Αριθμ. 2920/18.11.2016 1η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α.).

Αριθμ. 2920/18.11.2016 1η τροποποίηση της απόφασης συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020 (Π.Α.Α.).

Αριθμ. 2920

(ΦΕΚ Β' 3753/18-11-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α' 98).

2. Το Π.Δ. 107/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» (ΦΕΚ Α' 174), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ Α' 237).

3. Το Π.Δ. 24/2015 «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων» (ΦΕΚ Α' 20).

4. Το Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5. Το Π.Δ. 70/2015 (ΦΕΚ Α' 114) «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού».

6. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α' 297) και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 265) και ιδίως των άρθρων 63 και 68 αυτού.

7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013, περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006.

8. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1305/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου 2013 για τη στήριξη της Αγροτικής Ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΓΤΑΑ) και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 του Συμβουλίου.

9. Τον κατ' εξουσιοδότηση κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 240/2014 της Επιτροπής της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας για την εταιρική σχέση στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών διαρθρωτικών και επενδυτικών ταμείων.

10. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020 και ιδίως το κεφάλαιο 15.2 αυτού.

11. Το Π.Δ. 4/2002 (ΦΕΚ Α' 3) «Εκτέλεση Ενεργειών Τεχνικής Υποστήριξης - Στήριξης και Διαχείριση αντίστοιχων πόρων».

12. Την αριθ. πρωτ. 590/3.3.2016 (ΦΕΚ Β' 777) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ).

13. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Τροποποιούμε την με αριθ. πρωτ. 590/3.3.2016 (ΦΕΚ Β' 777) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ) ως προς το Άρθρο 1 ως ακολούθως:

Β. Μέλη της Επιτροπής με δικαίωμα ψήφου είναι:

Στην παράγραφο 6. Εκπρόσωποι άλλων Υπουργείων το σημείο 6.7 αντικαθίσταται ως εξής:

6.7 Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία».

Στην παράγραφο 8. Εκπρόσωποι της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας (ΕΝΠΕ), της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), της ΜΟΔ Α.Ε. των Οικονομικών και Κοινωνικών Εταίρων και των μη Κυβερνητικών Οργανώσεων και ειδικότερα:

- τα σημεία 8.12 και 8.13 αναριθμούνται σε 8.11 και 8.12 αντίστοιχα και προστίθεται νέο σημείο:

- 8.13 Εκπρόσωπος Γενικής Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς

Γ. Μέλη της Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου είναι:

Το σημείο 2.2 διαγράφεται.

Το σημείο 2.13 Ελληνικός Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. (ΟΠΕ) αντικαθίσταται ως εξής:

- 2.13 Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.

Μετά το σημείο 2.1 όλα τα σημεία αναριθμούνται σύμφωνα με την προαναφερόμενη διαγραφή.

Η αριθ. πρωτ. 590/03.03.2016 (ΦΕΚ Β' 777) απόφαση συγκρότησης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδος 2014-2020 (ΠΑΑ) κατά τα λοιπά παραμένει ως έχει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΠηγή: Taxheaven