Κ.Υ.Α. αριθμ. 1319/117301/ 2016 Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και του τρόπου αναπροσαρμογής του

Κ.Υ.Α. αριθμ. 1319/117301/ 2016 Καθορισμός του ύψους του μισθώματος υδάτινων εκτάσεων με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και του τρόπου αναπροσαρμογής του

Αριθμ. 1319/117301

(ΦΕΚ Β' 3645/11-11-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
1. της περίπτωσης α' της παραγράφου 7 του άρθρου 26 του Ν. 4282/2014 (Α' 182) «Ανάπτυξη υδατοκαλλιεργειών και άλλες διατάξεις».
2. του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την υπ' αριθμ. Υ29/9-10-2015 απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γιώργο Χουλιαράκη» (Β' 2168).

3. Την υπ' αριθμ. 187/56451/13-05-2016 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών ΥΠΑΑΤ.

4. Την αριθμ. 252/57910/14-06-2016 εισήγηση της Δ/ νσης Νομοθετικής Πρωτοβουλίας και Διαχείρισης Παραβάσεων ΥΠΑΑΤ.

5. Την ανάγκη καθορισμού και εξειδίκευσης, κατά περίπτωση, του ύψους του μισθώματος θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων ανά είδος καλλιέργειας και περίοδο μίσθωσης καθώς και του τρόπου αναπροσαρμογής του και κάθε σχετικού θέματος για την εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4282/2014.

6. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - Σκοπός


Με την παρούσα απόφαση καθορίζεται το ύφος του μισθώματος θαλάσσιων και λιμναίων υδάτινων εκτάσεων που παραχωρούνται με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια εντατικής ή ημιεντατικής μορφής και το οποίο καταβάλλουν οι μισθωτές αναλόγως του είδους καλλιέργειας και της περιόδου μίσθωσης, ο τρόπος αναπροσαρμογής αυτού και κάθε σχετικό θέμα, σε εφαρμογή του άρθρου 11 του Ν. 4282/2014.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, ως μίσθωμα ορίζεται το χρηματικό ποσό σε ευρώ, το οποίο οφείλει να καταβάλλει ετησίως ο μισθωτής ως αντίτιμο για την παραχώρηση χρήσης υδάτινης έκτασης με σκοπό την υδατοκαλλιέργεια.
Το ύφος του μισθώματος ορίζεται ως το αντίτιμο που αντιστοιχεί στην παραχώρηση χρήσης ενός (1) στρέμματος, ήτοι χιλίων (1.000) τετραγωνικών μέτρων, υδάτινης έκτασης για ένα (1) έτος.

Άρθρο 3
Καθορισμός του ύψους του μισθώματος ανά είδος καλλιέργειας


1. Με το παρόν άρθρο καθορίζεται ενιαίο ύφος μισθώματος για όλη την ελληνική επικράτεια, ανά είδος καλλιέργειας:
1. Για μονάδες θαλάσσιας ιχθυοκαλλιέργειας, το ύψος μισθώματος καθορίζεται σε εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ.
2. Για μονάδες θαλάσσιας οστρακοκαλλιέργειας με το σύστημα long-line, το ύφος μισθώματος καθορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ.
3. Για παραδοσιακές μονάδες θαλάσσιας οστρακοκαλλιέργειας (πασσαλωτό σύστημα και εκμεταλλεύσεις οικογενειακής μορφής), το ύφος μισθώματος καθορίζεται σε είκοσι πέντε (25,00) ευρώ.
4. Για μονάδες ιχθυοκαλλιέργειας σε λιμναίες υδάτινες εκτάσεις, το ύφος μισθώματος καθορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ, εκτός των περιπτώσεων διενέργειας δημοπρασίας σύμφωνα με την παράγραφο 2β' του άρθρου 4 του Ν. 4282/2014.
5. Για μονάδες καλλιέργειας άλλων υδρόβιων οργανισμών, (υδρόβια φυτά, φύκη, σκώληκες, δολώματα, κ.λπ.), σε λιμναίες ή θαλάσσιες εκτάσεις, το ύφος μισθώματος καθορίζεται σε πενήντα (50,00) ευρώ.

2. Κατά την αρχική μίσθωση νέας υδάτινης έκτασης, το μίσθωμα συμφωνείται για δύο περιόδους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 11 του Ν. 4282/2014. Για τα πρώτα πέντε (5) έτη (πρώτη περίοδος) το μίσθωμα είναι σταθερό και το ύφος του ορίζεται μειωμένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των τιμών που ισχύουν κατά το έτος έναρξης της μίσθωσης. Για τα υπόλοιπα έτη της μίσθωσης και για τα έτη αναμίσθωσης (δεύτερη περίοδος), το ύψος του μισθώματος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

3. Το ανά περίπτωση οριζόμενο ύψος μισθώματος προσαυξάνεται κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%), όταν οι υδάτινες εκτάσεις βρίσκονται εντός περιοχών οργανωμένης ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.).

Άρθρο 4
Αναπροσαρμογή του ύψους του μισθώματος


1. Το ύψος του μισθώματος αναπροσαρμόζεται κάθε πέντε (5) έτη, με έναρξη από το έτος δημοσίευσης της παρούσας, κατά το οποίο ισχύουν οι τιμές της παραγράφου 1 του άρθρου 3, εφόσον το άθροισμα του επίσημου πληθωρισμού της χώρας των προηγούμενων πέντε (5) ετών είναι μεγαλύτερο του 15% ή μικρότερο του -15%. Ειδικότερα, μετά την πάροδο εκάστης πενταετίας, το ισχύον ύψος μισθώματος αναπροσαρμόζεται κατά ποσοστό ίσο με το μισό του αθροίσματος του επίσημου πληθωρισμού της χώρας των προηγούμενων πέντε (5) ετών, σύμφωνα με τον παρακάτω τύπο:
Μn = Μn-5 + [Μn-5 * (Πn-5 + Πn-4 + Πn-3 + Πn-2 + Πn-1)/2]
όπου,
Μn = το ύψος μισθώματος, όπως διαμορφώνεται κατά το έτος αναπροσαρμογής,
Μn-5 = το ύψος μισθώματος που ίσχυε κατά την προηγούμενη πενταετία,
Πn-5, Πn-4, Πn-3, Πn-2, Πn-1 = ο πληθωρισμός της χώρας το πέμπτο, τέταρτο, τρίτο, δεύτερο και πρώτο αντίστοιχα έτος πριν το έτος αναπροσαρμογής.
Εάν στο τέλος της πρώτης πενταετίας δεν συντρέχουν λόγοι αναπροσαρμογής του ύψους του μισθώματος, η αναπροσαρμογή υλοποιείται την επόμενη πενταετία, εφόσον το άθροισμα του επίσημου πληθωρισμού της χώρας των προηγούμενων δέκα (10) ετών είναι μεγαλύτερο του 15% ή μικρότερο του -15%.

2. Η Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Αλιείας του ΥΠΑΑΤ εκδίδει σχετική ανακοίνωση καθορισμού του ύψους των μισθωμάτων ανά πενταετία από την έκδοση της παρούσας, κατά τον μήνα Απρίλιο του έτους αναπροσαρμογής, ανεξάρτητα από την αναπροσαρμογή ή μη του μισθώματος.

3. Το μίσθωμα καταβάλλεται με την αναπροσαρμοσμένη τιμή του από το συμβατικό έτος μίσθωσης που έπεται του έτους αναπροσαρμογής.

Άρθρο 5
Ειδικές ρυθμίσεις-Μεταβατικές διατάξεις


1. Για περιπτώσεις μετεγκατάστασης υφιστάμενης μονάδας σε νέα υδάτινη έκταση, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 8 του N. 4282/2014, το ύψος του μισθώματος της νέας υδάτινης έκτασης καθορίζεται σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της παρούσας.

2. Για την επέκταση υφιστάμενης μονάδας, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του N 4282/2014, η απαιτούμενη νέα υδάτινη έκταση παραχωρείται για χρονικό διάστημα ίσο με την υπολειπόμενη διάρκεια της προηγούμενης μίσθωσης και το ύψος του μισθώματος ρυθμίζεται ως ακολούθως:
α. Στην περίπτωση που ο υπολειπόμενος χρόνος της προηγούμενης μίσθωσης είναι μικρότερος της πενταετίας, το ύψος του μισθώματος της νέας υδάτινης έκτασης ορίζεται μειωμένο κατά ποσοστό είκοσι τοις εκατό (20%) επί των τιμών που ισχύουν κατά το έτος έναρξης της νέας μίσθωσης, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.
β. Στην περίπτωση που ο υπολειπόμενος χρόνος της προηγούμενης μίσθωσης είναι μεγαλύτερος της πενταετίας, το ύψος του μισθώματος της νέας υδάτινης έκτασης καθορίζεται για δύο περιόδους, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 3.
Μετά την ταυτόχρονη λήξη της μίσθωσης των δύο εκτάσεων, το σύνολο της έκτασης αναμισθώνεται σύμφωνα με το άρθρο 7 του N. 4282/2014 και το ύψος του μισθώματος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

3. Υφιστάμενες μισθώσεις πριν την έκδοση του N. 4282/2014, εξακολουθούν να ισχύουν και τα μισθώματα που προβλέπονται σε αυτές καταβάλλονται μέχρι τη λήξη τους και αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τις διατάξεις που ίσχυαν πριν την έκδοση του νόμου. Μετά τη λήξη των μισθώσεων, η αναμίσθωση των εν λόγω εκτάσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του N. 4282/2014 και το ύψος του μισθώματος αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας για όλο το διάστημα της αναμίσθωσης.

4. Για μισθώσεις που υλοποιήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 11 του N. 4282/2014 και πριν την έκδοση της παρούσας και έχουν συμφωνηθεί για δύο περιόδους, η πρώτη περίοδος των πέντε ετών παραμένει όπως έχει συμφωνηθεί στις ισχύουσες συμβάσεις, ενώ για τη δεύτερη περίοδο, το ύψος του μισθώματος προσαρμόζεται στις τιμές που ισχύουν κατά το έτος έναρξης αυτής και στη συνέχεια αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας.

Άρθρο 6
Έναρξη ισχύος


Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 20 Οκτωβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αναπληρωτής Υπουργός Οικονομικών
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣ

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠηγή: Taxheaven