Αριθμ. πρωτ.: 32465/ 2016 Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)

Αριθμ. πρωτ.: 32465/ 2016 Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)

Αθήνα, 9.11.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 32465
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
Γενική Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α)
Δ/νση Προσωπικού Τ.Α
Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α
Υπευθ. Ενημέρωσης:
α) Για θεσμικά ζητήματα - Τμήμα Ιδιωτικού Δικαίου - Δ. Ζωγοπούλου, τηλ. 213 136 4375
β) Για θέματα συλλογής εγγράφων γνωστοποίησης ενδιαφέροντος - Π. Στέργιου, τηλ. 213 136 4389

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27, 101 83 Αθήνα
Fax: 213 136 4383

ΘΕΜΑ: Αντιρρησίες Συνείδησης (Εναλλακτική Υπηρεσία)

Σχετ.: Το αριθμ. Φ.429.39/110/295422 Σ.5550/03.10.2016 έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας

Σας αποστέλλουμε αντίγραφο του ανωτέρω σχετικού και συναφώς σας γνωρίζουμε τα εξής:

Από τις διατάξεις των άρθρων 59 έως και 65 του ν.3421/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας από όσους αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.3421/2005, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.9 του άρθρου 12 του ν. 4361/2016 και σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α., η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός της περιφέρειας κατοικίας των ενδιαφερομένων.

Με το ανωτέρω σχετικό έγγραφο, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας καλεί τους φορείς του δημοσίου τομέα να δηλώσουν την βούληση τους να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος (2017) άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία, καθώς και τα καθήκοντα που αυτά θα ασκούν.

Επισημαίνεται ότι όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, τους καταβάλλει, ως αντίτιμο, χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, στέγαση, ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύφος του οποίου έχει καθοριστεί στα διακόσια είκοσι τρία και πενήντα τρία (223,53) ευρώ μηνιαίως (σχ. η υπ' αριθμ 2/24407/0022/9.6.2005 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ Β' 858)). Στην περίπτωση αυτή είναι απαραίτητη η εξασφάλιση ανάλογου ποσού στον προϋπολογισμό του ενδιαφερόμενου φορέα (πρόβλεψη για εγγραφή σχετικής πίστωσης στον αντίστοιχο ετήσιο προϋπολογισμό του φορέα). Όπως αναφέρεται στο ανωτέρω σχετικό έγγραφο, η διάρκεια της εναλλακτικής υπηρεσίας που εκπληρώνεται από τους αντιρρησίες συνείδησης κυμαίνεται με τα σημερινά δεδομένα από πέντε (5) έως δεκαπέντε (15) μήνες.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε, σε περίπτωση ενδιαφέροντος, να αποστείλετε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το αντίστοιχο, κατά περίπτωση, και σύμφωνα με τα κατωτέρω υποδείγματα, διαβιβαστικό έγγραφο, σε 2 αντίτυπα. Η ηλεκτρονική μορφή του εγγράφου (αρχείο μορφής word) θα πρέπει να αποθηκευτεί άπαξ σε έναν οπτικό δίσκο (CD), ο οποίος πρέπει να διαβιβαστεί στην υπηρεσία μας, ως συνημμένο του έντυπου εγγράφου.

Εφιστούμε την προσοχή σας στα εξής:
Έντυπα έγγραφα τα οποία δεν συνοδεύονται από το προαναφερόμενο cd δεν θα ληφθούν υπόψη, καθώς απαιτείται η διαβίβαση του σχετικού εγγράφου στο ΓΕΕΘΑ και σε ηλεκτρονική μορφή. Έγγραφα που θα αποσταλούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σε οποιαδήποτε διεύθυνση ίου Υπουργείου δεν θα ληφθούν υπόψη.

Τα έγγραφα εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα πρέπει να έχουν περιέλθει στην υπηρεσία μας έως την 9η Δεκεμβρίου 2016.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι σε περίπτωση μη επιθυμίας απασχόλησης αντιρρησιών συνείδησης δεν απαιτείται σχετική ενημέρωση του Υπουργείου.


Το παρόν, μετά των συνημμένων του, μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στην ενότητα Το Υπουργείο/Έγγραφα (http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/)
Ο Γενικός Γραμματέας
Κώστας ΠουλάκηςΠηγή: Taxheaven