιαίτερα τις αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών θεραπόντων ιατρών που απασχολούνται ή συνεργάζονται με τις Υγειονομικές Μονάδες.

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου εκλέχθηκε από τις αρχαιρεσίες της 29 και 30 Απριλίου 2014 και συγκροτήθηκε σε σώμα με το από 2-5-2014 Πρακτικό του, επίσημο αντίγραφο του οποίου προσαρτάται στο παρόν, η σημερινή δε σύνθεσή του, μετά την παραίτηση του Αντιπροέδρου και ενός μέλους του, προκύπτει από τα από 23-4-2015 και 16-7-2015 Πρακτικά του, επίσημα αντίγραφα των οποίων προσαρτώνται στο παρόν.

Σύμφωνα με το άρθρο 31 του Καταστατικού του ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ, το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε απόφαση, διατυπωθείσα στα προσαρτώμενα στο παρόν από 28-672016 και 7-10-2016 Πρακτικά του, για την τροποποίηση του καταστατικού του. Ειδικότερα με τα παραπάνω πρακτικά αποφασίστηκαν συνοπτικά οι ακόλουθες τροποποιήσεις του καταστατικού:

Στο άρθρο ένα (1): α) Η παρ. 2 τροποποιείται ως εξής: «Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, το Κοινοτικό Δίκαιο που ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό, λειτουργεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς». β) Στην παρ. 3 μετονομάζεται η έδρα του Ταμείου από «Νομός Αττικής» σε «Περιφέρεια Αττικής». γ) Στην παρ. 4 τροποποιείται η επωνυμία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων σε «Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Στο άρθρο δύο (2): α) Στην παρ. 1 διορθώνεται η επωνυμία του ΙΚΑ σε «ΙΚΑ-ΕΤΑΜ». β) Στην παρ. 3 αφαιρείται η φράση «χωρίς την ασφάλιση των μελών του σε Ασφαλιστική Εταιρεία, εκτός αν κριθεί αυτή απαραίτητη λόγω της φύσης ορισμένων παροχών» και προστίθεται στο τέλος της παραγράφου η πρόταση: «Στους πόρους του Ταμείου περιλαμβάνεται και η μηνιαία εισφορά των μελών του Ταμείου, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος και το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».

Στο άρθρο τέσσερα (4): α) Στην παρ. 1 αφαιρείται η φράση «και ειδικότερα στις φορολογικές υπηρεσίες του, καθώς και σε υπηρεσίες που συνδέονται με αυτές» και προστίθεται στο τέλος της παραγράφου η πρόταση: «Περαιτέρω, δύνανται να υπάγονται οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).» β) Στην παρ. 2 η πρώτη περίοδος διαμορφώνεται ως εξής: «2. Δικαιούχοι παροχών μπορούν να είναι και τα εξαρτώμενα μέλη του άμεσα ασφαλισμένου κύριου μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ήτοι ο/η σύζυγος και τα τέκνα. Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του κύριου μέλους του Ταμείου θεωρούνται:» γ) Προστίθεται νέα περίπτωση (ε) στην παρ. 2, όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό. δ) Προστίθεται νέα παράγραφος 5 όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό. ε) Η παλιά παράγραφος 5 αναριθμείται σε παράγραφο 6.

Στο άρθρο πέντε (5), στο τέλος της παρ. 1 προστίθενται οι προτάσεις: «Επιπλέον, όταν ο ασφαλισμένος μετατάσσεται υπηρεσιακά σε φορέα του δημοσίου τομέα που δεν συνεργάζεται με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ο ίδιος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της καταβολής των εισφορών του μέσω της μισθοδοσίας του νέου φορέα στον οποίο έχει μεταταγεί. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος υποβάλλει προς το Ταμείο αίτημα διαγραφής βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος».

Στο άρθρο έξι (6) στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται νέες υποπαράγραφοι 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 και 2.5 όπως παρατίθενται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό.

Στο άρθρο οκτώ (8) διορθώνεται το «Νομός Αττικής» σε «Περιφέρεια Αττικής».

Στο άρθρο έντεκα (11), στο τέλος της μόνης πρότασης της παρ. 4 προστίθεται η φράση «από όλα τα παρόντα μέλη και τους πραγματογνώμονες - εμπειρογνώμονες που τυχόν παρευρέθηκαν για οιοδήποτε θέμα ημερησίας διατάξεως, ανεξαρτήτως αν έχουν δικαίωμα ψήφου ή όχι. Τα ανωτέρω πρακτικά υπόκεινται στον έλεγχο της Εποπτεύουσας Αρχής και των Εποπτικών Αρχών».

Προστίθεται νέο άρθρο δώδεκα (12) με τίτλο «Προσόντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών του Δ.Σ.» όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό. Το παλιό άρθρο 12 αναριθμείται σε άρθρο 13 καθώς και όλα τα επόμενα άρθρα αναριθμούνται αντίστοιχα.

Τροποποιείται το άρθρο πρώην δεκατρία (13) και πλέον δεκατέσσερα (14) όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό.

Στο άρθρο πρώην δεκαπέντε (15) και πλέον δεκαέξι (16): α) Στην πρώτη περίοδο του άρθρου διαγράφεται η λέξη «ενδεικτικά». β) Στο τέλος της περίπτωσης (β) προστίθεται η φράση «αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος». γ) Προστίθεται νέα περίπτωση (γ) ως εξής: «γ) Εισφορές εγγραφής νέων μελών (25€).» και οι παλιές περιπτώσεις (γ), (δ), (ε), (στ) μετονομάζονται σε (δ), (ε), (στ) και (ζ).

Τροποποιείται το άρθρο πρώην δεκαέξι (16) και πλέον δεκαεπτά (17) όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό.

Τροποποιείται το άρθρο πρώην δεκαεπτά (17) και πλέον δεκαοκτώ (18) όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό.

Στο άρθρο πρώην δεκαοκτώ (18) και πλέον δεκαεννιά (19), η παρ. 2 πρώτη υποπαράγραφος τροποποιείται ως εξής: «· Για τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα μη συμβεβλημένα με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ όπως ορίζεται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος. Η συνύπαρξη βοηθών χειρουργών εξαρτάται κυρίως από τη σοβαρότητα και το είδος της χειρουργικής επέμβασης».

Στο άρθρο πρώην είκοσι ένα (21) και πλέον είκοσι δύο (22): α) Στην τελευταία υποπαράγραφο, διαγράφεται η φράση: «Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο λόγω επιπλοκής εγκυμοσύνης, αποδίδεται Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο λόγω τοκετού προβλέπεται κάλυψη δαπάνης.» β) Προστίθεται στο τέλος της παραγράφου νέα υποπαράγραφος ως εξής: «Δαπάνες σε Κέντρα Αποκατάστασης».

Τροποποιείται το άρθρο πρώην είκοσι δύο (22) και πλέον είκοσι τρία (23) όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό.

Στο άρθρο πρώην είκοσι τέσσερα (24) και πλέον είκοσι πέντε (25): α) Στο τέλος της παρ. 2 προστίθενται οι εξής προτάσεις: «Το Ταμείο πρέπει να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις και προϋπολογισμό για κάθε οικονομική χρήση που υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Εθνική Αναλογιστική Αρχή). Τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου αποτελούν ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ανά Κλάδο, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα που αποτελείται από διευκρινίσεις και πληροφορίες επί των ανωτέρω.» β) Η παρ. 4 αντικαθίσταται όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό.

Στο άρθρο πρώην είκοσι πέντε (25) και πλέον είκοσι έξι (26), η φράση «παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 12 του Ν. 3385/2005, στις εκάστοτε ισχύουσες σχετικές διατάξεις, της Υπ. Αποφ. Φ. Επαγγ. ασφ./οικ. 16/9-4-2003, στο Κοινοτικό Δίκαιο, όπως ενσωματώνεται στην Ελληνική Νομοθεσία και στον κανονισμό επενδύσεων του Ταμείου» αντικαθίσταται με τη φράση «παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002, όπως κάθε φορά ισχύει».

Τροποποιείται το άρθρο πρώην είκοσι έξι (26) και πλέον είκοσι επτά (27) όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό.

Τροποποιείται το άρθρο πρώην είκοσι επτά (27) και πλέον είκοσι οκτώ (28) όπως παρατίθεται κατωτέρω στο κωδικοποιημένο καταστατικό.

Στο άρθρο πρώην είκοσι οκτώ (28) και πλέον είκοσι εννέα (29), η πρώτη περίοδος της παρ. 1 αντικαθίσταται ως εξής: «Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ εγγυάται το ύψος των παροχών της εκάστοτε οικονομικής/διαχειριστικής χρήσης και υποχρεούται σε επαρκή αντασφαλιστική κάλυψη, η οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη που λαμβάνει υπόψη τη φύση και το μέγεθος των κινδύνων, καθώς και το πλήθος των καλυπτόμενων μελών».

Στο άρθρο πρώην τριάντα δύο (32) και πλέον τριάντα τρία (33) η επωνυμία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων διορθώνεται σε «Υπουργείου Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης».

Το Παράρτημα αντικαθίσταται από τους προσαρτώμενους στο παρόν Πίνακες Ι και ΙΙ.

Κατόπιν των παραπάνω τροποποιήσεων, οι οποίες αναφέρονται αναλυτικά στα ως άνω Πρακτικά, το πλήρες κείμενο του Καταστατικού του Ταμείου, αποτελούμενου πλέον από τριάντα επτά (37) άρθρα, κωδικοποιημένο θα έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 1
Ίδρυση - Επωνυμία - Έδρα


1. Με το παρόν Καταστατικό συνιστάται Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «ΤΑΜΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ν.Π.Ι.Δ.» (καλούμενο εφεξής και χάριν συντομίας «ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ»). Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, για τις σχέσεις του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ με την αλλοδαπή, η επωνυμία μπορεί να μεταφράζεται και στη γλώσσα της χώρας με την οποία αυτό συναλλάσσεται. Στην αγγλική η επωνυμία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι «OCCUPATIONAL INSURANCE FUND OF THE MINISTRY OF FINANCE».

2. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ διέπεται από τις διατάξεις του Ν. 3029/2002, τις εκάστοτε Υπουργικές Αποφάσεις, που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του νόμου αυτού, το Κοινοτικό Δίκαιο που ενσωματώνεται στην Εθνική Νομοθεσία και το παρόν Καταστατικό, λειτουργεί δε υπό την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και τον έλεγχο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής και της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

3. Έδρα του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ορίζεται η Περιφέρεια Αττικής. Τα γραφεία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μεταφέρονται εντός των ορίων της Περιφέρειας Αττικής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου χωρίς να απαιτείται τροποποίηση του παρόντος Καταστατικού.

4. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα ή άλλα γραφεία και εγκαταστάσεις και να διορίζει αντιπροσώπους του σε οποιαδήποτε πόλη της Ελλάδος ή της αλλοδαπής. Οι σχετικές αποφάσεις κοινοποιούνται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Άρθρο 2
Σκοπός ίδρυσης και λειτουργίας


1. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποσκοπεί στη συμπλήρωση και βελτίωση των ασφαλιστικών παροχών που προσφέρονται στα ασφαλιζόμενα μέλη του από το Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης (π.χ. από το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ ή το Ταμείο Δημοσίων Υπαλλήλων).

2. Σκοπός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι η χορήγηση πρόσθετης, πέραν αυτής του Κύριου Φορέα Ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης στα ασφαλισμένα μέλη του, ενώ μελλοντικά μπορούν να ενεργοποιηθούν προγράμματα, όπως η παροχή εφάπαξ και επικουρικής σύνταξης, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου και σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.

3. Οι ασφαλιστικές παροχές προσφέρονται από τους πόρους και το αποθεματικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Στους πόρους του Ταμείου περιλαμβάνεται και η μηνιαία εισφορά των μελών του Ταμείου, η οποία προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος και το ύψος της οποίας προσδιορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

4. Η συμπλήρωση και βελτίωση των παροχών υγειονομικής περίθαλψης οφείλει να γίνεται σταδιακά και λελογισμένα, έχοντας υπόψη:
- Τους πόρους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και το αντίστοιχο αποθεματικό του.
- Το πλήθος και τη σύνθεση των μελών του, ως προς το φύλο (π.χ. μητρότητα), την ηλικία και τη «νοσηρότητά» τους (ιστορικό προγενέστερων παθήσεων, αναγκαιότητα νοσηλείας τους).
- Την καθυστέρηση εναρμόνισης των παροχών του Κύριου Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης με τις ιδιαιτερότητες και το κόστος των εξελίξεων της ιατρικής επιστήμης.

5. Η διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προβαίνει σε ειδικές συμφωνίες με όσο το δυνατόν περισσότερες ενδιαφερόμενες Υγειονομικές Μονάδες, κυρίως εντός αλλά και εκτός Ελλάδος, με στόχους:
- Τη διευκόλυνση των μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ όσον αφορά στις διαδικασίες εμπλοκής του Κύριου Ταμείου Κοινωνικής Ασφάλισης στις αντίστοιχες δαπάνες νοσηλείας και αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών θεραπόντων ιατρών της Υγειονομικής Μονάδας.
- Τη βελτίωση των παρεχόμενων νοσηλευτικών υπηρεσιών (αναβάθμιση θέσης νοσηλείας) που τυχόν έχει συμφωνήσει η Υγειονομική Μονάδα με το Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης.
- Την εκλογίκευση του κόστους παροχών υγειονομικής περίθαλψης που τελικά θα βαρύνει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ιδιαίτερα τις αμοιβές χειρουργών, αναισθησιολόγων και λοιπών θεραπόντων ιατρών που απασχολούνται ή συνεργάζονται με τις Υγειονομικές Μονάδες.

Άρθρο 3
Διάρκεια


Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ιδρύθηκε για αόριστο χρόνο και λύεται σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος και το παρόν Καταστατικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2
ΥΠΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ - ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ

Άρθρο 4
Υπαγωγή


1. Στην ασφάλιση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δύνανται να υπάγονται οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται στο Υπουργείο Οικονομικών, μετά από αίτηση εισδοχής και ανεπιφύλακτης αποδοχής του παρόντος Καταστατικού, του Εσωτερικού Κανονισμού και των αποφάσεων των αρμοδίων οργάνων διοίκησης. Περαιτέρω, δύνανται να υπάγονται οι συνδεόμενοι με μόνιμη υπαλληλική σχέση ή με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου που απασχολούνται σε οιαδήποτε υπηρεσία του στενότερου Δημόσιου Τομέα (Υπουργεία και αμιγώς Δημόσιες Υπηρεσίες).

2. Δικαιούχοι παροχών μπορούν να είναι και τα εξαρτώμενα μέλη του άμεσα ασφαλισμένου-κύριου μέλους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ήτοι ο/η σύζυγος και τα τέκνα. Ως εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας του κύριου μέλους του Ταμείου θεωρούνται:
α) Ο/η σύζυγος, με την προϋπόθεση ότι είναι μέχρι εξήντα πέντε (65) ετών. Το όριο ηλικίας αυτό θα μεταβάλλεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εξειδικεύεται στον Οδηγό Μέλους που εκδίδεται από αυτό.
β) Τα φυσικά τέκνα άμεσα ασφαλισμένων, τέκνα που έχουν νομιμοποιηθεί, αναγνωρισθεί ή υιοθετηθεί και ανάδοχα τέκνα, των οποίων την επιμέλεια κατέχει με δικαστική πράξη ο ανάδοχος ασφαλισμένος, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους. Μετά την ηλικία των 18 ετών, το δικαίωμα παρατείνεται μέχρι τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, με την προϋπόθεση ότι είναι ασφαλισμένα σε Κύριο Φορέα Ασφάλισης. Στα ανασφάλιστα τέκνα έως 25 ετών, χορηγείται μόνο το ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο.
γ) Τα τέκνα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω μέχρι την ημερομηνία γάμου τους και έως τη διαγραφή του κύριου μέλους.
δ) Τα τέκνα καθ' όλη τη διάρκεια της υποχρεωτικής τους στράτευσης.
ε) Σε περίπτωση θανάτου του κύριου μέλους, ο/η σύζυγος και τα τέκνα δύναται να διατηρούν την ιδιότητα του ασφαλισμένου του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ως εξαρτώμενα μέλη του εκλιπόντος άμεσα ασφαλισμένου-κυρίως μέλους και να λαμβάνουν τις παροχές του Ταμείου υπό την προϋπόθεση ότι i) θα δηλώνουν εγγράφως στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ την διατήρηση της ιδιότητας του ασφαλισμένου εξαρτώμενου μέλους και ii) θα συνεχίσουν την τακτική καταβολή των προβλεπόμενων εισφορών τους. Η καταβολή των εισφορών τους γίνεται με την κατάθεση του αντίστοιχου ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό του Ταμείου με παράλληλη ενημέρωση του Ταμείου μέσω ηλεκτρονικής αποστολής του αποδεικτικού κατάθεσης.

3. Η αίτηση ένταξης υποβάλλεται σε έντυπο του ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ, όπου αναφέρονται και τα αναγκαία συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά, πρωτοκολλείται και εισάγεται προς έγκριση στο Δ.Σ., σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον Εσωτερικό Κανονισμό του Ταμείου.

4. Η υπαγωγή στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι προαιρετική και η ιδιότητα του ασφαλισμένου δεν εξαρτάται και δεν συνδέεται σε καμιά περίπτωση με τη συμμετοχή σε συνδικαλιστική οργάνωση ή επαγγελματική ένωση εργαζομένων.

5. Οι ασφαλισμένοι του Ταμείου (κύρια και εξαρτώμενα μέλη) οφείλουν να καταβάλλουν μηνιαία εισφορά, η οποία θα παρακρατείται απευθείας από τη μισθοδοσία τους και θα αποδίδεται στο λογαριασμό του Ταμείου. Η εισφορά αυτή ορίζεται στο ποσό των 10,00 ευρώ για κάθε κύριο μέλος, 7,00 ευρώ για το εξαρτώμενο μέλος, ήτοι τον ή την σύζυγο και 7,00 ευρώ για τα τέκνα (ανεξαρτήτως του αριθμού αυτών θα καταβάλλεται το ποσό των 7,00 ευρώ συνολικά για όλα τα τέκνα). Το ποσό της ανωτέρω εισφοράς μπορεί να αναπροσαρμόζεται (αυξανόμενο ή μειούμενο) με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά τη σύμφωνη γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής.

6. Οι ανωτέρω προϋποθέσεις και τα ηλικιακά όρια θα μεταβάλλονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και θα εξειδικεύονται στον Οδηγό Μέλους που εκδίδει αυτό.

Άρθρο 5
Απώλεια της ιδιότητας του ασφαλισμένου


Η ιδιότητα του ασφαλισμένου απόλλυται σε περίπτωση που:
1. Ο ασφαλισμένος παραιτείται, συνταξιοδοτείται ή απολύεται. Επιπλέον, όταν ο ασφαλισμένος μετατάσσεται υπηρεσιακά σε φορέα του δημοσίου τομέα που δεν συνεργάζεται με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ο ίδιος δεν επιθυμεί τη συνέχιση της καταβολής των εισφορών του μέσω της μισθοδοσίας του νέου φορέα στον οποίο έχει μεταταγεί. Στην περίπτωση αυτή ο ασφαλισμένος υποβάλλει προς το Ταμείο αίτημα διαγραφής βάσει της παραγράφου 2 του άρθρου 5 του παρόντος.
2. Ο ασφαλισμένος ζητάει τη διαγραφή του από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 7 παρ. 10 Ν. 3029/2002.
3. Ο ασφαλισμένος αποβάλλεται ή διαγράφεται, εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος με απόφαση του Δ.Σ. ιδίως στις περιπτώσεις που το μέλος:
α) Παύει να πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει το παρόν Καταστατικό.
β) Προκαλεί τον ασφαλιστικό κίνδυνο ή δεν φροντίζει για τη μείωση των συνεπειών του.
γ) Προβαίνει σε κλοπή, υπεξαίρεση ή δωροδοκία σε βάρος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
δ) Παραπλανά το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ως προς τη συνδρομή των προϋποθέσεων θεμελίωσης δικαιώματος σε παροχές που προβλέπονται από το παρόν Καταστατικό και τον Εσωτερικό Κανονισμό.
Στις ανωτέρω περιπτώσεις θα προσκαλείται από το Δ.Σ το μέλος ή νόμιμος εκπρόσωπός του, προκειμένου να παράσχει έγγραφες εξηγήσεις για τους αποδιδόμενους λόγους διαγραφής του, προσκομίζοντας ταυτόχρονα αποδείξεις και στοιχεία που θα διευκολύνουν την κρίση του Δ.Σ.. Ακολούθως, εάν το Δ.Σ. κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο, καλεί το μέλος ή νόμιμο εκπρόσωπό του σε απολογία. Μετά από τα ανωτέρω και αφού ολοκληρωθεί η προαναφερόμενη διαδικασία, το Δ.Σ. θα αποφασίζει περί της επιβολής ή μη κυρώσεων, καθώς και του είδους αυτών. Οι πειθαρχικές ποινές που μπορούν να επιβληθούν στο μέλος είναι: α) Η οριστική διαγραφή, β) η διαγραφή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και γ) η επιβολή χρηματικού προστίμου. Αν ο εγκαλούμενος αδικαιολόγητα δεν προσέλθει για να απολογηθεί ή να παράσχει εξηγήσεις, το Δ.Σ. μπορεί να αποφασίσει για τη διαγραφή του ή μη ή και για την επιβολή ή μη άλλου είδους κυρώσεων, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Αν όμως δικαιολογημένα δεν προσέλθει, τότε θα ορίζεται από το Δ.Σ. νέα ημερομηνία απολογίας ή παροχής εγγράφων εξηγήσεων. Το δικαιολογημένο ή όχι της μη προσέλευσης το κρίνει το Δ.Σ., σταθμίζοντας τα εκάστοτε πραγματικά περιστατικά.
4. Απώλεια ιδιότητας ασφαλισμένου επέρχεται, εφόσον συντρέχει μεταγενέστερη έκλειψη μιας αναγκαίας, κατά το νόμο ή το παρόν Καταστατικό, προϋπόθεσης για την απόκτηση ή τη διατήρηση της ιδιότητας του ασφαλισμένου.
5. Τις ίδιες στερήσεις και με τους ίδιους όρους υφίστανται και οι δικαιούχοι παροχών γενικότερα.

Άρθρο 6
Δικαιώματα των ασφαλισμένων


1. Όλοι οι ασφαλισμένοι στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ έχουν ίσα δικαιώματα.

2. Κάθε ασφαλισμένος και δικαιούχος παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δικαιούται να ενημερώνεται μια φορά κάθε χρόνο από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για τις οικονομικές, τεχνικές και άλλες παραμέτρους της ασφαλιστικής σχέσης, για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του έναντι του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ιδίως για τις αλλαγές των κανόνων του ασφαλιστικού καθεστώτος, για το επιδιωκόμενο επίπεδο παροχών, για την πραγματική χρηματοδότηση των παροχών και για το προσδοκώμενο επίπεδό τους.
Ειδικότερα, κάθε ασφαλισμένος και δικαιούχος παροχών δικαιούται να λαμβάνει:
α) Κατόπιν αιτήματός του τους ετήσιους λογαριασμούς και τις ετήσιες εκθέσεις που παρουσιάζουν την ακριβή και πραγματική εικόνα των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού της χρηματοοικονομικής θέσης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, όπως έχουν εγκριθεί από τα αρμόδια προς τούτο εξουσιοδοτημένα όργανα, αναλυτικές και ουσιαστικές πληροφορίες σχετικά με το επιδιωκόμενο επίπεδο συνταξιοδοτικών παροχών, το επίπεδο των παροχών σε περίπτωση τερματισμού της απασχόλησης, το φάσμα των επενδυτικών επιλογών, εάν υπάρχουν, και το υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων, όταν το μέλος επωμίζεται τον επενδυτικό κίνδυνο, καθώς και ενημέρωση για τον κίνδυνο και τις δαπάνες που συνδέονται με τις επενδύσεις, τις λεπτομέρειες μεταφοράς των ασφαλιστικών δικαιωμάτων σε άλλο Ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης σε περίπτωση λήξης της σχέσης εργασίας.
β) Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με αλλαγές του ασφαλιστικού συστήματος εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.
2.1. Δικαιώματα ίσης μεταχείρισης και ενημέρωσης.
2.2. Τα αναφερόμενα δικαιώματα στις παραγράφους 9, 10, 20 και 21 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002 όπως εκάστοτε ισχύουν.
2.3. Τα αναφερόμενα δικαιώματα που προβλέπονται στον Κανονισμό Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών (ΦΕΚ Αρ.Φ.178, Τεύχος Β', Φ.51010/οικ.1893/15) όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, και τις τροποποιήσεις αυτών, όπως ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για ότι αφορά στη Διαχείριση κινδύνων, στον Εσωτερικό Έλεγχο, στην Αναλογιστική Λειτουργία, στην Οικονομική και Λογιστική Οργάνωση και στη Διοίκηση του Ταμείου.
2.4. Στην ιστοσελίδα του Ταμείου στα πλαίσια της τήρησης της αρχής της διαφάνειας και της διαφύλαξης των δικαιωμάτων των ασφαλισμένων, αναρτώνται υποχρε-ωτικώς ή όπου κρίνεται σκόπιμο:
α) Το Καταστατικό του Ταμείου,
β) Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας με τα παραρτήματά του,
γ) Ο Κανονισμός Επενδύσεων,
δ) Ο Κανονισμός Λειτουργίας Επενδυτικής Επιτροπής,
ε) Ο Κανονισμός Παροχών,
στ) Ο Κανονισμός Οικονομικής και Λογιστικής Λειτουργίας,
ζ) Το Οργανόγραμμα και τη σύνθεση των ατομικών και συλλογικών Οργάνων του ταμείου, καθώς και τα βιογραφικά των μελών του Δ.Σ., του Διευθύνοντα Συμβούλου, του Διευθυντή και των Προϊσταμένων,
η) Η Ετήσια Αναλογιστική Έκθεση,
θ) Αναλυτική Εικόνα του Χαρτοφυλακίου επενδύσεων,
ι) Ο Συνοπτικός Προϋπολογισμός και Δαπάνες,
ια) Όλες οι αποφάσεις προμηθειών αγαθών ή υπηρεσιών, σε ειδική διαμορφωμένη στήλη με χρονολογική σειρά και περιληπτική αναφορά,
ιβ) Κάθε άλλη πράξη του Δ.Σ. ή άλλου οργάνου που κρίνεται χρήσιμη η γνωστοποίησή της.
2.5. Τα δικαιώματα στην πρόσβαση σε έγγραφα του Ταμείου.
Κάθε ασφαλισμένος, δικαιούται να λαμβάνει με δαπάνες του αντίγραφα των ακόλουθων εγγράφων:
α) Του Ισολογισμού
β) Λογαριασμού Αποτελεσμάτων Χρήσεως
γ) της Ετήσιας Έκθεσης Διοικήσεως
δ) της Αναλογιστικής Μελέτης και
ε) της Έκθεσης Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών

3. Η δήλωση των αρχών επενδυτικής πολιτικής κοινοποιείται στους ασφαλισμένους και στους δικαιούχους παροχών.

4. Οι ασφαλισμένοι του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δικαιούνται να λαμβάνουν κάθε χρόνο συνοπτικές πληροφορίες για την κατάσταση του Ταμείου και ειδικότερα για την τρέχουσα οικονομική κατάσταση, όσον αφορά τη χρηματοδότηση των δεδουλευμένων ατομικών δικαιωμάτων.

5. Κάθε δικαιούχος παροχής δικαιούται να λαμβάνει τις αναγκαίες πληροφορίες για τις οφειλόμενες παροχές και για τις δυνατές επιλογές καταβολής τους.

6. Σε περίπτωση καταχρηστικής, κατά την κρίση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης από ασφαλισμένο ή δικαιούχο παροχής, το Διοικητικό Συμβούλιο δικαιούται να περιορίζει εύλογα την ανωτέρω ενημέρωση.

7. Το δικαίωμα ενημέρωσης θα ασκείται στα κεντρικά ή στα κατά τόπους γραφεία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, καθώς και με τη χρήση:
α) του διαδικτυακού τόπου του Ταμείου, για τον οποίο τα μέλη θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα και β) του προσωπικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του κάθε μέλους.

8. Όλα τα δικαιώματα ενημέρωσης των μελών εξαντλούνται, με την ανάρτηση των ανωτέρω στοιχείων στο διαδικτυακό τόπο του Ταμείου, για τον οποίο τα μέλη θα ενημερώνονται με ηλεκτρονικό μήνυμα, καθώς και με την αποστολή αυτών στο προσωπικό ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάθε μέλους (εφόσον διαθέτει και το έχει κοινοποιήσει στο Ταμείο).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3
ΔΙΟΙΚΗΣΗ TOY ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Άρθρο 7
Όργανα διοίκησης


Όργανα διοίκησης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι:
1. Το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.)
2. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)

Άρθρο 8
Εκλογή του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής


1. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ διοικείται από εννεαμελές (9μελές) Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο εκλέγεται από τα ασφαλισμένα μέλη με μυστική ψηφοφορία και για 4ετή θητεία. Οι εκλογές διενεργούνται την ίδια ημέρα στην έδρα κάθε νομού ή κάθε εκλογικής περιφέρειας, όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω, από την Εφορευτική Επιτροπή κάθε εκλογικής Περιφέρειας.
Την ευθύνη για τη διενέργεια των εκλογών φέρει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Αυτή συγκροτείται στην έδρα του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, που είναι η Περιφέρεια Αττικής, κατόπιν κληρώσεως μεταξύ των ασφαλισμένων μελών του. Την ευθύνη για την κλήρωση φέρει το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου.
Τα μέλη κάθε Περιφερειακής Εφορευτικής Επιτροπής επιλέγονται με κλήρωση μεταξύ των ασφαλισμένων κάθε Νομού ή κάθε εκλογικής περιφέρειας. Την ευθύνη για την κλήρωση αυτή φέρει η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Επιπροσθέτως, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε διεύρυνση ή σύντμηση των εκλογικών περιφερειών (και των αντίστοιχων Εφορευτικών Επιτροπών), προκειμένου αυτές να περιλαμβάνουν περισσότερους του ενός νομών ή να είναι περισσότερες εντός του ιδίου νομού.

2. Τα εννέα (9) τακτικά μέλη του Δ.Σ., τα τρία (3) μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής και τα αναπληρωματικά τους μέλη ως επιλαχόντες εκλέγονται με ενιαίο Πανελλαδικό ψηφοδέλτιο. Το ψηφοδέλτιο γράφει στο πάνω μέρος με κεφαλαία γράμματα τη φράση «ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ» και ακολουθούν τα ονόματα των υποψηφίων μελών σε αλφαβητική σειρά. Στη συνέχεια γράφεται η φράση «ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ» και ακολουθούν με αλφαβητική σειρά τα ονόματα των υποψηφίων μελών. Οι ψηφοφόροι σημειώνουν με μπλε στυλό μέχρι εννέα (9) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη των ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ και μέχρι τρεις (3) σταυρούς προτίμησης για την ανάδειξη των μελών της ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. Κάθε άλλο σημείο επί του ψηφοδελτίου αποτελεί λόγο ακυρότητας του.

3. Η Εφορευτική Επιτροπή φροντίζει να τοποθετηθεί στην αίθουσα εκλογών η κάλπη για την εξυπηρέτηση των ψηφοφόρων. Κάθε μέλος (ψηφοφόρος) παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα ψηφοδέλτιο, αποσύρεται σε περίκλειστο ειδικό χώρο, ετοιμάζει εκεί το ψηφοδέλτιο του και ρίχνει κλειστό το φάκελο με το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, υπογράφει στην ειδική κατάσταση ότι ψήφισε και αποχωρεί από την αίθουσα. Μετά το τέλος της ψηφοφορίας ανοίγονται οι κάλπες, μετρούνται οι φάκελοι και παραβάλλεται ο αριθμός τους με τον αριθμό των ψηφισάντων, ανοίγονται οι φάκελοι, γίνεται διαλογή και καταμέτρηση των ψήφων και συντάσσεται για όλα ειδικό Πρακτικό.

4. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

5. Μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και την καταμέτρηση των ψήφων αναγράφονται στο οικείο πρακτικό της Επιτροπής αναλυτικά τα αποτελέσματα και η ανακήρυξη των επιτυχόντων.

Άρθρο 9
Σύνθεση, αρμοδιότητες και συγκρότηση του Δ.Σ.


1. Το Δ.Σ. είναι αρμόδιο να αποφασίζει για κάθε θέμα που ο νόμος, το παρόν Καταστατικό ή ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν αναθέτουν σε άλλο όργανο.

2. Οι πρώτοι εννέα (9) κατά σειρά ψήφων από τους υποψηφίους για μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου συγκροτούνται σε σώμα ως εξής:
α) Ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Προέδρου του Δ.Σ.,
β) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Αντιπροέδρου,
γ) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Γραμματέα,
δ) ένα (1) τακτικό μέλος ασκεί καθήκοντα Διαχειριστή και
ε) πέντε (5) τακτικά μέλη παραμένουν απλά μέλη του Δ.Σ.
Τα καθήκοντα κάθε μέλους του Δ.Σ. καθορίζονται ειδικότερα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

3. Σε περίπτωση προσωρινού κωλύματος του Προέδρου του Δ.Σ. αυτός αναπληρώνεται από τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. αυτός αναπληρώνεται από το Γραμματέα του Δ.Σ. Σε περίπτωση κωλύματος του Γραμματέα του Δ.Σ. στα καθήκοντα του τον υποκαθιστά ο Διαχειριστής του Δ.Σ. Τέλος, σε περίπτωση κωλύματος του Διαχειριστή, στα καθήκοντα του τον υποκαθιστά ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

4. Σε περίπτωση θανάτου ή απώλειας των προϋποθέσεων εκλογής ή άλλου μόνιμου κωλύματος του Προέδρου ή άλλου τακτικού μέλους του Δ.Σ. αυτό αντικαθίσταται από το πρώτο αναπληρωματικό μέλος (πρώτο επιλαχόντα με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα) και το Δ.Σ. ανασυγκροτείται σε σώμα με μυστική ψηφοφορία. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, τα οποία αντικαθίστανται, σε κάθε περίπτωση γνωστοποιούνται ταυτόχρονα στους ασφαλισμένους του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του.

5. Δεν επιτρέπεται να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο περισσότερα από τα παραπάνω αξιώματα των μελών Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Άρθρο 10
Συγκρότηση σε σώμα - Παραλαβή και παράδοση του Δ.Σ.


1. Τα μέλη του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ συνέρχονται σε πρώτη συνεδρίαση για τη συγκρότηση τους σε σώμα το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα των αρχαιρεσιών, με έγγραφη πρόσκληση του πρώτου πλειοψηφήσαντος υποψηφίου, στην οποία αναγράφεται η ημερομηνία, η ώρα, ο τόπος και το θέμα της συνεδρίασης. Η πρόσκληση επιδίδεται σύμφωνα με προθεσμία που ορίζει ο Εσωτερικός Κανονισμός
Λειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Στη συνεδρίαση αυτή και με μυστική ψηφοφορία τα μέλη του Δ.Σ. εκλέγουν τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα, και το Διαχειριστή. Ειδικά, ως προς την ειδική διαδικασία ανάδειξης του Προέδρου Δ.Σ., απαιτείται πλέον της μυστικής ψηφοφορίας και παρουσία του συνόλου των μελών.

2. Αν ο πρώτος πλειοψηφήσας υποψήφιος αμελήσει να απευθύνει την προβλεπόμενη στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου πρόσκληση, η σύγκλιση γίνεται με πρωτοβουλία οποιουδήποτε άλλου συμβούλου. Αν για οποιοδήποτε λόγο, το εκλεγέν Διοικητικό Συμβούλιο δε συγκροτηθεί σε σώμα κατά την πρώτη του συνεδρίαση, η ψηφοφορία και η συγκρότηση σε σώμα διενεργούνται σε επόμενες συνεδριάσεις, που κάθε φορά αποφασίζονται και ορίζονται από τα μέλη του Δ.Σ., σε καμία όμως περίπτωση η εκκρεμότητα δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από δεκαπέντε (15) ημέρες από την πρώτη συνεδρίαση των μελών του Δ.Σ. Αν και στην τελευταία ψηφοφορία του 15νθημέρου δεν επιτευχθεί η συγκρότηση, γίνεται αμέσως μετά την ίδια ημέρα νέα και τελευταία ψηφοφορία, κατά την οποία είναι αρκετή η σχετική πλειοψηφία για την κατανομή των παραπάνω αξιωμάτων. Σε περίπτωση τυχόν ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

3. Το Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, μετά τη συγκρότηση του σε σώμα, παραλαμβάνει μέσα σε δέκα (10) ημέρες το αργότερο τα βιβλία, τη διοίκηση και τη διαχείριση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ από το προηγούμενο Δ.Σ. σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό.

4. Μέχρι τη συγκρότηση του νέου Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε σώμα και την παράδοση σε αυτό της διοίκησης και της διαχείρισης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, παρατείνεται αυτοδίκαια και για αντίστοιχο χρονικό διάστημα η θητεία του απερχόμενου Δ.Σ.

Άρθρο 11
Θέματα διοίκησης


1. Το Δ.Σ. συνεδριάζει τακτικά μια φορά το μήνα και έκτακτα, όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή το ζητήσουν με έγγραφη αίτηση τουλάχιστον 5 μέλη του. Αν ο Πρόεδρος αρνηθεί ή αναβάλλει την έκτακτη σύγκλιση του Δ.Σ. περισσότερο από 5 ημέρες, τότε καλούν το Δ.Σ. σε συνεδρία τα μέλη που υπόγραψαν τη σχετική αίτηση.

2. Ο Πρόεδρος καταρτίζει την Ημερήσια Διάταξη, αφού λάβει συμβουλευτικά υπόψη τις απόψεις των υπόλοιπων μελών του Δ.Σ. Οι απόψεις αυτές μαζί με την πρόσκληση ανακοινώνονται στα μέλη του Δ.Σ. τουλάχιστον δύο ημέρες πριν από τη συζήτηση. Στις εκάστοτε συνεδριάσεις δεν είναι απαραίτητη η διήμερη προειδοποίηση, όταν πρόκειται για επείγοντα θέματα.

3. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον πέντε (5) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, λογίζεται ότι πλειοψήφησε η άποψη υπέρ της οποίας ψήφισε ο Πρόεδρος. Η διαπίστωση της απαρτίας γίνεται από τον Πρόεδρο. Σε περίπτωση που θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για κρίσιμα ζητήματα του Ταμείου, το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία, εάν παρευρίσκονται στη συνεδρίαση τουλάχιστον επτά (7) μέλη του και οι αποφάσεις λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Εντελώς ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, ως κρίσιμα ζητήματα για τα οποία απαιτείται η αυξημένη απαρτία του προηγούμενου εδαφίου, αναφέρονται η αγορά ακινήτων, η απόφαση για τη σύναψη και υπογραφή συμβάσεων με νοσηλευτικά ιδρύματα, καθώς και η αγορά παγίων που προβλέπεται στο άρθρο 15 παρ. 2 εδ. γ' του παρόντος.

4. Σε όλες τις τακτικές ή έκτακτες συνεδριάσεις του Δ.Σ. τηρούνται πρακτικά σε ειδικό βιβλίο, τα οποία υπογράφονται την ημέρα της συνεδρίασης ή το αργότερο πριν από την επόμενη συνεδρίαση από όλα τα παρόντα μέλη και τους πραγματογνώμονες - εμπειρογνώμονες που τυχόν παρευρέθηκαν για οιοδήποτε θέμα ημερησίας διατάξεως, ανεξαρτήτως αν έχουν δικαίωμα ψήφου ή όχι. Τα ανωτέρω πρακτικά υπόκεινται στον έλεγχο της Εποπτεύουσας Αρχής και των Εποπτικών Αρχών.

5. Τα λοιπά θέματα διοίκησης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (σύγκλιση, απαρτία, αποφάσεις, πρακτικά, εκπροσώπηση, αρμοδιότητες για την εσωτερική του λειτουργία, μεταβίβαση εξουσιών, ευθύνη των μελών της διοίκησης, τα σχετικά με τη διοίκηση λειτουργικά έξοδα των οργάνων του, άδειες διευκολύνσεων των μελών της διοίκησης κλπ.) καθορίζονται περαιτέρω στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Άρθρο 12
Προσόντα, κωλύματα και ασυμβίβαστα μελών του Δ.Σ.


Οι διοικούντες το Ταμείο Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, μέλη του Δ.Σ. και όσοι ασκούν διαχειριστικά καθήκοντα ή έχουν εκτελεστικές αρμοδιότητες πρέπει να έχουν τα απαιτούμενα για τη θέση τους και τα καθήκοντά τους προσόντα. Περαιτέρω, ο Πρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. υπόκεινται σε πρότυπα καταλληλότητας, ώστε να εξασφαλίζεται ένα υψηλό επίπεδο ακεραιότητας, ικανοτήτων, εμπειρίας και επαγγελματισμού στη Διοίκηση του Ταμείου. Στα πλαίσια των ανωτέρω, στο παρόν άρθρο προβλέπονται τα απαιτούμενα προσόντα των προσώπων που φέρουν τις ανωτέρω ιδιότητες, καθώς και τα κωλύματα για την κατάληψη των θέσεων αυτών, αλλά και τα ασυμβίβαστα με τις ιδιότητες αυτές, προκειμένου αυτά (τα πρόσωπα) να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση του Ταμείου και να εκτελούν ορθά τις βασικές λειτουργίες του.

1. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γενικός Γραμματέας και κάθε μέλος του Δ.Σ. που ασκεί εκτελεστικές αρμοδιότητες, δεν επιτρέπεται ταυτοχρόνως να ασκούν καθήκοντα Προέδρων, Αντιπροέδρων, Γενικών Γραμματέων και μελών του Δ.Σ. συνδικαλιστικών οργανώσεων, σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στην Υ.Α. αρ. Φ.51010/ οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β/178/23.01.2015) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης όπως κάθε φορά ισχύει.

2. Τα κριτήρια καταλληλότητας στο πλαίσιο της αξιολόγησης της αξιοπιστίας και της πείρας του Προέδρου και των μελών του Δ.Σ. και των προσώπων που διευθύνουν δραστηριότητες του Ταμείου είναι η εντιμότητα, η ακεραιότητα και η φήμη και η επαγγελματική εμπειρία και επάρκεια ώστε να εξασφαλίζεται η ορθή και συνετή διαχείριση του Ταμείου. Ως προϋπόθεση για την αξιολόγηση της καταλληλότητας των ανωτέρω προσώπων υποβάλλονται τα δικαιολογητικά που απαριθμούνται στο Παράρτημα της υπουργικής απόφασης αρ. Φ.51010/ οικ. 1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β/178/23.01.2015) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (υποβαλλόμενα στοιχεία, ερωτηματολόγιο Γ'), όπως κάθε φορά ισχύει.

3. Ένα πρόσωπο δε θεωρείται ότι διαθέτει τις απαιτούμενες προϋποθέσεις εντιμότητας, ακεραιότητας και φήμης εάν:
α) Έχει καταδικαστεί δυνάμει οριστικής απόφαση για αδικήματα που αποτελούν κώλυμα για το διορισμό της θέσης υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 3528/2007 («Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.») όπως ισχύει, καθώς και για εγκλήματα σχετικά με το νόμισμα (άρθρα 207, 208, 214 και 215 του Ποινικού Κώδικα), για καταδολίευση δανειστών, για χρεοκοπία, για τοκογλυφία και για παραπλάνηση σε χρηματιστηριακές πράξεις.
β) Έχει καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της παραγράφου 2 του άρθρου 8 του Νόμου 3606/2007.
γ) Έχει απολυθεί από προηγούμενη θέση για πειθαρχικούς λόγους του άρθρου 109 του Νόμου 3528/2007.
δ) Έχει ασκηθεί και εκκρεμεί ποινική δίωξη ή βρίσκεται σε εξέλιξη διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων σε βάρος του για τα ανωτέρω ποινικά ή και πειθαρχικά αδικήματα μέχρι την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας ή μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί του εγκλήματος ή επί των διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν.
ε) Καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα του Νόμου 3340/2005 για την προστασία της κεφαλαιαγοράς από πράξεις προσώπων που κατέχουν προνομιακές πληροφορίες και πράξεις χειραγώγησης της αγοράς καθώς και των διατάξεων που αντικαταστάθηκαν βάσει του άρθρου 32 του Νόμου 3340/2005.
στ) Καταδικασθεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδικήματα της νομοθεσίας για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος με σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες (Ν. 2331/1995) ή αδικήματα αναφορικά με τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας κατά την έννοια του άρθρου 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ.
ζ) Έχει ασκηθεί εις βάρος του ποινική δίωξη κατόπιν υποβολής από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μηνυτήριας αναφοράς ή έγκλησης.
η) Διηύθυνε τις δραστηριότητες εταιρείας της οποίας η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ανακάλεσε την άδεια λειτουργίας για τις περιπτώσεις β, γ και ε της παραγράφου 1 του άρθρου 21 του Νόμου 3606/2007.
θ) Έχουν επιβληθεί εις βάρος του από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χρηματικές κυρώσεις που υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσό των 15.000 ευρώ για παραβάσεις της χρηματιστηριακής νομοθεσίας, για τις οποίες έχει παρέλθει η προθεσμία άσκησης ένδικων μέσων ή για τις οποίες έχει εκδοθεί οριστική δικαστική απόφαση που επικυρώνει την επιβολή τους.
ι) Οι ανωτέρω περιπτώσεις ισχύουν και όταν η αντίστοιχη τέλεση του αδικήματος ή της παράβασης έλαβε χώρα εκτός της ελληνικής επικράτειας ή η αντίστοιχη κύρωση ή καταδίκη έχει επιβληθεί από αρμόδιες αρχές ή όργανα άλλης χώρας.
ια) Τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.
ιβ) Λόγω καταδίκης έχει στερηθεί τα πολιτικά του δικαιώματα και για όσο χρόνο διαρκεί η στέρηση αυτή.
Κατά την αξιολόγηση της επαγγελματικής εμπειρίας και επάρκειας του μέλους του Δ.Σ. εξετάζεται το μορφωτικό του επίπεδο, η προηγούμενη επαγγελματική του προϋπηρεσία, η πιστοποίηση της επαγγελματικής επάρκειας που διαθέτει, καθώς και η ικανότητά του να μπορεί να ανταπεξέλθει επαρκώς στις απαιτήσεις της θέσης που πρόκειται αναλάβει και των καθηκόντων που θα ασκήσει, λαμβάνοντας υπόψη τη φύση, την κλίμακα και την πολυπλοκότητα των δραστηριοτήτων του Ταμείου, καθώς και τη φύση και το φάσμα των υπηρεσιών και δραστηριοτήτων το υ.

4. α) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Ταμείου θα πρέπει να έχουν πτυχίο ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης αναγνωρισμένα από το κράτος και πενταετή τουλάχιστον εμπειρία στην άσκηση διοίκησης σε ανώτερη ή ανώτατη θέση ευθύνης στο δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα σε θέματα ασφάλισης ή σε διοικητικά και οικονομικά θέματα και να αποδεικνύεται με τα απαραίτητα πιστοποιητικά, καθώς επίσης γνώση ξένης γλώσσας.
β) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν σε λειτουργικά όργανα, Επιτροπές ή Ομάδες Εργασίας του Ταμείου.
γ) Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., καθώς και μέλος του Δ.Σ. που ασκεί εκτελεστικά καθήκοντα δεν πρέπει να είναι ταυτόχρονα Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας ή μέλος του Δ.Σ. συνδικαλιστικής οργάνωσης.

5. Πρόεδρος και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μπορεί να εκλεγεί οποιοδήποτε μέλος του Δ.Σ. εφόσον πληροί τις ανωτέρω προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης και δύναται να ασφαλίζεται προαιρετικά στο Ταμείο.

6. Εάν από τα εκλεγμένα μέλη κανένα δε διαθέτει τα απαιτούμενα προσόντα, τότε ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος δεν έχουν εκτελεστικά καθήκοντα. Στην περίπτωση αυτή τα ασφαλιστικά καθήκοντα ανατίθενται σε άτομο ανάλογων προσόντων που καταλαμβάνει θέση Διευθύνοντος Συμβούλου μετά από προκήρυξη και διαφανείς διαδικασίες. Σε αυτήν την περίπτωση ο Διευθύνων Σύμβουλος είναι μέλος του Δ.Σ. με δικαίωμα ψήφου.

7. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος εφόσον δεν ασκούν εκτελεστικά καθήκοντα και τα μέλη του Δ.Σ., θα πρέπει να έχουν ενεργό ασφαλιστικό δεσμό κατά τη διάρκεια της θητείας τους.

8. Τα μέλη του Δ.Σ. που δεν ασκούν εκτελεστικές δραστηριότητες θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ικανότητα και εμπειρία που τους επιτρέπουν να ασκούν χρηστή και συνετή διαχείριση του Ταμείου και να εκτελούν ορθά τα καθήκοντά τους και ενεργό ασφαλιστικό δεσμό με το Ταμείο.

9. Αναφορικά με την πλήρωση των απαιτήσεων του καταστατικού και του νόμου, αλλά και με το απαιτούμενο ήθος των ανωτέρω προσώπων, το Ταμείο καταρτίζει σχετική πολιτική, η οποία εξειδικεύεται αναλυτικά στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του και η οποία περιλαμβάνει τουλάχιστον α) περιγραφή της διαδικασίας για την αξιολόγηση της ικανότητας και του ήθους των προσώπων που διοικούν το Ταμείο ή ασκούν άλλες βασικές αρμοδιότητες, β) περιγραφή των συνθηκών υπό τις οποίες κρίνεται σκόπιμη η επανεξέταση της ικανότητας και του ήθους και γ) αξιολόγηση της φερεγγυότητας.

10. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. οφείλουν:
α) Να ενεργούν με βάση την ισχύουσα για το Ταμείο νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας, το καταστατικό του Ταμείου, τις αρχές λειτουργίας του και τις θεσμικές διαδικασίες που τίθενται από την υπουργική απόφαση αρ. Φ. 51010/οικ.1893/15/16.01.2015 (ΦΕΚ Β'/178/23.01.2015) «Έκδοση Κανονισμού Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως κάθε φορά ισχύει.
β) Να επιδεικνύουν σύνεση και ευπρέπεια κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, να συμμετέχουν στο Δ.Σ. και να αιτιολογούν τη γνώμη τους, καθώς και να τηρούν τις αποφάσεις του Δ.Σ. ανεξαρτήτως αν έχουν εκφράσει μειοψηφούσα γνώμη,
γ) Να τηρούν εχεμύθεια,
δ) Να προστατεύουν την προσωπικότητα και το κύρος του Ταμείου,
ε) Να μετέχουν σε προγράμματα κατάρτισης και επιμόρφωσης των μελών Δ.Σ. των Τ.Ε.Α. που οργανώνει η Εποπτεύουσα Αρχή ή άλλος αρμόδιος φορέας,
στ) Να ενημερώνουν την Εποπτεύουσα Αρχή στην περίπτωση που διαπιστώνουν ότι πράξεις ή παραλείψεις μελών του Δ.Σ. αντίκεινται στην ισχύουσα νομοθεσία ή τους Κανονισμούς του Ταμείου και βλάπτουν ή είναι σε θέση να βλάψουν τα συμφέροντα του Ταμείου και συνακόλουθα των ασφαλισμένων του.

Άρθρο 13
Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.)


1. Η Ελεγκτική Επιτροπή (Ε.Ε.), η οποία εκλέγεται για 4ετή θητεία είναι 3μελής, εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Δ.Σ., ενώ τα μέλη της παρευρίσκονται στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και λαμβάνουν το λόγο για οποιοδήποτε θέμα, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

2. Μέλος της Ε.Ε. δεν δύναται να είναι και μέλος Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

3. Κατά τον έλεγχο της διαχείρισης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ το Δ.Σ. υποχρεούται να θέτει στη διάθεση της Ε.Ε. κάθε στοιχείο ή έγγραφο σχετικό με τη διαχείριση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

4. Οι ασφαλισμένοι και οι δικαιούχοι παροχών του ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ., στα πλαίσια άσκησης του δικαιώματος ενημέρωσης τους, λαμβάνουν γνώση της ετήσιας έκθεσης της Ε.Ε., η οποία υπογράφεται από δύο (2) τουλάχιστον μέλη της. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας η Ε.Ε. μπορεί να υποχρεωθεί στην υποβολή συνοπτικών εκθέσεων και σε πιο σύντομα από το έτος χρονικά διαστήματα.

Άρθρο 14
Προσωπικό του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ


Με απόφαση του Δ.Σ. το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μπορεί να προσλαμβάνει το απαραίτητο για τη λειτουργία του προσωπικό. Τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα του προσωπικού πρέπει να είναι αντίστοιχα με τη θέση για την οποία προσλαμβάνονται. Συγκεκριμένα:

1. Ο Διευθυντής του Ταμείου θα πρέπει να είναι πτυχιούχος ανώτερης ή ανώτατης εκπαίδευσης, να έχει πιστοποιημένη γνώση μιας επίσημης ξένης γλώσσας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να έχει εμπειρία τουλάχιστον πέντε ετών σε θέση ευθύνης είτε σε Τ.Ε.Α. είτε στον δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα σε θέματα ασφάλισης ή σε διοικητικά θέματα ή οικονομικά θέματα.

2. Οι υποψήφιοι για όλες τις θέσεις θα πρέπει να διαθέτουν:
α) Τα τυπικά προσόντα που απαιτούνται για τη θέση που έχει προκηρυχθεί, όπως καθορίζονται στην προκήρυξη,
β) Σχετική με το αντικείμενο της θέσης προϋπηρεσία, εάν αυτό κρίνεται σκόπιμο από τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης θέσης ή τις εκάστοτε ανάγκες του Ταμείου, όπως εξειδικεύεται στη σχετική προκήρυξη,
γ) Πιστοποιημένη γνώση χρήσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, όπως εξειδικεύεται στην προκήρυξη,
δ) Γνώση ξένης γλώσσας, όπως προσδιορίζεται στην προκήρυξη.

3. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μην έχει καταδικαστεί δυνάμει οριστικής δικαστικής απόφασης για αδίκημα που αποτελεί κώλυμα για το διορισμό στη θέση υπαλλήλου σύμφωνα με το άρθρο 8 του Νόμου 3528/2007 («Κώδικας Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ.».

4. Ο υποψήφιος θα πρέπει να μην τελεί υπό δικαστική συμπαράσταση.

5. Στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας προβλέπεται η πολιτική και οι διαδικασίες πρόσληψης του προσωπικού.

6. Τα πειθαρχικά παραπτώματα του προσωπικού, οι πειθαρχικές κυρώσεις και η διαδικασία επιβολής αυτών προβλέπονται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας.

Άρθρο 15
Περιορισμοί του λειτουργικού κόστους


1. Το κόστος μισθοδοσίας του προσωπικού του ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των ετήσιων πόρων του.

2. Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ, συμπεριλαμβανομένου και του κόστους μισθοδοσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) του συνόλου των ετήσιων πόρων του. Για τον προσδιορισμό του ποσού αυτού, σε περίπτωση αγοράς παγίων, το ποσό μπορεί να κατανεμηθεί στο τρέχον και στα επόμενα δύο (2) έτη. Επιπλέον, το Διοικητικό Συμβούλιο που συνεδριάζει με την αυξημένη απαρτία του άρθρου 11 παρ. 3 του παρόντος και με ομόφωνη απόφαση των παρόντων μελών, μπορεί να αποφασίσει, ότι για την αγορά παγίων μπορούν να χρησιμοποιηθούν αδιάθετα κεφάλαια προηγουμένων ετών, κατά τα οποία δεν εξαντλήθηκε το ανώτερο όριο του 10% των ετήσιων πόρων του Ταμείου για την κάλυψη των λειτουργικών του δαπανών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4.
ΠΟΡΟΙ TOY ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ

Άρθρο 16
Πόροι του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.


Πόροι του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι:
α) Ετήσια πρόσοδος προερχόμενη από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ) ή από οιοδήποτε άλλο φορέα.
β) Εισφορές των ασφαλισμένων, αυτές αναλυτικά περιγράφονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 4 του παρόντος.
γ) Εισφορές εγγραφής νέων μελών (25 €).
δ) Πρόσοδοι περιουσίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
ε) Αποδόσεις των κεφαλαίων και αποθεματικών.
στ) Δωρεές - κληροδοτήματα υπέρ του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
ζ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

Άρθρο 17
Μεταβολή και αναπροσαρμογή των εισφορών


Οι εισφορές προς το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ μεταβάλλονται και αναπροσαρμόζονται με την έναρξη κάθε οικονομικής χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ., με σκοπό την κάλυψη του αναλογιστικού ισοζυγίου και των λειτουργικών εξόδων του TEA-ΥΠOIK κατ' εφαρμογή του άρθρου 7 παρ. 16 του Ν. 3029/2002. Κάθε σχετική μεταβολή ή αναπροσαρμογή χρήζει έγκρισης από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και πρέπει υποχρεωτικά και εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, να κοινοποιείται σε αυτήν, στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΠΑΡΟΧΕΣ

Άρθρο 18
Παροχές


1. Οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης που συμπληρώνει και βελτιώνει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες δαπανών νοσηλείας:
Ανώτατο ετήσιο όριο, για όλες τις περιπτώσεις παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ανά κύριο μέλος: 50.000 € και χωρίς υπέρβαση των ανωτάτων ορίων των κλειστών ενοποιημένων νοσηλίων (ΚΕΝ ).
• Καλυπτόμενη Θέση νοσηλείας: Τρίκλινο Δωμάτιο.
• Χρήση Μονάδας Εντατικής Θεραπείας: Ως Πίνακα Ι Παραρτήματος.
• Καλυπτόμενη θέση νοσηλείας στο εξωτερικό, με προϋπόθεση την έγκριση από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης 240 € ανά ημέρα νοσηλείας.
• Διαγνωστικές και εργαστηριακές εξετάσεις, φαρμακευτικό και υγειονομικό υλικό, αίμα και πλάσμα αίματος, οξυγόνο, όταν πραγματοποιούνται κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του μέλους σε Νοσηλευτική Μονάδα.
• Αμοιβές ιατρικού και λοιπού νοσηλευτικού προσωπικού της Νοσηλευτικής Μονάδος (συμπεριλαμβανομένων και των φυσιοθεραπειών), όταν κρίνονται αναγκαίες κατά τη διάρκεια της νοσηλείας και σύμφωνα με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια.
• Χρήση χειρουργείου, ιατρικών συσκευών, ασθενοφόρου (με γεωγραφικούς περιορισμούς).
• Έξοδα ειδικών θεραπειών (π.χ. χημειοθεραπείας), των οποίων το κόστος θα εκτιμάται σύμφωνα με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ), βάσει της Υ4α/οικ. 85649/27.7.2011, όπως κάθε φορά ισχύει.
• Αμοιβές χειρουργού και αναισθησιολόγου, εφόσον δεν περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο που εκδίδει η Νοσηλευτική Μονάδα και έχει προηγηθεί διαδικασία εκκαθάρισης μέσω του Κύριου Ασφαλιστικού Φορέα.
• Καλύπτονται τα έξοδα νοσηλείας, χειρουργείων κλπ για τον Δότη Μοσχεύματος.
• Καλύπτονται τα έξοδα για τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου και για μπαλονάκι, όταν πρόκειται για νοσογόνο παχυσαρκία.

2. Συμπληρωματικά, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ καταβάλλει τα κάτωθι επιδόματα:
• Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα ανά νοσηλεία (διανυκτέρευση) σε Δημόσιο Νοσοκομείο, το οποίο κλιμακώνεται ως εξής (ανά διανυκτέρευση):
> Από την 1η έως την 5η ημέρα: Επίδομα 70 €.
> Από την 6η έως την 10η ημέρα: Επίδομα 60 €.
> Από την 11 η έως την 200ή ημέρα: Επίδομα 50 €.
Για νοσηλεία στο εξωτερικό, για την οποία δεν συμμετέχει στις δαπάνες ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης, αποδίδεται Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα ως ανωτέρω. Απαραίτητη προϋπόθεση για την συμμετοχή του ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας, στο εξωτερικό, είναι η συμμετοχή του Κύριου Φορέα Ασφάλισης και όχι η προέγκριση του.
• Χειρουργικό επίδομα ανά νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο, με ανώτατο όριο το ποσό των 2.000€ και σύμφωνα με τον Πίνακα Κατάταξης Χειρουργικών Επεμβάσεων.
• Επίδομα Αποκατάστασης Μαστού, λόγω Μαστεκτομής εξαιτίας καρκίνου: 500€ ανά μαστό.
• Επίδομα συνοδού, για τέκνο έως 14 ετών και με γεωγραφικούς περιορισμούς (βλ. Πίνακα Ι Παραρτήματος) ως ακολούθως (ανά διανυκτέρευση):
> Από την 1η έως την 5η ημέρα: Επίδομα 35 €.
> Από την 6η έως την 10η ημέρα: Επίδομα 30 €.
> Από την 11η έως την 200ή ημέρα: Επίδομα 25 €.
• Για νοσηλεία σε κέντρα αποκατάστασης, το κόστος της οποίας θα εκτιμάται σύμφωνα με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ) και με βάση την περιγραφή του πίνακα παροχών του Παραρτήματος (Πίνακας Ι).
• Ημερήσιο Επίδομα Λοιπών Εξόδων, το κόστος του οποίου θα εκτιμάται σύμφωνα με τα κλειστά ενοποιημένα νοσήλια (ΚΕΝ) και με βάση την περιγραφή του πίνακα παροχών του Παραρτήματος (Πίνακας Ι).
• Επίδομα Σοβαρών Ασθενειών, ύψους 1000 €, το οποίο χορηγείται σε περίπτωση που το μέλος δεν λάβει από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αποζημίωση για δαπάνες νοσηλείας εξαιτίας της σοβαρής ασθένειας για την οποία έλαβε το επίδομα. Ο κατάλογος των σοβαρών ασθενειών αφορά 110 ασθένειες που αναφέρονται αναλυτικά στον Πίνακα ΙΙ του Παραρτήματος.

Άρθρο 19
Κατάταξη Νοσηλευτικών Μονάδων - Παροχές Υγείας ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ


1. Τα ισχύοντα ανώτατα όρια καταβλητέων ποσών από το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ανά περιστατικό νοσηλείας και ανά κατηγορία παροχών, καθώς και τα ποσοστά συμμετοχής του στο μέρος των δαπανών νοσηλείας που το αφορούν, καθορίζονται βάσει της κατάταξης των Νοσηλευτικών Μονάδων σε συνδυασμό με τη θέση νοσηλείας, ως εξής:
• Για νοσηλεία σε Δημόσιο Νοσοκομείο, η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας είναι 100%.
• Για νοσηλεία σε Νοσηλευτικό Ίδρυμα συμβεβλημένο με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας, μετά την αφαίρεση των πρώτων 1.000€, εκτός και εάν πρόκειται για σοβαρή πάθηση ή διαδοχική νοσηλεία, ορίζεται ως ακολούθως:
> 100% (για τη θέση που καλύπτει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)
> 80% (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)
> 50% (για αναβαθμισμένη θέση άνω της μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)
• Για νοσηλεία σε Ιδιωτικό Νοσηλευτικό Ίδρυμα συμβεβλημένο ή μη συμβεβλημένο με το Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης του μέλους, η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας, μετά την αφαίρεση των πρώτων 1.000 €, εκτός και εάν πρόκειται για σοβαρή πάθηση ή διαδοχική νοσηλεία, ορίζεται ως ακολούθως:
> 70% (για τη θέση που καλύπτει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)
> 60% (για αναβαθμισμένη θέση μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)
> 50% (για αναβαθμισμένη θέση άνω της μίας κατηγορίας πάνω από τη θέση που καλύπτει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ)
• Για νοσηλεία εκτός Ελλάδος, η συμμετοχή του ΤΕΑ- ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας, μετά την αφαίρεση των πρώτων 1.000 €, εκτός και εάν πρόκειται για σοβαρή πάθηση ή διαδοχική νοσηλεία, ορίζεται ως ακολούθως:
> 70% ανεξαρτήτως θέσης νοσηλείας και για την θέση νοσηλείας καλύπτονται:
> 240 € ανά ημέρα νοσηλείας.
• Για χειρουργική επέμβαση χωρίς νοσηλεία, σε μη συμβεβλημένα ιδιωτικά νοσοκομεία, το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ συμμετέχει στις δαπάνες: 100% (μετά την αφαίρεση των πρώτων 1.000 €) ή 70% σε περίπτωση απόρριψης της δαπάνης από τον Κύριο Φορέα Ασφάλισης.

2. Η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις αμοιβές χειρουργών και αναισθησιολόγων, ορίζεται ως εξής:
• Για τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα μη συμβεβλημένα με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ όπως ορίζεται στον Πίνακα Ι του Παραρτήματος. Η συνύπαρξη βοηθών χειρουργών εξαρτάται κυρίως από τη σοβαρότητα και το είδος της χειρουργικής επέμβασης.
• Για τα ιδιωτικά νοσηλευτικά ιδρύματα συμβεβλημένα με το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ο προσδιορισμός της αμοιβής για τον χειρουργό, τον βοηθό χειρουργό και τον αναισθησιολόγο, γίνεται με βάση τους τιμοκαταλόγους από τα Συμβεβλημένα Νοσοκομεία, οι οποίοι ισχύουν για το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και ορίζουν τις ιατρικές αμοιβές για κάθε Νοσοκομείο.

Άρθρο 20
Ενημέρωση ασφαλισμένων μελών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ


Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ενημερώνει έγκαιρα τα μέλη του για τα παραπάνω αναφερόμενα, δηλαδή για τις συμβεβλημένες με αυτό Νοσηλευτικές Μονάδες.

Άρθρο 21
Διαδικασία συμμετοχής του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας


Η συμμετοχή του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ στις δαπάνες νοσηλείας νοσηλευθέντος μέλους, μετά την αφαίρεση των πρώτων 1.000€, έως και 100% αναλόγως της θέσης νοσηλείας και του νοσηλευτικού ιδρύματος που έχει επιλεχθεί, γίνεται απευθείας μόνο μέσω του συμβεβλημένου Νοσοκομείου ή απολογιστικά και εφόσον προσκομισθούν:
• πρωτότυπα τιμολόγια (ή αποδείξεις) εκείνων των δαπανών νοσηλείας που το μέλος κατέβαλε εξ' ιδίων πόρων, πέραν εκείνων που κατέβαλε το Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης.
• φωτοτυπίες τιμολογίων (ή αποδείξεων) που κατατέθηκαν για εκκαθάριση στο Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης και το αντίστοιχο εκκαθαριστικό σημείωμα και Πρωτότυπη απόφαση του Κύριου Ταμείου Κοινωνικής του Ασφάλισης (για φορολογική χρήση) για το μέρος της μη αποζημιωθείσας δαπάνης.

Άρθρο 22
Εξαιρούμενα-μη καταβαλλόμενα έξοδα


Οι παροχές υγειονομικής περίθαλψης που διευκρινίζεται εκ των προτέρων ότι δεν συμπληρώνει και βελτιώνει το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, ανήκουν στις παρακάτω κατηγορίες:
• Έξοδα αγοράς προσθετικών μελών ή εξαρτημάτων (π.χ. βηματοδότες, τεχνητή καρδιά, πατερίτσες, αναπηρικά καροτσάκια κ.τ.λ.), εάν ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης απορρίψει την δαπάνη. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ συμμετέχει στην δαπάνη με ανώτατο όριο το 50% του ποσού που έχει καλύψει ο Κύριος Φορέας Ασφάλισης.
• Έξοδα αγοράς μοσχευμάτων (π.χ. νεφρά).
• Πάσης φύσεως διαθλαστικές (οφθαλμολογικές) επεμβάσεις οι οποίες δεν είναι συνεπεία ασθενείας ή ατυχήματος.
• Πάσης φύσεως αισθητικές ή πλαστικές επεμβάσεις για αποκλειστικά καλλωπιστικούς σκοπούς.
• Πάσης φύσεως οδοντιατρικές επεμβάσεις, εκτός αν είναι συνεπεία ατυχήματος. Σε περίπτωση νοσηλείας σε Δημόσιο Νοσοκομείο λόγω οδοντιατρικού προβλήματος (ασθένεια), αποδίδεται Ημερήσιο Νοσοκομειακό Επίδομα.
• Δεν καλύπτονται δαπάνες νοσηλείας που έχουν σχέση με μητρότητα, εγκυμοσύνη, λοχεία, αποβολή, απόξεση και επιπλοκές τους.
• Δαπάνες σε Κέντρα Αποκατάστασης.

Άρθρο 23
Προϋποθέσεις χορήγησης παροχών


1. Οι συμπληρωματικές παροχές νοσηλευτικής περίθαλψης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ προσφέρονται, εφόσον το ενδιαφερόμενο μέλος έχει προβεί έγκαιρα σε όλες τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες που απαιτεί το Κύριο Ταμείο Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΟΠΥΥ) για τη μερική ή ολική εκκαθάριση των αντίστοιχων δαπανών της νοσοκομειακής του περίθαλψης ή τη σχετική τους προέγκριση και εφόσον υπάρχουν διαθέσιμα αποθεματικά στο Ταμείο κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης της σχετικής αποζημίωσης. Στην περίπτωση που ο ασφαλισμένος του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ δεν προβεί εγκαίρως στις ανωτέρω διαδικαστικές ενέργειες, αυτό μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του να περιορίσει την κάλυψη των δαπανών στο ήμισυ των πραγματοποιηθεισών.

2. Τα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου οφείλουν να δηλώνουν εγκαίρως (μέσα σε χρονικό διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία λήξης της νοσηλείας) το σχετικό περιστατικό στο Ταμείο. Σε κάθε περίπτωση, οι αξιώσεις των μελών για τη χορήγηση των παροχών παραγράφονται μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών από την ημερομηνία λήξης της νοσηλείας, εφόσον τα μέλη δεν έχουν προσκομίσει τα απαραίτητα δικαιολογητικά για αποζημίωση εντός του οριζόμενου ως άνω διαστήματος

3. Στην περίπτωση που δεν υπάρχουν διαθέσιμα αποθεματικά στο Ταμείο κατά τη στιγμή της εκκαθάρισης της σχετικής αποζημίωσης το Δ.Σ. με απόφασή του δύναται, κατόπιν σχετικής έγκρισης της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, να: α) καταβάλλει το πλήρες ποσό αποζημίωσης σε δόσεις με βάση συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ή β) αναβάλλει επ' αόριστον την καταβολή της σχετικής αποζημίωσης μέχρι την επανάκτηση των απαιτούμενων διαθέσιμων.

4. Δεδομένου ότι το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ τελεί σε αναστολή παροχών από την 1/1/2012:
α) Η άρση αναστολής των παροχών θα πραγματοποιηθεί με σχετική απόφαση του Δ.Σ. του Ταμείου, η οποία θα ληφθεί μετά την έκδοση του ΦΕΚ της Υπουργικής Απόφασης για την τροποποίηση του Καταστατικού και την παρέλευση χρονικού διαστήματος δύο (2) μηνών, κατά ανώτατο, εντός του οποίου θα ολοκληρωθούν και θα εγκριθούν με την ίδια απόφαση οι εγγραφές συμμετοχής των μελών στο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.
β) Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ θα καλύπτει ασφαλιστικά γεγονότα που θα συμβούν μετά την ημερομηνία λήψης απόφασης του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ για την έγκριση των αιτήσεων εγγραφής των μελών και την παράλληλη άρση αναστολής των παροχών του Ταμείου.
γ) Σε κάθε περίπτωση, η πληρωμή των παροχών στα ασφαλισμένα μέλη του Ταμείου θα ξεκινήσει να διενεργείται μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος έξι (6) μηνών από την ημερομηνία άρσης της αναστολής παροχών.

Άρθρο 24
Αναπροσαρμογή ή τρόπος μεταβολής των παροχών


Οι παροχές που χορηγεί το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ είναι εγγυημένες για την εκάστοτε οικονομική/διαχειριστική χρήση και δύνανται να μεταβάλλονται και αναπροσαρμόζονται με την έναρξη κάθε οικονομικής χρήσης ή όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο, μετά από σχετική απόφαση του Δ.Σ. Κάθε σχετική μεταβολή ή αναπροσαρμογή χρήζει έγκρισης από την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και πρέπει υποχρεωτικά και εντός χρονικού διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών, να κοινοποιείται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Άρθρο 25
Οικονομική διαχείριση


1. Η οικονομική χρήση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31η Δεκεμβρίου κάθε έτους.

2. Οι εφαρμοστέες λογιστικές μέθοδοι και τα βιβλία που τηρούνται καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του. Ως προς τη λογιστική οργάνωση ακολουθείται το Π.Δ. 80/97, σε συνδυασμό με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, όπως εκάστοτε ισχύουν. Το Ταμείο πρέπει να συντάσσει οικονομικές καταστάσεις και προϋπολογισμό για κάθε οικονομική χρήση που υποβάλλονται στην αρμόδια Εποπτική Αρχή (Εθνική Αναλογιστική Αρχή). Τις οικονομικές καταστάσεις του Ταμείου αποτελούν ο Ισολογισμός, η Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης ανά Κλάδο, ο Πίνακας Διάθεσης Αποτελεσμάτων και το Προσάρτημα που αποτελείται από διευκρινίσεις και πληροφορίες επί των ανωτέρω.

3. Για κάθε δαπάνη απαιτείται προηγούμενη απόφαση ή άμεση έγκριση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, ενώ για κάθε οικονομική συναλλαγή το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ νομιμοποιείται και δεσμεύεται με τις υπογραφές συγχρόνως του Προέδρου και του Διαχειριστή. Ο Εσωτερικός Κανονισμός μπορεί να θέτει κάποιο όριο ποσού πληρωμής, άνω του οποίου απαιτείται και απόσπασμα πρακτικών του Δ.Σ. που θα υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τουλάχιστον άλλα τρία (3) μέλη του Δ.Σ.

4. Το Δ.Σ. ορίζει ορκωτούς ελεγκτές. Ο ορκωτός ελεγκτής είναι φυσικό πρόσωπο που διαθέτει τη σχετική διαπίστευση και ασκεί το επάγγελμά του ως μέλος εταιρείας Ορκωτών Ελεγκτών - Λογιστών. Ο ορκωτός ελεγκτής ελέγχει την αρτιότητα των οικονομικών καταστάσεων και τη συμβατότητά τους με τις σχετικές απαιτήσεις της νομοθεσίας σχετικά με την λογιστική απεικόνιση. Ελέγχει τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και στοιχεία και συντάσσει έκθεση στην οποία δίνει και την εκτίμησή του για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση του Ταμείου σε πνεύμα πλήρους ανεξαρτησίας. Υποβάλλει έκθεση στο Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση και τη διαχείριση του Ταμείου μία φορά το χρόνο και όταν το Δ.Σ. το ζητήσει, κατόπιν αιτήματος του 1/3 των μελών του Δ.Σ. ή με απόφαση της Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια άσκησης των καθηκόντων του αναφέρει αμελλητί στο Δ.Σ. συγκεκριμένα γεγονότα τα οποία μπορούν να έχουν συγκεκριμένη αρνητική επίπτωση στην οικονομική κατάσταση ή αρνητικό αντίκτυπο στην οικονομική κατάσταση ή τη διοικητική και λογιστική οργάνωση του Ταμείου. Τέλος, ο ορκωτός ελεγκτής δεν μπορεί να ασκήσει τα καθήκοντα του αναλογιστή, ούτε του υπεύθυνο της διαχείρισης κινδύνων ή του εσωτερικού ελεγκτή μέσα στο Ταμείο.

5. Με απόφαση του Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, είναι δυνατόν ως διαχειριστές επενδύσεων και θεματοφύλακες να ορίζονται φορείς που παρέχουν εξωτερικές υπηρεσίες (outsourcing), είτε στην Ελλάδα είτε σε άλλο κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Άρθρο 26
Κανόνες ασφαλιστικής τοποθέτησης και επενδύσεων


Οι επενδύσεις του συνόλου των κεφαλαίων του Ταμείου διέπονται από τις αρχές της συνετής - συντηρητικής διαχείρισης, της διασποράς και της ποιότητας των επενδυτικών επιλογών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια, η αποδοτικότητα και η ευκολία ρευστοποίησης των περιουσιακών στοιχείων του Ταμείου. Ο βαθμός επικινδυνότητας του επενδυτικού χαρτοφυλακίου παρακολουθείται από το Διοικητικό Συμβούλιο. Γενικότερα το Ταμείο ως προς τους επενδυτικούς κανόνες, λειτουργεί με βάση τα οριζόμενα στην παρ. 15 του άρθρου 7 του Ν. 3029/2002, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 27
Επιτροπή Επενδύσεων


Με απόφαση Δ.Σ. του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ, η οποία λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του, συστήνεται και λειτουργεί Επενδυτική Επιτροπή, η οποία χαράσσει την επενδυτική πολιτική του Ταμείου και λειτουργεί συμβουλευτικά προς τη διοίκηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε θέματα επενδυτικής πολιτικής, ορίων επενδύσεων και σύνθεσης χαρτοφυλακίου. Ειδικότερα, η Επενδυτική Επιτροπή λειτουργεί με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 1.2.δ. του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Δ' της υπουργικής απόφασης Αριθ. Φ. 51010/οικ/1893/15 «Κανονισμός Δεοντολογίας και Καλών Πρακτικών λειτουργίας των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης», όπως κάθε φορά ισχύει.
Τα προτεινόμενα από το Δ.Σ. μέλη της Επενδυτικής Επιτροπής, υπόκεινται σε αξιολόγηση ως προς την απαιτούμενη αξιοπιστία και επαγγελματική τους εμπειρία από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς βάσει της παραγράφου 1.2.δ. του άρθρου 1 του Κεφαλαίου Δ' της υπουργικής απόφασης Αριθ. Φ. 51010/οικ/1893/15, όπως κάθε φορά ισχύει.

Άρθρο 28
Αποθέματα και περιθώριο φερεγγυότητας


1. Το TEA-ΥΠΟΙΚ υποχρεούται να σχηματίζει Περιθώριο Φερεγγυότητας σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

2. Στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η άμεση κάλυψη του σχετικού Περιθωρίου Φερεγγυότητας, υποβάλλεται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή για έγκριση, πρόγραμμα βραχυπρόθεσμης, μέχρι τριών (3) ετών, κάλυψης της υφιστάμενης διαφοράς.

Άρθρο 29
Αντασφάλιση


1. Το ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ εγγυάται το ύψος των παροχών της εκάστοτε οικονομικής/διαχειριστικής χρήσης και υποχρεούται σε επαρκή αντασφαλιστική κάλυψη, η οποία τεκμηριώνεται από σχετική μελέτη που λαμβάνει υπόψη τη φύση και το μέγεθος των κινδύνων, καθώς και το πλήθος των καλυπτόμενων μελών. Η αντασφαλιστική κάλυψη παρέχεται από εταιρία που διατηρεί άδεια διενέργειας αντασφαλιστικών συμβάσεων.

2. Όλες οι αντασφαλιστικές συμβάσεις και συνοπτικό σημείωμα με τα βασικά χαρακτηριστικά τους υποβάλλονται στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή.

Κεφάλαιο 7.
ΔΙΑΔΟΧΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Άρθρο 30
Συνυπολογισμός χρόνου διαδοχικής ασφάλισης


Ο χρόνος διαδοχικής ασφάλισης συνυπολογίζεται σύμφωνα με το άρθρο 7 παρ. 10 και 11 του Ν 3029/2002 και την κείμενη νομοθεσία.

Κεφάλαιο 8.
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ


Άρθρο 31
Λογιστική Οργάνωση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ


Κάθε θέμα που αφορά την τήρηση λογιστικών βιβλίων και τη λογιστική οργάνωση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ γενικότερα, ρυθμίζεται από τον Εσωτερικό Κανονισμό, το κλαδικό λογιστικό σχέδιο για τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης (Π.δ. 80/97, ΦΕΚ 68 Α, 8-5-97), σε συνδυασμό με τα εφαρμοστέα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9.
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ

Άρθρο 32
Τροποποίηση του Καταστατικού


Η αναθεώρηση ή τροποποίηση των όρων του παρόντος Καταστατικού είναι δυνατή μόνο με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του, ήτοι με την ψήφο τουλάχιστον επτά (7) μελών του και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, σύμφωνα με τους όρους, διατάξεις και διαδικασίες που τηρήθηκαν για την ίδρυση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

Άρθρο 33
Ενοποίηση


1. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 του συνόλου των μελών του, ήτοι με την ψήφο τουλάχιστον επτά (7) μελών του και με κατάρτιση σχετικού συμβολαιογραφικού εγγράφου, είναι δυνατή η ενοποίηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ με άλλα ομοειδή Ταμεία που λειτουργούν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση και επίτευξη των στόχων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ.

2. Για την ενοποίηση με άλλα ομοειδή ταμεία απαιτείται καταχώρηση του νέου Καταστατικού στο μητρώο του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, όπως ο Νόμος ορίζει. Από την καταχώρηση αυτή το νέο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των Ταμείων που συγχωνεύτηκαν. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από το νέο ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ χωρίς διακοπή.

Άρθρο 34
Διάσπαση


Με τους όρους του προηγούμενου άρθρου είναι δυνατή η διάσπαση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε περισσότερα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης (Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα), εφόσον πληρούνται οι σχετικές προϋποθέσεις του νόμου.

Άρθρο 35
Σύσταση ή συμμετοχή σε ομοσπονδίες


1. Με απόφαση του Δ.Σ., η οποία λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων μελών, είναι δυνατή η συνεργασία του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ με άλλα ομοειδή Ταμεία και ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων, επιχειρησιακές, κλαδικές ή άλλες, της ημεδαπής ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον τούτο κρίνεται σκόπιμο για την προάσπιση και επίτευξη των στόχων του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και για την καλύτερη απόδοση της επενδυτικής του πολιτικής.

2. Με τους ίδιους όρους είναι δυνατή η συμμετοχή ή η προσχώρηση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ σε ομοσπονδίες ομοειδών Ταμείων στην ημεδαπή ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ως και η πρωτοβουλία σύστασης αντίστοιχης ομοσπονδίας Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης.

Άρθρο 36
Διάλυση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ


Το Ταμείο διαλύεται:
1. Στις περιπτώσεις που ορίζει ο νόμος.
2. Με απόφαση του Δ.Σ., που λαμβάνεται κατά πλειοψηφία 3/4 των μελών αυτού α) όταν διαπιστωθεί με σχετική αναλογιστική μελέτη ότι το ύψος των αποθεματικών του δεν επαρκεί για να καλύψει τις χρηματοοικονομικές υποχρεώσεις του έναντι των ασφαλισμένων και των δικαιούχων παροχών και δεν μπορεί να ληφθεί κανένα άλλο πρόσφορο μέτρο με το οποίο να πιθανολογείται η κάλυψη αυτών των υποχρεώσεων, και β) όταν ο αριθμός των μελών του μειωθεί κάτω των 100.

Άρθρο 37
Εκκαθάριση


1. Τη λύση του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ ακολουθεί η εκκαθάριση του. Σε περίπτωση διάλυσης του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ το προϊόν της εκκαθάρισης, στο οποίο ανήκουν και εργοδοτικές εισφορές, διανέμεται ανάλογα με την ασφαλιστική προσδοκία στους ασφαλισμένους.

2. Το Δ.Σ. εκτελεί χρέη εκκαθαριστή, μέχρι να διορίσει εκκαθαριστές. Οι εκκαθαριστές είναι δύο (2) έως τέσσερα (4) μέλη του Δ.Σ., που ασκούν όλες τις αρμοδιότητες αυτού, τις συναφείς προς τη διαδικασία και τον τρόπο της εκκαθάρισης, όπως προβλέπει ο Εσωτερικός Κανονισμός του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ. Ο διορισμός των εκκαθαριστών συνεπάγεται αυτοδίκαια την παύση εξουσίας των μελών του Δ.Σ.

3. Οι διοριζόμενοι ως εκκαθαριστές οφείλουν από την ανάληψη των καθηκόντων τους να ενεργήσουν απογραφή περιουσίας του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ και να προβούν σε κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ορθή εφαρμογή του άρθρου 8 Ν. 3029/02 και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.
Προσαρτώνται στο παρόν: α) Πίνακας Παροχών του ΤΕΑ-ΥΠΟΙΚ (Πίνακας Ι) και β) Κατάλογος-Πίνακας με την περιγραφή σοβαρών παθήσεων για τις οποίες ισχύει μείωση εκπιπτόμενου ποσού κατά 100% για νοσοκομειακή περίθαλψη (Πίνακας ΙΙ). Οι ως άνω πίνακες αποτελούν παράρτημα του παρόντος καταστατικού και υπογράφονται από τους εμφανισθέντες και εμένα τη συμβολαιογράφο σε κάθε φύλλο τους.
Οι ανωτέρω εμφανισθέντες δήλωσαν υπεύθυνα σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1599/1986 σε εμένα τη συμβολαιογράφο ότι η κατοικία τους και η έδρα του Ταμείου είναι οι αναφερόμενες στην αρχή του παρόντος.
Εγώ η συμβολαιογράφος υπενθύμισα στους εμφανισθέντες την υποχρέωση για δημοσίευση του παρόντος σύμφωνα με τον ν. 3029/2002.
Γίνεται μνεία ότι σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 4 του Α.ν. 148/1967, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 7 του Ν.δ. 34/1968 και ερμηνεύτηκε με το άρθρο μόνο του Ν.δ. 665/1970, η παρούσα πράξη απαλλάσσεται τελών χαρτοσήμου, δικαιωμάτων ή άλλων επιβαρύνσεων υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων και ότι για την παρούσα σύμβαση βάσει του άρθρου 7 παρ. 2 του Ν.δ. 34/1968 δεν οφείλονται δικαιώματα υπέρ του Τ.Ν. ή του Τ.Π.Δ.Α.
Σε βεβαίωση των παραπάνω συντάχθηκε το παρόν σε είκοσι οκτώ (28) φύλλα. Για δικαιώματα του παρόντος καθώς και για δικαιώματα έκδοσης δύο (2) αντιγράφων εισπράχθηκαν τετρακόσια ογδόντα δύο (482,00) ευρώ, πλέον Φ.Π.Α 24% ευρώ 115,68. Επί της συμβολαιογραφικής αμοιβής έγινε παρακράτηση φόρου 20%, ήτοι ενενήντα έξι ευρώ και σαράντα λεπτά (96,40). Επικολλήθηκε τέλος μεγαροσήμου 1,00 Ευρώ για το πρωτότυπο και 0,50 Ευρώ για το κάθε αντίγραφο, συνεπώς το καθαρό πληρωτέο ποσό ανέρχεται σε 503,28 ευρώ. Το παρόν διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα στους εμφανισθέντες, οι οποίοι το άκουσαν, το βεβαίωσαν και συμφώνησαν με το περιεχόμενό του, και υπογράφεται από αυτούς, με την ιδιότητα με την οποία παρίστανται, και εμένα τη συμβολαιογράφο όπως ο νόμος ορίζει.

ΟΙ ΕΜΦΑΝΙΣΘΕΝΤΕΣ
[ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ]

Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ
(Τ.Σ.) ΜΑΡΙΑ ΑΔΑΜΟΥ

Ακριβές αντίγραφο - Αθήνα αυθημερόν
Η ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

Πηγή: Taxheaven