Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1157996 ΕΞ 2016 Σύσταση στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για το προσωπικό αρμοδιότητας των Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Δ.Ε.

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1157996 ΕΞ 2016 Σύσταση στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για το προσωπικό αρμοδιότητας των Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Δ.Ε.

Αριθμ. Δ. ΟΡΓ. Β 1157996 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 3707/16-11-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) του άρθρου 24 του Π.δ. 318/1992 (Α' 161) «Αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών - πλην των εκπαιδευτικών λειτουργών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης -και των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου», όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 30 του Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις- Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και συμπληρώθηκε με παραγράφους 3 και 4, με τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 του Ν. 4275/2014 (Α' 149) «Τροποποίηση διατάξεων του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (Ν. 3528/2007) - Επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων και άλλες διατάξεις».
β) της παρ. 2 του αρθρ. 30 του πρώτου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 39 και του άρθρου 28 του Ν. 4389/2016 (Α'94) «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις».
γ) των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 32 του Ν. 4250/2014, όπως τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 250 του Ν. 4281/2014 (Α' 160) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις».
δ) της αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/543/οικ.14498/2014 (Β' 1552) απόφασης του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
ε) της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε' του άρθρου πρώτου του Ν. 4093/2012 (Α'222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016- Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του Ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει και ειδικότερα του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης Α' της περίπτωσης 4 αυτής.
στ) της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8-4-2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.
ζ) του Π.δ. 111/2014 (Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
η) των άρθρων 13 έως 15 του Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διουρητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
θ) του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α'98).
ι) Του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α' 176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύει.

2.    Τις αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/7-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗ3Χ-Γ7Α), ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/49/10000/28-4-2014 (ΑΔΑ: ΒΙ09Χ-Σ49), ΔΙΔΑΔ/Φ.32.9/507/10766/12-5-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΦ2Χ-8Τ9) και ΔΙΔΑΔ/Φ.32.12/645/οικ. 20907/ 27-8-2014 (ΑΔΑ: 71Ψ6Χ - Μ5Λ) εγκυκλίους του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

3.    Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ. Β 1163476 ΕΞ2014/11-12-2014 (Β' 3472) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών «Τροποποίηση της αριθμ. 1036923/431/Α0006/7-4-1999 (Β' 359) υπουργικής απόφασης, ως προς την σύσταση - συγκρότηση των Α', Β', Γ', Ε' και υπαλλήλων του κλάδου Οικονομικών Επιθεωρητών Υπηρεσιακών Συμβουλίων του Υπουργείου Οικονομικών και συγκρότηση των Α', Β', και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του ίδιου Υπουργείου», με την οποία συστάθηκαν τα Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

4.    Το Π.δ. 73/2015 (Α' 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

5.    Το αριθ. ΔΔΑΔ Γ 1085842ΕΞ2016/6-6-2016 έγγραφο του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

6.    Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

1.α) Συνιστούμε στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης της Γ.Γ.Δ.Ε., με έδρα την Αθήνα, η οποία είναι αρμόδια για το προσωπικό, αρμοδιότητας των Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γ.Γ.Δ.Ε.

β) Έργο της Ειδικής Επιτροπής είναι το οριζόμενο στις εκάστοτε κείμενες διατάξεις.

γ) Πέραν των οριζομένων στις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις για την λειτουργία και τις πράξεις της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Γ.Γ.Δ.Ε. ισχύουν οι διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (Ν. 2690/1999 - Α' 45).

2.α) Συγκροτούμε την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης Γ.Γ.Δ.Ε. αποκλειστικά για τις εκθέσεις αξιολόγησης των υπαλλήλων της Γ.Γ.Δ.Ε. για το έτος 2013,σύμφωνα με το άρθρο 24 του Π.δ. 318/1992 (Α' 161) από τρεις Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της Γ.Γ.Δ.Ε., εκ των οποίων Πρόεδρος ορίζεται ο Προϊστάμενος της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού, ως αρμόδιος για θέματα προσωπικού, με ισάριθμους αναπληρωτές Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής Γραμματείας και επειδή δεν επαρκούν αυτοί και από Προϊσταμένους Διευθύνσεων της ίδιας Γενικής Γραμματείας, ως τακτικά και αναπληρωματικά μέλη, όπως θα ορισθούν με άλλη απόφασή μας.

β) Γραμματέας της Επιτροπής, με τον αναπληρωτή του, ορίζεται υπάλληλος της Διεύθυνσης Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού της Γενικής Διεύθυνσης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Ανθρώπινου Δυναμικού της Γ.Γ.Δ.Ε., με βαθμό τουλάχιστον Δ'.

γ) Έργο της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Γ.Γ.Δ.Ε. είναι η αξιολόγηση:
αα) των ενστάσεων, που ασκήθηκαν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Π.δ. 318/1992, όπως αντικαταστάθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4250/2014 (Α'74) και
ββ) των εξαιρετικών επιδόσεων κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του Π.δ. 318/1992, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 31 του Ν. 4250/2014.

δ) Η θητεία της παρούσας Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης Γ.Γ.Δ.Ε. διαρκεί μέχρι την αξιολόγηση όλων των εξαιρετικών επιδόσεων και ενστάσεων των εκθέσεων αξιολόγησης έτους 2013 και όχι πέραν της 31/12/2016.

ε) Η Επιτροπή θα συνεδριάζει στο κτίριο στέγασης του Υπουργείου Οικονομικών, που θα καθορίζει ο Πρόεδρος αυτής.

3. Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν με νεώτερη απόφασή μας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣΠηγή: Taxheaven