Αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1164994 ΕΞ 2016 Έναρξη λειτουργίας της τελωνειακής περιφέρειας Αχαΐας και γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)

Αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1164994 ΕΞ 2016 Έναρξη λειτουργίας της τελωνειακής περιφέρειας Αχαΐας και γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)

Αθήνα, 15 Νοεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ. ΟΡΓ. Α 1164994 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 3752/18-11-2016)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Α' - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση: Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ρίζος Ελευθέριος
Τηλ.: 210 33.10.432
Fax: 210 32.30.829
e-mail: ypoikd6a.er@1988.syzefxis.gov.gr

2. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΕΛΩΝΕΙΩΝ ΚΑΙ Ε.Φ.Κ.
Ταχ. Δ/νση: Καρ. Σερβίας 10
101 84 - Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375714

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ
 
ΘΕΜΑ: Έναρξη λειτουργίας της Τελωνειακής Περιφέρειας Αχαΐας και Γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.)


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) της υποπαραγράφου ε΄ της παρ. 7 του άρθρου 34 του Ν. 4141/2013 (Α΄ 81) «Επενδυτικά εργαλεία ανάπτυξης, παροχή πιστώσεων και άλλες διατάξεις», όπως προστέθηκαν με τις διατάξεις της περ. 7 της υποπαραγράφου Δ1 της παραγράφου Δ' του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013 (Α΄107),
β) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε΄ του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α΄ 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει,
γ) των άρθρων 34 και 37 της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως αυτά, ειδικότερα, αντικαταστάθηκαν:
αα) Με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 2 και της περίπτωσης γγ΄ της υποπαραγράφου α΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 7 της υπ’ αριθ. Δ.ΟΡΓ.Α 1014322 ΕΞ 2016/29.1.2016 (Β΄ 295) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως προς την αναδιάρθρωση και τον ανακαθορισμό καθ΄ ύλην αρμοδιότητας Ειδικών Αποκεντρωμένων και Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών, καθώς και ρύθμιση θεμάτων που αφορούν στην καθ΄ ύλην και στην κατά τόπον αρμοδιότητα Τελωνείων» και ββ) της παρ. Β του άρθρου 2 και της υποπαραγράφου β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. Δ. ΟΡΓ. Α 1119543 ΕΞ 2016/18.8.2016 (Β΄ 2538, 2943, 3129 και 3291) όμοιας απόφασης «Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β΄ 865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γ.Γ.Δ.Ε., ως προς την αναδιάρθρωση της Διεύθυνσης Στρατηγικής Τελωνειακών Ελέγχων και Παραβάσεων και των Περιφερειακών Τελωνειακών Υπηρεσιών της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ειδικών Φόρων Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων,
δ) των {start}άρθρων 87{end} και {start}90{end} του Π.Δ. 111/2014 (Α΄ 178 και Α΄ 25/2015) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως ισχύει.
ε) Του Ν. 4389/2016 (Α΄ 94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα της παραγράφου 1 του άρθρου 17 και της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αυτού.
στ) Του άρθρου 90 του κώδικα νομοθεσίας για την κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

2. Την υπ’ αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Β΄ 130 και Β΄ 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 1 πράξη της 20-1-2016 του Υπουργικού Συμβουλίου (ΥΟΔΔ 18), περί επιλογής και διορισμού Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

4. Τα υπ’ αριθ. 1161615/9-11-2016 και 1162920/11-11-2016 μηνύματα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας του Γραφείου Υποστήριξης της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνείων και Ε.Φ.Κ.

5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:


Ορίζουμε, την 30/12/2016, ως χρόνο έναρξης λειτουργίας των παρακάτω Υπηρεσιών:

α) Της τελωνειακής περιφέρειας Αχαΐας και

β) των γραφείων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (Κ.Ο.Ε.) των Τελωνείων Δράμας, Ξάνθης, Λάρισας και Πατρών.Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Πηγή: Taxheaven