Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/818/ 2016 Συνυπεύθυνες Επιχειρήσεις

Ι.Κ.Α. αριθμ. πρωτ.: Ε40/818/ 2016 Συνυπεύθυνες Επιχειρήσεις

Αθήνα 18/11/2016
Αριθμ. Πρωτ. Ε40/818
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ - ΕΣΟΔΩΝ
ΤΜΗΜΑ : ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΟΙΝΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση : Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 242

ΕΞ.ΕΠΕΙΓΟΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
 
ΘΕΜΑ : «Συνυπεύθυνες Επιχειρήσεις»


ΣΧΕΤ. : Οι με αριθ.17/1996 και εγκύκλιο 97/11 Εγκύκλιοι.

Όπως είναι γνωστό με την πρώτη σχετική εγκύκλιο, περί επιχειρήσεων που λειτουργούν στον ίδιο εργασιακό χώρο με τον ίδιο εξοπλισμό, ή επιχειρήσεις που μετατράπηκαν, συγχωνευτήκαν κλπ. (συνυπεύθυνες), δόθηκαν οδηγίες για τη χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας σύμφωνα με την οποία έπρεπε να λαμβάνονται υπόψη όλες οι οφειλές των επιχειρήσεων που έχουν χαρακτηριστεί συνυπεύθυνες, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ.9.3 της εγκύκλιο 45/01.

Επιπροσθέτως με το αριθ. Ε57/93/1.11.2003 Γ.Ε. είχε ζητηθεί η αποστολή των στοιχείων των χαρακτηρισμένων συνυπεύθυνων επιχειρήσεων για ενημέρωση της Κεντρικής Υποστηρικτικής Βάσης Δεδομένων προκειμένου να επεκταθεί η Υπηρεσία Χορήγησης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας σε πιστοποιημένους φορείς.

Με την από 10/01/2012 εφαρμογή on line έκδοσης Βεβαίωσης Ασφαλιστικής Ενημερότητας (εγκύκλιο 97/11), οι εν λόγω επιχειρήσεις μετέπεσαν στο πληροφοριακό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ μέσω της ιδιότητας «Σχέσεις Εργοδότη» ώστε να ελέγχονται ηλεκτρονικά μέσω του ΟΠΣ/ΙΚΑ-ΕΤΑΜ για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, οι χαρακτηρισμένες ως συνυπεύθυνες επιχειρήσεις με απλή σύνδεση Α.Μ.Ε. και Α.Φ.Μ. ανεξαρτήτως μισθολογικής περιόδου υπευθυνότητας επιχειρήσεων ή περιόδου υπευθυνότητας μελών.

Ωστόσο, όπως είχε αναφερθεί και στην Εγκύκλιο στις Επισημάνσεις, και όπως στην πορεία διαπιστώνεται, κρίνεται απαραίτητο να επανελεγχθούν από τα Οικεία Υποκαταστήματα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ οι εν λόγω επιχειρήσεις που είχαν χαρακτηριστεί ως συνυπεύθυνες, η ορθότητα των στοιχείων καταχώρησης ή εάν εξακολουθούν να υφίστανται οι λόγοι θέσης τους στη σχέση εργοδότη (συντρέχουν οι προϋποθέσεις της 732/1995 Γνωμοδότησης Ν.Σ.Κ.). 

Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει με τη γνωστή διαδικασία της μεταβολής στοιχείων εργοδότη και συμπληρώνοντας στο πεδίο Τύπος Μεταβολής: Διόρθωση Καταχώρησης, να γίνει διόρθωση της καταχώρησης ή ακύρωση της καταχώρησης.

Πάντως σε κάθε περίπτωση, είτε πρόκειται για εν ισχύ σχέση εργοδότη, είτε για νέα σχέση εργοδότη, θα πρέπει το αρμόδιο Υποκατάστημα στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου ανήκει η έδρα του εργοδότη ή στην ασφαλιστική περιοχή του οποίου υπέπεσε στην αντίληψη τυχόν συνυπευθυνότητα να προβεί σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες που προκύπτουν από την αρμοδιότητά του για τη θέση συνυπευθυνότητας στις σχέσεις εργοδότη.

Κατά συνέπεια, θα πρέπει το αρμόδιο Υποκατάστημα να προβεί σε όλες τις επιβαλλόμενες ενέργειες για τη διακρίβωση των προϋποθέσεων της εγκύκλιο 17/96 να συνταχθεί λεπτομερής Έκθεση Ελέγχου και στη συνέχεια να συνταχθεί απόφαση Διευθυντή, η οποία κοινοποιείται και στους ενδιαφερόμενους (συνυπεύθυνες επιχειρήσεις) εγγράφως ώστε να έχουν δυνατότητα άσκησης των προβλεπόμενων ένδικων μέσων.

Επίσης, σας γνωρίζουμε ότι η διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων που προβλέπει η υπ' αριθμ: 732/95 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους στην οποία βασίζεται η ως άνω Εγκύκλιος, συνιστά απόρροια των κατά περίπτωση πραγματικών στοιχείων (λειτουργία στον ίδιο εργασιακό χώρο, με τον ίδιο μηχανολογικό εξοπλισμό, απασχόληση από κοινού του ίδιου προσωπικού κ.λ.π.), η έρευνα και η εκτίμηση των οποίων ανήκει αποκλειστικά στην αρμοδιότητα του Διευθυντή του κατά τόπου αρμόδιου Υποκαταστήματος ΙΚΑ-ΕΤΑΜ (άρθρο 119 του Κανονισμού Ασφάλισης ΙΚΑ-ΕΤΑΜ).

Διευκρινίζεται δε ότι η σύνδεση των συνυπεύθυνων επιχειρήσεων μέσω της επιλογής «ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ» κατά το υπάρχον λογισμικό έγκειται στην απλή συσχέτιση των εμπλεκόμενων Α.Φ.Μ. νομικών προσώπων και υπευθύνων αυτών.

Παρακαλούμε για την ακριβή τήρηση των προαναφερόμενων με ευθύνη των Διευθυντών των Υποκαταστημάτων για την αποφυγή περιπτώσεων εσφαλμένων Σχέσεων Εργοδότη και καταχώρησης αυτών στο λογισμικό για την έκδοση του αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ-ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ και ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΜΑΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ

Πηγή: Taxheaven