Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2049 ΕΞ 30.9.2016 Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές

Σ.ΛΟ.Τ. αριθμ. πρωτ.: 2049 ΕΞ 30.9.2016 Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές

Αθήνα, 30.09.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2049 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2049/2016

ΘΕΜΑ: «Τέλη κυκλοφορίας και προσωρινές λογιστικές διαφορές»

ΕΡΩΤΗΜΑ

Οντότητα με διπλογραφικά αρχεία (δραστηριότητα ενοικιάσεις αυτοκινήτων) θα αγοράσει τα τέλη κυκλοφορίας στο τέλος του ημερολογιακού έτους το2016 (άρα στο τέλος της χρήσης).

Τα τέλη κυκλοφορίας όμως αφορούν την επόμενη χρήση δηλ. το 2017.

Με βάση την αρχή των δεδουλευμένων του Ν. 4308/2014 τα έξοδα αναγνωρίζονται στην χρήση που αφορούν.

Άρα στην συγκεκριμένη περίπτωση αναγνωρίζονται λογιστικά στην επόμενη χρήση δηλ. στην χρήση 2017.

ΕΡΩΤΗΣΗ

1) Στα βιβλία μου θα κάνω εγγραφή στην χρήση 2016 σε μεταβατικό λογαριασμό και άρα δεν θα έχω προσωρινές λογιστικές διαφορές;

2) Θα κάνω εγγραφή στα βιβλία μου στα έξοδα στο 2016 αλλά θα αναγνωριστούν στο 2017, και άρα θα έχω το 2016 προσωρινές λογιστικές διαφορές;

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Από λογιστικής απόψεως, η αναγνώριση των εξόδων στην κατάσταση αποτελεσμάτων γίνεται βάσει της αρχής του δουλευμένου. Συνεπώς έξοδα που πληρώνονται στο 2016 αλλά αφορούν το 2017, αναγνωρίζονται ως περιουσιακό στοιχείο «προπληρωμένα έξοδα» και μεταφέρονται στα έξοδα στην κατάσταση αποτελεσμάτων της χρήσεως 2017.

Αν από φορολογικής απόψεως ισχύει ο ίδιος χειρισμός δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης

Αν από φορολογικής απόψεως το έξοδο αναγνωρίζεται στη χρήση που καταβλήθηκε (2016), υπάρχει προσωρινή διαφορά μεταξύ λογιστικής αξίας και φορολογικής βάσης.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗΠηγή: Taxheaven