Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1167873 ΕΞ 2016/15.11.2016 Καθορισμός χώρων ψηφοφορίας και οδηγίες για τη διεξαγωγή της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών μελών - εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ' της Γενικής Γραμματείας Δ

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1167873 ΕΞ 2016/15.11.2016 Καθορισμός χώρων ψηφοφορίας και οδηγίες για τη διεξαγωγή της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών μελών - εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ' της Γενικής Γραμματείας Δ

Αθήνα, 15-11-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1167873 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ
ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Ζιάννη
Τηλέφωνο: 2103375252
Fax: 2103375374
e-mail: i.zianni@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Καθορισμός χώρων ψηφοφορίας και οδηγίες για τη διεξαγωγή της αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για την ανάδειξη αιρετών μελών - εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

Έχοντας υπόψη:

Α) την αρ. ΔΙΚΠΡ/Φ.80/30/8703/16.9.1988 (ΦΕΚ Β /684) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των ΝΠΔΔ» (ΦΕΚ 684 Β'), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Β) την αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1134904 ΕΞ 2016 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής ψηφοφορίας για την εκλογή αιρετών μελών - εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Γ) Το αρ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1098226 ΕΞ2016 /29.6.2016 έγγραφό μας, με το οποίο εστάλησαν οι προσωρινοί πίνακες εκλογέων αρμοδιότητας των Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της ΓΓΔΕ

Δ) Το αρ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1115117 ΕΞ2016 /29.7.2016 έγγραφό μας, με το οποίο οριστικοποιήθηκαν οι ανωτέρω πίνακες εκλογέων, Ε) Το αρ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1132193 ΕΞ2016 /12.9.2016 έγγραφό μας, με το οποίο οριστικοποιήθηκαν οι πίνακες υποψηφίων αιρετών εκπροσώπων στα ανωτέρω Υπηρεσιακά Συμβούλια,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Καθορίζουμε ως χώρο διεξαγωγής των εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών - εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 03-12-2016, από 8.00 π.μ. έως και 5.00 μ.μ.,

τα κτίρια της Κ.Υ. του Υπουργείου Οικονομικών επί της οδού Καραγεώργη Σερβίας αρ. 8 και αρ. 10 και κατανέμουμε τους υπαλλήλους εκλογείς σε εκλογικά τμήματα ως ακολούθως:

Α' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ ΠΛΗΝ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ)

1) 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Α' Υ.Σ.: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 212 του 2ου ορόφου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για όλους τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

2) Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 211 του 2ου ορόφου. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του Α' ΥΣ θα διενεργήσουν την εκλογική διαδικασία των ψηφισάντων με αλληλογραφία ΜΟΝΙΜΩΝ υπαλλήλων - εκλογέων αρμοδιότητας του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

3) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΑΧ Α' Υ.Σ.: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 211 του 2ου ορόφου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ΙΔΑΧ Α' Υ.Σ. θα διενεργήσουν την εκλογική διαδικασία για τους ψηφίσαντες με αλληλογραφία καθώς και τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για όλους τους υπαλλήλους ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - εκλογείς αρμοδιότητας του Α' Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Β' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(ΚΛΑΔΟΣ ΕΦΟΡΙΑΚΩΝ)

1) 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ισογείου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΑΒΑΓΙΑΝΝΗΣ έως ΒΑΣΙΛΑΣ.

2) 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ισογείου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 2ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ έως ΓΚΕΚΑ.

3) 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ισογείου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 3ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΓΚΕΛΕΣΤΑΘΗ έως ΕΥΦΡΑΙΜΙΔΟΥ

4) 4ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ισογείου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΖΑΒΑΚΟΣ έως ΚΑΠΕΤΑΝΟΥ.

5) 5ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ισογείου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 2ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΚΑΠΙΡΗ έως ΚΟΝΔΥΛΙΔΗΣ.

6) 6ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ ισογείου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 3ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΚΟΝΙΑΡΗ έως ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ

7) 7ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ισογείου.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΛΑΜΠΡΟΥ έως ΜΕΤΣΙΟΥ.

8) 8ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ισογείου.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 2ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΜΗΛΙΑΝΙΤΗ έως ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗΣ.

9) 9ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ισογείου.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 3ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ έως ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ.

10) 10 ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ισογείου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ έως ΣΑΒΒΙΔΟΥ.

11) 11ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ισογείου.
Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 2ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΣΑΒΒΙΝΙΔΗΣ έως ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ.

12) 12ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 110 του 1ου ορόφου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 3ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ έως ΤΣΟΥΛΦΑ.

13) 13ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 112 του 1ου ορόφου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 3ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΤΣΟΥΜΑΝΗ έως ΩΡΟΛΟΓΑΣ.

14) Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 8 του 2ου ορόφου. Τα μέλη της Α' Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του Β' ΥΣ θα διενεργήσουν την εκλογική διαδικασία των ψηφισάντων με αλληλογραφία ΜΟΝΙΜΩΝ υπαλλήλων - εκλογέων αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου των οποίων το επίθετο αρχίζει από Α μέχρι Κ.

15) Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 8, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 8 του 2ου ορόφου. Τα μέλη της Β' Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του Β' ΥΣ θα διενεργήσουν την εκλογική διαδικασία των ψηφισάντων με αλληλογραφία ΜΟΝΙΜΩΝ υπαλλήλων - εκλογέων αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου των οποίων το επίθετο αρχίζει από Λ μέχρι Ω.

16) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΑΧ Β' Υ.Σ.: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 202 του 2ου ορόφου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ΙΔΑΧ Γ' Υ.Σ. θα διενεργήσουν την εκλογική διαδικασία για τους ψηφίσαντες με αλληλογραφία καθώς και τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για όλους τους υπαλλήλους ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - εκλογείς αρμοδιότητας του Β' Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

Γ' ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
(ΚΛΑΔΟΣ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ)

1) 1ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 510 του 5ου ορόφου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 1ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΑΒΟΚΑΤΗ έως ΚΑΤΣΟΥΛΑΣ.

2) 2ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 513 του 5ου ορόφου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 2ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ έως ΠΑΠΠΑΣ.

3) 3ο ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 513 του 5ου ορόφου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής του 3ου Εκλογικού Τμήματος θα διενεργήσουν τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για τους ΜΟΝΙΜΟΥΣ υπαλλήλους - εκλογείς αρμοδιότητας του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου από ΠΑΡΑΡΑ έως ΩΡΟΛΟΓΑΣ.

4) Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 507 του 5ου ορόφου. Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής του Γ' ΥΣ θα διενεργήσουν την εκλογική διαδικασία των ψηφισάντων με αλληλογραφία ΜΟΝΙΜΩΝ υπαλλήλων - εκλογέων αρμοδιότητας του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

5) ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΙΔΑΧ Γ' Υ.Σ.: Κεντρική Υπηρεσία Υπουργείου Οικονομικών (Καραγεώργη Σερβίας 10, ΑΘΗΝΑ) - Γραφείο 507 του 5ου ορόφου. Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ΙΔΑΧ Γ' Υ.Σ. θα διενεργήσουν την εκλογική διαδικασία για τους ψηφίσαντες με αλληλογραφία καθώς και τη διαδικασία αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας για όλους τους υπαλλήλους ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ - εκλογείς αρμοδιότητας του Γ' Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Α', Β' και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, πλήρους απασχόλησης οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους Πίνακες Εκλογέων όπως αυτοί αναφέρονται ανωτέρω, εφόσον δεν έχουν απολέσει την δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών (3-12-2016).

Αυτοπροσώπως ψηφίζουν υποχρεωτικά οι υπάλληλοι που οι υπηρεσίες τους βρίσκονται ΕΝΤΟΣ της έδρας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, δηλαδή οι υπάλληλοι των υπηρεσιών που βρίσκονται ΕΝΤΟΣ των Περιφερειακών Ενοτήτων Κεντρικού, Βόρειου, Νότιου, και Δυτικού Τομέα Αθηνών. Δυνατότητα αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας έχουν και οι υπάλληλοι που οι υπηρεσίες τους βρίσκονται εκτός των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων (δηλ. στις Π.Ε. Ανατολικής και Δυτικής Αττικής, Πειραιά και Νήσων και στις λοιπές περιφέρειες της Χώρας), εφόσον το επιθυμούν και εφόσον δεν έχουν ψηφίσει με αλληλογραφία.

Επισημαίνουμε ότι η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 2, § 4 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703 Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης - ΦΕΚ 684/Β'/19-9-1988). Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση διπλοψηφίας ασκείται υποχρεωτικά πειθαρχική δίωξη κατά του υπαλλήλου.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

• Οι εκλογείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που θα φέρει τη φωτογραφία τους.

• Όλοι οι υπάλληλοι - εκλογείς ψηφίζουν τοποθετώντας το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο στο φάκελο ψηφοφορίας που φέρει τον τίτλο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου και είναι σφραγισμένος με την υπηρεσιακή σφραγίδα.

• Στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του ο κάθε εκλογέας σημειώνει έναν ή δύο σταυρούς προτίμησης (ψηφοδέλτιο με περισσότερους από δύο σταυρούς προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρο - εξαιρούνται τα ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφίων στα οποία δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης).

• Οι σταυροί προτίμησης τίθενται αριστερά ή δεξιά των επωνύμων των υποψηφίων, με στυλό χρώματος μπλε ή μαύρου.

• Ο φάκελος και το ψηφοδέλτιο θα πρέπει να μην φέρουν οποιοδήποτε διακριτικό, άλλως θεωρούνται άκυρα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΩΝ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

Ειδικότερα, αναφορικά με τα καθήκοντα των μελών των Εφορευτικών Επιτροπών, επισημαίνουμε τα εξής:

α) Πρόεδρος της κάθε εφορευτικής επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος που έχει τον ανώτερο βαθμό. Μεταξύ ισόβαθμων ο Πρόεδρος ορίζεται με κλήρωση μεταξύ τους ενώπιον της Εφορευτικής Επιτροπής.

β) Για την απρόσκοπτη και ομαλή διεξαγωγή των εκλογών όλα τα μέλη, των εφορευτικών επιτροπών (μονίμων Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ.), θα παρουσιασθούν στα καθορισμένα εκλογικά κέντρα την ημέρα των εκλογών, στις 7.00 π.μ.

γ) Με ευθύνη των Προέδρων των Εφορευτικών Επιτροπών θα γίνει ο καταμερισμός των εργασιών μεταξύ των μελών.

δ) Οι Εφορευτικές Επιτροπές των εκλογικών τμημάτων μονίμων υπαλλήλων και υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. θα διεξάγουν την ψηφοφορία για όσους εκλογείς ψηφίσουν αυτοπροσώπως.

ε) Οι Εφορευτικές Επιτροπές υπαλλήλων Ι.Δ.Α.Χ. θα διεξάγει την ψηφοφορία και για όσους εκλογείς ψηφίσουν με αλληλογραφία, και θα προβεί στην ανάδειξη - ανακήρυξη των εκπροσώπων ΙΔΑΧ, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 15 και 16 της αριθμ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/1988 (ΦΕΚ/694/Β') απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης.

στ) Οι Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές θα διεξάγουν την ψηφοφορία για τους μονίμους υπαλλήλους που θα ψηφίσουν με αλληλογραφία και θα προβούν στην ανάδειξη - ανακήρυξη των εκπροσώπων για όλα τα εκλογικά τμήματα μονίμων υπαλλήλων (συγκέντρωση αποτελεσμάτων). Ειδικότερα για το Β' Υπηρεσιακό Συμβούλιο στην ανάδειξη - ανακήρυξη των εκπροσώπων θα προβεί η Α' Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή του Β' Υ.Σ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της ανωτέρω Απόφασης, η άσκηση των καθηκόντων των μελών των εφορευτικών επιτροπών είναι υποχρεωτική. Απαλλαγή από τα καθήκοντά τους είναι δυνατή μόνο λόγω σοβαρού κωλύματος. Αν μέλη της εφορευτικής επιτροπής δεν προσέλθουν για να εκπληρώσουν τα καθήκοντά τους για τον παραπάνω λόγο, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη. Αδικαιολόγητη παράλειψη άσκησης των καθηκόντων μέλους της εφορευτικής επιτροπής συνεπάγεται υποχρεωτικά άσκηση πειθαρχικής δίωξης σύμφωνα με τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα.

Τέλος, παρακαλούνται ιδιαίτερα οι εκλογείς, τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών και οι εκλογικοί αντιπρόσωποι να φροντίζουν για την τήρηση της τάξης και της καθαριότητας στους εκλογικούς χώρους, καθ' όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας.

Η απόφαση αυτή να διανεμηθεί, με ευθύνη των Προϊσταμένων, σε όλους τους υπαλλήλους - εκλογείς, μόνιμους και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που ανήκουν στην αρμοδιότητα των συμβουλίων Α' Β' και Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, οι οποίοι να λάβουν γνώση αυτής ενυπόγραφα, και να αναρτηθεί σε εμφανές σημείο στο Πίνακα Ανακοινώσεων της κάθε Υπηρεσίας.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣ
Πηγή: Taxheaven