Αριθμ. οικ. 56210/1334/ 2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Αριθμ. οικ. 56210/1334/ 2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Αριθμ. οικ. 56210/1334

(ΦΕΚ Β' 3681/15-11-2016)

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 117/Α /2016) και ειδικότερα το άρθρο 27 καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 85, αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ 45/Α71999), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις ...», (ΦΕΚ 176/Α72015), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005, (ΦΕΚ 98/Α72005).

5. Τις διατάξεις των άρθρων 3, 186 παρ. II Τομέας Α' αρ. 20 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α'/2010), όπως ισχύει.

6. Το Π.δ. 137/2010 (ΦΕΚ 230/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου».

7. Τις διατάξεις του Ν. 3299/2004 «Κίνητρα Ιδιωτικών επενδύσεων για την οικονομική ανάπτυξη και την περιφερειακή σύγκλιση» (ΦΕΚ 261/A'/2004) και ειδικότερα τις περιπτώσεις (γ) και (δ) της παρ. 15 του άρθρου 7 αυτού, όπως ισχύει.

8. Το άρθρο 16 παρ. δ του Ν. 3908/2011 (ΦΕΚ 8/Α'/ 01-02-2011) «Ενίσχυση Ιδιωτικών Επενδύσεων για την Οικονομική Ανάπτυξη, την Επιχειρηματικότητα και την Περιφερειακή Συνοχή».

9. Τις διατάξεις του Π.Δ. 33/2011 (ΦΕΚ 83/Α'/2011) «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011».

10. Την υπ' αριθμ. 24442/1.6.2011 Εγκύκλιο του Υφυπουργού Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, «Οδηγίες για τις διαδικασίες ελέγχου και έκδοσης τροποποιητικών αποφάσεων, αποφάσεων ολοκλήρωσης και πιστοποιήσεων έναρξης παραγωγικής λειτουργίας και αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, για τις επενδύσεις που υπήχθησαν στους Νόμους 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990».

11. Τις διατάξεις του άρθρου 241, παρ. 4 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Α'/11-04-2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος- Νέα εταιρική μορφή-Σήματα-Μεσίτες Ακινήτων-Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και αλιείας και άλλες διατάξεις».

12. Τις διατάξεις του Ν. 1622/1986 «Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη και Δημοκρατικός Προγραμματισμός».

13. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση. Τυχόν δαπάνη θα αναφερθεί στην απόφαση ορισμού αποζημίωσης που θα εκδοθεί.

14. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου δύναται να συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας.

15. Τις υπηρεσιακές ανάγκες,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1o


1. Συστήνεται στην έδρα της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή, για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

2. Μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι:
i. Ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ii. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
iii. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Βιομηχανίας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
iv. Ένας εκπρόσωπος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.
ν. Ένας εκπρόσωπος του EOT.
vi. Ένας εκπρόσωπος της Εθνικής Τραπέζης (Κατάστημα Μυτιλήνης).
νϋ. Ένας εκπρόσωπος της ALPHA BANK (Κατάστημα Μυτιλήνης).
viii. Ένας εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς (Κατάστημα Μυτιλήνης).
ix. Ένας εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου.
χ. Ένας εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου.
xi. Ένας εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου.

3. Της Επιτροπής προεδρεύει ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου ή ο αναπληρωτής του. Ως αναπληρωτής του ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

4. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται επίσης να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, εφόσον κρίνε-ται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινήσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

5. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

Άρθρο 2o
Έργο της Επιτροπής


Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση:
α. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού.
β. Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
γ. Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i. Aφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας.
ii. Eμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
iii. Σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
δ. Aποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i. Εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
ii. σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
iii. αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του οργάνου ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.

Άρθρο 3o
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1. Αρμόδια για τη σύνταξη των εισηγήσεων των θεμάτων που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, είναι το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου.

2. Το Τμήμα Κινήτρων Περιφερειακής Ανάπτυξης της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται είτε μόνιμοι υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, είτε υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και περιλαμβάνονται στο στελεχιακό δυναμικό της ανωτέρω Υπηρεσίας.

3. Γραμματέας της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτής Γραμματέας ο οποίος επικουρεί τον Γραμματέα κατά τις συνεδριάσεις, ορίζονται υπάλληλοι της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Ο Γραμματέας και ο Αναπληρωτής Γραμματέας είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4o
Κανονισμός Λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στα Γραφεία της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή πέραν του κανονικού ωραρίου εργασίας, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν από τη συνεδρίαση.

2. Η ημερήσια διάταξη, που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές ημέρες πριν από τη συνεδρίαση, μαζί με τις αντίστοιχες εισηγήσεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί θεμάτων που εισηγείται η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4. Ο Γραμματέας της Επιτροπής τηρεί πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά τη σύνταξή τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός πέντε (5) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η διαδικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Ο Γραμματέας μεριμνά για την κοινοποίηση των πρακτικών στο Τμήμα Κινήτρων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της Επιτροπής.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.

7. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της.

Άρθρο 5o
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στους Nόμους 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη με δικαίωμα ψήφου και στους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α72003), όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης.

Άρθρο 6ο

1. Η έκδοση της συγκρότησης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016, πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Βορείου Αιγαίου, δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14, και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας, όπως ισχύει.

3. Η παρούσα καταργεί κάθε προγενέστερη απόφαση σε σχέση με τη Γνωμοδοτική Επιτροπή της Περιφέρειας.

Άρθρο 7ο

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από την δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Η θητεία της Επιτροπής ορίζεται σε δύο έτη από τη δημοσίευση της παρούσας.

3. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

4. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση για την αμοιβή των συμμετεχόντων στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή που συστήνεται με την παρούσα απόφαση και τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 27 και της παρ. 3 του άρθρου 80 του Ν. 4399/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α72015).
Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του α' εδαφίου της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016.

5. Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης καταργείται η υπ' αριθμ. οικ. 45473/1059/6.9.2016 (ΦΕΚ 2921/τ. Β'/13.09.2016) απόφαση σύστασης, καθώς και η υπ' αριθμ. οικ. 18153/1011/22.5.2012 (ΦΕΚ 1927/ τ. Β /15.06.2012) απόφαση συγκρότησης και οι τροποποιητικές αυτής.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Μυτιλήνη, 27 Οκτωβρίου 2016

Η Περιφερειάρχης
ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ

Πηγή: Taxheaven