Αριθ. πρωτ.: Φ80020/οικ.52802/Δ15.915/23.11.2016 Εφαρμογή των περ. β και γ της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 (Α' 85)

Αριθ. πρωτ.: Φ80020/οικ.52802/Δ15.915/23.11.2016 Εφαρμογή των περ. β και γ της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 (Α' 85)

Αθήνα, 23/11/2016
Αρ . Πρ.: Φ80020/οικ.52802/Δ15.915

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (Δ15)
ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΠΑΞ ΠΑΡΟΧΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 29, Αθήνα
Τ.Κ.: 10110
Πληρ.: Κ. Χαραγκιώνης
Τηλέφωνα: 210-3368179
Fax: 210-3368148
Ε-mail: proasf@ypakp.gr

ΘΕΜΑ: «Εφαρμογή των περ. β και γ της παρ. 4 του άρθ. 35 του ν.4387/2016 (Α' 85)»

Σχετ.: 1) Η αρ. Φ 80020/οικ. 29753/Δ15.531/30.6.2016 (ΑΔΑ: 7ΛΟΨ465Θ1Ω-ΨΙΣ) εγκύκλιός μας

2) Το αρ. οικ.669/8.11.2016 έγγραφο της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετ. 2 εγκυκλίου μας με θέμα «Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 35 'Εφάπαξ παροχή' του ν.4387/2016 (Α' 85), όπως ισχύει» και κατόπιν του σχετ. 2 εγγράφου της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, προκειμένου να δοθούν οδηγίες, όσον αφορά την περ. β (τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί από 1/1/2014 και εφεξής), και την περ. γ (τρόπος υπολογισμού της εφάπαξ παροχής για χρόνο ασφάλισης που έχει πραγματοποιηθεί πριν ή πριν και μετά 1/1/2014) της παρ. 4 του ως άνω άρθρου, σας γνωρίζουμε τα εξής:

1. Ο τύπος (1) εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλισμένων που έχουν χρόνο ασφάλισης για εφάπαξ παροχή από 1.1.2014 και εφεξής και η εφάπαξ παροχή ισούται με την συσσωρευμένη αξία των εισφορών κατά την ημερομηνία της αποχώρησης.

2. Ο τύπος (2) εφαρμόζεται στην περίπτωση ασφαλισμένων που έχουν χρόνο ασφάλισης για εφάπαξ παροχή πριν και μετά την 1.1.2014.

Ο πρώτος προσθετέος του τύπου αποτελεί το τμήμα της εφάπαξ παροχής για χρόνο ασφάλισης έως 31.12.2013.

Ο δεύτερος προσθετέος του τύπου αποτελεί το τμήμα της εφάπαξ παροχής για χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής και ισούται με την συσσωρευμένη αξία, κατά την ημερομηνία της αποχώρησης, των εισφορών από 1.1.2014. 

Οι τύποι αναφέρονται σε πλήρη οικονομικά έτη και ανάλογα εφαρμόζονται όταν η αποχώρηση γίνεται εντός ενός οικονομικού έτους.

Για τον υπολογισμό του gk για το έτος k πρέπει να είναι διαθέσιμη η βάση υπολογισμού των εισφορών για τα έτη k και k +1.

Για τον υπολογισμό της εφάπαξ παροχής για τα έτη ασφάλισης από 1.1.2014 και εφεξής ισχύουν τα εξής:

Για κάθε έτος k το αντίστοιχο gk υπολογίζεται ως το ποσοστό μεταβολής της βάσης υπολογισμού εισφορών του έτους k σε σχέση με τη βάση υπολογισμού εισφορών του επόμενου έτους (k +1).

Οι εισφορές του ασφαλισμένου του τελευταίου πλήρους οικονομικού έτους ασφάλισής του (a), λαμβάνονται υπόψη χωρίς την εφαρμογή gk (gk=0 για k=a). Εξυπακούεται ότι και οι εισφορές που καταβλήθηκαν μετά το τελευταίο πλήρες οικονομικό έτος λαμβάνονται υπόψη χωρίς την εφαρμογή gk.

Παραδείγματα υπολογισμού εφάπαξ παροχής για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 (LSnew):

1. Τελευταία ημέρα ασφάλισης οποτεδήποτε κατά το έτος 2014

Η εφάπαξ παροχή για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 ισούται με τις εισφορές έτους 2014 χωρίς την εφαρμογή gk.

Αν C2014 είναι οι εισφορές του έτους 2014 τότε LSnew = C2014

2. Τελευταία ημέρα ασφάλισης οποτεδήποτε κατά το έτος 2015

Η εφάπαξ παροχή για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 ισούται με τις εισφορές των ετών 2014 και 2015 χωρίς την εφαρμογή gk.

Αν C2014 και C2015 είναι οι εισφορές των ετών 2014 και 2015 τότε LSnew = C2014+ C2015

3. Τελευταία ημέρα ασφάλισης οποτεδήποτε κατά το έτος 2016

Η εφάπαξ παροχή για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 ισούται με τις εισφορές του έτους 2014 με εφαρμογή του g2014 και των ετών 2015 και 2016 χωρίς την εφαρμογή gk

Αν C2014, C2015 και C2016 είναι οι εισφορές των ετών 2014, 2015 και 2016 τότε:

LSnew= C2014 * (1 + g2014)+ C2015 + C2016

4. Τελευταία ημέρα ασφάλισης οποτεδήποτε κατά το έτος 2017

Η εφάπαξ παροχή για το χρόνο ασφάλισης από 1.1.2014 ισούται: με τις εισφορές του έτους 2014 με εφαρμογή των g2014 και g2015 και τις εισφορές του έτους 2015 με εφαρμογή του g2015 και τις εισφορές των ετών 2016 και 2017 χωρίς την εφαρμογή gk.

Αν C2014, C2015 , C2016 και C2017 είναι αντίστοιχα οι εισφορές των ετών 2014, 2015, 2016 και 2017 τότε:
LSnew = C2014 * (1 + g2014)* (1 + g2015) + C2015 * (1 + g2015) + C2016 + C2017

Όπως είναι γνωστό, από 1/1/2017 συστήνεται στο Ε.Τ.Α.Ε.Π. Κλάδος Εφάπαξ Παροχών στον οποίο εντάσσονται όλα τα ταμεία, τομείς, κλάδοι και λογαριασμοί πρόνοιας του άρθρ. 75 του ως άνω νόμου και ως εκ τούτου η ετήσια μεταβολή της βάσης υπολογισμού των εισφορών για τα έτη 2014, 2015 και 2016 θα υπολογίζεται λαμβάνοντας υπόψη την ενιαία βάση υπολογισμού των εισφορών όπως αυτή διαμορφώνεται από τις επιμέρους βάσεις όλων των εντασσόμενων ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών.

Επισημαίνεται ότι, ο Κλάδος Εφάπαξ Παροχών του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. θα λειτουργεί, για όσους ασφαλίζονται για πρώτη φορά για εφάπαξ παροχές από 1/1/2014 και εφεξής, καθώς και για τους ασφαλισμένους για εφάπαξ παροχές μέχρι 31/12/2013 και για χρόνο ασφάλισης από 1/1/2014 και εφεξής, με βάση το διανεμητικό σύστημα προκαθορισμένων εισφορών με νοητή κεφαλαιοποίηση (NDC), το οποίο απαιτεί την ύπαρξη μηχανογραφικών εφαρμογών και την από 1/1/2014 μηχανογραφική τήρηση των ατομικών μερίδων των ασφαλισμένων όλων των εντασσόμενων στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π., ταμείων, τομέων, κλάδων και λογαριασμών. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε όπως προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες για την τήρησή τους.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ

Πηγή: Taxheaven