Σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρί

Σχέδιο νόμου «Ενσωμάτωση στην Ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014 για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, απλοποίηση διαδικασίας αδειοδότησης και άλλες διατάξεις πρατηρί

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/94/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α'
ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 2014/94/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 22ας ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Άρθρο 1
Αντικείμενο και πεδίο εφαρμογής (Άρθρο 1 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)


Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου αποτελούν προσαρμογή στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 22ας Οκτωβρίου 2014, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στην Ένωση, προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί η εξάρτηση από το πετρέλαιο και εν γένει από τα υγρά συμβατικά καύσιμα και να περιοριστούν οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις στον τομέα των μεταφορών.

Με το παρόν Κεφάλαιο ορίζονται ελάχιστες προδιαγραφές για τη δημιουργία υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, περιλαμβανομένων των σημείων επαναφόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων και των σημείων ανεφοδιασμού φυσικού αερίου (LNG και CNG) και υδρογόνου. Τέλος, ορίζονται οι τεχνικές προδιαγραφές για την επαναφόρτιση, τα σημεία ανεφοδιασμού και προδιαγραφές για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνεται η πληροφόρηση των χρηστών.

Άρθρο 2
Ορισμοί (Άρθρο 2 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)


Για τους σκοπούς του κεφαλαίου του παρόντος του νόμου, νοούνται ως:

1. «εναλλακτικά καύσιμα»: τα καύσιμα ή οι πηγές ενέργειας που χρησιμεύουν, έστω και εν μέρει, ως υποκατάστατο για το ορυκτό πετρέλαιο στον ενεργειακό εφοδιασμό στις μεταφορές και που έχουν τη δυνατότητα να συμβάλουν στην απαλλαγή των μεταφορών από τις εκπομπές άνθρακα ενισχύοντας τις περιβαλλοντικές επιδόσεις του εν λόγω τομέα. Σε αυτά περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων:
η ηλεκτρική ενέργεια, το υδρογόνο,
- τα βιοκαύσιμα όπως ορίζονται στο άρθρο 2 σημείο (θ) της Οδηγίας 2009/28/ΕΚ, που ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο με τη παρ. 1 του άρθρου 15 του ν. 4062/2012 (Α' 70), που αντικατέστησε τη παρ. 16 του άρθρου 3 του ν. 3054/2002 (Α' 230) και εξειδικεύονται στη παρ. 8 του άρθρου 2 του ν. 3468/2006 (Α' 129),
- τα συνθετικά και παραφινικά καύσιμα,
- το φυσικό αέριο, συμπεριλαμβανομένου του βιομεθανίου, σε αέρια μορφή (συμπιεσμένο φυσικό αέριο — CNG) και σε υγροποιημένη μορφή (υγροποιημένο φυσικό αέριο — LNG) και, το υγροποιημένο πετρελαϊκό αέριο (υγραέριο — LPG).

2. «ηλεκτρικό όχημα (Η/Ο)»: μηχανοκίνητο όχημα εξοπλισμένο με σύστημα μετάδοσης της κίνησης το οποίο περιέχει τουλάχιστον μία μη περιφερειακή (εξωτερική, βοηθητική) ηλεκτρική μηχανή ως μετατροπέα ενέργειας με ηλεκτρικό επαναφορτιζόμενο σύστημα αποθήκευσης ενέργειας, το οποίο μπορεί να επαναφορτίζεται εξωτερικά,

3. «σημείο επαναφόρτισης»: διεπαφή ικανή να φορτίσει ένα ηλεκτρικό όχημα κάθε φορά ή να αντικαταστήσει τη μπαταρία ενός ηλεκτρικού οχήματος κάθε φορά,

4. «σημείο επαναφόρτισης κανονικής ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος έως και 22 kW, αποκλειομένων των μηχανημάτων με ισχύ έως και 3,7 kW, τα οποία είναι εγκατεστημένα σε ιδιωτικές κατοικίες ή ο κύριος σκοπός τους δεν είναι να φορτίζουν ηλεκτρικά οχήματα και τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα,

5. «σημείο επαναφόρτισης υψηλής ισχύος»: σημείο επαναφόρτισης που επιτρέπει τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε ηλεκτρικό όχημα ισχύος μεγαλύτερης των 22 kW,

6. «από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας»: η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω τυποποιημένης διεπαφής σε ελλιμενισμένα θαλασσοπλοούντα πλοία ή πλωτά μέσα (πλοία, σκάφη κ.ά.) εσωτερικής (εντός ενδοχώρας) ναυσιπλοΐας,

7. «δημοσίως προσβάσιμο σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού»: σημείο επαναφόρτισης ή ανεφοδιασμού που παρέχει εναλλακτικό καύσιμο με άνευ διακρίσεων πρόσβαση σε όλους τους χρήστες. Η άνευ διακρίσεων πρόσβαση μπορεί να περιλαμβάνει διάφορα μέσα για την ταυτοποίηση, τη χρήση και την πληρωμή,

8. «σημείο ανεφοδιασμού»: εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την παροχή οποιουδήποτε καυσίμου, εξαιρουμένου του LNG, μέσω σταθερής ή κινητής εγκατάστασης,

9. «σημείο ανεφοδιασμού με LNG»: εγκατάσταση ανεφοδιασμού για την παροχή LNG, η οποία αποτελείται, είτε από σταθερή ή κινητή εγκατάσταση ή υπεράκτια εγκατάσταση ή από άλλα συστήματα.

Άρθρο 3
Εθνικό πλαίσιο πολιτικής (Άρθρο 3 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)


1. Θεσπίζεται εθνικό πλαίσιο πολιτικής για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών, που περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
- αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και της μελλοντικής ανάπτυξης της αγοράς σε ό,τι αφορά τα εναλλακτικά καύσιμα στον τομέα των μεταφορών, μεταξύ άλλων υπό το πρίσμα της πιθανής ταυτόχρονης και συνδυασμένης χρήσης τους, και της ανάπτυξης των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, λαμβανομένης υπόψη, εφόσον υπάρχει, της διασυνοριακής συνέχειας,
- εθνικούς σκοπούς και στόχους, δυνάμει του άρθρου 4 παράγραφοι 1, 3 και 5, του άρθρου 6 παράγραφοι 1, 2, 3 και 4 (α έως δ) και του άρθρου 5 παράγραφος 1, για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Οι εν λόγω εθνικοί σκοποί και στόχοι καθορίζονται και αναθεωρούνται βάσει της εκτίμησης της εθνικής, περιφερειακής και Ευρωπαϊκής ζήτησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συμμόρφωση προς τις ελάχιστες προδιαγραφές περί υποδομών που ορίζονται στον παρόντα νόμο,
μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της επίτευξης των εθνικών σκοπών και στόχων που προβλέπονται στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής,
μέτρα που μπορούν να προάγουν την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στις υπηρεσίες δημόσιων μεταφορών,
καθορισμός των αστικών/προαστιακών, άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών καθώς και δικτύων, που, αναλόγως των αναγκών της αγοράς, εξοπλίζονται με δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης σύμφωνα προς το άρθρο 4 παράγραφος 1,
καθορισμός των αστικών/προαστιακών, άλλων πυκνοκατοικημένων περιοχών καθώς και δικτύων, που, αναλόγως των αναγκών της αγοράς, εξοπλίζονται με σημεία ανεφοδιασμού με CNG σύμφωνα προς το άρθρο 6 παράγραφος 4.γ) του παρόντος νόμου,
- αξιολόγηση της ανάγκης εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε λιμένες εκτός του κεντρικού δικτύου του Διευρωπαϊκού Δικτύου Μεταφορών (ΔΕΔ-Μ),
- εξέταση της ανάγκης εγκατάστασης σε αερολιμένες σημεία ανεφοδιασμού ηλεκτρικού ρεύματος, προς χρήση από σταθμευμένα αεροσκάφη.

2. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη οι ανάγκες των διαφόρων μέσων μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τα οποία τα διαθέσιμα εναλλακτικά αντί των ορυκτών καυσίμων είναι περιορισμένα.

3. Ομοίως, στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται υπόψη, αναλόγως, οι ανάγκες των περιφερειακών και των τοπικών αρχών, καθώς και εκείνες των ενδιαφερόμενων φορέων.

4. Δύναται να διενεργείται διαβούλευση, με άλλα κράτη μέλη, ώστε να διασφαλίζεται ο καλύτερος δυνατός συντονισμός και η συνοχή των μέτρων που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του παρόντος Κεφαλαίου.

5. Μέτρα που λαμβάνονται για τη στήριξη των υποδομών εναλλακτικών καυσίμων πρέπει να είναι σύμφωνα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

6. Το εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, οφείλει να συμμορφώνεται προς την ισχύουσα νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς το περιβάλλον και την προστασία του κλίματος.

Άρθρο 4
Εφοδιασμός με ηλεκτρική ενέργεια για μεταφορές (Άρθρο 4 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)


Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του άρθρου 3 διασφαλίζεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 η ύπαρξη ικανού αριθμού σημείων επαναφόρτισης για το κοινό, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι τα ηλεκτρικά οχήματα μπορούν να κυκλοφορούν τουλάχιστον σε αστικές/προαστιακές και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές και, κατά περίπτωση, εντός προκαθορισμένων δικτύων. Ο αριθμός αυτών των σημείων επαναφόρτισης προσδιορίζεται λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, τον αριθμό των ηλεκτρικών οχημάτων που εκτιμάται ότι θα είναι ταξινομημένα έως το τέλος του 2020, καθώς και τις βέλτιστες πρακτικές και συστάσεις που εκδίδει η Επιτροπή. Επιπλέον, δύνανται να λαμβάνονται υπόψη ειδικές ανάγκες που αφορούν στην εγκατάσταση δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης σε σταθμούς δημόσιων μέσων μεταφοράς.

2. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του άρθρου 3, λαμβάνονται μέτρα που ενθαρρύνουν και διευκολύνουν την εγκατάσταση σημείων επαναφόρτισης τα οποία δεν είναι δημοσίως προσβάσιμα.

3. Τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων κανονικής ισχύος, με εξαίρεση των ασύρματων ή επαγωγικών μονάδων, τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 1.1 και τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας που ορίζονται κατά περίπτωση στην εθνική νομοθεσία, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17-5-2016 Κ.Υ.Α. (Β' 1425). Για τους σκοπούς του παρόντος δεν έχει εφαρμογή η υπ' αριθμ. 529/11-1-2000 Υ.Α. (Β 67).
Τα σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων υψηλής ισχύος, με εξαίρεση των ασύρματων ή επαγωγικών μονάδων, τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τουλάχιστον τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 1.2.

5. Η ανάγκη παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε πλοία και πλωτά μέσα (πλοία, σκάφη κ.α.), ελλιμενισμένα σε λιμένες θαλάσσιας και εσωτερικής ναυσιπλοΐας, αξιολογείται εντός του εθνικού πλαισίου πολιτικής της παρ. 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου. Η από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας εφαρμόζεται κατά προτεραιότητα σε λιμένες του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ, ενώ στους άλλους λιμένες, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, εκτός εάν δεν υπάρχει απαίτηση και το κόστος είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων και των περιβαλλοντικών.

6. Οι εγκαταστάσεις για την από ξηρά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας των πλοίων που εκτελούν θαλάσσιες μεταφορές, οι οποίες θα κατασκευαστούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 1.7.

7. Για την επαναφόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων στα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης χρησιμοποιούνται, εφόσον είναι τεχνικά και οικονομικά εφικτό, ευφυή συστήματα μέτρησης, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 του ν. 4342/2015 (Α' 143), και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του εν λόγω νόμου.

8. Όσοι από τους διαχειριστές δημοσίως προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης (Φορείς Εκμετάλλευσης Υποδομών Φόρτισης Η/Ο), είναι «Επιλέγοντες Πελάτες», όπως αυτοί ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 137 του ν.4001/2011 (Α' 179), είναι ελεύθεροι να αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια από οποιονδήποτε προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας της Ένωσης, που κατέχει άδεια προμήθειας κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 134 του ν. 4001/2011, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει, με την επιφύλαξη συμφωνίας του προμηθευτή. «Μη Επιλέγοντες Πελάτες» μπορούν να είναι διαχειριστές δημοσίων προσβάσιμων σημείων επαναφόρτισης με τον προμηθευτή που ορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 134 του ν. 4001/2011. Οι διαχειριστές σημείων επαναφόρτισης έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υπηρεσίες επαναφόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στους πελάτες βάσει συμβολαίου, μεταξύ άλλων, και εξ ονόματος και για λογαριασμό παρόχων άλλων υπηρεσιών.

9. Όλα τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης παρέχουν τη δυνατότητα επί τούτω (ad hoc) χρέωσης για τους χρήστες ηλεκτρικών οχημάτων, χωρίς την υποχρέωση σύναψης συμβολαίου με τον οικείο προμηθευτή ή διαχειριστή ηλεκτρικής ενέργειας.

Άρθρο 5
Εφοδιασμός με υδρογόνο για οδικές μεταφoρές (Άρθρο 5 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)


1. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του άρθρου 3 δύνανται να περιλαμβάνονται και να καθορίζονται δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο. Στην περίπτωση αυτή, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 πρέπει να είναι διαθέσιμος ικανός αριθμός τέτοιων σημείων ανεφοδιασμού, προκειμένου να διασφαλίζεται η κυκλοφορία μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται με υδρογόνο, συμπεριλαμβανομένων των οχημάτων κυψελών καυσίμων, εντός προκαθορισμένων δικτύων, συμπεριλαμβανομένων και των διασυνοριακών συνδέσεων όπου ενδείκνυται.

2. Τα δημοσίως προσβάσιμα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο που θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 2.

Άρθρο 6
Εφοδιασμός με φυσικό αέριο για τις μεταφορές (Άρθρο 6 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)


1. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του άρθρου 3 διασφαλίζεται ότι, υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε θαλάσσιους λιμένες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία πλωτών μέσων (πλοία, σκάφη κ.α.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή πλοίων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, που κινούνται με LNG σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025. Όπου απαιτείται, αναπτύσσεται συνεργασία με γειτονικά κράτη μέλη για την εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.

2. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του άρθρου 3 διασφαλίζεται ότι, υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με LNG σε εσωτερικούς λιμένες προκειμένου να καθίσταται δυνατή η κυκλοφορία πλωτών μέσων (πλοία, σκάφη κ.α.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή πλοίων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας που κινούνται με LNG σε ολόκληρο το κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2030. Όπου απαιτείται, αναπτύσσεται συνεργασία με γειτονικά κράτη μέλη για την εξασφάλιση επαρκούς κάλυψης του κεντρικού δικτύου ΔΕΔ-Μ.

3. Για την παροχή πρόσβασης στα σημεία ανεφοδιασμού με LNG που αναφέρονται παραπάνω στις παραγράφους 1 και 2 του παρόντος άρθρου, λαμβάνονται επίσης υπόψη οι τρέχουσες ανάγκες της αγοράς.

4. Στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του άρθρου 3 διασφαλίζεται:
α) ότι υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) για το κοινό, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025, τουλάχιστον στο υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με LNG μπορούν να κυκλοφορούν παντού, εφόσον υπάρχει σχετική ζήτηση και το κόστος δεν είναι δυσανάλογο προς τα οφέλη, συμπεριλαμβανομένων των περιβαλλοντικών οφελών.
β) επαρκές σύστημα διανομής και τροφοδοσίας LNG, συμπεριλαμβανομένων και εγκαταστάσεων φόρτωσης βυτιοφόρων οχημάτων που προμηθεύουν τα σημεία ανεφοδιασμού των παραγράφων 1, 2 και 4.α) του παρόντος άρθρου. Κατά παρέκκλιση δύναται να σχηματίζονται συμπράξεις με γειτονικά κράτη - μέλη, με σκοπό την υλοποίηση της παρούσας απαίτησης, οι οποίες εντάσσονται στις υποχρεώσεις υποβολής σχετικών εκθέσεων του παρόντος νόμου, γ) ότι έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020 υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με CNG για το κοινό προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι, κατ' εφαρμογή της έκτης περίπτωσης της παρ. 1 του άρθρου 3, τα μηχανοκίνητα οχήματα που χρησιμοποιούν CNG μπορούν να κυκλοφορήσουν σε αστικές/προαστιακές και σε άλλες πυκνοκατοικημένες περιοχές, δ) ότι, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025 υπάρχει ικανός αριθμός σημείων ανεφοδιασμού με CNG για το κοινό, τουλάχιστον στο υφιστάμενο κεντρικό δίκτυο ΔΕΔ-Μ, προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι τα βαρέα επαγγελματικά μηχανοκίνητα οχήματα που λειτουργούν με CNG μπορούν να κυκλοφορούν παντού, ε) ότι τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με CNG τα οποία θα αναπτυχθούν ή θα ανανεωθούν από τις 18 Νοεμβρίου 2017, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του παραρτήματος II σημείο 3.4. του άρθρου 9.

Άρθρο 7
Ενημέρωση των χρηστών (Άρθρο 7 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)


1. Με την επιφύλαξη του ν. 4062/2012 (Α' 70), τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών και Οικονομίας και Ανάπτυξης, διασφαλίζουν ότι διατίθενται σχετικές, συνεπείς και σαφείς πληροφορίες όσον αφορά τα μηχανοκίνητα οχήματα τα οποία τροφοδοτούνται συστηματικά με μεμονωμένα καύσιμα που διατίθενται στην αγορά ή ανεφοδιάζονται σε σημεία ανεφοδιασμού. Οι πληροφορίες αυτές πρέπει να περιέχονται στα εγχειρίδια των μηχανοκίνητων οχημάτων, στα σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης, στα μηχανοκίνητα οχήματα και σε αντιπροσωπείες μηχανοκίνητων οχημάτων στην επικράτεια. Η απαίτηση αυτή ισχύει για τα μηχανοκίνητα οχήματα και τα εγχειρίδια μηχανοκίνητων οχημάτων που διατίθενται στην αγορά μετά από τις 18 Νοεμβρίου 2016.

2. Η παροχή πληροφοριών της παραγράφου 1 βασίζεται στις διατάξεις επισήμανσης (πιστοποίησης) που αφορούν στη συμμόρφωση των καυσίμων με τα ευρωπαϊκά πρότυπα ή/και τα εθνικά πρότυπα του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), τα οποία καθορίζουν τις τεχνικές προδιαγραφές των καυσίμων. Όταν τα πρότυπα αυτά αναφέρονται σε γραφική μορφή, περιλαμβανομένου χρωματικού κώδικα σχήματα, η γραφική μορφή πρέπει να είναι απλή, εύκολα κατανοητή και ευδιάκριτη:
α) στις αντίστοιχες αντλίες και στα ακροφύσιά τους, σε όλα τα σημεία ανεφοδιασμού, από την ημερομηνία που τα καύσιμα τίθενται στην αγορά,
β) επάνω ή πολύ κοντά σε όλα τα καπάκια δεξαμενών καυσίμων όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων που είναι συμβατά και συνιστάται η χρήση τους με τα εν λόγω καύσιμα, καθώς και στα εγχειρίδια των μηχανοκίνητων οχημάτων, όταν τα εν λόγω μηχανοκίνητα οχήματα τίθενται στην αγορά μετά τις 18 Νοεμβρίου 2016.

3. Ειδικότερα, για το φυσικό αέριο και το υδρογόνο, εφόσον απαιτείται η αναγραφή των τιμών τους στα πρατήρια, αναγράφεται ενημερωτικά και η σύγκριση των σχετικών τιμών τους, αναγόμενες στην ίδια μετρική μονάδα. Η αναγραφή αυτής της πληροφορίας δεν πρέπει να παραπλανά και να δημιουργεί σύγχυση στον χρήστη.

4. Εάν αναπροσαρμόζονται οι διατάξεις επισήμανσης των αντίστοιχων ευρωπαϊκών προτύπων ή εθνικών προτύπων του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ), σε περίπτωση που εκδίδονται εκτελεστικές πράξεις σχετικά με την επισήμανση ή αναπτύσσονται νέα ευρωπαϊκά ή εθνικά πρότυπα του Εθνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ) για εναλλακτικά καύσιμα, δύνανται οι αντίστοιχες απαιτήσεις επισήμανσης να εφαρμόζονται σε όλα τα σημεία ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης και στα μηχανοκίνητα οχήματα που ταξινομούνται στην επικράτεια εικοσιτέσσερις (24) μήνες μετά την αντίστοιχη επικαιροποίηση ή έκδοσή τους.

5. Στην περίπτωση που είναι διαθέσιμα τα δεδομένα της γεωγραφικής τοποθεσίας των δημοσίως προσβάσιμων σημείων ανεφοδιασμού και επαναφόρτισης με εναλλακτικά καύσιμα του παρόντος κεφαλαίου, διατίθενται δημόσια και χωρίς διακρίσεις σε όλους τους χρήστες. Όσον αφορά τα δεδομένα για τα σημεία επαναφόρτισης, στην περίπτωση που είναι διαθέσιμα, δύνανται να περιλαμβάνουν πληροφορίες ως προς την τρέχουσα αλλά και προηγούμενων περιόδων προσβασιμότητα, καθώς και για την επαναφόρτιση σε τρέχον χρόνο.

Άρθρο 8
Υποβολή εκθέσεων και επανεξέταση (Άρθρο 10 της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ)


To Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών υποβάλει στην Επιτροπή έκθεση σχετικά με την εφαρμογή του εθνικού πλαισίου πολιτικής έως τις 18 Νοεμβρίου 2019 και ανά τριετία στη συνέχεια, η οποία συντάσσεται σε συνεργασία με τα Υπουργεία Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Τουρισμού. Στις εκθέσεις αυτές περιλαμβάνονται οι πληροφορίες που παρατίθενται στο παράρτημα I και, εφόσον συντρέχει περίπτωση, αναλύεται το επίπεδο υλοποίησης των εθνικών σκοπών και στόχων που αναφέρονται στο εθνικό πλαίσιο πολιτικής της παρ. 1 του άρθρου 3.
Με τον παρόντα νόμο θεσπίζεται το εθνικό πλαίσιο πολιτικής του άρθρου 3, ενώ με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Εξωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού, Οικονομικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθορίζονται και εξειδικεύονται οι απαιτούμενες λεπτομέρειες εφαρμογής και τεχνικές προδιαγραφές του εν λόγω εθνικού πλαισίου πολιτικής, για την ανάπτυξη της αγοράς υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στον τομέα των μεταφορών και για την υλοποίηση των σχετικών υποδομών.

Άρθρο 9

Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος του παρόντος τα Παραρτήματα I και II της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ , τα οποία έχουν ως εξής:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ

ΕΚΘΕΣΗ

Η έκθεση περιλαμβάνει περιγραφή των εθνικών μέτρων που λαμβάνονται προς υποστήριξη της δημιουργίας υποδομών εναλλακτικών καυσίμων. Η έκθεση περιέχει τουλάχιστον τα κατωτέρω στοιχεία:

1. Νομικά μέτρα
Πληροφορίες για τη θέσπιση νομικών μέτρων, τα οποία μπορεί να συνίστανται σε νομοθετικά, ρυθμιστικά και διοικητικά μέτρα για τη στήριξη της δημιουργίας υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, όπως άδειες δόμησης, άδειες για χώρους στάθμευσης, πιστοποίηση περιβαλλοντικής απόδοσης των επιχειρήσεων και των παραχωρήσεων πρατηρίων καυσίμων.

2. Μέτρα πολιτικής για τη στήριξη της εφαρμογής του εθνικού πλαισίου πολιτικής
Οι πληροφορίες για τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν τα ακόλουθα στοιχεία:
άμεσα κίνητρα για την αγορά μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα ή τη δημιουργία της υποδομής,
- πρόβλεψη φορολογικών κινήτρων για την προώθηση μεταφορικών μέσων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα και τις σχετικές υποδομές,
- χρήση δημόσιων συμβάσεων για τη στήριξη των εναλλακτικών καυσίμων, συμπεριλαμβανομένων των ομαδοποιημένων συμβάσεων,
- απαιτούμενα μη οικονομικά κίνητρα: π.χ. προνομιακή πρόσβαση σε ζώνες περιορισμένης πρόσβασης, πολιτική στάθμευσης, ειδικές λωρίδες κυκλοφορίας,
- εξέταση της ανάγκης εγκατάστασης σημείων ανεφοδιασμού με ανανεώσιμο καύσιμο αεριωθούμενων τύπου βενζίνης, σε αερολιμένες μέσω του κεντρικού δικτύου του ΔΕΔ-Μ,
- τεχνικά και διοικητικά μέτρα και νομοθεσία σχετικά με την αδειοδότηση της προμήθειας εναλλακτικών καυσίμων, προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία αδειοδότησης.

3. Ανάπτυξη και στήριξη της κατασκευής
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εναλλακτικών καυσίμων και των μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές/θαλάσσιες και αεροπορικές).
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για την ενίσχυση εργοστασίων κατασκευής τεχνολογιών εναλλακτικών καυσίμων, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των εναλλακτικών καυσίμων και των μεταφορών. Εντοπισμός τυχόν ιδιαίτερων αναγκών κατά την αρχική φάση της ανάπτυξης υποδομών εναλλακτικών καυσίμων.

4. Έρευνα, τεχνολογική ανάπτυξη και επίδειξη (ΕΤΑ&Ε)
Ετήσιος δημόσιος προϋπολογισμός προοριζόμενος για τη στήριξη της ΕΤΑ&Ε για εναλλακτικά καύσιμα, ο οποίος διαφοροποιείται ανάλογα με το είδος των καυσίμων και των μεταφορών.

5. Σκοποί και στόχοι
- εκτίμηση του αναμενόμενου αριθμού οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα ως το 2020, το 2025 και το 2030,
επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στα διάφορα είδη μεταφορών (οδικές, σιδηροδρομικές, πλωτές/θαλάσσιες και αεροπορικές),
- επίπεδο επίτευξης των εθνικών στόχων, ανά έτος, όσον αφορά την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων στα διάφορα μέσα μεταφορών,
- πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να λαμβάνεται υπόψη η αποδοτικότητα της φόρτισης στα σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος.

6. Ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων

Μεταβολές στον ανεφοδιασμό (επιπρόσθετη χωρητικότητα υποδομών) και στη ζήτηση (πραγματική χρησιμοποιηθείσα χωρητικότητα).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II της Οδηγίας 2014/94/ΕΕ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

1. Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία επαναφόρτισης
1.1. Σημεία επαναφόρτισης κανονικής ισχύος για μηχανοκίνητα οχήματα.
Τα σημεία επαναφόρτισης κανονικής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς διαλειτουργικότητας, τουλάχιστον με ρευματοδότες ή συνδετήρες οχημάτων τύπου 2, όπως περιγράφονται στο πρότυπο ΕΝ62196-2, το οποίο εμπίπτει στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την αριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17-5- 2016 Κ.Υ.Α. (Β' 1425). Διατηρώντας παράλληλα τη συμβατότητα τύπου 2, οι εν λόγω ρευματοδότες θα πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με χαρακτηριστικά όπως τα κλείστρα ασφαλείας (προστασία επαφών).
1.2. Σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος για μηχανοκίνητα οχήματα.
Τα σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος εναλλασσόμενου ρεύματος (AC) για ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς διαλειτουργικότητας, τουλάχιστον με συνδετήρες τύπου 2, όπως περιγράφονται στο πρότυπο ΕΝ62196-2, το οποίο εμπίπτει στην Οδηγία 2014/35/ΕΕ που ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την αριθμ. Οικ. 51157/ΔΤΒΝ 1129/17-5-2016 Κ.Υ.Α. (Β' 1425).
Τα σημεία επαναφόρτισης υψηλής ισχύος συνεχούς ρεύματος (DC) για ηλεκτρικά οχήματα είναι εξοπλισμένα, για σκοπούς διαλειτουργικότητας, τουλάχιστον με σύστημα φόρτισης «Combo 2» με συνδυασμό, όπως περιγράφονται στο αντίστοιχο πρότυπο ΕΝ62196-3.
1.3. Σημεία ασύρματης επαναφόρτισης μηχανοκίνητων οχημάτων.
1.4. Αλλαγή συσσωρευτών μηχανοκίνητων οχημάτων.
1.5. Σημεία επαναφόρτισης μηχανοκίνητων οχημάτων κατηγορίας - L (μοτοποδήλατα, μοτοσικλέτες, τρίκυκλα και ελαφρά τετράκυκλα οχήματα).
1.6. Σημεία επαναφόρτισης ηλεκτρικών λεωφορείων.
1.7. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε πλοία θαλάσσιας ναυσιπλοΐας, συμπεριλαμβανομένων του σχεδιασμού, της εγκατάστασης και της δοκιμής των συστημάτων, συμμορφώνεται προς τις τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου IEC/ISO/IEEE 80005-1.
1.8 Παροχή ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς σε πλωτά μέσα (πλοία, σκάφη κ.α.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας.

2. Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με υδρογόνο
2.1. Τα υπαίθρια σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο, που διανέμουν αέριο
υδρογόνο ως καύσιμο σε μηχανοκίνητα οχήματα, πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές του ISO/TS 20100 «Αέριο Υδρογόνο - Σταθμοί Εφοδιασμού».
2.2. Η καθαρότητα του υδρογόνου που διανέμεται από τα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές του προτύπου ISO 14687-2.
2.3. Τα σημεία ανεφοδιασμού με υδρογόνο χρησιμοποιούν αλγόριθμους και εξοπλισμό ανεφοδιασμού σύμφωνους με την προδιαγραφή ISO/TS 20100 για τους σταθμούς ανεφοδιασμού αερίου υδρογόνου.
2.4. Οι συνδετήρες μηχανοκίνητων οχημάτων για τον ανεφοδιασμό με αέριο υδρογόνο πληρούν το πρότυπο ISO 17268 για τον εξοπλισμό σύνδεσης για ανεφοδιασμό μηχανοκίνητων οχημάτων που κινούνται με αέριο υδρογόνο.

3. Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού με φυσικό αέριο
3.1 Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού πλωτών μέσων (πλοία,
σκάφη κ.α.) εσωτερικής ναυσιπλοΐας ή πλοίων θαλάσσιας ναυσιπλοΐας με LNG.
3.2 Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με LNG.
3.3 Τεχνικές προδιαγραφές για συνδετήρες/υποδοχές CNG.
Οι συνδετήρες/υποδοχές CNG είναι σύμφωνοι με τον Κανονισμό ΟΕΕ/ΗΕ αριθ. 110 (που αναφέρεται στο ISO 14469, μέρη I και II).
3.4 Τεχνικές προδιαγραφές για τα σημεία ανεφοδιασμού μηχανοκίνητων οχημάτων με CNG.
Για τις υποδομές του παρόντος παραρτήματος, όπου δεν αναφέρονται υφιστάμενες τεχνικές προδιαγραφές, βάσει προτύπων ή άλλων διατάξεων, θα ισχύσουν οι τεχνικές προδιαγραφές που θα εκδοθούν από την Ένωση, σύμφωνα με την 2014/94/ΕΕ Οδηγία.

Άρθρο 10
Τροποποίηση της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α' 82)


Η παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012 (Α' 82), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 15 του ν. 4233/2014 (Α' 22), αντικαθίσταται ως εξής:
«7. (α) Ο όρος «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» περιλαμβάνει τα αμιγή ή μικτά πρατήρια υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) ή/και φυσικού αερίου, υγροποιημένου (LNG) και συμπιεσμένου/πεπιεσμένου (CNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών. Τα πρατήρια αυτά μπορεί να διαθέτουν σε διερχόμενα τροχοφόρα οχήματα, πλέον των παραπάνω καυσίμων, αυτούσια βιοκαύσιμο (όπως βιοαιθανόλη και βιοντήζελ), ηλεκτρική ενέργεια και υδρογόνο, καθώς και λοιπούς εναλλακτικούς τύπους καυσίμων, σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.
(β) Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συσκευών φόρτισης συσσωρευτών ηλεκτροκίνητων οχημάτων (σημεία επαναφόρτισης), στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας», στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση χώρους στάσης και στάθμευσης εντός λιμενικής ζώνης ή/και εντός τουριστικών λιμένων (μαρίνες), στους υφιστάμενους ή υπό αδειοδότηση στεγασμένους και υπαίθριους σταθμούς αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 455/1976 (ΑΊ69), , στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 78/1988, , στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση δημόσια ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., σε δημοσίως προσβάσιμα σημεία επαναφόρτισης κατά μήκος του αστικού, υπεραστικού και εθνικού οδικού δικτύου, σε χώρους στάθμευσης δημόσιων και ιδιωτικών κτιρίων, καθώς επίσης και σε τερματικούς σταθμούς ή σε σταθμούς μετεπιβίβασης μέσων μαζικής μεταφοράς επιβατών. Οι τεχνικές προδιαγραφές των σημείων επαναφόρτισης πληρούν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας.
(γ) Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Περιβάλλοντος και Ενέργειας, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση διατάξεων παροχής (σημεία ανεφοδιασμού) καυσίμων σε τροχοφόρα οχήματα, για κάθε κατηγορία εναλλακτικών καυσίμων,εκτός ηλεκτρικής ενέργειας, του άρθρου 2 της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας, στα υφιστάμενα ή υπό αδειοδότηση «Πρατήρια Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας». Οι τεχνικές προδιαγραφές των σημείων ανεφοδιασμού πληρούν κατ' ελάχιστον τις απαιτήσεις του Παραρτήματος II της 2014/94/ΕΕ Οδηγίας,».

Άρθρο 11
Τροποποίηση του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α' 216)


Ο τίτλος του άρθρου 12 του ν. 3710/2008 (Α' 216), αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 12
Παροχή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ξηράς και Σημεία Ανεφοδιασμού Καυσίμων, για πλωτά μέσα, καθώς και σταθμοί αυτοκινήτων εντός λιμενικής ζώνης και τουριστικών λιμένων (μαρίνες).».
Η παρ. 1 του άρθρου 12 του ν. 3710/2008, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Τουρισμού, Υποδομών και Μεταφορών και Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις ίδρυσης και λειτουργίας, εντός της λιμενικής ζώνης και σε τουριστικούς λιμένες (μαρίνες):
α) χώρων στάσης και στάθμευσης αυτοκινήτων και
β) πρατηρίων (σημείων ανεφοδιασμού) υγρών καυσίμων, υγραερίου και φυσικού αερίου (LNG), υπό οποιονδήποτε συνδυασμό αυτών καθώς και από ξηράς παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, για την αποκλειστική διάθεση καυσίμων σε πλωτά μέσα (πλοία, σκάφη κ.τ.λ.).
Οι αρμόδιες Υπηρεσίες για την έκδοση των ανωτέρω αδειών ίδρυσης και λειτουργίας είναι οι Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων των Περιφερειών της Χώρας.»

Άρθρο 12
Τροποποίηση άρθρου 9 του ν. 3710/2008 (Α' 216) - Ρυθμίσεις προώθησης των σχετικών με τα εναλλακτικά καύσιμα δραστηριοτήτων των συνεργείων οχημάτων


Στο άρθρο 9 του ν. 3710/2008 (Α' 216) προστίθενται νέες παράγραφοι 5, 6 και 7, ως εξής:
«5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών αερίων καυσίμων του π.δ. 66/2010 (Α' 117), προκειμένου οι εν λόγω τεχνίτες να δύνανται να αναλαμβάνουν και την τοποθέτηση, συντήρηση και επισκευή εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988, όπως ισχύει, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών της άδειας λειτουργίας ή της βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας του συνεργείου αερίων καυσίμων της υπ' αριθμ. Οικ. 41871/3068/31-8-2010 Υ.Α. (Β' 1519), προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν τοποθετήσεις, επισκευές και συντηρήσεις εξαρτημάτων τροφοδοσίας και λειτουργίας κινητήρων αυτοκινήτων με υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG).
6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η εκπαιδευτική δομή και η κατάλληλη πιστοποίησή της, η διαδικασία, οι όροι, οι προϋποθέσεις και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την επέκταση του αντικειμένου της άδειας άσκησης επαγγέλματος και της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος των τεχνιτών που αναφέρονται στις περ. α' (μηχανοτεχνίτης) και β' (ηλεκτροτεχνίτης) της παρ. 2 του άρθρου 2 και στις περ. α' (διπλωματούχος μηχανικός αυτοκινήτων) και β (τεχνολόγος μηχανικός αυτοκινήτων) της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 1575/1985, προκειμένου οι τεχνίτες των παραγράφων αυτών να δύνανται να αναλαμβάνουν τη συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών οχημάτων.
Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988 (Α' 34) καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια, για την επέκταση του αντικειμένου εργασιών των συνεργείων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 13 του π.δ. 78/1988, προκειμένου τα εν λόγω συνεργεία να δύνανται να αναλαμβάνουν επισκευές και συντηρήσεις ηλεκτρικών οχημάτων.
7. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται ύστερα από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα προσόντα και η διαδικασία για την απόκτηση της βεβαίωσης έναρξης άσκησης επαγγέλματος του τεχνίτη επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Οικονομίας και Ανάπτυξης καθορίζονται: α) οι όροι και οι προϋποθέσεις, β) ο χώρος, η εσωτερική διάταξη, ο μηχανολογικός εξοπλισμός, ο αριθμός και το είδος των εγκατεστημένων μηχανημάτων και οργάνων και γ) οι απαγορευτικές γειτνιάσεις και οι αποστάσεις ασφαλείας της παρ. 2 του άρθρου 1 του π.δ. 78/1988 καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την έκδοση βεβαίωσης νόμιμης λειτουργίας συνεργείου επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων που κινούνται με υδρογόνο, βιοκαύσιμα και συνθετικά και παραφινικά καύσιμα, όπως αυτά αναφέρονται στο άρθρο 2 του παρόντος Νόμου.».

Άρθρο 13

Οι παραχωρήσεις της χρήσης χώρων της Ζώνης Λιμένα για την ανάπτυξη υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, της παρ. 1 του άρθρου 2 του παρόντος νόμου, διέπονται και διενεργούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 24 του ν. 2971/2001 (Α' 285), ενώ η εκτέλεση των σχετικών έργων εντός της Ζώνης Λιμένα, σύμφωνα με το άρθρο 18 του ως άνω νόμου, καθώς και το άρθρο 46 του ν. 4150/2013 (Α' 102).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β'
ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ, ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΑΜΙΓΩΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΤΩΝ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ

ΆΡΘΡΟ 14
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων


Το άρθρο 17 του Π.Δ. 1224/1981 (Α' 303) και το άρθρο 17 του Β.Δ. 465/1970 (Α' 150), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή στην ελληνική γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν, τα εξής:
α) Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του. β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα τριάντα (30) μέτρων από τα όρια του οικοπέδου ή γηπέδου, οι συντεταγμένες του οποίου θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το οικόπεδο ή γήπεδο του πρατηρίου, οι διαστάσεις των πλευρών του, η οικοδομική γραμμή και η ρυμοτομική γραμμή μόνο για το οικόπεδο του πρατηρίου ή η γραμμή δόμησης και το όριο απαλλοτρίωσης μόνο για το γήπεδο, η θέση του κτιρίου, των δεξαμενών, των αντλιών καυσίμων των εξαερώσεων των δεξαμενών, τα πλάτη των οδών (πεζοδρομίων, οδοστρωμάτων και διαχωριστικών νησίδων), καθώς και οι κατευθύνσεις των λωρίδων κυκλοφορίας μπροστά από το πρατήριο. Σημειώνονται επίσης τα είδη των γειτονικών κτισμάτων και των εγκαταστάσεων και στοιχείων των άρθρων 5 και 6 του παρόντος. Επί του τοπογραφικού βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, το περίγραμμα των οποίων απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο πρατήριο υγρών καυσίμων. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, στο τοπογραφικό αποτυπώνονται τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που χωροθετούνται εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:
γα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει, ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων,
γβ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (ΑΊ83), όπως ισχύει,
ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου υγρών καυσίμων,
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης μηχανικού, με το εξής περιεχόμενο:
«i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις,
ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 1224/1981, ή του Β.Δ. 465/70 (κατά περίπτωση) όπως ισχύουν.
iii) Για την μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγρών καυσίμων λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, iv) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση της οδού (ή των οδών) έμπροσθεν του πρατηρίου, η υπ' αριθμ. πρωτ [αριθμός] αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για τη χορήγηση έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης (κατά περίπτωση).»
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ε) Σχέδιο γενικής διάταξης και κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, σε τέσσερα (4) αντίγραφα, κατάλληλης κλίμακας ανάλογα με την έκταση του ακινήτου, όπου φαίνεται η χωροθέτηση των διαφόρων κτιρίων και εγκαταστάσεων εντός του γηπέδου του πρατηρίου, συμπεριλαμβανομένων των δεξαμενών, αντλιών και νησίδων του πρατηρίου με την οδό ή τις οδούς. Στο σχέδιο αυτό σημειώνονται επίσης τα υψόμετρα των δαπέδων σε χαρακτηριστικά σημεία του πρατηρίου, οι κλίσεις στο χώρο ανεφοδιασμού των οχημάτων, οι τροχιές των οχημάτων και η ζώνη κίνησης τους για όλο το μήκος της πορείας τους εντός της κύριας έκτασης του πρατηρίου,
στ) Σχέδιο ηλεκτρομηχανολογικών (Η/Μ) εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και η ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής καυσίμου, σωληνώσεων εξαέρωσης δεξαμενών, σύστημα ανάκτησης ατμών βενζίνης, ηλεκτρολογικά δίκτυα του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός, γειώσεις), σχέδιο κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.
ζ) Σχέδια λεπτομερειών, συνοδευόμενα από φάκελο αναλυτικής τεκμηρίωσης των τεχνικών χαρακτηριστικών κατασκευής του εξοπλισμού, σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20). Ειδικά τα σχέδια πρέπει να απεικονίζουν τα εξής:
ζα) Κάτοψη - Τομή κτιρίου πρατηρίου και τυχόν άλλων κτιρίων και εγκαταστάσεων που απαιτούν άδεια δόμησης.
ζβ) Υπόγεια δεξαμενή υγρών καυσίμων. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους (δεξαμενές διπλού τοιχώματος ή δεξαμενές απλές σε λεκάνη με γεωύφασμα) ή για τοποθέτηση εντός φατνίου εκ οπλισμένου σκυροδέματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή, εξαρτήματα και συσκευές προστασίας έναντι διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος της δεξαμενής εδάφους.
ζγ) Υπέργεια δεξαμενή φωτιστικού πετρελαίου, ή πετρελαίου θέρμανσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης και όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για τοποθέτηση επί βάθρου ή για δεξαμενή με ενσωματωμένες βάσεις, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με τη δεξαμενή καθώς και τη διαμόρφωση του περιβάλλοντα χώρου,
ζδ) Διασυνδέσεις των αντλιών - διανομέων και των ογκομετρητών.
ζε) Ελαιολασποσυλλέκτης - σηπτική δεξαμενή. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τα υλικά και τον τρόπο κατασκευής και την μέθοδο διάθεσης των αποβλήτων. Ειδικά στην περίπτωση της ύπαρξης πλυντηρίου πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστό σχέδιο για τον ελαιολασποσυλλέκτη του πλυντηρίου,
ζστ) Ανυψωτικά μηχανήματα. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τον τρόπο έδρασης και ηλεκτρολογικής και υδραυλικής σύνδεσης, σε συμμόρφωση με τα ισχύοντα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα, κανονισμούς και διατάξεις περί ανυψωτικών μηχανημάτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
ζη) Αυτόματα μηχανήματα πλύσης. Το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις των μηχανημάτων, τρόπο έδρασης και υδραυλικής και ηλεκτρολογικής σύνδεσης,
ζθ) Αεροσυμπιεστής. Το σχέδιο περιλαμβάνει τις διαστάσεις, τον τρόπο έδρασης, καθώς και την υδραυλική και ηλεκτρολογική σύνδεση του. Στο φάκελο της Τεχνικής Τεκμηρίωσης του αεροσυμπιεστή πρέπει να περιλαμβάνονται οι προβλεπόμενες εγκρίσεις και τα πιστοποιητικά που απαιτούνται από τα ισχύοντα πρότυπα και την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση,
ζι) Κεντρικό σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης καυσίμων (εισροών-εκροών). Το σχέδιο περιλαμβάνει τη θέση της κεντρικής κονσόλας, σχηματική διάταξη του όλου συστήματος με τις αντίστοιχες καλωδιώσεις και τον τρόπο μεταφοράς των δεδομένων (modem).
η) Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις Η/Μ εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τα μηχανήματα και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους, ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και οι κανονισμοί, βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν.
θ) Έντυπο υπαγωγής στις πρότυπες περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 46537/2013 Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β'2036).
ι) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας ίδρυσης κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα κατατίθεται παράβολο 30€, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των δικαιολογητικών της παρ. 1. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση επανυποβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.
3. Εφόσον στο υπό αδειοδότηση πρατήριο υπάρχει και πλυντήριο - λιπαντήριο, για την αδειοδότηση του ισχύουν οι σχετικές κείμενες διατάξεις.
4. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
5. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά των εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης και στην αρμόδια υπηρεσία για την συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του ιδρυόμενου πρατηρίου υγρών καυσίμων.
6. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφ' όσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση του αιτούντος, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά α) γ) δ) και ι) της παρ.1 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για το διάστημα που συνέτρεχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.».

Άρθρο 15
Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων


Το άρθρο 18 του Π.Δ.. 1224/1981 Π.Δ. (Α' 303) και το άρθρο 18 του Β.Δ. 465/1970 (Α'150), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν:
α) Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης πρατηρίου υγρών καυσίμων.
β) Έγκριση απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου ή έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης κατά περίπτωση, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου, Υπηρεσίας, συνοδευόμενη και από τη Βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη απότμηση του πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο, ή η κυκλοφοριακή σύνδεση εκτελέσθηκε καλώς.
γ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία,
δ) Αδεια δόμησης
ε) Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Φ2-1617/10 (ΒΊ 980) όπως ισχύει,
στ) Αριθμοί μητρώου των δεξαμενών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.9 του άρθρου 5 της ΚΥΑ Φ2-1617/10 (ΒΊ980) όπως ισχύει.
ζ) Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών και υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 40534/4859/2013 (Β'2041), όπως ισχύει, που υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
η) Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από την μελέτη,
θ) Πιστοποιητικό των μεταλλικών ή και πλαστικών δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με τα οριζόμενα στην μελέτη και τις ισχύουσες διατάξεις,
ι) Βεβαίωση εταιρίας ύδρευσης- αποχέτευσης, στην περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου της εταιρίας ύδρευσης-αποχέτευσης και στον χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο.
ια) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την υπ' αριθμ. Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 ΚΥΑ (Β' 218), όπως ισχύει.
ιβ) Πιστοποιητικό της γεωμεμβράνης, στην περίπτωση χρήσης τέτοιας, που να τεκμηριώνει την ανθεκτικότητα της σε πετρελαιοειδή.
ιγ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
«i) Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του Π.Δ. 1224/81 ή του Β.Δ 465/1970, κατά περίπτωση, όπως αυτά έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται.
iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατηρίου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, την μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας, τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς,
iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.».
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα '(1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ιδ) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων, που διαθέτει βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της παρ.1, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει την λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.
3. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό), η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτησή του, συνυποβάλλονται, εκτός των δικαιολογητικών της παρ. 1, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Παράβολα. Για την έκδοση της άδειας κατατίθεται παράβολο 30 € Επιπρόσθετα κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων,
β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντα σύμφωνα με το Άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:
βα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013, όπως ισχύει,
ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013, όπως ισχύει,
ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
4. Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου, ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν γία έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών, χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, πρατηρίου υγρών καυσίμων, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του πρατηρίου, εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της παρ. 1. Στην υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 1 εδάφιο ιγ) δηλώνεται συμφωνία με τους όρους της έγκρισης μεταβολών και όχι της άδειας ίδρυσης.
Αν πρόκειται για χορήγηση νέας άδειας λειτουργίας πρατηρίου λόγω εγκατάστασης του συστήματος εισροών-εκροών, ο έλεγχος περιλαμβάνει μόνο τα δικαιολογητικά και σχεδιαγράμματα, που μεταβάλλονται λόγω τοποθέτησης του συστήματος εισροών-εκροών.
5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρίου, είτε γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή διαφοροποίηση της στάθμης της οδού, κατασκευή κόμβου σε μικρή απόσταση), ή για λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, απομείωση του εμβαδού του οικοπέδου) ή λόγω των αναφερομένων της παρ. 2 και 3 του άρθρου 185 του ν. 4070/2012 (Α'82), δύναται η αδειοδοτούσα αρχή να απαγορεύσει, προσωρινά ή οριστικά, τη συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της.
6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε, ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων, ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
7. Η έκδοση ή αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112).
8. Πριν την λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί πρατήριο χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου.
9. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση έκδοσης αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού, που χρησιμοποιούνται στο πρατήριο καυσίμων.».

Άρθρο 16
Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων


Το άρθρο 19 του Π.Δ. 1224/1981 (Α' 303) και το άρθρο 20 του Β.Δ. 465/1970 (Α' 150), αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση, παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, στο όνομα του νέου δικαιούχου, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αίτηση φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του.
β) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:
β1) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013, όπως ισχύει,
ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών.
β2) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
ί) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα ο ίδιος και δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013, όπως ισχύει,
ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών.
γ) Παράβολα. Για την μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέρα της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων,
δ) Αριθμοί μητρώου των δεξαμενών σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 5 της ΚΥΑ Φ2-1617/10 (ΒΊ980), καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς μητρώου των δεξαμενών του κατόχου της άδειας λειτουργίας,
ε) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλος σύμφωνα με το εδάφιο κ) της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος,
στ) Υπεύθυνη Δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών και του μηχανικού σύμφωνα με το εδάφιο ζ) της παρ.1 του άρθρου 18 του παρόντος. Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ζ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ. 46537/2013 ΚΥΑ (Β' 2036).
η) Υπεύθυνη Δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου λειτουργίας του πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης άσκησης επαγγέλματος υπευθύνου λειτουργίας.
Η αδειοδοτούσα αρχή, επισυνάπτει κατ' ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του πρατηρίου:
i) Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας.
ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
iii) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω δικαιολογητικών, (υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη).
Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή, πρέπει να είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα, δεν πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή.
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει την μεταβίβαση του πρατηρίου, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα, για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.
Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112).
Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει, να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας υπό την επωνυμία του. Αν δεν το προσκομίσει, η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουργίας.»
3. Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για τη μεταβίβαση της αδείας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 18 του παρόντος.»

Άρθρο 17
Διαδικασία χορήγησης άδειας ίδρυσης πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου


Το άρθρο 25 του π.δ. 595/1984 (Α' 218) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Για τη χορήγηση της άδειας ίδρυσης πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου υποβάλλονται στην αδειοδοτούσα αρχή στην ελληνική γλώσσα ή σε επίσημη μετάφραση αυτής τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του.
β) Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα της περιοχής σε τέσσερα (4) αντίγραφα, υπογεγραμμένο από τον αρμόδιο Μηχανικό, σε κλίμακα ένα προς διακόσια (1:200) ή ένα προς πεντακόσια (1:500) και σε ακτίνα πενήντα (50) μέτρων από τα όρια του γηπέδου ή οικοπέδου του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, οι συντεταγμένες στο οποίο θα είναι εξαρτημένες από το Κρατικό Δίκτυο (ΕΓΣΑ 87). Στο σχεδιάγραμμα σημειώνονται το γήπεδο ή οικόπεδο του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, οι διαστάσεις του, η θέση του με τα πλάτη των οδών, οι θέσεις του κτιρίου, των δεξαμενών και των αντλιών και διανομέων, του σημείου πλήρωσης δεξαμενής, καθώς και τα είδη των γειτονικών κτισμάτων. Ιδιαιτέρως σημειώνονται οι θέσεις των χαρακτηριστικών στοιχείων του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου καθώς και όλες οι αποστάσεις που αναφέρονται στα άρθρα 4 και 5 του παρόντος. Επί του τοπογραφικού διαγράμματος βεβαιώνεται ότι δεν υφίστανται ορατοί αρχαιολογικοί χώροι, το περίγραμμα των οποίων απέχει απόσταση μικρότερη των 100 μ. από το ιδρυόμενο πρατήριο ή μικτό πρατήριο. Σε περίπτωση ύπαρξης ορατών αρχαιολογικών χώρων, στο τοπογραφικό αποτυπώνονται τα ακίνητα (οικόπεδα ή γήπεδα) και τα κτίρια που χωροθετούνται εντός ακτίνας εκατό (100) μέτρων. Η χορήγηση άδειας ίδρυσης δύναται να επιτραπεί και σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων, υπό την προϋπόθεση χορήγησης σχετικής έγκρισης από την Αρχαιολογική Υπηρεσία.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:
αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων, δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013,
ii) έχει το νόμιμο δικαίωμα χρησιμοποίησης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου,
ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α' 83),
ii) το νομικό πρόσωπο έχει το νόμιμο δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του οικοπέδου ή γηπέδου για την ίδρυση πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου,
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, του μελετητή της εγκατάστασης, μηχανικού, με το εξής περιεχόμενο:
«i) Η θέση, όπου πρόκειται να εγκατασταθεί το πρατήριο ή το μικτό πρατήριο, βρίσκεται σε περιοχή στην οποία δεν απαγορεύεται η χρήση αυτή από τις ισχύουσες διατάξεις.
ii) Πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 595/84 και στην περίπτωση των υγρών καυσίμων ισχύουν τα αναφερόμενα στο π.δ. 1224/1981 ή στο β.δ. 465/70, κατά περίπτωση.
iii) Για την μελέτη των εγκαταστάσεων και τον εξοπλισμό που εγκαθίσταται στο υπό ίδρυση πρατήριο υγραερίου ή μικτό πρατήριο λήφθηκαν υπόψη οι απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών.
iv) Έχει υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία για τη συντήρηση και λειτουργία της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, η υπ' αριθμ. πρωτ [αριθμός] αίτηση, η οποία πληροί όλες τις προϋποθέσεις για χορήγηση έγκρισης απότμησης - υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου ή κυκλοφοριακής σύνδεσης, κατά περίπτωση.
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ε) Σχέδιο σε τέσσερα (4) αντίγραφα, σε κλίμακα 1:200, που δείχνει τη θέση του κτιρίου και των άλλων βοηθητικών κτισμάτων καθώς και τη θέση των προς εγκατάσταση συσκευών διανομής υγραερίου, των αντλιών υγραερίου, της δεξαμενής υγραερίου, του στομίου πλήρωσής της, καθώς και τη διαμόρφωση της κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης και υποβάθμισης στάθμης πεζοδρομίου με την ή τις οδούς, καθώς και τη σήμανση των παραπάνω,
στ) Σχέδιο Η/Μ εγκαταστάσεων σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κατάλληλη κλίμακα, ανάλογα με το μέγεθος της εγκατάστασης, συνοδευόμενο από φάκελο των
Τεχνικών Προδιαγραφών, που αφορούν στις εκτός των κτιρίων του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου εγκαταστάσεις και στο οποίο απεικονίζονται σχεδιαστικά με διακριτό τρόπο, ώστε να διαπιστωθεί η αρμονική συνύπαρξη τους και ταυτόχρονη καλή λειτουργία τους, οι εξής εγκαταστάσεις: Δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, πεπιεσμένου αέρα, σωληνώσεων παροχής υγραερίου (υγρή και αέρια φάση), σωληνώσεων πλήρωσης δεξαμενών υγραερίου, δίκτυα ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του πρατηρίου (ισχυρά ρεύματα, ασθενή ρεύματα, φωτισμός και γείωση) καθώς και σχέδιο κατανομής αντιεκρηκτικών ζωνών του πρατηρίου.
ζ) Σχέδια λεπτομερειών και τεχνικές προδιαγραφές σε τέσσερα (4) αντίγραφα σε κλίμακα ένα προς πενήντα (1:50) ή ένα προς είκοσι (1:20), των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού:
αα) Κάτοψη - τομή, που δείχνει όλα τα κτίσματα του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου, τις ακριβείς διαστάσεις τους καθώς και το είδος κατασκευής των τοίχων, δαπέδων οροφής και των τυχόν υπαρχόντων διαχωρισμάτων, που απαιτούνται στην άδεια δόμησης.
ββ) Δεξαμενή αποθήκευσης υγραερίου: το σχέδιο περιλαμβάνει διαστάσεις της δεξαμενής, τρόπο τοποθέτησης ή τρόπο έδρασης σε βάσεις, με όλες τις σχετικές διαστάσεις είτε πρόκειται για ελεύθερη τοποθέτηση εντός του εδάφους ή για τοποθέτηση εντός περιβλήματος, εξαρτήματα και σωληνώσεις που συνδέονται με την δεξαμενή, εξαρτήματα και ασφαλιστικές διατάξεις προστασίας έναντι υπερπίεσης ή διαρροών καυσίμου, καθώς και τα υλικά πλήρωσης ή τον τρόπο συμπύκνωσης του περιβάλλοντος την δεξαμενή εδάφους,
γγ) Σχέδια Λεπτομερειών και Προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων και τις λοιπές εγκαταστάσεις (αεροσυμπιεστής, ανυψωτικά μηχανήματα, αυτόματα μηχανήματα πλύσης, βορβοροσυλλέκτης κτλ), όπως την περίπτωση των υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο π.δ. 1224/85 ή στο β.δ. 465/70.
η) Τεχνική έκθεση, υπογεγραμμένη από τον αρμόδιο μηχανικό, για τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις σε τέσσερα (4) αντίγραφα, στην οποία αναγράφονται στοιχεία σχετικά με την όλη δομή της εγκατάστασης, τις επί μέρους εγκαταστάσεις, τον εξοπλισμό και τα μηχανήματα που εγκαθίστανται, οι τεχνικές προδιαγραφές τους και ο τρόπος σύνδεσης και λειτουργίας τους, τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμοί βάση των οποίων μελετήθηκαν και εγκαταστάθηκαν και τη μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας.
θ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 46537/2013 (Β'2036).
ι) Παράβολο τριάντα (30) ευρώ ανεξαρτήτως του αριθμού των αντλιών ή διανομέων καθώς και παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση των δικαιολογητικών της παρ. 1. Εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, εκδίδει την άδεια ίδρυσης εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος. Εφόσον δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία δεν χορηγεί την αιτούμενη άδεια ίδρυσης πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, και ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Στην περίπτωση επανυβολής έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας η άδεια ίδρυσης εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.
3. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις υποβάλλονται υπογεγραμμένα από τον αρμόδιο μηχανικό και φέρουν υπόμνημα με τα στοιχεία του έργου, του αιτούντος και του μελετητή, καθώς και υπόμνημα με τις τεχνικές λεπτομέρειες της κατασκευής. Τα σχέδια και οι τεχνικές εκθέσεις παραδίδονται και σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Η άδεια ίδρυσης με πλήρη σειρά των εγκεκριμένων σχεδίων κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια για την χορήγηση της άδειας δόμησης οικεία Υπηρεσία Δόμησης, και στην αρμόδια Υπηρεσία για την συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του ιδρυόμενου πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Επίσης η άδεια ίδρυσης χωρίς τα σχέδια που τη συνοδεύουν, κοινοποιείται και στο οικείο Αστυνομικό Τμήμα.
5. Η άδεια ίδρυσης είναι διάρκειας δύο (2) ετών και μπορεί να παραταθεί για δύο (2) έτη ακόμη, εφ' όσον υποβληθεί πριν τη λήξη της προθεσμίας σχετική αίτηση συνοδευόμενη από υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού, ότι δεν έχουν περατωθεί οι εργασίες κατασκευής της οικοδομής ή των εγκαταστάσεων ή της πλατείας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις μπορεί να δοθεί πρόσθετη παράταση για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών ακόμη, μετά τη λήξη της παράτασης για ολοκλήρωση των εργασιών. Αίτηση παράτασης της άδειας ίδρυσης που υποβάλλεται εκπρόθεσμα θεωρείται ως νέα αίτηση για την χορήγηση άδειας ίδρυσης. Σε αυτήν την περίπτωση υποβάλλεται σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα δικαιολογητικά α) γ) δ) και ι) της παρ.1 του παρόντος. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι για αποδεδειγμένους λόγους ανωτέρας βίας δεν κατέστη δυνατή η έναρξη των εργασιών ή η ολοκλήρωση της κατασκευής του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, η άδεια ίδρυσης παρατείνεται για το διάστημα, που υπήρχαν οι λόγοι ανωτέρας βίας.».

ΆΡΘΡΟ 18
Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου


Το άρθρο 26 του π.δ. 595/1984 (Α' 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Για την χορήγηση της άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, υποβάλλονται στην αρμόδια Υπηρεσία, πριν τη λήξη της άδειας ίδρυσης ή της παράτασης αυτής, τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα ή επισήμως μεταφρασμένα σε αυτήν:
α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου, στο οποίο έχει χορηγηθεί η άδεια ίδρυσης.
β) Έγκριση κυκλοφοριακής σύνδεσης ή απότμησης-υποβιβασμού στάθμης πεζοδρομίου κατά περίπτωση, από την αρμόδια για την συντήρηση της οδού ή των οδών έμπροσθεν του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, Υπηρεσία, συνοδευόμενη και από τη βεβαίωση ότι η εγκεκριμένη κυκλοφοριακή σύνδεση ή απότμηση του πεζοδρομίου για την είσοδο - έξοδο των οχημάτων από/προς την οδό προς/από το υπόψη πρατήριο ή μικτό πρατήριο, εκτελέσθηκε καλώς,
γ) Πιστοποιητικό πυρασφαλείας σε ισχύ, που χορηγείται από την οικεία πυροσβεστική υπηρεσία,
δ) Άδεια δόμησης
ε) Ογκομετρικός πίνακας από διαπιστευμένο φορέα ογκομέτρησης για κάθε δεξαμενή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ Φ2-1617/10 (Β' 1980), για τα καύσιμα που αναφέρονται σε αυτήν, που να αναγράφει και τους αριθμούς μητρώου κάθε δεξαμενής,
στ) Πιστοποιητικά των δεξαμενών καυσίμων, του αεροφυλακίου, των ανυψωτικών μηχανημάτων και των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σύμφωνα με την μελέτη και τις ισχύουσες διατάξεις.
ζ) Βεβαίωση εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης, στην περίπτωση που το πρατήριο είναι εντός του δικτύου της εταιρίας Ύδρευσης- Αποχέτευσης και στον χώρο του πρατηρίου υπάρχει πλυντήριο,
η) Αποδεικτικό πληρωμής του ανταποδοτικού τέλος σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2/Α/Φ.5/ΟΙΚ. 2490/10-2-2005 (Β' 218).
θ) Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, των υπεύθυνων κατά το νόμο μηχανικών που επέβλεψαν την εκτέλεση των μηχανολογικών, ηλεκτρολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων του πρατηρίου, στην οποία δηλώνονται τα εξής:
«i) Στην περίπτωση πρατηρίου: Τηρήθηκαν όλοι οι όροι της άδειας ίδρυσης, καθώς και ότι πληρούνται όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 595/84. Στην περίπτωση μικτού πρατηρίου: τηρήθηκαν όλοι οι όροι και οι προϋποθέσεις του π.δ. 595/84 και τα τεχνικά στοιχεία και οι προδιαγραφές του π.δ. 1224/81 ή του β.δ. 465/70, κατά περίπτωση.
ii) Έχουν ελεγχθεί όλα τα πιστοποιητικά, βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων διατηρούνται και στον φάκελο του πρατηρίου, συγκεντρωτικός πίνακας των οποίων υποβάλλεται.
iii) Η υλοποίηση των εργασιών κατασκευής του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου έγινε σύμφωνα με τα εγκεκριμένα σχέδια, την μελέτη κατανομής ζωνών αντιεκρηκτικότητας τις τεχνικές εκθέσεις και τα σχέδια της άδειας ίδρυσης και της άδειας δόμησης, καθώς και τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.
iv) Όλοι οι εμπλεκόμενοι τεχνίτες, εργοδηγοί, βοηθοί, που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή του πρατηρίου, διαθέτουν, όπου προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία σύμφωνα με τα σχετικά εθνικά ή ευρωπαϊκά πρότυπα, τις απαιτούμενες άδειες ή βεβαιώσεις αναγγελίας ασκήσεως επαγγέλματος.».
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ι) Υπεύθυνες δηλώσεις του εγκαταστάτη του ολοκληρωμένου συστήματος εισροών εκροών και του μηχανικού σύμφωνα με την ΚΥΑ 40534/4859/2013 (Β'2041), στις οποίες δηλώνεται ότι έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση του συστήματος εισροών - εκροών για την περίπτωση των δεξαμενών και αντλιών-διανομέων υγρών καυσίμων. Οι υπεύθυνες δηλώσεις του προηγούμενου εδαφίου υποβάλλονται εντός διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας. Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν εντός του ανωτέρω διαστήματος, η εκδοθείσα άδεια αφαιρείται.
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ια) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων Υπευθύνου Λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου που διαθέτει βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος
ιβ) Πιστοποιητικό συμμόρφωσης κοινοποιημένου φορέα, σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση,
ιγ) Πιστοποιητικό Υδραυλικής Δοκιμασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ3/14858/1993
(Α'477) και την ΥΑ 14165/Φ. 17.4/373/93 (Β'673).
ιδ) Πιστοποιητικά αντιεκρηκτικότητας ΑΤΕΧ των αντλιών, των διανομέων, των βυθομετρικών βεργών καθώς και του λοιπού εξοπλισμού, όπου απαιτείται από την μελέτη.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο των ανωτέρω υποβαλλόμενων δικαιολογητικών της παρ.1, με σκοπό τη διαπίστωση ότι συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις δραστηριοποίησης. Εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Εφόσον δεν συντρέχουν, η ανωτέρω Υπηρεσία απαγορεύει την λειτουργία της δραστηριότητας. Ενημερώνει εγγράφως τον αιτούντα, γνωστοποιώντας και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των τριάντα (30) εργασίμων ημερών, απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής. Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.
3. Σε περίπτωση που ένα πρατήριο ή μικτό πρατήριο, στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια ίδρυσης χωρίς να έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας, μεταβιβάζεται ή εκμισθώνεται ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο παραχωρείται η εκμετάλλευσή του σε άλλο πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, η άδεια λειτουργίας χορηγείται στο νέο πρόσωπο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησής του. Στην περίπτωση αυτή, μαζί με την αίτησή του, συνυποβάλλονται, εκτός των δικαιολογητικών της παρ. 1, τα εξής δικαιολογητικά:
α) Παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων,
β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:
αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013,
ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου.
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων,
ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι: ί) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α' 83), ii) ότι το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του
πρατηρίου η μικτού πρατηρίου, iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου, είναι σύμφωνες με τις τεχνικές περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια ίδρυσης και την άδεια δόμησης και ουδεμία αλλαγή έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
4. Όταν κατά τη διάρκεια ισχύος της αδείας ίδρυσης γίνονται αλλαγές σε σχέση με τα αρχικώς εγκεκριμένα σχέδια ή όταν μετά τη χορήγηση της αδείας λειτουργίας απαιτείται μεταβολή κάποιων εκ των στοιχείων της εγκατάστασης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου ή γίνεται επέκταση με εγκαταστάσεις προβλεπόμενες από τις διατάξεις του παρόντος, πρέπει πριν την υλοποίησή τους να υποβληθούν για έγκριση τα νέα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, σχέδια και σχετική τεχνική έκθεση περιγραφής των μεταβολών. Η έγκριση των αιτούμενων μεταβολών από την αρμόδια αρχή πρέπει να λαμβάνει χώρα εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.
Μετά την υλοποίηση των αιτούμενων μεταβολών χορηγείται άδεια ή νέα άδεια λειτουργίας, κατά περίπτωση, πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, η οποία συμπεριλαμβάνει το σύνολο των νόμιμων εγκαταστάσεων του, εφόσον υποβληθούν και ελεγχθούν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της παρ. 1. Στην υπεύθυνη δήλωση της παρ. 1 εδάφιο θ) δηλώνεται συμφωνία με τους όρους της έγκρισης μεταβολών και όχι της άδειας ίδρυσης
5. Εάν υπάρξουν στοιχεία από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, είτε γιατί εν τω μεταξύ δημιουργήθηκαν δυσμενείς κυκλοφοριακές συνθήκες (όπως διαπλάτυνση ή διαφοροποίηση της στάθμης της οδού, κατασκευή κόμβου σε μικρή απόσταση), ή για λόγους που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία λειτουργίας (όπως κατεδάφιση, απομείωση του εμβαδού του οικοπέδου) ή λόγω των αναφερομένων της παρ. 5 του άρθρου 185 του ν.4070/2012 (Α'82), δύναται η αδειοδοτούσα Αρχή να απαγορεύσει προσωρινά ή οριστικά τη συνέχιση της λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση της.
6. Η άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, μπορεί εάν διαπιστωθεί οποτεδήποτε ότι έπαυσαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες χορηγήθηκε, να αφαιρεθεί προσωρινά, μέχρι την αποκατάσταση των ελλείψεων ή οριστικά, με πλήρως αιτιολογημένη απόφαση της αρχής που τη χορήγησε.
7. Η έκδοση ή η αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112).
8. Πριν την λήξη οποιουδήποτε πιστοποιητικού, ο κάτοχος της άδειας υποχρεούται να υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία νέο σε ισχύ δικαιολογητικό, για τη συνέχιση της λειτουργίας. Σε αυτή την περίπτωση δεν εκδίδεται νέα άδεια λειτουργίας αλλά γίνεται ενημέρωση του φακέλου του πρατηρίου με το νέο δικαιολογητικό. Ο έλεγχος της αδειοδοτούσας αρχής στην περίπτωση αυτή περιορίζεται στο νέο υποβαλλόμενο δικαιολογητικό και μόνο. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι λειτουργεί πρατήριο ή μικτό πρατήριο χωρίς να είναι σε ισχύ οποιοδήποτε από τα πιστοποιητικά που έχουν κατατεθεί ως δικαιολογητικά, αφαιρείται η άδεια λειτουργίας και σφραγίζονται οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή του μικτού πρατηρίου.»
9. Η έκδοση της άδειας λειτουργίας δεν υποκαθιστά άλλες εγκρίσεις και δεν απαλλάσσει τον κάτοχο της άδειας από την υποχρέωση έκδοσης άλλων αδειών ή άλλων διοικητικών πράξεων που προβλέπονται από άλλες διατάξεις και αφορούν εξοπλισμό ή τμήματα αυτού που χρησιμοποιούνται στο πρατήριο ή μικτό πρατήριο.
10. Η ισχύς της άδειας λειτουργίας πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου είναι αόριστου χρόνου.

ΑΡΘΡΟ 19
Κατάργηση ανανέωσης άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου


Το άρθρο 27 του π.δ. 595/1984 (Α' 218) καταργείται.

ΆΡΘΡΟ 20
Διαδικασία αλλαγής δικαιούχου της άδειας λειτουργίας πρατηρίου υγραερίου ή μικτού πρατηρίου


Το άρθρο 28 του π.δ. 595/1984 (Α' 218) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Σε περίπτωση παραχώρησης της χρήσης ή της εκμετάλλευσης λειτουργούντος πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου σε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκδίδεται υποχρεωτικά νέα άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης στο όνομα του νέου δικαιούχου, με την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:
α) Αίτηση του φυσικού ή νομικού προσώπου. Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, την αίτηση μαζί με τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα υποβάλλει ο νόμιμος εκπρόσωπος του.
β) Υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986. Ειδικότερα:
αα) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα για νοθεία καυσίμων και δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013,
ii) έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή δεν έχει επέλθει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων,
ββ) Στην περίπτωση που ο αιτών είναι νομικό πρόσωπο, ο νόμιμος εκπρόσωπος του δηλώνει υπεύθυνα ότι:
i) κατά την τελευταία οκταετία ο ίδιος δεν καταδικάστηκε τελεσίδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε τελεσίδικα αστικώς συνυπεύθυνο για νοθεία καυσίμων, ο ίδιος δεν καταδικάστηκε πρωτόδικα και το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπεί δεν κηρύχθηκε πρωτόδικα αστικώς συνυπεύθυνο για λαθρεμπορία καυσίμων, με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4177/2013 (Α' 83),
ii) το νομικό πρόσωπο έχει το δικαίωμα χρήσης και εκμετάλλευσης του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου,
iii) οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου είναι σύμφωνες με τις περιγραφές και τα σχέδια που συνοδεύουν την άδεια λειτουργίας και ουδεμία αλλαγή έχει γίνει στις εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου και στην χωρητικότητα των δεξαμενών καυσίμων.
γ) Παράβολα. Για την μεταβίβαση της άδειας λειτουργίας κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ. Επιπρόσθετα κατατίθεται παράβολο τριάντα (30) ευρώ, για κάθε αντλία ή διανομέα, πέραν της πρώτης, ανεξαρτήτως των επιστομίων,
δ) Αριθμοί μητρώου των δεξαμενών σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 5 της ΚΥΑ Φ2-1617/10 (Β'1980), καθώς και την αντιστοίχιση αυτών με τους υφιστάμενους αριθμούς μητρώου των δεξαμενών του κατόχου της άδειας λειτουργίας,
ε) Αποδεικτικό πληρωμής ανταποδοτικού τέλους για την έκδοση της άδειας λειτουργίας σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ2/Α/Φ.5/οικ. 2490/10-2-2005 (Β' 218).
στ) Υπεύθυνη δήλωση του εγκαταστάτη του συστήματος εισροών-εκροών και υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 40534/4859/2013 (Β'2041).
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ζ) Έντυπο υπαγωγής στις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΚΥΑ 46537/2013 (Β'2036).
η) Υπεύθυνη δήλωση ανάληψης καθηκόντων του υπευθύνου λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου από φυσικό πρόσωπο που διαθέτει σχετική βεβαίωση έναρξης ασκήσεως επαγγέλματος.
Η αδειοδοτούσα αρχή επισυνάπτει κατ' ελάχιστο στην αίτηση μεταβίβασης, χωρίς την κατάθεση δικαιολογητικών από τον αιτούντα, αντίγραφα των εξής δικαιολογητικών από τον φάκελο του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου:
i) Υφιστάμενη Άδεια λειτουργίας.
ii) Πιστοποιητικό πυρασφάλειας.
iii) Ογκομετρικό πίνακα των δεξαμενών.
2. Η αδειοδοτούσα αρχή εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών υποχρεούται στην προβλεπόμενη εξέταση και έλεγχο όλων των ανωτέρω δικαιολογητικών, υποβαλλόμενων από τον αιτούντα και μη.
Τα δικαιολογητικά που αναζητήθηκαν αυτεπάγγελτα από την αδειοδοτούσα αρχή πρέπει να είναι σε ισχύ. Επιπρόσθετα δεν πρέπει να εκκρεμεί αφαίρεση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου σε εφαρμογή οποιασδήποτε μορφής βεβαίωσης παράβασης που έχει βεβαιωθεί από την αδειοδοτούσα αρχή ή που έχει κοινοποιηθεί σε αυτήν από άλλη ελεγκτική αρχή.
Στην περίπτωση που δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, η ανωτέρω αρχή απαγορεύει την μεταβίβαση του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, εντός του ανωτέρω διαστήματος, ενημερώνοντας εγγράφως τον αιτούντα για τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά. Η ανωτέρω έγγραφη ενημέρωση κοινοποιείται και στην αρμόδια υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
Στην περίπτωση που μετά τον έλεγχο του φακέλου των δικαιολογητικών, η αδειοδοτούσα αρχή διαπιστώσει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, χορηγεί άδεια λειτουργίας αορίστου χρόνου. Στην περίπτωση που μετά το πέρας των δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών απαιτηθεί επανυποβολή κάποιων εκ των δικαιολογητικών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος πέντε (5) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.
Η έκδοση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου κοινοποιείται στον αιτούντα, στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στο τοπικό Αστυνομικό Τμήμα, στην οικεία Πυροσβεστική Υπηρεσία, στην τοπική Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία, καθώς και στην αρμόδια Υπηρεσία που τηρεί το μητρώο του συστήματος εισροών-εκροών της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Οι ανωτέρω διοικητικές πράξεις δημοσιοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3861/2010 (Α' 112).
Μετά την έκδοση της άδειας λειτουργίας και εντός διαστήματος δύο (2) μηνών, ο νέος εκμεταλλευτής οφείλει να προσκομίσει στην αδειοδοτούσα αρχή το νέο πιστοποιητικό πυρασφάλειας υπό την επωνυμία του. Αν δεν το προσκομίσει η αρχή αφαιρεί την άδεια λειτουργίας.
Σε περίπτωση που έχουν τροποποιηθεί οι εγκαταστάσεις του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου, ταυτόχρονα με την αίτηση για την μεταβίβαση της αδείας λειτουργίας υποβάλλονται και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην παρ. 4 του άρθρου 26 του παρόντος.».

Άρθρο 21
Ψηφιακό μητρώο πρατηρίων


1. Στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δημιουργείται ψηφιακό μητρώο των λειτουργούντων «Πρατήριων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» της παρ. 7 του άρθρου 114 του ν. 4070/2012, των λειτουργούντων πρατηρίων υγρών και αερίων καυσίμων της KYA 72983/6562/2014 (Β' 88), των στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες καυσίμων του π.δ. 455/1976, καθώς και των παντός είδους πρατηρίων παροχής καυσίμων δημοσίας και ιδιωτικής χρήσης.

2. Στο μητρώο καταγράφονται ψηφιακά τα στοιχεία των εκμεταλλευτών, οι θέσεις λειτουργίας, τα στοιχεία των κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (δεξαμενές, αντλίες, διανομείς, κτίριο πρατηρίου, τυχόν ύπαρξη πλυντηρίου - λιπαντηρίου κ.λπ.), τα προβλεπόμενα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις πιστοποιητικά (Πιστοποιητικό Πυροπροστασίας, Πιστοποιητικό Ογκομέτρησης δεξαμενών κ.λπ.), τα στοιχεία των φυσικών ή νομικών προσώπων που εμπλέκονται στην ασφαλή και ορθή λειτουργία και συντήρηση (υπεύθυνος λειτουργίας, τεχνικός ασφαλείας, αρμόδιος μηχανικός μελέτης και επίβλεψης, κ.α.).

3. Το μητρώο διασυνδέεται με μητρώα που τηρούνται από λοιπές εμπλεκόμενες Υπηρεσίες.

4. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την δημιουργία, ανάπτυξη, λειτουργία και συντήρηση του ανωτέρω ψηφιακού μητρώου, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

5. Μέχρι τη λειτουργία του μητρώου, θα τηρείται ψηφιακό μητρώο πρατηρίων ανά αδειοδοτούσα Υπηρεσία, η οποία υποχρεούται να ενημερώνει αρχικά εντός διμήνου και στη συνέχεια ανά μήνα το Τμήμα Εγκαταστάσεων Εξυπηρέτησης Οχημάτων της Διεύθυνσης Ελέγχου Οχημάτων και Εγκαταστάσεων της Γενικής Διεύθυνσης Οδικής Ασφάλειας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, προκειμένου αυτό να τηρεί το συνολικό ψηφιακό μητρώο.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΡΑΤΗΡΙΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 22
Τροποποιήσεις διατάξεων εξαέρωσης δεξαμενών υγρών καυσίμων


Το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 των β.δ. 465/1970 (Α' 150) και το τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του π.δ. 1224/1981 (Α' 303) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι σωληνώσεις εξαέρωσης για τις δεξαμενές πετρελαίου ή και για τις δεξαμενές βενζίνης πρατηρίων, κατασκευάζονται από σωληνώσεις μεταλλικές γαλβανισμένες ενισχυμένου τύπου ή μόνο για το υπόγειο τμήμα πλαστικές από υλικό που δεν αλλοιώνεται στα πετρελαιοειδή, διαμέτρου ίσης ή μεγαλύτερης της μιάμισης ίντσας (1 14") και μέσω κατακόρυφου σωλήνα, καταλήγουν σε δύο ειδικά εξαρτήματα (καπελάκια), με ή χωρίς βαλβίδα ανάλογα του τρόπου κατασκευής, ώστε να διασφαλίζεται αδυναμία ανάμιξης των προϊόντων. Οι κατακόρυφοι σωλήνες στηρίζονται αδιακρίτως σε εξωτερικό τοίχο κτιρίου ή σε υποστύλωμα στεγάστρου ή σε άλλη ειδική σταθερή κατασκευή, μεταλλική, από σκυρόδεμα ή άλλο υλικό, η οποία αποτρέπει τη δημιουργία παραμόρφωσης. Η απαγωγή των ατμών από τα στόμια εξαέρωσης πρέπει να ελέγχεται οπτικά καθημερινά ότι είναι ελεύθερη. Τα ειδικά εξαρτήματα (βαλβίδες εξαερισμού πίεσης-υποπίεσης, pressure relief valve) των δεξαμενών των υγρών καυσίμων που συμμετέχουν στο σύστημα ανάκτησης ατμών είναι κατά ελάχιστο δύο (2) ανά πρατήριο υγρών καυσίμων, έχουν τις ίδιες διαστάσεις με τον σωλήνα εξαερισμού και ανοίγουν πλήρως σε υποπίεση 2 mbar και υπερπίεση 35mbar. Διαθέτουν υποχρεωτικά φλογοπαγίδα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 16852 ή άλλο ισοδύναμο ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο. Ελέγχονται σε ετήσια βάση για την ορθότητα της λειτουργίας τους και συμπληρώνεται ειδικό έντυπο ελέγχου που φυλάσσεται στο χώρο του πρατηρίου.».

Άρθρο 23
Μικτός διανομέας παροχής υγρών καυσίμων και υγραερίου


1. Στο άρθρο 13 του π.δ. 595/1984 (Α' 218), προστίθεται νέα παράγραφος 7 ως
εξής
«7. Σε μικτά πρατήρια επιτρέπεται η εγκατάσταση μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων ως ενιαία μονάδα διάθεσης, τόσο των υγρών καυσίμων όσο και υγραερίου σε οχήματα, από το ίδιο σημείο εξυπηρέτησης. Ο μικτός διανομέας υγραερίου και υγρών καυσίμων, εντός του ενιαίου εξωτερικού μεταλλικού περιβλήματος του, πρέπει να διαθέτει εξοπλισμό διανομής υγραερίου και εξοπλισμό διανομής υγρών καυσίμων, σύμφωνα με τις ισχύουσες κατά περίπτωση διατάξεις. Οι έλεγχοι, οι απαιτήσεις και οι προϋποθέσεις που ισχύουν για τον επιμέρους εξοπλισμό, εξακολουθούν να ισχύουν και για τον ενιαίο διανομέα. Επιπρόσθετα, πρέπει να πληροί τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών Οδηγιών αντιεκρηκτικής προστασίας και εξοπλισμού υπό πίεση και να διαθέτει Πιστοποιητικό ελέγχου συμμόρφωσης σύμφωνα με τα ΕΛΟΤ ΕΝ 13617-1 και ΕΝ 14678-1:2013.
Το ενιαίο εξωτερικό μεταλλικό περίβλημα του μικτού διανομέα υγραερίου και υγρών καυσίμων δεν συνιστά χαρακτηριστικό στοιχείο, σύμφωνα με το εδάφιο (γγ') της παρ. (ζ) του άρθρου 1, για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας των άρθρων 4 και 5.»

2. Το εδάφιο (β) της παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 595/1984 (Α' 218) καταργείται.

ΆΡΘΡΟ 24
Υπεύθυνος λειτουργίας πρατηρίου παροχής καυσίμου και ενέργειας


1. Σε κάθε πρατήριο παροχής καυσίμων και ενέργειας ορίζεται ως Υπεύθυνος λειτουργίας ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από αυτόν.
Οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του Υπευθύνου λειτουργίας είναι οι εξής:
(α) Τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών και ενεργειών κατά τον εφοδιασμό του πρατηρίου και των οχημάτων με, κατά περίπτωση, υγρά ή/ και αέρια καύσιμα ή οποιοδήποτε κατά περίπτωση συνδυασμό αυτών, αναφορικά με την ασφαλή λειτουργία του πρατηρίου και την προστασία του περιβάλλοντος.
(β) Τήρηση των διαδικασιών εκτάκτου ανάγκης και πρόληψης επικινδύνων καταστάσεων.
(γ) Καταγραφή και τήρηση των διαδικασιών συντήρησης και ορθής λειτουργίας των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού του πρατηρίου με σκοπό την ασφαλή λειτουργία τους και την προστασία του περιβάλλοντος.
(δ) Ενημέρωση και εκπαίδευση των υπαλλήλων του πρατηρίου για την εξασφάλιση της ακώλυτης άσκησης των υπό στοιχεία (α) και (β) αρμοδιοτήτων. Οι προϋποθέσεις για τον ορισμό του υπευθύνου λειτουργίας, η εμπειρία του, το επίπεδο γνώσεων του, η επαγγελματική του εκπαίδευση, ο χρόνος εκπαίδευσης, το περιεχόμενο, η διδακτέα ύλη, η κατάλληλα πιστοποιημένη εκπαιδευτική δομή, η διαδικασία, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα καθορίζονται κατά περίπτωση για πρατήριο υγρών ή/ και αέριων καυσίμων ή μικτό με Απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, η οποία δημοσιεύεται εντός έξι (6) μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος.
Για το χρονικό διάστημα από την έναρξη ισχύος του παρόντος και μέχρι την έκδοση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης της προηγούμενης παραγράφου, στην περίπτωση πρατηρίου υγρών ή αέριων καυσίμων ή μικτού πρατηρίου, υπεύθυνος λειτουργίας ορίζεται ο εκμεταλλευτής του πρατηρίου ή μικτού πρατηρίου εφόσον έχει εμπειρία ενός (1) έτους στην λειτουργία αντιστοίχου πρατηρίου. Σε κάθε άλλη περίπτωση ισχύουν τα εξής:
(α) Στην περίπτωση πρατηρίου υγρών καυσίμων για το οποίο ο εκμεταλλευτής δεν διαθέτει εμπειρία ενός (1) έτους καθήκοντα υπεύθυνου λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων ασκεί το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται από τον εκμεταλλευτή, εφόσον είναι Πτυχιούχος A.E.I. Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Τμήματος Μηχανολογίας ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής ή διαθέτει εμπειρία ενός (1) έτους στην λειτουργία πρατηρίου υγρών καυσίμων,
(β) Στην περίπτωση πρατηρίου αερίων καυσίμων ή μικτού πρατηρίου για το οποίο ο εκμεταλλευτής δεν διαθέτει εμπειρία ενός (1) έτους, το οριζόμενο από τον εκμεταλλευτή φυσικό πρόσωπο εκτός της ετήσιας εμπειρίας πρέπει να έχει παρακολουθήσει σεμινάριο από οποιονδήποτε φορέα για την ασφαλή λειτουργία πρατηρίου αερίων καυσίμων. Δεν απαιτείται παρακολούθηση σεμιναρίου ούτε ετήσια εμπειρία όταν το φυσικό πρόσωπο είναι τεχνίτης αερίων καυσίμων ή Πτυχιούχος A.E.I. Μηχανολόγος Μηχανικός ή Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ή Χημικός Μηχανικός ή Χημικός ή Πτυχιούχος Τ.Ε.Ι. Τμήματος Μηχανολογίας ή Τμήματος Ηλεκτρολογίας ή Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής.

3. Καταργείται η παρ. 4 του άρθρου 15 του π.δ. 1224/1981 (Α' 303), όπως ισχύει, η παρ. 4 του άρθρου 15 του Β.Δ. 465/1970 (Α' 150), όπως ισχύει, η παρ. 11 του άρθρου 22 του π.δ. 595/1984 (Α' 218), όπως ισχύει, το άρθρο 6 της Υ.Α. 13935/930/2014 (Β' 674), καθώς και κάθε άλλη διάταξη που έρχεται σε αντίθεση με τις προηγούμενες παραγράφους.

Άρθρο 25
Διατήρηση λειτουργίας υφιστάμενων και αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων και σταθμών αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους


Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του ν. 3897/2010 (Α' 208), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα υφιστάμενα πρατήρια υγρών καυσίμων ή οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένοι με αντλίες υγρών καυσίμων που λειτουργούν στα ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 παρ. 1 του ν. 2801/2000 (Α' 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, δύνανται να συνεχίσουν τη λειτουργία τους επ' αόριστον μετά την 10η Δεκεμβρίου 2017, εφόσον, μετά από σχετική αίτηση στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, υλοποιήσουν μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2017, την εφαρμογή και εγκατάσταση ειδικών μέτρων και συσκευών, για την ενίσχυση της ασφαλούς λειτουργίας τους και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων που απορρέουν από τη λειτουργία τους, σύμφωνα με τις κατωτέρω υποδείξεις (α) έως και (στ):
α) Εγκατάσταση και ορθή λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών stage II, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ. 21523/763/2012 Κ.Υ.Α. (Β' 1439), όπως ισχύει,
β) Εγκατάσταση μόνιμου συστήματος ανίχνευσης υδρογονανθράκων σε θέσεις που καθορίζονται σε σχετική, υποχρεωτικώς υποβαλλόμενη, μελέτη από τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό ο οποίος φέρει και την ευθύνη της σύνταξης αυτής, το οποίο πρέπει να εγκατασταθεί τουλάχιστον στις εξής περιοχές του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων:
i) στον ισόγειο χώρο του,
ii) εντός των φρεατίων των αντλιών - διανομέων υγρών καυσίμων,
iii) στον χώρο των φρεατίων δεξαμενών καυσίμων,
iv) στον χώρο στάθμευσης του βυτιοφόρου κατά τον ανεφοδιασμό του πρατηρίου ή του σταθμού και,
v) σε δύο τουλάχιστον σημεία των υπογείων χώρων του πρατηρίου ή του σταθμού, εφόσον το πρατήριο ή ο σταθμός διαθέτει υπόγειους χώρους.
Σε περίπτωση ανίχνευσης υδρογονανθράκων στις παραπάνω περιπτώσεις, πραγματοποιούνται με αυτόματη διαδικασία τα εξής:
i) Διακόπτεται η τροφοδοσία ηλεκτρικής ισχύος στον χώρο των αντλιών και των διανομέων υγρών καυσίμων (emergency shut down).
ii) Ενεργοποιείται το σύστημα συναγερμού.
iii) Ενεργοποιείται η σειρήνα και ο φάρος.
Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήματος είναι αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60079-29-1 και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή λειτουργία τους με ευθύνη του εκμεταλλευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύπου, τηρώντας παράλληλα και αρχείο για την διαδικασία και για τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθμό, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε κάθε τυχόν έλεγχο. Επιπροσθέτως ανά τριετία, πρέπει να υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο, με την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου και η ορθή λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης.
γ) Σύνταξη Μελέτης και σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ από αρμόδιο μηχανικό για όλη την έκταση του πρατηρίου ή του σταθμού με αντλίες υγρών καυσίμων. Στην μελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ' ελάχιστον, τα Ευρωπαϊκά πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την αντιεκρηκτική προστασία, οι προτεινόμενοι τρόποι ηλεκτρολογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις των καλωδίων και των σωληνώσεων. Οι αντιεκρηκτικές περιοχές περιορίζονται εντός του οικοπέδου ή γηπέδου του πρατηρίου ή του σταθμού . Ειδικότερα, εντός των περιοχών που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρηκτικότητας, δεν πρέπει να υφίσταται επιπλέον καύσιμη ύλη εκτός του καυσίμου το οποίο προορίζεται για την λιανική διάθεση και διακίνησή του από το πρατήριο ή τον σταθμό αυτοκινήτων.
Στο σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ πρέπει να αποτυπώνεται η προτεινόμενη θέση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας του, πλήρης λίστα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου ή του σταθμού, καθώς και οι ζώνες αντιεκρηκτικής προστασίας. Πρέπει επίσης να τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της προστασίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανάλογα με την θέση του στο ανωτέρω σχεδιάγραμμα των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας,
δ) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης:
i) Για τις μεταλλικές δεξαμενές σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 12285 ή άλλο αντίστοιχο.
ii) Για τις πλαστικές δεξαμενές σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ BS 13121-3 ή BS 4994, ή άλλα αντίστοιχα.
iii) Γ ια τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις:
α) Κανονισμός Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων ΕΛΟΤ HD 384, όπως ισχύει και,
β) συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την υπ' αριθμ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152/18-5-2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β' 1426) και το π.δ. 42/2003 (Α' 44) αντίστοιχα και την τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από το Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14, ή άλλα αντίστοιχα.
iv) Για τις σωληνογραμμές υγρών καυσίμων απαιτείται έλεγχος υδραυλικής δοκιμής σύμφωνα με τα ισχύοντα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα κανονισμούς και πρακτικές και η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού υδραυλικής δοκιμασίας,
v) Σε περίπτωση που στο πρατήριο ή στον σταθμό αυτοκινήτων υφίσταται εξοπλισμός, επιπλέον του ελαχίστου απαραίτητου που αναφέρεται στην παρούσα (π.χ. αεροφυλάκια, ανυψωτικά κ.τ.λ.), υποβάλλονται και τα απαιτούμενα Πιστοποιητικά συμμόρφωσης για τον εν λόγο εξοπλισμό, σύμφωνα με τα Εθνικά ή Ευρωπαϊκά πρότυπα και Κανονισμούς.
ε) Έκδοση νέου Πιστοποιητικού πυροπροστασίας, το οποίο ανανεώνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
στ) Εγκατάσταση διάταξης αυτόματου ελέγχου ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών stage I.
Η διάταξη αυτή αποτελεί ένα μόνιμα εγκατεστημένο σύστημα μανδάλωσης (interlock) και περιλαμβάνει τηλεχειριζόμενες βάνες αποκοπής καυσίμου , οι οποίες επιτρέπουν την τροφοδοσία υγρού καυσίμου στις δεξαμενές, μόνο εφόσον ελέγχονται με δύο ανεξάρτητους τρόπους για όλο το διάστημα της παραλαβής καυσίμου τα εξής:
α) η ορθή σύνδεση του ελαστικού βραχίονα επιστροφής των ατμών βενζινών του βυτιοφόρου με τον σωλήνα συλλογής και επιστροφής των ατμών βενζίνης του πρατηρίου, καθώς και
β) η ορθή σύνδεση της διάταξης γείωσης του βυτιοφόρου με το σύστημα γείωσης του πρατηρίου.
Ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί στην ανωτέρω διάταξη μανδάλωσης, καθώς και η συνδεσμολογία του, είναι κατάλληλου αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και τα Ευρωπαϊκά πρότυπα. Τα απαιτούμενα πιστοποιητικά ATEX, καθώς και το σχεδιάγραμμα σωληνώσεων και οργάνων της εγκατεστημένης διάταξης, κατατίθενται μαζί με τα υπόλοιπα πιστοποιητικά επισυναπτόμενα στην αίτηση του ενδιαφερομένου.
Επιπροσθέτως, για τις υδραυλικές, μηχανολογικές και τις ηλεκτρολογικές εργασίες απαιτείται οι τεχνίτες που θα εκτελέσουν τις εργασίες να διαθέτουν τις απαιτούμενες άδειες άσκησης επαγγέλματος ή βεβαιώσεις έναρξης επαγγέλματος, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή όπου δεν υφίσταται Εθνική νομοθεσία για τα απαιτούμενα επαγγέλματα, σχετική Πιστοποίηση σύμφωνα με Ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονιστικές διατάξεις.
Πριν την έναρξη των εργασιών ακολουθείται η διαδικασία της παρ. 4 του άρθρου 18 των υπ' αριθμ. 1224/1981 Π.Δ. (Α' 303) ή 465/1970 Β.Δ. (Α' 150) κατά περίπτωση, όπως ισχύει.
Όταν ολοκληρωθούν οι ανωτέρω εργασίες και εκδοθούν τα ανωτέρω πιστοποιητικά, το ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο υποβάλλει μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2017 στην αρμόδια περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών τα εξής:
α) Αίτηση του φυσικού προσώπου, ή στην περίπτωση νομικού προσώπου του νόμιμου εκπρόσωπου αυτού, συνοδευόμενη από τα αντίστοιχα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. Αίτηση υποβαλλόμενη μετά το πέρας της ανωτέρω ημερομηνίας θεωρείται εκπρόθεσμη και δεν εξετάζεται.
β) Υπεύθυνες Δηλώσεις του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, των αρμόδιων μηχανικών του πρατηρίου ή του σταθμού, στις οποίες δηλώνονται κατά περίπτωση τα εξής:
i) Η μελέτη και το σχεδιάγραμμα ATEX, εφαρμόστηκαν πλήρως. Επισυνάπτεται το «κατασκευαστικό» (as built) σχεδιάγραμμα αντιεκρηκτικής προστασίας.
ii) Υφίσταται πρόγραμμα προληπτικής συντήρησης για το σύνολο του εξοπλισμού του πρατηρίου ή του σταθμού, το οποίο ελέγχθηκε ως προς την ορθή εφαρμογή του.
iii) Υφίσταται εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου, που έχει συνταχθεί από τον Τεχνικό Ασφάλειας με στοιχεία «.....................» και ακολουθήθηκε κατά την φάση εκτέλεσης των εργασιών προσαρμογής του πρατηρίου ή του σταθμού.
iv) Το δίκτυο σωληνώσεων ανάκτησης των ατμών υδρογονανθράκων προς το βυτιοφόρο, καθώς και η διάταξη ορθής λειτουργίας συστήματος ανάκτησης ατμών stage I, ελέγχθηκαν ως προς την λειτουργικότητα - αποτελεσματικότητά τους, τυχόν διαρροές, καθώς και την ικανότητα του να μεταφέρει τους ατμούς στο βυτιοφόρο. Η πίεση που μετρήθηκε στο σωλήνα των ατμών λίγο πριν το βυτιοφόρο είναι η εξής:
ν) Το ασφαλιστικό του δικτύου εξαερώσεως των δεξαμενών ελέγχθηκε ότι ανοίγει σε υποπίεση 2 έως 6 mbar και υπερπίεση 35mbar.
vi) Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και εγκαταστάθηκε και λειτουργεί ορθά όλος ο εξοπλισμός που προβλέπεται για την φάση ανάκτησης ατμών stage II.
vii) Έχουν συγκεντρωθεί τα Πιστοποιητικά, οι βεβαιώσεις και τα λοιπά έγγραφα που απαιτούνται από την ισχύουσα νομοθεσία, από τα οποία τεκμαίρεται η συμμόρφωση του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου προς τις απαιτήσεις των σχετικών εθνικών και ευρωπαϊκών κανονισμών και προτύπων, αντίγραφα των οποίων περιλαμβάνονται και στον τεχνικό φάκελο ποιότητας που υφίσταται στο πρατήριο ή στον σταθμό και υποβάλλονται με την παρούσα Υπεύθυνη Δήλωση.
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
γ) Το «κατασκευαστικό» (as built), σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ.
δ) Πιστοποιητικό πυροπροστασίας σε ισχύ.
ε) Πιστοποιητικά συμμόρφωσης σε ισχύ του εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων του πρατηρίου ή του σταθμού, από διαπιστευμένο φορέα ελέγχου σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εθνικών και ευρωπαϊκών προτύπων και κανονισμών,
στ) Πιστοποιητικό υδραυλικής δοκιμασίας όλων των σωληνώσεων καυσίμων,
ζ) Πιστοποιητικά ΑΤΕΧ όλου του εξοπλισμού (αντλία, διανομέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λ.π.).
Η αδειοδοτούσα Αρχή υποχρεούται στην εξέταση των δικαιολογητικών εντός τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την υποβολή της αίτησης. Σε περίπτωση πλήρωσης των νομίμων προϋποθέσεων, εκδίδει εντός του ανωτέρω χρονικού διαστήματος νέα άδεια λειτουργίας, αορίστου χρονικής ισχύος για το πρατήριο και, στην περίπτωση σταθμού αυτοκινήτων με αντλίες υγρών καυσίμων, για τις εγκαταστάσεις λιανικής διάθεσης υγρών καυσίμων. Αν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις, η ανωτέρω Υπηρεσία αφαιρεί την υφιστάμενη άδεια λειτουργίας του πρατηρίου ή του σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης με αντλίες υγρών καυσίμων και χορηγεί άδεια λειτουργίας, δεκαετούς ισχύος, σταθμού αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης άνευ αντλιών υγρών καυσίμων και ακολουθείται η διαδικασία της σφράγισης των εγκαταστάσεων του, ενημερώνοντας εγγράφως τον ενδιαφερόμενο, γνωστοποιώντας του και τους σχετικούς λόγους, αναλυτικά για κάθε έλλειψη ή απόρριψη του καθενός από τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
Σε περίπτωση επανυποβολής, έπειτα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Υπηρεσίας εντός του διαστήματος των τριάντα (30) ημερών, η άδεια λειτουργίας εκδίδεται εντός διαστήματος δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από την ημερομηνία επανυποβολής.
Η μη έγκαιρη διεκπεραίωση εντός των παραπάνω προθεσμιών συνιστά αυτοτελές πειθαρχικό παράπτωμα κατά των υπαιτίων προϊσταμένων και υπαλλήλων, το οποίο επιφέρει πειθαρχική ποινή προστίμου ποσού αντίστοιχου αποδοχών τριών (3) μηνών.
Αν δεν υποβληθεί αίτηση του ενδιαφερομένου μέχρι και την 10η Δεκεμβρίου 2017, το υφιστάμενο πρατήριο υγρών καυσίμων, ή ο σταθμός με αντλίες υγρών καυσίμων, του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει, παύει να λειτουργεί. Επιτρέπεται η αδειοδότηση νέων πρατηρίων υγρών καυσίμων ή νέων σταθμών αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης εξοπλισμένων με αντλίες υγρών καυσίμων, σε ισόγεια κτιρίων με ορόφους, στους οποίους στεγάζονται όσες χρήσεις αναφέρονται στο άρθρο 4 του ν. 2801/2000 (Α' 46), στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αυτά που λειτουργούν σε ισόγεια κτιρίων όπου άνωθεν αυτών στεγάζονται οι χρήσεις γραφείων και ξενοδοχείων, εφόσον για την αδειοδότηση των παραπάνω εγκαταστάσεων υποβληθούν στην αρμόδια Υπηρεσία, τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις κείμενες διατάξεις, με τη προσθήκη των ανωτέρω ειδικών πρόσθετων μέτρων της παρούσας, καθώς και των μέτρων του άρθρου 4 του ν. 2801/2000, όπως ισχύει.

Άρθρο 26
Σφράγιση εγκαταστάσεων πρατηρίων «Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας, πλην πρατηρίων υγρών καυσίμων


1. Η παρ. 4 του άρθρου 21 του π.δ. 595/84 (Α' 218), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από την Πυροσβεστική Αρχή, ότι ορισμένα από τα προληπτικά ή κατασταλτικά μέσα και μέτρα πυροπροστασίας δεν τηρούνται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του παρόντος, υποβάλλει σχετική αναφορά στην εκδίδουσα την άδεια λειτουργίας του πρατηρίου αρχή και προτείνει αιτιολογημένα την προσωρινή ή οριστική διακοπή της λειτουργίας του πρατηρίου. Η αρμόδια για την έκδοση της άδειας λειτουργίας αρχή προβαίνει στην προσωρινή ή οριστική ανάκληση της άδειας λειτουργίας του πρατηρίου και σφράγιση των εγκαταστάσεών του.
Με την Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος, καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την σφράγιση των εγκαταστάσεων των αμιγώς ή μικτών, πρατηρίων υγραερίου (LPG).».

2. Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζεται η διαδικασία, οι λοιπές προϋποθέσεις καθώς και κάθε άλλη τεχνική λεπτομέρεια για την σφράγιση των εγκαταστάσεων των πρατηρίων πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG) και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων, υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγραερίου (LPG) και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG), ή υγρών καυσίμων και πεπιεσμένου φυσικού αερίου (CNG).

ΆΡΘΡΟ 27
Μείωση εσωτερικών αποστάσεων ασφαλείας πρατηρίων αμιγώς υγραερίου ή/και μικτών πρατηρίων υγρών καυσίμων και υγραερίου


Στο άρθρο 9 του π.δ. 595/1984 (Α' 218), όπως ισχύει, προστίθεται νέα παράγραφος 8 ως εξής:
«8. Η εσωτερική απόσταση ασφαλείας των άρθρων 4 και 5 του παρόντος, του εξωτερικού μεταλλικού κελύφους της δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας έως και 18 μ3, όπως και του επί της δεξαμενής ή επί της περίφραξης αυτής στομίου πλήρωσης, καθώς και της περί της δεξαμενής, αντλίας υγραερίου, από περίβλημα συσκευών διανομής υγραερίου, από τα όρια των ιδιοκτησιών, από κτίρια (και ειδικότερα από το περίγραμμα του κτιριακού όγκου - εξωτερικής τοιχοποιίας), από σταθερές πηγές έναυσης, από αντλίες & διανομείς υγρών καυσίμων, από φρεάτια δεξαμενών υγρών καυσίμων ή, εναλλακτικώς, από το φρεάτιο της απομακρυσμένης πλήρωσης των δεξαμενών υγρών καυσίμων, από εσχάρες απορροής απόνερων πλύσης σε χώρο πλυντηρίου, από εσχάρες απορροής ομβρίων υδάτων επί του καταστρώματος του πρατηρίου, καθώς επίσης και από κλίμακες προς υπόγειους χώρους, δύναται να μειωθεί έως και τα δύο μέτρα (2,00 μ.), εφόσον ληφθούν προηγουμένως τα παρακάτω μέτρα:
α) Περίφραξη της δεξαμενής υγραερίου σε απόσταση τουλάχιστον 1,00 μ, από το μεταλλικό κέλυφος της δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας έως και 9 μ3 και τουλάχιστον 1,50 μ. από το κέλυφος της δεξαμενής υγραερίου χωρητικότητας έως και 18 μ3. Όλη η πλευρά της περίφραξης που βρίσκεται προς το, κατά περίπτωση, χαρακτηριστικό στοιχείο της εγκατάστασης (αντλίες και διανομείς καυσίμων, φρεάτια δεξαμενών υγρών καυσίμων ή, εναλλακτικώς, του φρεατίου της απομακρυσμένης πλήρωσης των δεξαμενών, εσχάρες απορροής απόνερων πλύσης σε χώρο πλυντηρίου, εσχάρες απορροής ομβρίων υδάτων επί του καταστρώματος του πρατηρίου, κλίμακες προς υπόγειους χώρους) αποτελείται από τοίχο προστασίας και ανάσχεσης από οπλισμένο σκυρόδεμα, σύμφωνα με την, υποχρεωτικώς υποβαλλόμενη σχετική μελέτη από τον κατά τον νόμο αρμόδιο μηχανικό, ο οποίος φέρει και την ευθύνη αυτής, πάχους κατά ελάχιστο 0,20 μ., ώστε να καλύπτεται η απαίτηση της ανάσχεσης και του δείκτη πυραντίστασης εκατόν είκοσι (120) λεπτών (Δ.Π. 120'). Ο τοίχος προστασίας και ανάσχεσης έχει μήκος όσο και η ελάχιστη αντίστοιχη πλευρά (ή κυκλικό τμήμα) της περίφραξης και ύψος 1,50 μ. (εκ του οποίου το 1,00 μ. είναι πάνω από το έδαφος και το 0,50 μ. κάτω από το έδαφος, ως θεμελίωση). Άνωθεν του τοίχου προστασίας και ανάσχεσης τοποθετείται βιομηχανικού τύπου συρματόπλεγμα ή άλλο αντίστοιχο πλέγμα (διάτρητη λαμαρίνα κ.ά.) βιομηχανικού τύπου, ύψους τουλάχιστον 1,00 μ. Επιτρέπεται η εφαρμογή της μειωμένης απόστασης των 2,00 μ. για κάθε μία από τις πλευρές της περίφραξης. Στην περίπτωση που η μία ή και οι δύο πόρτες εισόδου βρίσκονται στην πλευρά της περίφραξης όπου έχει κατασκευαστεί ο τοίχος προστασίας και ανάσχεσης, η περίφραξη τοποθετείται πάνω από τον τοίχο από οπλισμένο σκυρόδεμα, δηλαδή σε ύψος 1,00 μ. Η πρόσβαση σε αυτή επιτυγχάνεται μέσω κλιμάκων με μεταλλικά πατήματα, στερεωμένα στο από οπλισμένο σκυρόδεμα τοιχίο, σύμφωνα με την, παραπάνω αναφερθείσα, μελέτη του μηχανικού. Στις απαγορευτικές αποστάσεις από τα χαρακτηριστικά στοιχεία του πρατηρίου, δεν λαμβάνονται υπόψη τα πάσης φύσεως ηλεκτρολογικά φρεάτια, εφόσον αυτά είναι πληρωμένα με λεπτόκοκκο άμμο θαλάσσης, ούτε τα φρεάτια αποχέτευσης ακαθάρτων ή απορροής όμβριων, εφόσον αυτά φέρουν στεγανοποίηση με κατάλληλο ελαστικό παρέμβυσμα, μεταξύ βάσης και καλύμματος του φρεατίου.
β) Τοποθέτηση ανιχνευτών αερίων υδρογονανθράκων, αντιεκρηκτικού τύπου, στη βάση του διαχωριστικού τοίχου προστασίας και ανάσχεσης και σε ύψος έως 0,20 μ., που συνδέονται υποχρεωτικά με τον πίνακα πυρανίχνευσης του υγραερίου, σύμφωνα με την προαναφερθείσα, μελέτη και τα σχετικά σχέδια του μηχανικού, ο οποίος φέρει και την ευθύνη της σύνταξης αυτών, έτσι ώστε, σε περίπτωση ανίχνευσης διαρροής, να λαμβάνουν χώρα τα εξής:
1) Αποκόπτεται η παροχή υγραερίου στον σωλήνα παροχής - αναρρόφησης της υγρής φάσης από τη δεξαμενή προς την αντλία και στον σωλήνα υγρής φάσης από την αντλία προς τον διανομέα, διακόπτοντας την παροχή υγραερίου από την δεξαμενή προς τους διανομείς υγραερίου.
2) Ενεργοποιείται αυτόματα το σύστημα κατάσβεσης της δεξαμενής υγραερίου.
3) Μεταδίδεται το σήμα ανίχνευσης πυρκαγιάς σε τηλεφωνική γραμμή που έχει από πριν καθοριστεί.
Οι ανιχνευτές του ανωτέρω συστήματος είναι αντιεκρηκτικού τύπου σύμφωνα με τα πρότυπα ΕΝ60079-29-1 και 2, τοποθετούνται και ελέγχονται ως προς την ορθή λειτουργία τους με ευθύνη του εκμεταλλευτή και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή και του προτύπου, τηρώντας παράλληλα αρχείο για τη διαδικασία και τα αποτελέσματα του εν λόγω ελέγχου, το οποίο πρέπει να βρίσκεται στο πρατήριο ή στον σταθμό, προκειμένου να είναι διαθέσιμο σε κάθε έλεγχο. Μετά από κάθε ετήσιο έλεγχο υποβάλλεται στην οικεία περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών υπεύθυνη δήλωση του διενεργούντος τον έλεγχο, με την οποία βεβαιώνονται τα αποτελέσματα ελέγχου και η ορθή λειτουργία του συστήματος ανίχνευσης.
γ) Υποβολή Μελέτης και «κατασκευαστικού» (as built) σχεδιαγράμματος ΑΤΕΧ για όλη την έκταση του πρατηρίου καυσίμων.
Στη μελέτη ΑΤΕΧ αναφέρονται κατ' ελάχιστον τα εθνικά και ευρωπαϊκά πρότυπα που λήφθηκαν υπόψη για την αντιεκρηκτική προστασία, οι προτεινόμενοι τρόποι ηλεκτρολογικών αντιεκρηκτικών συνδέσεων, οι οδεύσεις των καλωδίων και των σωληνώσεων. Οι αντιεκρηκτικές περιοχές υφίστανται υποχρεωτικά εντός του χώρου του πρατηρίου. Εντός των περιοχών του πρατηρίου που έχουν χαρακτηριστεί ως ζώνες αντιεκρηκτικότητας απαγορεύεται να υφίσταται επιπλέον καύσιμη ύλη, εκτός του καυσίμου το οποίο προορίζεται για την λιανική διάθεση και διακίνησή του από το πρατήριο.
Στο σχεδιάγραμμα ΑΤΕΧ αποτυπώνεται η προτεινόμενη θέση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ο αναλυτικός τύπος της αντιεκρηκτικής προστασίας του, πλήρης λίστα του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του πρατηρίου και οι ζώνες αντιεκρηκτικής προστασίας και τεκμηριώνεται η καταλληλότητα της προστασίας του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, ανάλογα με τη θέση του στο σχεδιάγραμμα των ζωνών αντιεκρηκτικής προστασίας.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 του μελετητή της εγκατάστασης Μηχανικού, στην οποία δηλώνεται ότι: «ο ηλεκτρολογικός εξοπλισμός, οι εγκαταστάσεις καθώς και οι ηλεκτρικές συνδέσεις του πρατηρίου καυσίμων είναι σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες 2014/34/ΕΕ και 1999/92/ΕΚ, οι οποίες ενσωματώθηκαν στην Ελληνική νομοθεσία με την υπ' αριθμ. Οικ. 52019/ΔΤΒΝ 1152/18-5-2016 απόφαση του Υπουργού και της Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού (Β' 1426) και το Π.Δ. 42/2003 (Α' 44), αντίστοιχα, καθώς και με την τελευταία έκδοση των Ευρωπαϊκών πρότυπων που έχουν εναρμονιστεί από τον Εθνικό Οργανισμό Τυποποίησης ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.01, ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.10 και ΕΛΟΤ ΕΝ 60079.14, όπως ισχύουν. Όλος ο εξοπλισμός υπό πίεση που υφίσταται και λειτουργεί στο πρατήριο είναι σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/ΕΟΚ σχετικά με τον εξοπλισμό υπό πίεση, όπως ισχύει.».
Αν διαπιστωθεί ψευδής υπεύθυνη δήλωση μηχανικού από την αδειοδοτούσα αρχή, πέραν των άλλων ποινικών ευθυνών, ο μηχανικός υπέχει πειθαρχική ευθύνη και η αδειοδοτούσα αρχή οφείλει να παραπέμψει την υπόθεση παραχρήμα στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, το οποίο διαπιστώνει τη διάπραξη ή μη της πράξης και επιβάλλει πειθαρχική ποινή αφαίρεσης άδειας ασκήσεως επαγγέλματος που κυμαίνεται, κατά την κρίση του Πειθαρχικού Συμβουλίου, ανάλογα με τη βαρύτητα του αδικήματος, από έξι (6) μήνες έως ένα (1) έτος, και σε περίπτωση υποτροπής από δύο (2) έτη έως τρία (3) έτη.
ε) Εγκατάσταση και πλήρης λειτουργία συστήματος ανάκτησης ατμών Stage II, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. οικ. 21523/763/2012 Κ.Υ.Α. (Β' 1439), όπως ισχύει, στ) Εγκατάσταση συστήματος απομακρυσμένης πλήρωσης υγρών καυσίμων (offset filling point), στη δεξαμενή ή στις δεξαμενές, των οποίων το κέλυφος απέχει απόσταση μικρότερη των πέντε (5,00) μέτρων, αλλά όχι εγγύτερα των δύο (2,00) μέτρων από το κέλυφος της δεξαμενής υγραερίου, ή στόμιο πλήρωσης υγραερίου, ή αντλία υγραερίου.
ζ) Πιστοποιητικά ΑΤΕΧ όλου του εξοπλισμού του πρατηρίου (αντλία, διανομέας, στυπιοθλήπτης, φλογοπαγίδες κ.λ.π.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ'
ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 28
Τροποποίηση του άρθρου δεύτερου του ν.4388/2016 (Α' 93)


Το δεύτερο άρθρο του ν.4388/2016 (Α' 93) τροποποιείται ως εξής:

1. Η παράγραφος 8 αντικαθίσταται ως εξής:
«8. Απαγορεύεται η διέλευση στο οδικό δίκτυο που χρησιμοποιείται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και οδών ταχείας κυκλοφορίας, στα μηχανοκίνητα οχήματα μικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων για λόγους οδικής ασφάλειας (προστασίας της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των χρηστών των οδών αυτών) και αποτροπής της επιβάρυνσης και υποβάθμισης του εγγύς οικιστικού περιβάλλοντος, όπως και της έντονης καταπόνησης και ταχείας φθοράς του οδοστρώματος του οδικού δικτύου, για το οποίο ισχύει η απαγόρευση. Εξαιρούνται οι διελεύσεις οχημάτων άμεσης ή έκτακτης ανάγκης, οδικής βοήθειας ή όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών καθορίζονται οι εξαιρέσεις από την απαγόρευση του πρώτου εδαφίου της παρούσας για ειδικούς λόγους που αφορούν ιδίως, τη μόνιμη διαμονή του ιδιοκτήτη του οχήματος σε όμορη περιοχή, τη συμμετοχή του οχήματος σε εκτέλεση δημοσίου ή ιδιωτικού έργου, την έδρα εγκατάστασης ή λειτουργίας επιχείρησης που έχει την ιδιοκτησία του οχήματος, τη θέση αγροτοκτηνοτροφικής έκτασης όμορης περιοχής της οποίας ο ιδιοκτήτης χρησιμοποιεί οχήματα αγροτικής χρήσης ή τροχήλατα μηχανήματα, τα λεωφορεία, και ρυθμίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη λήψη της σχετικής άδειας διέλευσης, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών για την υποβολή της σχετικής αίτησης και τη χορήγηση της άδειας, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με όμοια απόφαση μπορεί να καθορίζονται ειδικότερα οι οδοί ή τα τμήματα των οδών, στα οποία επιβάλλεται η απαγόρευση κυκλοφορίας της παραγράφου αυτής, η απαραίτητη σήμανση και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.»

2. Μετά το τέλος της παραγράφου 11 προστίθενται παράγραφοι 12 και 13 ως εξής:
«12. Με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών ορίζονται οι κυρώσεις που επιβάλλονται για τις παραβάσεις της παραγράφου 8 και των διατάξεων των κανονιστικών αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση του παρόντος άρθρου, τη μη καταβολή τελών διοδίων αναλογικής χρέωσης και τη μη έκδοση Προπληρωμένης Κάρτας Διόδου της παραγράφου 11, τα όργανα και η διαδικασία επιβολής και είσπραξής τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Μέχρι την έκδοση του ως άνω προεδρικού διατάγματος, στους οδηγούς και τους ιδιοκτήτες των οχημάτων που παραβαίνουν τις διατάξεις της παραγράφου 8 και της υπουργικής απόφασης για τις εξαιρέσεις από την απαγόρευση διέλευσης στο οδικό δίκτυο του πρώτου εδαφίου της ίδιας παραγράφου, επιβάλλεται από τα αστυνομικά όργανα αλληλεγγύως και εις ολόκληρον στον οδηγό και στον ιδιοκτήτη του οχήματος διοικητικό πρόστιμο χιλίων (1.000) ευρώ και ακινητοποίηση των οχημάτων αυτών, κατ' ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων της κ.υ.α. 30870 / 6 / 9.10.1983 (Β' 603). Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, το πρόστιμο για τον ιδιοκτήτη καταλογίζεται στον μισθωτή. Η παράγραφος 2 του άρθρου 46 του ν. 2696/1999 εφαρμόζεται και στην περίπτωση της ακινητοποίησης αυτής.
Το πρόστιμο καταβάλλεται επιτόπου. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομικών, και Υποδομών και Μεταφορών ορίζεται, η διαδικασία βεβαίωσης και επιβολής του προστίμου και της διοικητικής κύρωσης, ο τρόπος της είσπραξης του προστίμου (ηλεκτρονικώς ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο) και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια.
Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου, μέχρι την καταβολή του προστίμου στο Δημόσιο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, αφαιρούνται από τα αστυνομικά όργανα η άδεια και οι πινακίδες κυκλοφορίας του οχήματος, καθώς επίσης η άδεια οδήγησης του οδηγού και συντάσσεται σχετική έκθεση. Για τη βεβαίωση της παράβασης της παραγράφου 8 και την επιβολή του προστίμου και της κύρωσης χρησιμοποιούνται τα έντυπα της κ.υ.α. 2515/5/64/11.7.2007 (Β' 1306) με σχετική, ως προς την παράβαση, συμπλήρωση των αστυνομικών οργάνων επί των εντύπων αυτών.
Ο παραβάτης έχει δικαίωμα να προβάλει τις αντιρρήσεις του εντός προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών, που αρχίζει από την επίδοση της βεβαίωσης, στην Αρχή στην οποία ανήκει το ανωτέρω όργανο, όπως αυτή προσδιορίζεται στη σχετική βεβαίωση παράβασης. Αν οι αντιρρήσεις κριθούν βάσιμες λόγω προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπως ενδεικτικά δελτίο αποστολής, εάν πρόκειται για μεταφορά προϊόντων, ή χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του έργου, εάν πρόκειται για παροχή υπηρεσίας κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, το πρόστιμο διαγράφεται και επιστρέφονται τα στοιχεία κυκλοφορίας του οχήματος και η άδεια οδήγησης στον οδηγό με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας. Αν δεν προβληθούν αντιρρήσεις ή αν αυτές απορριφθούν, επικυρώνεται το διοικητικό πρόστιμο από τον Προϊστάμενο της Αρχής.
13. Τα ανωτέρω πρόστιμα εισπράττονται σε ειδικό Κωδικό Αριθμό Εσόδου του Τακτικού Προϋπολογισμού και προορίζονται να καλύψουν μέρος των δαπανών για τη βελτίωση του οδικού δικτύου της παραγράφου 8 και για την υλικοτεχνική υποδομή του Συστήματος Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Υποδομών, της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικής Διαχείρισης Οδικών Τελών και της Ελληνικής Αστυνομίας, που απαιτείται για την εφαρμογή των διατάξεων της προηγούμενης παραγράφου. Με κοινή Απόφαση των Υπουργών, Εσωτερικών, Οικονομικών και Υποδομών και Μεταφορών, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, η διαδικασία διαχείρισης, καθώς και η κατανομή των εσόδων του λογαριασμού.»

Άρθρο 29
Ρύθμιση επαγγέλματος μηχανικού


Α. Ο τίτλος και οι παράγραφοι 1 και 2 της υποπαραγράφου ΙΓ.12 του ν.4254/2014 (Α' 85): «Ρυθμίσεις για το επάγγελμα του πολιτικού μηχανικού, αρχιτέκτονος και τοπογράφου» αντικαθίστανται ως εξής:
«ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΙ ΙΓ.12: ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ ΤΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ
1. Η ελεύθερη άσκηση του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, κατά ειδικότητα, επιτρέπεται μόνο:
α. στους κατόχους διπλώματος Μηχανικού αντιστοίχου της ειδικότητας τους των πολυτεχνικών σχολών ή τμημάτων πολυτεχνικών σχολών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής
β. σε όσους έχει αναγνωριστεί το δικαίωμα ασκήσεως του επαγγέλματος του Διπλωματούχου Μηχανικού, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 38/2010 (Α'78), «Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005», όπως ισχύει.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου εφαρμόζονται οι ακόλουθοι ορισμοί:
α. ως «δραστηριότητες Μηχανικής» νοούνται οι εργασίες που σχετίζονται με τη δραστηριότητα της Μηχανικής στις διάφορες επιμέρους πτυχές της και ιδίως οι εργασίες εκπόνησης μελετών, επίβλεψης εκτέλεσης μελετών, υλοποίησης έργου ή εγκατάστασης, επίβλεψης και ελέγχου καλής λειτουργίας έργου ή εγκατάστασης, επιτήρησης, επισκευής και συντήρησης, χειρισμού εξοπλισμού έργου ή εγκατάστασης, παροχής τεχνικών υπηρεσιών και πραγματοποίησης πραγματογνωμοσυνών.
β. ως «επιστημονική περιοχή» νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως αυτό προσδιορίζεται από το οικείο νομοθετικό πλαίσιο ή/και το κανονιστικό πλαίσιο της αντίστοιχης σχολής ή τμήματος Πανεπιστημιακού Ιδρύματος Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής. Για την περίπτωση ισότιμης σχολής της αλλοδαπής ως γνωστικό αντικείμενο νοείται το πεδίο γνώσεων κάθε ειδικότητας Διπλωματούχου Μηχανικού, όπως αυτό προκύπτει από το πρόγραμμα σπουδών της.
γ. ως «επαγγελματικό περίγραμμα» νοείται το σύνολο των βασικών και επιμέρους επαγγελματικών λειτουργιών ή δραστηριοτήτων, που συνθέτουν το αντικείμενο εργασίας της ειδικότητας του Μηχανικού, καθώς και οι αντίστοιχες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που απαιτούνται για την ανταπόκριση στις δραστηριότητες αυτές. Με το επαγγελματικό περίγραμμα συστηματοποιείται αναλυτικά και καταγράφεται το περιεχόμενο της ειδικότητας του Μηχανικού και των τρόπων απόκτησης των απαιτούμενων για την άσκηση του επαγγέλματος προσόντων και ικανοτήτων.
δ. ως «επαγγελματικό δικαίωμα» νοείται η αντιστοίχηση των ειδικοτήτων με πρόσβαση σε δραστηριότητες Μηχανικής.

3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π. δ. της 27ης Νοεμβρίου /14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν.1486/1984 (Α' 161), αντικαθίσταται ως εξής:
«Τα μέλη του TEE εντάσσονται στις ακόλουθες ειδικότητες:
α)πολιτικών μηχανικών,
β)αρχιτεκτόνων μηχανικών,
γ)μηχανολόγων μηχανικών,
δ)ηλεκτρολόγων μηχανικών,
ε)αγρονόμων-τοπογράφων μηχανικών,
στ)χημικών μηχανικών,
ζ) μηχανικών μεταλλείων - μεταλλουργών,
η)ναυπηγών μηχανικών,
θ)ηλεκτρονικών μηχανικών,
ι) μηχανικών χωροταξίας, πολεοδομίας και ανάπτυξης,
ια)μηχανικών περιβάλλοντος,
ιβ) μηχανικών ορυκτών πόρων,
ιγ) μηχανικών παραγωγής και διοίκησης.

4. Με Προεδρικό Διάταγμα, που εκδίδεται μετά από πρόταση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζονται τα ακόλουθα θέματα:
α. η ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα, σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 2 του π.δ. της 27ης Νοεμβρίου/14ης Δεκεμβρίου 1926, όπως ισχύει και
β. η αναλυτική απαρίθμηση και αντιστοίχηση, με την κατά περίπτωση απαιτούμενη εξειδίκευση, των δραστηριοτήτων Μηχανικής ανά ειδικότητα βάσει αποδιδόμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων και η διαδικασία άσκησης τους.

5. Με απόφαση των Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργεια συστήνεται και συγκροτείται 9μελής Επιτροπή εκπόνησης σχεδίου πρότασης για την έκδοση του Π.Δ/γματος της προηγούμενης παραγράφου. Με την ίδια ή όμοια απόφαση και εντός της ίδιας προθεσμίας συστήνονται και συγκροτούνται δεκατρείς (13) τριμελείς ομάδες έργου, μία ανά ειδικότητα, που υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής του προηγούμενου εδαφίου του παρούσας, σύμφωνα με την παράγραφο 7 του παρόντος.

6. Η 9μελής Επιτροπή της προηγούμενης παραγράφου συγκροτείται από τακτικά με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) έναν (1) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), β) δύο (2) μέλη της ομάδας έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, εκ των οποίων ένας (1) εκπρόσωπος του συλλόγου διπλωματούχων μηχανικών και ένας (1) εκπρόσωπος των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της αντίστοιχης ειδικότητας της οποίας το αντικείμενο επεξεργάζεται, γ) τέσσερις (4) εκπροσώπους των συναρμοδίων Υπουργείων της παραγράφου 4, δ) έναν (1) εκπρόσωπο της Γενικής Γραμματείας Συντονισμού και ε) έναν (1) εκπρόσωπο της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής συμμετέχει άνευ ψήφου εκπρόσωπος από το Νομικό Συμβούλιο του κράτους. Σε περίπτωση που οι φορείς της περιπτ. β', δεν προτείνουν εκπρόσωπο τους εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση, η Επιτροπή συμπληρώνεται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.
Έργο της Επιτροπής είναι η εκπόνηση και υποβολή προς τους συναρμοδίους Υπουργούς σχεδίου πρότασης για την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος της παραγράφου 4. Για την υλοποίηση του έργου της λαμβάνει υπόψη τα πορίσματα των ομάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος ή, σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης υποβολής τους, λαμβάνει υπόψη της, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου, την επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, τη διεθνή εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών.
Η Επιτροπή υποχρεούται να παραδώσει το σχέδιο πρότασης στους συναρμοδίους Υπουργούς εντός έξι (6) μηνών από τη συγκρότησή της. Η Επιτροπή εκκινεί τις διαδικασίες για την υλοποίηση του έργου της, άμεσα από την συγκρότηση της, παράλληλα με τις εργασίες των Ομάδων Έργου. Η Επιτροπή συνεδριάζει σε τακτά χρονικά διαστήματα σε τόπο και χώρο που ορίζεται από τον εκπρόσωπο της Γ ενικής Γραμματείας Συντονισμού, που εκτελεί χρέη Προέδρου. Η σύνθεσή της μεταβάλλεται ως προς τη συμμετοχή των μελών της ομάδας έργου ανάλογα με την ειδικότητα το αντικείμενο της οποίας συζητείται. Η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της πέντε (5) από τα εννέα (9) μέλη της εκ των οποίων υποχρεωτικά πρέπει να παρίστανται δύο (2) μέλη από τα τέσσερα (4) συναρμόδια Υπουργεία της παραγράφου 4 και ένα (1) μέλος από τη Γενική Γραμματεία Συντονισμού. Στην Επιτροπή συμμετέχουν ως παρατηρητές οι Συντονιστές των λοιπών ομάδων έργου.
Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η Επιτροπή δεν υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της ή αυτό είναι ελλιπές ως προς μία ή περισσότερες ειδικότητες εντός της ταχθείσας προθεσμίας, το Π.Δ/γμα της προηγούμενης παραγράφου εκδίδεται υποχρεωτικά με πρόταση των συναρμοδίων Υπουργών της παραγράφου 4, για την οποία λαμβάνονται υπόψη, μεταξύ άλλων, τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Επιτροπής της παρούσας παραγράφου, τα πορίσματα και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των ομάδων έργου της παραγράφου 7 του παρόντος, άλλως σε περίπτωση έλλειψης πρακτικών, πορισμάτων για μία ή περισσότερες ειδικότητες, λαμβάνεται υπόψη η επιστημονική περιοχή, τα επαγγελματικά περιγράμματα, η διεθνής εμπειρία και τα προγράμματα σπουδών.

7. Οι δεκατρείς (13), ανά ειδικότητα, τριμελείς ομάδες έργου της παραγράφου 4, υποβοηθούν το έργο της Επιτροπής της προηγούμενης παραγράφου και συγκεκριμένα οφείλουν εντός δύο (2) μηνών από τη συγκρότησή τους να υποβάλλουν προς την Επιτροπή ανά ειδικότητα πόρισμα μη δεσμευτικού χαρακτήρα για τα θέματα των περιπτώσεων α' και β' της παραγράφου 4, σύμφωνα με το οποίο η Επιτροπή θα συντάξει για όλες τις ειδικότητες το σχέδιο πρότασης για την έκδοση του Π.Δ/γματος της παραγράφου 4.
Κάθε μία τριμελής Ομάδα Έργου εκ των 13 ανά ειδικότητα συγκροτείται με τακτικά και ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη και αποτελείται από: α) δύο (2) εκπροσώπους των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής αντίστοιχης ειδικότητας, εκπροσωπώντας το σύνολο των ιδρυμάτων της ειδικότητας και β) έναν (1) εκπρόσωπο από το σύλλογο διπλωματούχων μηχανικών της αντίστοιχης ειδικότητας. Χρέη Προέδρου εκτελεί ο ένας εκ των εκπροσώπων των ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης.
Σε περίπτωση που οι φορείς, δεν προτείνουν εκπρόσωπο τους στην αντίστοιχη Ομάδα Έργου εντός χρονικού διαστήματος δεκαπέντε (15) ημερών από τη σχετική πρόσκληση , οι Ομάδες Έργου συμπληρώνονται από πρόσωπα που ορίζονται από τους αρμόδιους Υπουργούς.
Η μη υποβολή πορίσματος από τις Ομάδες Έργου εντός της δίμηνης προθεσμίας δεν κωλύει την Επιτροπή να υποβάλλει το σχέδιο πρότασής της άνευ αυτών. Η επιτροπή λαμβάνει υπόψη, εφόσον υπάρχουν και τα πρακτικά των συνεδριάσεων των Ομάδων Έργου.

8. Τα Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιβάλλοντος και Ενέργειας διασφαλίζουν τη στήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής και των ομάδων έργου μέσω της παροχής της αναγκαίας υποδομής, γραμματειακής και νομικής υποστήριξης.

9. Σε περίπτωση αναγνώρισης νέων ειδικοτήτων από το TEE ο καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων επί της άσκησης των δραστηριοτήτων Μηχανικής γίνεται με πρωτοβουλία του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος εντός των ως άνω προθεσμιών.

10. Από την έκδοση του π. δ/τος της παραγράφου 4 του παρόντος άρθρου καταργούνται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2, 3, 4 και 5 του ν. 4663/1930 (Α' 149) «Περί εξασκήσεως του επαγγέλματος του Πολιτικού Μηχανικού, Αρχιτεκτόνος και Τοπογράφου.»

11. Η κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου Α5 εκδίδεται εντός τριάντα (30) ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε'

ΆΡΘΡΟ 30
Έναρξη Ισχύος


Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.

Πηγή: Taxheaven