Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1169186 ΕΞ 2016/22.11.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση κα

Αριθ. πρωτ.: Δ.ΟΡΓ.Β 1169186 ΕΞ 2016/22.11.2016 Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση κα

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Δ.ΟΡΓ.Β1169186ΕΞ2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
1.ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β' - ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λεωχάρους 2
Ταχ. Κώδικας: 10184
Πληροφορίες : Ν.Παπαδόπουλος
Τηλέφωνο : 210-3311291
Fax: 210-3280329
e-mail: ypoik.d6.epitropes@1988.syzefxis.gov.gr
2.ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ Α'
Ταχ. Δ/νση: Κ. Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 10184
Τηλέφωνο: 210-3375812

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση και συμπλήρωση της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141).»

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α) Των άρθρων 89 και 128 του π. δ. 284/1988 (Α' 128) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» και του άρθρου 128 του π.δ. 111/2014 .

β) Του άρθρου 61 του ν. 4410/2016 (Α' 141) «Τροποποιήσεις του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα προς ενίσχυση της καταπολέμησης της παράνομης εμπορίας καπνού και βιομηχανοποιημένων καπνών και Ίδρυση Συντονιστικού Κέντρου για την Καταπολέμηση του
λαθρεμπορίου, εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας προς την απόφαση 2009/917/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2009 για τη χρήση της πληροφορικής για τελωνειακούς σκοπούς και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία των άρθρων 15, 16 και 18 της οδηγίας 2014/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Απριλίου 2014 για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών - μελών σχετικά με την κατασκευή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων και την κατάργηση της οδηγίας 2001/37/ΕΚ και άλλες διατάξεις»,

γ) Της υποπαραγράφου Δ7 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις - Κύρωση του Σχεδίου Σύμβασης Οικονομικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητας και ρυθμίσεις για την υλοποίηση της Συμφωνίας Χρηματοδότησης.»,

δ) Της αριθ. ΑΝ.ΥΠ.ΟΙΚ.0002214ΕΞ2016/1-9-2016 (Β' 2773) απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την μεταφορά των υποθέσεων του τελευταίου εδαφίου της περίπτωσης 1γ της υποπαραγράφου Δ7 της παρ. Δ' του άρθρου 2 του Ν. 4336/2015 (Α' 94) και της παραγράφου 6 του άρθρου 61 του Ν. 4410/2016 (Α' 141) από την Ειδική Γραμματεία του Σ.Δ.Ο.Ε. (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.) στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) και σύσταση ομάδας εργασίας για τον συντονισμό και την παρακολούθηση της προόδου μεταφοράς των υποθέσεων».

ε) Της υποπαραγράφου Ε2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222) «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013 - 2016», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει.

στ) Της αριθ. Δ6Α 1058824ΕΞ2014/8-4-2014 (Β'865, 1079 και 1846) απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

ζ) Του π.δ. 111/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών» (Α' 178), όπως ισχύει.
η) Του Κεφαλαίου Α' «Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων» του Μέρους Πρώτου του ν. 4389/2016 (Α' 94) και ειδικότερα της υποπαραγράφου α' της παραγράφου 2 του άρθρου 41 αυτού.

θ) Των άρθρων 13 έως 15 του ν. 2690/1999 (Α' 45)«Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».

ι) Του άρθρου 21 του ν. 4354/2015 (Α'176) «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων», όπως ισχύουν.

2. Την αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141)».

3. Το αριθμ. 2041/3-10-2016 έγγραφο της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων Πάτρας (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας), με το οποίο διαβιβάσθηκε η αίτηση του Κωνσταντίνου Σωτηρόπουλου για απαλλαγή από τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.

4. Την αριθμ. 21255/4-10-2016 αίτηση της υπαλλήλου Παναγούλας Κανελλή, για την απαλλαγή της από τα καθήκοντα του μέλους της Επιτροπής.

5. Τα από 5 και 13-10-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Δ.Ο.Υ. Ζ' Θεσσαλονίκης, με τα επισυναπτόμενα σε αυτό: α) αριθμ. 77698/4-10-2016 έγγραφο και την ταυτάριθμη αίτηση του Χρήστου Συμεωνίδη, β) αριθμ. 78074/5-10-2016 έγγραφο με την ταυτάριθμη αίτηση της Αγγελικής Αγγέλου και γ) αριθμ. 81721/13-10-2016 έγγραφο και την ταυτάριθμη αίτηση του Χρήστου Συμεωνίδη, για την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα των μελών της Επιτροπής.

6. Τα από 2, 3 και 8-11-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Διεύθυνσης Ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικής Διοίκησης, με τα συνημμένα σε αυτά: α) πρόταση σχετικά με προτεινόμενα μέλη στην θέση των αντικατασταθέντων μελών, β) αριθμ. 37744/4¬10-2016 αίτηση απαλλαγής του υπαλλήλου Κωνσταντίνου Παπαμαργαρίτη, γ) αριθμ. 37745/4-10-2016 έγγραφο της Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, με το οποίο προτείνει αντικαταστάτη αιτούντος την απαλλαγή από μέλους της Επιτροπής, δ) τα από 4, 7-10-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των υπαλλήλων Χριστίνας Αυγερινού, Ιωάννη Τσαγκάρη, για απαλλαγή τους από τα καθήκοντα του μέλους και της Προϊσταμένης της Δ.Ο.Υ. Αγ. Αναργύρων, με το οποίο προτείνει αντικαταστάτες των αιτούντων, ε) τα από 20-10-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, και της Φορολογικής Περιφέρειας Θεσσαλονίκης, στ) το από 6-10-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Προϊσταμένου της ΔΙ.ΠΑ.Ε.Ε. και ζ) τα από 7-10-2016 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και Αγ. Αναργύρων.

7. Την αριθμ. 13/7-11-2016 ημερήσια διαταγή του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Ερευνών και Διασφάλισης Δημοσίων Εσόδων (Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης).

8. Το από 11-11-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας

9. Το από 11-11-2016 μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και την από 11-11-2016 αίτηση των υπαλλήλων Αθανάσιου Γκικόπουλου και Γεωργίου Κουνενάκη, αντίστοιχα, για την απαλλαγή τους από τα καθήκοντα του μέλους Επιτροπής.

10. Την αριθμ. Δ6Α 1015213ΕΞ2013/28-1-2013 (Β' 130 και 372) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει.

11. Το γεγονός ότι, από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υποπαράγραφο Ι' της παραγράφου Β' της αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β 1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ:7ΙΜΣΗ-Ο17) απόφασής μας «Σύσταση, συγκρότηση και ορισμός μελών Επιτροπών στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων (Γ.Γ.Δ.Ε.) του Υπουργείου Οικονομικών για την παραλαβή από την Γ.Γ.Δ.Ε. των μεταφερόμενων σε αυτήν υποθέσεων της Ειδικής Γραμματείας Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Ε.Γ. Σ.Δ.Ο.Ε.), κατ' εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 61 του ν.4410/2016 (Α' 141).», αντικαθιστούμε το με α/α β' μέλος του υπό στοιχείο 3.1.1 της υποπερίπτωσης 3.1., τα με α/α α' και β', Πρόεδρο και μέλος του υπό στοιχείο 3.1.2 και τα με α/α α' και β' του υπό στοιχείο 3.1.3 της περίπτωσης 3, το με α/α β' μέλος της υποπερίπτωσης 5.1 της περίπτωσης 5 και τα με α/α β' και γ' του υπό στοιχείο 7.3.2 της περίπτωσης 7, για τους λόγους που αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα, ορίζουμε, για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της θητείας των ως άνω Επιτροπών, τους Αθανάσιο Πασπαλιάρη, Αλεξάνδρα Παπανδρέου, Ηλία Παναγάκο, Ειρήνη Τσίρη, Αριστείδη Μπρέμπο, Ξανθίππη Βασιλοπούλου, Ευάγγελο Πετμεζά και Βασιλική Κωνσταντινίδου, αντίστοιχα, διαμορφώνουμε τις παραπάνω περιπτώσεις και συμπληρώνουμε το στοιχείο 3.1.4. και τις περιπτώσεις 8 και 9, ως εξής:

«Β.Ι. 3. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΑΤΤΙΚΗΣ - ΑΙΓΑΙΟΥ

3.1. Η παραλαβή των υποθέσεων των Υπηρεσιών της Διεύθυνσης, που εδρεύουν στην Αθήνα, θα διενεργηθεί από τέσσερις (4) Επιτροπές που συγκροτούνται η κάθε μία από υπαλλήλους της Διεύθυνσης Ελέγχων, της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής ή της ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., καθώς και Δ.Ο.Υ., ως εξής:

3.1.1. α) Ευσταθία Ζάμπα, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, ως Πρόεδρο.
β) Αθανάσιο Πασπαλιάρη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης, ως μέλος.
γ) Παναγούλα Κανελλή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Αμαρουσίου, ως μέλος.

3.1.2. α) Αλεξάνδρα Παπανδρέου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην ΔΙ.Π.Α.Ε.Ε., ως Πρόεδρο.
β) Ηλία Παναγάκο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ελευσίνας, ως μέλος.
γ) Αναστασία Βελονάκη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Νέας Σμύρνης, ως μέλος.

3.1.3. α) Ειρήνη Τσίρη, υπάλληλο με βαθμό Γ', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ως Πρόεδρο.
β) Αριστείδη Μπρέμπο, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Αγίων Αναργύρων, ως μέλος.
γ) Αθανάσιο Χριστοδούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως μέλος.

3.1.4 α) Σταύρο Βαλτά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως Πρόεδρο.
β) Απόστολο Σφυρή, υπάλληλο με βαθμό Α', του Κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος.
γ) Ανδρέα Τσιρώνη, υπάλληλο με βαθμό Α', του Κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Διεύθυνση Ελέγχων, ως μέλος »

«Β.Ι.5. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΚΑΙ ΝΟΤΙΩΝ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ

5.1. Η παραλαβή των υποθέσεων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης, που εδρεύουν στην Πάτρα, θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας και της Α' Δ.Ο.Υ. Πατρών , ως εξής:

α) Θεόδωρο Θεοδωράκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, ως Πρόεδρο.

β) Ξανθίππη Βασιλοπούλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Πάτρας, ως μέλος.

γ) Διονυσία Ελευθεριώτου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Α' Πατρών, ως μέλος.»

«Β.Ι.7. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

7.3.2. α) Ευδοκία Χαντζανόγλου, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, που υπηρετεί στην Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, ως Πρόεδρο.

β) Ευάγγελο Πετμεζά, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Λαγκαδά, ως μέλος.

γ) Βασιλική Κωνσταντινίδου, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ιωνίας Θεσσαλονίκης, ως μέλος.»

«Β.Ι.8. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε. Π.Δ. Δ.Ο.Ε. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΜΕ ΕΔΡΑ ΤΗΝ ΛΑΡΙΣΑ (εκτός της Υποδιεύθυνσης Λαμίας)

Η παραλαβή των υποθέσεων των υπηρεσιών της Διεύθυνσης που εδρεύουν στην Λάρισα, θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους της Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Θεσσαλονίκης, που υπηρετούν στην Δ' Υποδιεύθυνση με έδρα την Λάρισα, ως εξής: α) Χρήστο Τσιό, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Τελωνειακών, ως Πρόεδρο. β) Αθανάσιο Τσουρή, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος. γ) Μαργαρίτη Τσουλούφη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΠΕ Εφοριακών, ως μέλος.

9. ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗΣ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ ΤΟΥ Σ.Δ.Ο.Ε.

Η παραλαβή των υποθέσεων των υπηρεσιών της Ειδικής Διεύθυνσης Ελέγχου Εθνικών και Κοινοτικών Δαπανών και Καταπολέμησης Απάτης και Διαφθοράς του Σ.Δ.Ο.Ε. θα διενεργηθεί από Επιτροπή που συγκροτείται από τους κατωτέρω υπαλλήλους των Δ.Ο.Υ. ΙΔ' και ΙΖ' Αθηνών, καθώς και Ν.Ηρακλείου, ως εξής:

α) Τρύφωνα Καββαθά, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. ΙΖ' Αθηνών, ως Πρόεδρο.

β) Αναστασία Σαρήγιαννη, υπάλληλο με βαθμό Β', του κλάδου ΤΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. Ν. Ηρακλείου, ως μέλος.

γ) Αιμίλιο Αντωνάκη, υπάλληλο με βαθμό Α', του κλάδου ΔΕ Εφοριακών, που υπηρετεί στην Δ.Ο.Υ. ΙΔ' Αθηνών, ως μέλος.»

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθμ. Δ.ΟΡΓ.Β1142161ΕΞ2016/30-9-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΜΣΗ- Ο17) απόφασή μας.


Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ
Πηγή: Taxheaven