Αριθ. πρωτ.: 123333/ΕΓΣΔΙΤ-400/22.11.2016 Παροχή κατευθύνσεων για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών συμβούλου του Ν. 3389/2005

Αριθ. πρωτ.: 123333/ΕΓΣΔΙΤ-400/22.11.2016 Παροχή κατευθύνσεων για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών συμβούλου του Ν. 3389/2005

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016
Αρ. Πρωτ.: 123333/ΕΓΣΔΙΤ-400

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΜΠΡΑΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 8
Τ.Κ. 105 62 Αθήνα
Τηλέφωνο: 210-3375750
Fax: 210-3375921

ΘΕΜΑ: Παροχή κατευθύνσεων για την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων ανεξαρτήτων υπηρεσιών συμβούλου του Ν. 3389/2005

Το παρόν αποσκοπεί στο να αποσαφηνίσει το νομικό καθεστώς που εφαρμόζεται κατά την ανάθεση των συμβάσεων παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 του Ν. 3389/2005 «Περί Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα» (ΦΕΚ 232/Α'/22.9.2005), ως ισχύει, κατόπιν της δημοσίευσης του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», ΦΕΚ Α 147.

Ειδικότερα, δυνάμει της διάταξης της παραγράφου 4 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, ορίζεται ότι από την έναρξη ισχύος του νόμου «καταργείται κάΚε γενική ή ειδική διάταξη που είναι αντίΚετη με τις διατάξεις του παρόντος ή ρυθμίζει τα Κέματα αυτά με άλλον τρόπο».

Κατόπιν τούτου, οι συμβάσεις παροχής ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου με χρηματοοικονομικούς, τεχνικούς, φορολογικούς, νομικούς ή ασφαλιστικούς ή άλλους συμβούλους ή επιστημονικούς συνεργάτες των παραγράφων 2 και 4 του άρθρου 6 του Ν. 3389/2005, δέον να ανατίθενται και εκτελούνται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4412/2016, καθώς και τους ειδικότερους όρους που διαλαμβάνονται, κατά περίπτωση, σε αυτόν.


Ο Ειδικός Γραμματέας
Νικόλαος Μαντζούφας

Πηγή: Taxheaven