Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

Αιτιολογική έκθεση - Σχέδιο νόμου Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις

ΣΧΕΔΙΟ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ
«Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης Επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»


Ο νόμος διαρθρώνεται σε τρία μέρη εκ των οποίων το Μέρος Πρώτο αφορά στις διατάξεις για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης των επιχειρήσεων, το Μέρος Δεύτερο σε ειδικότερες ρυθμίσεις που θα συμβάλλουν στην άρση των κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και το Μέρος Τρίτο απαρτίζεται από λοιπές διατάξεις που αφορούν κυρίως σε τροποποιήσεις – νομοτεχνικές βελτιώσεις ισχυόντων νόμων. Σημειώνεται ότι οι αναφορές σε διατάξεις άλλου νόμου, προκειμένου να αποτραπεί η επανάληψη της φράσης «όπως ισχύει» με την οποία δηλώνεται γνήσια παραπομπή στις διατάξεις άλλου νομοθετήματος όπως αυτές ισχύουν κάθε φορά, νοούνται με την ανωτέρω έννοια.

Ειδικότερα:

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Με το ν. 3853/2010 (Α’ 90) καθιερώθηκε για πρώτη φορά η διαδικασία μίας στάσης για τη σύσταση εμπορικών εταιρειών. Με τη διαδικασία αυτή οι ενδιαφερόμενοι να συστήσουν εταιρεία, είτε προσωπική είτε κεφαλαιουχική, προσέρχονταν σε ένα σημείο και εκεί ολοκλήρωναν τόσο τη σύσταση του νομικού προσώπου όσο την εγγραφή του στο Φορολογικό μητρώο (έναρξη), ενώ κατέβαλαν και όλους τους φόρους, τέλη και εισφορές που εκ του νόμου συνδέονταν με τη σύσταση και την έναρξη εταιρείας (φόρος συγκέντρωσης κεφαλαίου, τέλη υπέρ ταμείου νομικών, τέλος επιτροπής Ανταγωνισμού κοκ).

Οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) ξεκίνησαν να λειτουργούν τον Απρίλιο του 2011. Στη διάρκεια της πενταετίας που μεσολάβησε από τότε, ο θεσμός απέδειξε την επιτυχία του και καθιερώθηκε στη συνείδηση των επιχειρηματιών.

Σκοπός του παρόντος νομοθετήματος είναι να βελτιώσει έτι περαιτέρω έναν ήδη επιτυχημένο θεσμό, εισάγοντας κατ’ αρχήν την ηλεκτρονική (χωρίς ανθρώπινη επαφή) σύσταση επιχειρήσεων, και ταυτόχρονα επιφέροντας αλλαγές και βελτιώσεις στις ήδη λειτουργούσες ΥΜΣ, πάντα με στόχο τη μείωση του χρόνου και κόστους σύστασης εταιρειών. Νομοτεχνικά επελέγη η μέθοδος της κατάργησης του ν. 3853/2010 (και συγκεκριμένα των άρθρων 1-12 αυτού που αφορούν τις ΥΜΣ) και η αντικατάστασή του με ένα νέο πλήρες νομοθέτημα αντί για την αποσπασματική τροποποίηση/συμπλήρωση ορισμένων μόνο άρθρων του.

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής


Με τις διατάξεις του παρόντος σχεδίου νόμου καθιερώνονται διαδικασίες σύστασης εμπορικών επιχειρήσεων με τη μορφή της μίας στάσης για προσωπικές και κεφαλαιουχικές εμπορικές εταιρείες και πιο συγκεκριμένα για τις ομόρρυθμες εταιρείες, ετερόρρυθμες εταιρείες (κάθε μορφής), τις ιδιωτικές κεφαλαιουχικές εταιρείες, εταιρείες περιορισμένης ευθύνης και ανώνυμες εταιρείες.

Με τις διατάξεις του άρθρου 1 του σχεδίου νόμου διασαφηνίζονται οι υπόχρεοι αλλά και οι ρητά εξαιρούμενοι από τη διαδικασία μίας στάσης για τη σύσταση εταιρειών. Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ομάδα προσώπων με δικαιοπρακτική ικανότητα που επιθυμεί να ιδρύσει προσωπική ή κεφαλαιουχική εταιρείας θα το κάνει πλέον αποκλειστικά μέσω των ΥΜΣ, με μοναδική προϋπόθεση την κατοχή ελληνικού Α.Φ.Μ. όπως προβλέπεται στην ΠΟΛ 1006/10-1-2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, το οποίο μάλιστα να μην είναι σε αναστολή σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ΠΟΛ.1200/2.9.2015. Μόνο εταιρείες που ρητά περιγράφονται ως εξαιρούμενες από τις διατάξεις του παρόντος νομοσχεδίου θα ιδρύονται εκτός ΥΜΣ. Επιπλέον, καθίσταται σαφές ότι η απαίτηση ύπαρξης προέγκρισης ή άδειας λειτουργίας δεν αποτελεί εξ ορισμού παράγοντα απαγορευτικό για τη σύσταση μιας εταιρείας μέσω ΥΜΣ. Εάν οι ειδικές διατάξεις που διέπουν την προέγκριση επιτρέπουν τη χορήγηση αυτής σε υπό σύσταση νομικό πρόσωπο, τότε οι ιδρυτές ή ο νόμιμος εκπρόσωπός τους απευθύνονται σε ΥΜΣ για τη σύσταση της Εταιρείας προσκομίζοντας την εν λόγω προέγκριση ή άδεια λειτουργίας.

Επίσης, για λόγους ευελιξίας και ταχύτητας δίνεται στο άρθρο αυτό η δυνατότητα να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής των ΥΜΣ προς κάθε κατεύθυνση όχι με νόμο αλλά με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου. Λέγοντας κάθε κατεύθυνση, εννοούμε α) τη διεύρυνση των ΥΜΣ είτε με την υπαγωγή σε αυτές και άλλων υπόχρεων καταχώρισης ή προαιρετικά εγγραφόμενων στο Γ.Ε.ΜΗ. είτε με την εξουσιοδότηση και άλλων Υπηρεσιών να λειτουργούν ως ΥΜΣ, β) την ένταξη στις αρμοδιότητες των ΥΜΣ και άλλων διαδικασιών σχετικά με τη σύσταση Εταιρείας αλλά και άλλων εταιρικών πράξεων που είναι καταχωριστέες στο Γ.Ε.ΜΗ. πέραν της σύστασης όπως πχ οι τροποποιήσεις του καταστατικού. Η ανάγκη διεύρυνσης των ΥΜΣ τέθηκε μετ’ επιτάσεως και στη δημόσια διαβούλευση, όπου προτάθηκε κυρίως η ένταξη στις ΥΜΣ της ίδρυσης των ατομικών επιχειρήσεων και των τροποποιήσεων καταστατικού των εταιρειών. Με την πρόβλεψη του νόμου για έκδοση ΚΥΑ, η διεύρυνση μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα μόλις μελετηθούν από τα συναρμόδια υπουργεία όλες οι σχετικές παράμετροι.

Με όμοια απόφαση θα οριστούν οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να δύνανται οι Υπηρεσίες Μιας Στάσης (ΥΜΣ) να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Άρθρο 2
Ορισμοί


Στο άρθρο αυτό δίνονται οι απαραίτητοι ορισμοί για την καλύτερη κατανόηση του νομοθετήματος.

Κατ’ αρχήν ορίζεται ποιες είναι οι Υπηρεσίες Μίας Στάσης (ΥΜΣ) που είναι διαθέσιμες στους ενδιαφερόμενους. Ορίζονται δύο κατηγορίες ΥΜΣ, οι Υπηρεσίες ΓΕΜΗ των Επιμελητηρίων και οι κατάλληλα πιστοποιημένοι συμβολαιογράφοι. Μοναδικό κριτήριο για την επιλογή ΥΜΣ είναι η υποχρέωση κατάρτισης του καταστατικού με το συμβολαιογραφικό τύπο. Κατά τα λοιπά, οι ιδρυτές είναι ελεύθεροι να επιλέξουν ΥΜΣ ανεξαρτήτως γεωγραφικών ή άλλων κριτηρίων.

Εισάγεται για πρώτη φορά η δυνατότητα κατ’ εξαίρεση σύστασης ανωνύμου εταιρείας ή εταιρείας περιορισμένη ευθύνης χωρίς συμβολαιογραφικό έγγραφο, υπό την προϋπόθεση ότι το συστατικό έγγραφο θα ακολουθεί αυστηρά και χωρίς καμία παρέκκλιση το πρότυπο κείμενο το οποίο προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Η σύσταση με συμβολαιογραφικό έγγραφο δεν καταργείται, αλλά διατηρείται ως επιλογή τόσο για τις αε και επε, όπου ήδη υπήρχε ως γενική υποχρέωση, όσο και για τις λοιπές νομικές μορφές όταν ειδικές διατάξεις νόμου το απαιτούν (πχ σύσταση εταιρείας με εισφορά ακινήτου).

Επίσης εισάγεται για πρώτη φορά η εναλλακτική της ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) με τη χρήση της οποίας θα είναι δυνατή η σύσταση εταιρείας χωρίς την παρέμβαση του ανθρώπινου παράγοντα. Προκειμένου να είναι πρακτικά εφικτή η λειτουργία της e-ΥΜΣ, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρησιμοποίηση του πρότυπου καταστατικού της προηγούμενης παραγράφου.

Άρθρο 3
Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας


Στο άρθρο αυτό θεσπίζεται το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, το οποίο περιλαμβάνει μόνο το τέλος καταχώρισης Γ.Ε.ΜΗ., το τέλος προελέγχου, έγκρισης και δέσμευσης επωνυμίας και διακριτικού τίτλου και το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας. Σημειώνουμε ειδικά για το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης Εταιρείας ότι καταβάλλεται υποχρεωτικά από τους συμβαλλομένους στην Υπηρεσία Μιας Στάσης, άπαξ, κατά το στάδιο της σύστασης και αποδίδεται ανταποδοτικά σε αυτήν ,αντίθετα από τα τέλη καταχώρισης ΓΕΜΗ και ελέγχου επωνυμίας τα οποία αποδίδονται στις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ όπως ο νόμος ορίζει. Σημειωτέον ότι στο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν συμπεριλαμβάνονται
• η αμοιβή του συμβολαιογράφου για τη σύνταξη του καταστατικού, αν η σύσταση γίνει μέσω ΥΜΣ-συμβολαιογράφου
• τυχόν αμοιβή του δικηγόρου, αν και όπου απαιτείται, ούτε
• το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού που η νομοθεσία επιβάλλει σήμερα στις συστάσεις ανωνύμων εταιρειών.

Το ύψος του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας, η διαδικασία είσπραξης και απόδοσης του στους τελικούς δικαιούχους, τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής του αν απαιτηθεί και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια προβλέπεται και ρυθμίζεται από κοινή υπουργική απόφαση.

Ειδική πρόβλεψη γίνεται για την περίπτωση που η σύσταση της εταιρείας γίνει μέσω της e-ΥΜΣ, οπότε το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης ορίζεται στο 30% του προβλεπομένου για την ΥΜΣ και αποδίδεται απευθείας στον κρατικό προϋπολογισμό.

Στο άρθρο υπάρχει πρόβλεψη και για τις περιπτώσεις που η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί. Συγκεκριμένα, εάν η σύσταση δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων ιδρυτών τότε το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας δεν επιστρέφεται. Λόγοι που ανάγονται στο πρόσωπο των ενδιαφερομένων είναι είτε η μη προσκόμιση των ζητούμενων από την ΥΜΣ συμπληρωματικών ή διορθωμένων δικαιολογητικών σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ.3 του άρθρου 5, είτε η απόφαση των ενδιαφερομένων να διακόψουν τη διαδικασία με δική τους βούληση. Αντιθέτως, εάν η σύσταση της Εταιρείας δεν ολοκληρωθεί για λόγους που ανάγονται στην αρμόδια ΥΜΣ, που είναι κυρίως η μη τήρηση των προβλεπόμενων από το νόμο προθεσμιών, το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας επιστρέφεται στους ιδρυτές. Η σχετική διαδικασία θα περιγραφεί σε Υπουργική Απόφαση.

Άρθρο 4
Αρμοδιότητες Υπηρεσιών Μίας Στάσης ως προς τη σύσταση εταιρειών


Στο άρθρο αυτό περιγράφονται οι αρμοδιότητες των ΥΜΣ ανεξαρτήτως της νομικής μορφής της υπό σύστασης εταιρείας. Όπως περιγράφεται στο εν λόγω άρθρο, οι ΥΜΣ:
α) Παραλαμβάνουν τις αιτήσεις και τα έγγραφα που απαιτούνται για τη σύσταση των Εταιρειών, τα οποία υποβάλλονται από τους ιδρυτές.
β) Προβαίνουν σε έλεγχο της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση των αιτούντων και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων και σε έλεγχο της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τη νομιμότητα των στοιχείων εκείνων που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της Εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, όπως π.χ. αν ο σκοπός της εταιρείας είναι παράνομος ή αντίκειται στη δημόσια τάξη, αν λείπουν από το καταστατικό βασικά στοιχεία όπως η επωνυμία ή το ύψος του κεφαλαίου κ.ο.κ..
γ) Προβαίνουν στον προέλεγχο και στην κατοχύρωση επωνυμίας και διακριτικού τίτλου των Εταιρειών. Ο έλεγχος γίνεται μέσω του Γενικού Ευρετηρίου Επωνυμιών του Γ.Ε.ΜΗ., με στόχο η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της υπό σύσταση εταιρείας να διαφέρουν κατά τρόπο ευδιάκριτο από τους ήδη καταχωρισμένους στο Γ.Ε.ΜΗ. επωνυμίες και διακριτικούς τίτλους άλλων υπόχρεων. Εάν οι ανωτέρω προϋποθέσεις ισχύουν, η επωνυμία και ο διακριτικός τίτλος της εταιρείας καταχωρίζονται στο Γενικό Ευρετήριο Επωνυμιών και η σύσταση συνεχίζει. Αν όχι, οι ιδρυτές ή ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός τους καλούνται να εξετάσουν άλλες επωνυμίες ή/και διακριτικούς τίτλους και να τροποποιήσουν ανάλογα το καταστατικό.
δ) Μεριμνούν για τη χορήγηση στην εταιρεία Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και για τη χορήγηση Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης στη σύσταση της εταιρείας, καθώς και για το άνοιγμα της Μερίδας και του Φακέλου της στο Γ.Ε.ΜΗ.. Με την ολοκλήρωση των πράξεων αυτών, η εταιρεία ως νομικό πρόσωπο θεωρείται συσταθείσα. Επιπλέον, οι ΥΜΣ μεριμνούν και για την απόδοση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ. προκειμένου η τελευταία να αιτείται στο μέλλον είτε πιστοποιητικά και αντίγραφα είτε αιτήσεις καταχώρισης μεταβολών της.
ε) Καταχωρίζουν τα έγγραφα της περίπτωσης α` στη Μερίδα και στο Φάκελο Γ.Ε.ΜΗ. της Εταιρείας.
στ) Μεριμνούν για την εγγραφή της Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο και την απόδοση αριθμού φορολογικού μητρώου (Α.Φ.Μ.). Η διαδικασία αυτή γίνεται εξ ολοκλήρου ηλεκτρονικά με διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των ΥΜΣ και του TAXIS. Κατά τη διασύνδεση αυτή δεν μεταδίδονται έγγραφα (της περίπτωσης α’ ανωτέρω) αλλά συγκεκριμένα στοιχεία με τη μορφή πεδίων στα επικοινωνούντα πληροφοριακά συστήματα.
ζ) Παρέχουν στην Εταιρεία πρόσβαση στο ειδικό πληροφοριακό υποσύστημα του TAXIS για την απόκτηση κλειδαρίθμου πρόσβασης σε αυτό. Η διαδικασία αυτή γίνεται από τους νομίμους εκπροσώπους της Εταιρείας ή από εξουσιοδοτημένο προς αυτό πρόσωπο, στο οποίο η ΥΜΣ παρέχει την υποδομή (πρόσβαση στο διαδίκτυο) προκειμένου να προσπελάσει ο ίδιος την ειδική εφαρμογή της ΓΓΠΣ και να παραλάβει τους (απόρρητους για τους τρίτους) κλειδαρίθμους TAXIS. Η διαδικασία αυτή μπορεί να ολοκληρωθεί και εκτός ΥΜΣ, αν αυτό επιθυμούν οι ιδρυτές, και δεν αποτελεί προϋπόθεση προκειμένου να θεωρηθεί ότι η σύσταση και η (φορολογική) έναρξη της Εταιρείας έχει ολοκληρωθεί.
η) Μεριμνούν για την αποστολή ανακοίνωσης για τη σύσταση της εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων, μελών ΔΣ ή/και διαχειριστών αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης.
θ) Εισπράττουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, όπου απαιτείται (σήμερα μόνο στις ανώνυμες εταιρείες), του τέλους υπέρ της επιτροπής ανταγωνισμού και χορηγούν σχετική απόδειξης καταβολής.
ι) Κατανέμουν το εισπραττόμενο Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας στους φορείς που, κατά τις κείμενες διατάξεις, είναι δικαιούχοι, ήτοι αποδίδουν στον νόμιμο δικαιούχο το τέλος καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και το τέλος ελέγχου επωνυμίας και κρατούν το Γραμμάτιο Κόστους Σύστασης, το οποίο αποτελεί την ανταποδοτική αμοιβή για την εργασία τους. Επίσης, ειδικά στις περιπτώσεις όπου απαιτείται (σήμερα μόνο στις ανώνυμες εταιρείες), αποδίδουν στην Επιτροπή Ανταγωνισμού το τέλος υπέρ αυτής.
ια) Παραδίδουν ψηφιακά στους αιτούντες τη σύσταση υπογεγραμμένα αντίγραφα των συστατικών εγγράφων και της ανακοίνωσης σύστασης μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας σύστασης των Εταιρειών. Για οποιοδήποτε αντίγραφο χρειαστεί σε μεταγενέστερη της ολοκλήρωσης της σύστασης χρονική στιγμή, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται πλέον στην αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ, βάσει των διατάξεων του ν. 3419/2005
ιβ) Πράττουν οποιαδήποτε άλλη ενέργεια απαιτείται κατά το νόμο για τη σύσταση Εταιρειών.

Επιπλέον στο άρθρο αυτό προβλέπεται η έκδοση απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης κοινής με τον κατά περίπτωση συναρμόδιο Υπουργό, με την οποία θα καθορίζονται όλες οι κρίσιμες για τη λειτουργία των ΥΜΣ λεπτομέρειες οι οποίες εκ της φύσης τους δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε νόμο αλλά χρειάζονται την ευελιξία της ΥΑ/ΚΥΑ προκειμένου να εισάγονται και να τροποποιούνται όπως οι συνθήκες και η τεχνολογική πρόοδος επιβάλλει κάθε φορά.

Θέματα τα οποία θα ρυθμίζονται με την ως άνω ΚΥΑ/ΥΑ είναι:
α) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες για τη διασύνδεση, σύμπραξη και συνεργασία μεταξύ των Υπηρεσιών Μιας Στάσης και:
αα) των υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στις περιπτώσεις ε` και στ` της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου,
αβ) των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης, για την υλοποίηση από τις Υπηρεσίες Μιας Στάσης των ενεργειών που αναφέρονται στην περίπτωση ζ` της παραγράφου 1 και τη χορήγηση των σχετικών εγγράφων,
β) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες, ώστε να δύναται ο συμβολαιογράφος να προσφέρει τις προβλεπόμενες από τον παρόντα νόμο υπηρεσίες του «ως Υπηρεσία Μιας Στάσης»,
γ) οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις και οι τεχνικές λεπτομέρειες οι οποίες αποτελούν τις λειτουργικές προδιαγραφές της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μίας Στάσης,
δ) η διαδικασία είσπραξης του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης, οι δικαιούχοι αυτού, η διαδικασία και τα παραστατικά της απόδοσης σε αυτούς, η διενέργεια ελέγχου, ο τρόπος και η διαδικασία επιστροφής τους σε περίπτωση μη καταχώρισης για λόγους που ανάγονται στην Υπηρεσία Μίας Στάσης και όχι στους ιδρυτές
ε) η διαδικασία απόδοσης του τέλους υπέρ της επιτροπής Ανταγωνισμού και
στ) κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία των Υπηρεσιών Μίας Στάσης.

Άρθρο 5
Διαδικασία σύστασης Εταιρειών


Στο άρθρο αυτό περιγράφονται τα βήματα τόσο των ιδρυτών όσο και των ΥΜΣ τα οποία οδηγούν τελικά στη σύσταση Εταιρείας (προσωπικής ή κεφαλαιουχικής).

Στην πρώτη παράγραφο του εν λόγω άρθρου, περιγράφεται ο βηματισμός των ιδρυτών μιας Εταιρείας όταν προσέρχονται σε ΥΜΣ. Για τη σύσταση μιας Εταιρείας, οι ενδιαφερόμενοι ιδρυτές είτε προσερχόμενοι οι ίδιοι είτε εξουσιοδοτώντας νόμιμα κάποιο πρόσωπο (ένα εξ αυτών ή τρίτο) προβαίνουν (με έγχαρτο ή ηλεκτρονικό τρόπο) στις παρακάτω ενέργειες:

α) Υποβάλλουν νομίμως υπογεγραμμένη αίτηση – εξουσιοδότηση προς την Υπηρεσία Μιας Στάσης για τη διενέργεια όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη σύσταση της Εταιρείας και όλα τα απαραίτητα για το σκοπό αυτό στοιχεία ή/και έγγραφα.
β) Καταθέτουν νομίμως υπογεγραμμένα εταιρική σύμβαση/καταστατικό της Εταιρείας.
γ) Καταβάλλουν το Γραμμάτιο Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, αν απαιτείται, το τέλος υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Στην ΥΑ/ΚΥΑ του προηγούμενου άρθρου θα περιλαμβάνονται αναλυτικά υποδείγματα αιτήσεων – εξουσιοδοτήσεων τόσο από τους ιδρυτές προς το πρόσωπο που προσέρχεται για λογαριασμό τους στην ΥΜΣ όσο και από τους ιδρυτές ή το νόμιμο εκπρόσωπό τους προς την ΥΜΣ για τη διεκπεραίωση όλων των ενεργειών που σχετίζονται με την εφαρμογή των διατάξεων του νόμου.

Στη δεύτερη παράγραφο περιγράφονται, κατ’ αντιστοιχία με τα οριζόμενα στο προηγούμενο άρθρο, οι ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί η Υπηρεσία Μιας Στάσης αυθημερόν ή το αργότερο την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά την ολοκλήρωση των ενεργειών των ιδρυτών. Οι ενέργειες αυτές είναι οι εξής:

α) Έλεγχος της αίτησης καταχώρισης ως προς τη νομιμοποίηση του αιτούντος και την πληρότητα των υποβαλλόμενων από αυτόν στοιχείων και εγγράφων καθώς και έλεγχος της εταιρικής σύμβασης/καταστατικού ως προς τα στοιχεία που δύνανται να επιφέρουν ακυρότητα της εταιρίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
β) Προέλεγχος της επωνυμίας και του διακριτικού τίτλου και χορήγηση έγκρισης χρήσης αυτών.
γ) Είσπραξη του Γραμματίου Ενιαίου Κόστους Σύστασης Εταιρείας και, αν απαιτείται, του τέλους υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
δ) Δημιουργία Φακέλου και Μερίδας της Εταιρείας στο Γ.Ε.ΜΗ.. και χορήγηση Αριθμού Γ.Ε.ΜΗ. και Κωδικού Αριθμού Καταχώρισης για τη σύσταση.
ε) Διαβίβαση μέσω της διεπαφής των πληροφοριακών συστημάτων ΥΜΣ και ΤΑΧΙS των απαραίτητων στοιχείων για την εγγραφή της νεοσυσταθείσας Εταιρείας στο φορολογικό Μητρώο. Με την ολοκλήρωση της διαβίβασης των στοιχείων, οι φορολογικές αρχές αποδίδουν πλήρως αυτοματοποιημένα Α.Φ.Μ. στη νεοσύστατη Εταιρεία.
στ) Χορήγηση ζεύγους κωδικού χρήστη και κωδικού πρόσβασης για την πρόσβαση της Εταιρείας στον διαδικτυακό τόπο του Γ.Ε.ΜΗ..
ζ) Παροχή πρόσβασης για την χορήγηση κλειδαρίθμου TAXIS στην Εταιρεία. Στο σημείο αυτό, η ΥΜΣ παραχωρεί ένα σταθμό εργασίας με πρόσβαση στο διαδίκτυο προκειμένου ο εκπρόσωπος των ιδρυτών, εφόσον έχει εξουσιοδότηση για την έκδοση κλειδαρίθμων taxis, θα εισέρχεται στο ειδικό για το σκοπό αυτό περιβάλλον του taxis και θα ολοκληρώνει την από αυτό προβλεπόμενη διαδικασία.
η) Αποστολή ηλεκτρονικά ανακοίνωσης για τη σύσταση της Εταιρείας καθώς και για τα στοιχεία των εταίρων αυτής στους οικείους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
θ) Εγγραφή της Εταιρείας στο μητρώο του αρμόδιου επιμελητηρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 94 και 96 ν. 4314/2014 (ΦΕΚ 265 Α’). Η εγγραφή αυτή θα γίνεται πλήρως αυτοματοποιημένα, με διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων της ΥΜΣ και του εκάστοτε Επιμελητηρίου. Οι διασυνδέσεις θα λαμβάνουν υπόψη τους τις εξαιρετικές περιπτώσεις που από συγκεκριμένη ειδική διάταξη νόμου ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο εξαιρείται από την υποχρέωση εγγραφής του στο Επιμελητήριο.
ι) Κατανομή