Άρθρα Επισημάνσεις για τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμιακών Ροών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.

Άρθρα Επισημάνσεις για τη σύνταξη της Κατάστασης Ταμιακών Ροών σύμφωνα με τα Ε.Λ.Π. - ΣΟΛ Α.Ε.

Του Δημήτρη Κακούρα
Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή
Μέλους του τεχνικού γραφείου της ΣΟΛ Α.Ε.

Αναδημοσίευση από το ενημερωτικό δελτίο ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016 της ΣΟΛ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ Α.Ε.
www.solae.gr


ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ:

α) Αγορές – Πωλήσεις, παγίων περιουσιακών στοιχείων.

β) Σχηματισμού και χρησιμοποίησης πρόβλεψης (απομείωσης) υποτίμησης για βραδέως κινούμενα αποθέματα.

γ) Σχηματισμού και χρησιμοποίησης πρόβλεψης για παροχές στους εργαζόμενους.

δ) Σχηματισμού και χρησιμοποίησης πρόβλεψης (απομείωσης) για επισφαλείς απαιτήσεις.

ε) Αναβαλλόμενο φόρο

Είναι γνωστό ότι στην ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (στο εξής: ΚΤΡ) δεν πρέπει να περιλαμβάνονται μη ταμιακές συναλλαγές αφού είναι η μόνη από τις υπόλοιπες γνωστές Οικονομικές καταστάσεις που δεν συντάσσεται με την βασική παραδοχή του δουλευμένου (accrual basis) αλλά με βάση το ταμείο (cash basis).

Τα ΕΛΠ έχουν υιοθετήσει μόνο την έμμεση μέθοδο απεικόνισης των λειτουργικών ταμιακών ροών (indirect method) σε αντίθεση με τα ΔΠΧΑ (IAS 7) όπου γίνονται αποδεκτές και οι δύο γνωστές μέθοδοι απεικόνισης δηλαδή η άμεση μέθοδος (direct method) και η έμμεση μέθοδος (indirect method). Αξίζει να σημειωθεί ότι σε ιδιαίτερη παράγραφο του ΔΛΠ 7 αναφέρεται ότι «Οι επιχειρήσεις ενθαρρύνονται στην επιλογή της άμεσης μεθόδου διότι είναι πιο αναλυτική σε πληροφόρηση και επιπλέον παρέχει στους χρήστες την δυνατότητα ουσιαστικής σύγκρισης από περίοδο σε περίοδο.»

Πιο κάτω παρουσιάζεται ένα απλό παράδειγμα στο οποίο δίδεται έμφαση κυρίως στον τρόπο με τον οποίο πρέπει να απεικονίζονται στην ΚΤΡ συναλλαγές που αφορούν:

α) Αγορές και πωλήσεις, παγίων περιουσιακών στοιχείων.

β) Σχηματισμού και χρησιμοποίησης πρόβλεψης υποτίμησης για βραδέως κινούμενα αποθέματα.

γ) Σχηματισμού και χρησιμοποίησης πρόβλεψης για παροχές στους εργαζόμενους.

δ) Σχηματισμού και χρησιμοποίησης πρόβλεψης για επισφαλείς απαιτήσεις.

Οι Ισολογισμοί (για τις ανάγκες του παραδείγματος) εμπορικής εταιρείας για τις χρήσεις 2014 και 2015 έχουν ως ακολούθως:

ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2015 - 2014
Ενσώματα πάγια 410 430 -20
Αποθέματα 255 207 48
Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις 535 441 94
Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 223 42 181
ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 1.423 1.120 303

ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗ 2015 ΧΡΗΣΗ 2014 ΜΕΤΑΒΟΛΗ 2015 – 2014
Μετοχικό Κεφάλαιο 450 400 50
Αποτελέσματα εις νέον 150 24 126
Σύνολο καθαρής Θέσης 600 424 176
Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους 70 60 10
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ      
Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις      
Αναβαλλόμενος φόρος 6 9 -3
Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις       
Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις 690 557 133
Φόρος εισοδήματος 57 70 -13
Σύνολο υποχρεώσεων 753 636 117
Σύνολο Καθαρής Θέσης Προβλέψεων και Υποχρεώσεων 1.423 1.120 303

Η κατάσταση αποτελεσμάτων (για τις ανάγκες του παραδείγματος) της ίδιας εμπορικής εταιρείας για τη χρήση 2015 έχει ως ακολούθως:

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (ΚΑΤ’ ΕΙΔΟΣ) ΧΡΗΣΗ 2015
Πωλήσεις 1.050
Μεταβολές στα αποθέματα εμπορευμάτων -567
Άλλα έσοδα 10
Παροχές σε εργαζόμενους -70
Αποσβέσεις -40
Προβλέψεις (Απομειώσεις) -90
Άλλα έξοδα -113
Κέρδος προ φόρου 180
Φόρος εισοδήματος -54
Καθαρό κέρδος χρήσεως 126

Επιπλέον από τις σημειώσεις που έχει συντάξει η εταιρεία και συνοδεύουν τις οικονομικές της καταστάσεις και από πληροφορίες που αντλούνται άμεσα από τα λογιστικά της βιβλία προκύπτουν και τα παρακάτω πρόσθετα στοιχεία:

I. ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

α) «Ενσώματα πάγια»

Η αναλυτική κίνηση του λογαριασμού των πάγιων περιουσιακών στοιχείων στη χρήση 2015 έχει ως ακολούθως:

Αιτιολογία  Αξία Κτήσεως Αποσβ/ντα πάγια Αναπόσβεστο υπόλοιπο
Υπόλοιπα 31.12.2014 510 (80) 430
Αγορές παγίων 80 - -
Πωλήσεις παγίων (120) - -
Αποσβέσεις χρήσεως - (40) -
Σωρευμένες αποσβέσεις πωληθέντων παγίων - 60 -
Υπόλοιπα 31.12.2015 470 (60) 410

Από το συνολικό ποσό των αγορών των παγίων της χρήσεως € 80, παρέμενε ανεξόφλητο κατά την 31.12.2015 ποσό € 20 το οποίο πληρώθηκε στις 30.1.2016. Υποτίθεται ότι, για την απλοποίηση του παραδείγματος, δεν εμπεριέχεται ποσό τόκου στο τίμημα της αγοράς λόγω προθεσμιακού διακανονισμού.

Οι πωλήσεις των παγίων της χρήσεως αφορούν πωληθέντα πάγια αξίας κτήσεως € 120 με σωρευμένες αποσβέσεις μέχρι τη στιγμή της πώλησης € 60. Το τίμημα της πώλησης συμφωνήθηκε σε ποσό € 70. Από τη συναλλαγή αυτή προέκυψε κέρδος € 10 ( που απεικονίζεται στην Κατάσταση των Αποτελεσμάτων στο λογαριασμό «Άλλα έσοδα»). Από το συνολικό ποσό της πώλησης παρέμενε ανείσπρακτο κατά την 31.12.2015 ποσό € 30 το οποίο εισπράχθηκε στις 15.1.2016. Υποτίθεται ότι, για την απλοποίηση του παραδείγματος, δεν εμπεριέχεται ποσό τόκου στο τίμημα της πώλησης λόγω προθεσμιακού διακανονισμού.

β) «Αποθέματα»

Τα κονδύλια που εμφανίζονται στον Ισολογισμό αναλύονται ως ακολούθως:

Αιτιολογία  Εμπορεύματα Σχηματισμένη Πρόβλεψη υποτίμησης για βραδέως κινούμενα Εμπορεύματα Αποθέματα
Υπόλοιπα 31.12.2014 240 (33) 207
Αγορές εμπορευμάτων 650 - 650
Καταστροφή βραδ. κινουμένων εμπορευμάτων σε βάρος της σχηματισμένης πρόβλεψης (23) 23 0
Πρόβλεψη υποτίμησης για βραδ. κινούμενα εμπορεύματα σε βάρος των αποτ/των χρήσεως - (35) (35)
Μεταβολές στα αποθέματα εμπορευμάτων (567) - (567)
Υπόλοιπα 31.12.2015 300 (45) 255

γ) «Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις»

Τα κονδύλια που εμφανίζονται στον Ισολογισμό αναλύονται ως ακολούθως:

Αιτιολογία Απαιτήσεις από πωλήσεις Εμπορ/των Απαιτήσεις από πωλήσεις Παγίων Σχηματισμένη πρόβλεψη για επισφαλείς απαιτήσεις από πωλήσεις Εμπορ/των Σύνολο
Υπόλοιπα 31.12.2014 390 90 (39) 441
Διαγραφή απαιτήσεων που κρίθηκαν ανεπίδεκτες είσπραξης στη χρήση (19) - 19 -
Πρόβλεψη για επισφαλ. απαιτήσεις από πωλήσεις εμπορευμάτων σε βάρος των αποτ/των χρήσεως - - (45) -
Υπόλοιπα 31.12.2015 570 30 (65) 535

δ) «Μετοχικό Κεφάλαιο»

Κατά τη διάρκεια της χρήσεως πραγματοποιήθηκε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ποσού € 50 με καταβολή μετρητών.

ε) «Αναβαλλόμενος φόρος »

Έστω συντελεστής φόρου εισοδήματος 30%. Ο αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος προκύπτει από τις παρακάτω προσωρινές διαφορές:

i) Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις από αξία Οικοπέδου που έχει αποκτηθεί σε προηγούμενες χρήσεις και εμπεριέχεται στο λογαριασμό «Ενσώματα Πάγια». Ο λογαριασμός δεν παρουσίασε καμία κίνηση στη χρήση 2015.

Περιγραφή Λογιστική αξία Φορολογική βάση Διαφορά  Αναβαλλόμενη φορολογική υποχρέωση(90 Χ 30%)
Οικόπεδο 140 50 90 (27)

ii) Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις εξ’ αιτίας των σχηματισμένων προβλέψεων για παροχές στους εργαζόμενους. Η κίνηση του λογαριασμού «Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους» έχει ως εξής:

Αιτιολογία Λογιστική αξία Φορολογική βάση Αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση(30%)
Υπόλοιπα 31.12.2014 60 0 18
Καταβληθείσες αποζημιώσεις στη χρήση σε βάρος της σχηματισμένης πρόβλεψης (5) 5 (1,5)
Πρόβλεψη για παροχές σε εργαζόμενους σε βάρος των αποτ/των χρήσεως 15 0 4,5
Υπόλοιπα 31.12.2015 70 0 21

Υποτίθεται για λόγους απλοποίησης του παραδείγματος ότι τα κονδύλια των προβλέψεων τόσο για επισφαλείς απαιτήσεις όσο και για υποτίμηση βραδέως κινουμένων αποθεμάτων αναγνωρίζονται φορολογικά ως έξοδο κατά το σχηματισμό τους.

Ανακεφαλαιωτικά:

Αιτιολογία Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις  Αναβαλλόμενες φορολογικές υποχρεώσεις  Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος
Υπόλοιπα 31.12.2014 18 (27) (9)
Υπόλοιπα 31.12.2015 21 (27) (6)

στ) «Προβλέψεις για παροχές στους εργαζόμενους»

Η κίνηση του λογαριασμού μέσα στη χρήση (Έναρξη - Λήξη) προκύπτει από την ανάλυση του αμέσως προηγούμενου λογαριασμού «Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος» (ii.Αναβαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις).

ζ) «Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις»

Τα κονδύλια που εμφανίζονται στον Ισολογισμό αναλύονται ως ακολούθως:

Αιτιολογία Προμηθευτές Εμπορ/των Προμηθευτές Παγίων Λοιποί Πιστωτές Σύνολο 
Υπόλοιπα 31.12.2014 470 40 47 557
Υπόλοιπα 31.12.2015 595 20 75 690

IΙ. ΚΟΝΔΥΛΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

α) «Μεταβολές στα αποθέματα εμπορευμάτων»

Τα ποσά προκύπτουν από την ανάλυση του λογαριασμού «Αποθέματα» (βλ. ανωτέρω Ι β).

β) «Άλλα έσοδα»

Ο λογαριασμός αναλύεται:

Περιγραφή Ποσό σε €
Κέρδος από την πώληση παγίων (βλ. ανωτέρω Ια) 10
ΣΥΝΟΛΟ 10

γ) «Παροχές σε εργαζόμενους»

Ο λογαριασμός αναλύεται:

Περιγραφή Ποσό σε €
Αμοιβές εργαζομένων 48
Κοινωνικές επιβαρύνσεις εργαζομένων (Εργοδοτικές εισφορές ασφαλιστ. Ταμείων) 16
Κόστος εκπαίδευσης εργαζομένων 1
Καταβληθείσες αποζημιώσεις εργαζομένων 5
ΣΥΝΟΛΟ  70

δ) «Αποσβέσεις»

Περιλαμβάνει το ποσό των αποσβέσεων των παγίων περιουσιακών στοιχείων όπως προκύπτει από τον αντίστοιχο πίνακα (βλ. ανωτέρω Ια)

ε) «Προβλέψεις(απομειώσεις)»

Ο λογαριασμός αναλύεται:

Σχηματισθείσες προβλέψεις στη χρήση 2015 Ποσό σε €
Για βραδέως κινούμενα αποθέματα 35
Για επισφαλείς απαιτήσεις 45
Για παροχές αποζημιώσεων εργαζομένων 15
Έσοδο από χρησιμοποίηση πρόβλεψης προηγουμένων χρήσεων για καταβληθείσες αποζημιώσεις εργαζομένων -5
ΣΥΝΟΛΟ  90

στ) «Άλλα έξοδα»

Ο λογαριασμός αναλύεται:

Περιγραφή  Ποσό σε €
Λοιπά οργανικά δουλευμένα έξοδα της χρήσεως 113
ΣΥΝΟΛΟ  113

ζ) «Φόρος εισοδήματος»

Ο λογαριασμός αναλύεται:

i) Τρέχων φόρος εισοδήματος ποσό € 57

Ο υπολογισμός του τρέχοντος φόρου της χρήσεως έγινε ως ακολούθως:

Περιγραφή Ποσό σε €
Κέρδος προ φόρου (λογιστικά αποτελέσματα) 180
Πλέον : Προβλέψεις για παροχές εργαζομένων ( φορολογικά αναγνωρίζονται όταν καταβληθούν) 15
Μείον : Έσοδο από χρήση πρόβλεψης για παροχές εργαζομένων (δεν λογίζεται φόρος διότι όταν σχηματίσθηκε είχε δηλωθεί φορολογικά ως λογιστική διαφορά) -5
Κέρδος προ φόρου (φορολογικά αποτελέσματα) 190
Τρέχων φόρος εισοδήματος = φορολογικά αποτελέσματα Χ 30 % 57

Υποτίθεται για λόγους απλοποίησης του παραδείγματος ότι τα κονδύλια των προβλέψεων τόσο για επισφαλείς απαιτήσεις όσο και για υποτίμηση βραδέως κινουμένων αποθεμάτων αναγνωρίζονται φορολογικά ως έξοδο κατά το σχηματισμό τους και επιπρόσθετα δεν υπάρχουν μόνιμες φορολογικές διαφορές.

ii) Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος ποσό € (3)

Ο υπολογισμός του αναβαλλόμενου φόρου εισοδήματος της χρήσεως έγινε ως ακολούθως:

Περιγραφή Ποσό σε €
Κέρδος προ φόρου (λογιστικά αποτελέσματα) 180
Κέρδος προ φόρου (φορολογικά αποτελέσματα) 190
Διαφορά λογιστικών – φορολογικών αποτελεσμάτων -10
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (πιστωτικός) = Διαφορά λογιστικών – φορολογικών αποτελεσμάτων Χ 30 % -3

Ανακεφαλαιωτικά:

Αιτιολογία Υπόλοιπα 31.12.2015 
Τρέχων φόρος εισοδήματος 57
Αναβαλλόμενος φόρος εισοδήματος (πιστωτικός) (3)
Συνολικός φόρος εισοδήματος 54

IΙΙ. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ (ΕΜΜΕΣΗ ΜΕΘΟΔΟΣ)
ΧΡΗΣΗ 2015


  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΟΣΟ €
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες    
Κέρδη προ φόρων (1) 180
Προσαρμογές για:    
• Αποσβέσεις (2) 40
• Προβλέψεις (3) 90
• Έσοδα επενδύσεων (Κέρδη από πώληση παγίων) (4) -10
    300
• (Αύξηση) απαιτήσεων (5) -199
• (Αύξηση) αποθεμάτων (6) -83
• Αύξηση προμηθευτών & λοιπών υποχρεώσεων (7) 153
Ταμιακές ροές από τις λειτουργίες    
Φόρος εισοδήματος πληρωθείς (8) -70
Ταμιακές ροές από λειτουργικές δραστηριότητες   101
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες    
Αγορά ενσωμάτων παγίων (9) -100
Είσπραξη από πώληση ενσωμάτων παγίων (10) 130
Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες   30
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες    
Προϊόν αύξησης μετοχικού κεφαλαίου (11) 50
Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες   50
Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα   181
Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου   42
Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου   223

(1) Όπως προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.

(2) Οι συνολικά λογιστικοποιηθείσες σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσεως αποσβέσεις (βλ. κατάσταση αποτ/των και ανάλυση κίνησης λογ/μου «Ενσώματα Πάγια» πίνακας Ια.

(3) Το ποσό προκύπτει από την κατάσταση αποτελεσμάτων χρήσεως.

(4) Όπως προκύπτει από την ανάλυση κίνησης λογ/μου «Άλλα έσοδα » πίνακας ΙΙβ και την ανάλυση της κίνησης και των πληροφοριών του λογ/μου «Ενσώματα Πάγια» πίνακας Ια.

(5) Το ποσό προκύπτει ως ακολούθως:

Από την ανάλυση της κίνησης του λογαριασμού «Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις» πίνακας Ιγ.

Απαιτήσεις από πωλήσεις εμπορευμάτων

Υπόλοιπο απαιτήσεων 31.12.2015 570
Πλέον : Μη ταμειακή εγγραφή διαγραφής επισφαλών απαιτήσεων σε βάρος της σχηματισμένης πρόβλεψης 19
Μείον : Υπόλοιπο απαιτήσεων 31.12.2014 (390)
Μεταβολή (αύξηση) απαιτήσεων που πρέπει να καταχωρηθεί στην κατάσταση ταμιακών ροών με αρνητικό πρόσημο 199

(6) Το ποσό προκύπτει ως ακολούθως :

Από την ανάλυση της κίνησης του λογαριασμού «Αποθέματα » πίνακας Ιβ.

Υπόλοιπο εμπορευμάτων 31.12.2015 300
Πλέον : Μη ταμειακή εγγραφή καταστροφής βραδέως κινουμένων εμπορευμάτων σε βάρος της σχηματισμένης πρόβλεψης 23
Μείον : Υπόλοιπο εμπορευμάτων 31.12.2014 (240)
Μεταβολή (αύξηση) εμπορευμάτων που πρέπει να καταχωρηθεί στην κατάσταση ταμιακών ροών με αρνητικό πρόσημο 83

(7) Το ποσό προκύπτει ως ακολούθως :

Από την ανάλυση της κίνησης του λογαριασμού «Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις» πίνακας Ιζ.

Υπόλοιπο προμηθευτών εμπορευμάτων 31.12.2015 595
Πλέον : υπόλοιπο λοιπών πιστωτών 31.12.2015 75
Μείον : υπόλοιπο προμηθευτών εμπορευμάτων 31.12.2014 (470)
Μείον : υπόλοιπο λοιπών πιστωτών 31.12.2014 (47)
Μεταβολή (αύξηση) προμηθευτών και λοιπών υποχρεώσεων που πρέπει να καταχωρηθεί στην κατάσταση ταμιακών ροών με θετικό πρόσημο 153

(8) Από την ανάλυση της κίνησης του λογαριασμού «Φόρος εισοδήματος » πίνακας ΙΙζι και τον Ισολογισμό προκύπτουν τα εξής:

Τρέχων φόρος εισοδήματος υπόλοιπο 31.12.2014 (Ισολογισμός) 70
Πλέον: τρέχων φόρος εισοδήματος χρήσεως 2015 (κατ/ση αποτ/των) 57
Σύνολο 127
Μείον : Τρέχων φόρος εισοδήματος υπόλοιπο 31.12.2015 (Ισολογισμός) 57
Πληρωμή για τρέχοντα φόρο εισοδήματος στη χρήση 2015 -70

(9) Από την ανάλυση της κίνησης των λογαριασμών «Ενσώματα πάγια» πίνακας Ια και «Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις» πίνακας Ιζ προκύπτουν τα εξής:

Αγορές παγίων (πίνακας Ια) 80
Πλέον: υπόλοιπο λογ/μου Προμηθευτές παγίων 31.12.2014 (πίνακας Ιζ) 40
Σύνολο 120
Μείον : υπόλοιπο λογ/μου Προμηθευτές παγίων 31.12.2015 (πίνακας Ιζ) 20
Πληρωμή για αγορές παγίων στη χρήση 2015 -100

(10) Από τις πληροφορίες που αναγράφονται στον λογαριασμό «Ενσώματα πάγια» παραγρ. Ια και την ανάλυση της κίνησης του λογαριασμού «Εμπορικές και λοιπές Απαιτήσεις» πίνακας Ιγ προκύπτουν τα εξής:

Τίμημα πωλήσεως παγίων στη χρήση 2015 (παραγρ. Ια) 70
Πλέον: υπόλοιπο λογ/μου «Απαιτήσεις από πωλήσεις παγίων» 31.12.2014 (πίνακας Ιγ) 90
Σύνολο 160
Μείον : υπόλοιπο λογ/μου «Απαιτήσεις από πωλήσεις παγίων» 31.12.2015 (πίνακας Ιγ) 30
Εισπράξεις από πωλήσεις παγίων στη χρήση 2015 130

(11) Όπως προκύπτει από την πληροφορία Ιδ.

IV. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Για την ορθή σύνταξη της κατάστασης ταμιακών ροών πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, εκτός από τον Ισολογισμό και την κατάσταση των αποτελεσμάτων, πρόσθετες αναλύσεις και πληροφορίες σε σχέση με την σύνθεση των ποσών που εμφανίζονται στις ανωτέρω Οικονομικές καταστάσεις . Οι πρόσθετες αναλύσεις και πληροφορίες μπορεί να προκύπτουν άμεσα από τις αναλύσεις των λογαριασμών που περιλαμβάνονται στις σημειώσεις της εταιρείας (NOTES) η ενδεχόμενα να απαιτείται η άντληση των ιδιαίτερων αυτών πληροφοριών από τα λογιστικά βιβλία της εταιρείας .

Όπως προκύπτει από το παράδειγμα που αναπτύχθηκε δεν μπορεί να θεωρηθεί κανόνας η άποψη που υποστηρίζει ότι οι μεταβολές που παρουσιάζουν οι λογαριασμοί «Εμπορικές και λοιπές απαιτήσεις» η και «Εμπορικές και λοιπές υποχρεώσεις» στον Ισολογισμό (οι λογ/μοι αναφέρονται ενδεικτικά ) πρέπει να συμφωνούν με τα αντίστοιχα κονδύλια που αναγράφονται στην κατάσταση ταμιακών ροών (βλ. ανωτέρω θέσεις 5 και 7 αντίστοιχα ).

Η αποδοχή χωρίς προβληματισμό της ανωτέρω άποψης θα οδηγούσε στη σύνταξη μιας κατάστασης ταμιακών ροών η οποία ενδεχόμενα θα συμφωνούσε συνολικά, στα σημεία : Καθαρή αύξηση στα ταμιακά διαθέσιμα και ισοδύναμα στη χρήση, Ταμιακά διαθέσιμα στην αρχή της περιόδου και Ταμιακά διαθέσιμα στη λήξη της περιόδου δεν θα απεικόνιζε όμως ορθά τις ταμιακές ροές της εταιρείας κατά δραστηριότητα.

Πηγή: Taxheaven