Αριθμ.: 122368/16.11.2016 Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.δ. 33/2011 (Α' 83), και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών

Αριθμ.: 122368/16.11.2016 Σύσταση Επιτροπής για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.), του Π.δ. 33/2011 (Α' 83), και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών

Αριθμ.: 122368

(ΦΕΚ Β' 3800/25-11-2016)

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας - Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις», (Α'117) και ειδικότερα τις ρυθμίσεις του άρθρου 26, καθώς και των άρθρων 24 και 25 αυτού.

2. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», (Α'45), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 13,14 και 15 αυτού.

3. Το άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις...», (Α'176), όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005, (ΦΕΚ Α'98).

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 116/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α'185), όπως ισχύει.

6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 123/2016 «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» (Α'208).

7. Το Π.Δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α'210).

8. Το Π.Δ. 33/2011 «Διαδικασία αξιολόγησης και ελέγχου των επενδυτικών σχεδίων που υπάγονται στο Ν. 3908/2011», (Α'83), όπως ισχύει, και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 11 αυτού.

9. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού οργάνου για την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αξιολογήσεων και ελέγχων επενδύσεων των αναπτυξιακών νόμων και επομένως και για τη συμβολή του στην οικονομία της χώρας, δύναται να συνεδριάζει και εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

1. Συστήνεται Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών (Ε.Δ.Μ.Ε.Δ.), σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 26 του Ν. 4399/2016, για τη Διαχείριση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (Ε.Μ.Π.Α.) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (Ε.Μ.Π.Ε.) του Π.δ. 33/2011 (Α' 83), καθώς και τον έλεγχο των σχετικών Διαδικασιών.

2. Η επιτροπή είναι πενταμελής και αποτελείται από τέσσερις (4) υπαλλήλους του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έναν (1) εκπρόσωπο των Περιφερειών της χώρας, με τους αναπληρωτές τους. Για την υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής και την ομαλή λειτουργία της δύναται να ορίζονται και Γραμματείς, υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

3. Η συγκρότηση της Επιτροπής της παρούσας, γίνεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αναρτητέα στη Διαύγεια. 

Άρθρο 2
Έργο της Επιτροπής


Η Επιτροπή, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες της παραγράφου 2 του άρθρου 13 του Ν. 4399/2016, ασκεί τις εξής αρμοδιότητες:

1. Συμμετέχει στην επεξεργασία της εκάστοτε πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμπλήρωση μελών των Μητρώων αξιολογητών και ελεγκτών, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον Οδηγό Διαχείρισης των δύο Μητρώων, από την έκδοσή του και μετά.

2. Εξετάζει τις αιτήσεις των υποψήφιων αξιολογητών και ελεγκτών, για την εγγραφή τους στα αντίστοιχα Μητρώα, και εισηγείται σχετικά στον αρμόδιο Υπουργό, με απόφαση του οποίου εγγράφονται τα μέλη στα Μητρώα.

Ειδικότερα, κατά την εφαρμογή της διαδικασίας της εκάστοτε δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τη στελέχωση και συμπλήρωση του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ), η Επιτροπή Διαχείρισης Μητρώων και Ελέγχου Διαδικασιών (ΕΔΜΕΔ) είναι αρμόδια για την εξέταση των αιτήσεων των υποψήφιων αξιολογητών και ελεγκτών. Το έργο της Επιτροπής για την εξέταση των αιτήσεων των υποψήφιων αξιολογητών και ελεγκτών δύναται να συνδράμει, πέραν των μελών της, και εξωτερικός συνεργάτης. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή:

- εξετάζει τις αιτήσεις των υποψηφίων ελεγκτών και αξιολογητών,
- δύναται να ζητά από τους υποψήφιους επιπλέον διευκρινιστικά στοιχεία, ιδίως αναφορικά με τα προσκομισθέντα δικαιολογητικά,
- βαθμολογεί τα προσόντα κάθε υποψηφίου, σύμφωνα και με τον Οδηγό Διαχείρισης του οικείου Μητρώου, από την έκδοσή του και μετά, και καταρτίζει πίνακα φθίνουσας βαθμολογικής κατάταξης των υποψηφίων για κάθε Μητρώο, βάσει των αναφερομένων στην εκάστοτε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προσόντων τους, και
- εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για την εγγραφή στο οικείο Μητρώο των υποψηφίων που συγκεντρώνουν την υψηλότερη βαθμολογία μέχρι την κάλυψη του αριθμού των αξιολογητών ή ελεγκτών, αντίστοιχα, που ζητούνται από την εκάστοτε δημόσια πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Περαιτέρω, η Επιτροπή είναι αρμόδια για τον έλεγχο και την ορθή υλοποίηση από τη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων των επιμορφωτικών δράσεων και των δοκιμασιών επάρκειας των υποψηφίων, όπως ορίζονται στις εκάστοτε προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δύναται να εισηγηθεί προς τον Υπουργό τη διαγραφή από το οικείο Μητρώο των εγγραφέντων νέων μελών με κριτήριο τη μη επιτυχή συμμετοχή τους στις ανωτέρω δράσεις.

3. Παρακολουθεί τη συμμόρφωση των εγγεγραμμένων στα οικεία Μητρώα, στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 όπως αυτός ισχύει κάθε φορά, ή των προγενέστερων αναπτυξιακών νόμων αντίστοιχα, καθώς και την ορθή εφαρμογή εκ μέρους τους του οικείου κανονιστικού πλαισίου.
Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή δύναται, όταν διαπιστώνει την ανάγκη επιμόρφωσης μελών των Μητρώων για την καλύτερη προσαρμογή τους στο εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο, να εισηγείται στη Γενική Διεύθυνση Ιδιωτικών Επενδύσεων τη διεξαγωγή επιμορφωτικών δράσεων και να εποπτεύει την υλοποίησή τους.

4. Μπορεί να προβαίνει σε συστάσεις προς τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα, να επιβάλλει την προσωρινή τους παύση, καθώς και να εισηγείται προς τον Υπουργό την οριστική διαγραφή τους, σε περιπτώσεις που διαπιστώνεται πλημμελής ή εκπρόθεσμη εκπλήρωση των καθηκόντων τους.

Για τον σκοπό αυτό η Επιτροπή επεξεργάζεται δεδομένα της αξιολόγησης και του ελέγχου των ενισχυόμενων επενδυτικών σχεδίων που της γνωστοποιούνται μέσω του ΠΣΚΕ, τηρώντας και σχετική προς τούτο βάση δεδομένων, τα οποία είναι τα ακόλουθα:

α. Οι έλεγχοι επί των αξιολογήσεων των αιτήσεων υπαγωγής που διενεργεί η Επιτροπή Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων του άρθρου 14 παράγραφος Β περίπτωση 1 του Ν. 4399/2016 στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της.

β. Οι έλεγχοι πληρότητας των εκθέσεων ελέγχου που διενεργούνται από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 16 του Ν. 4399/2016, όταν περιλαμβάνουν διαπιστώσεις για ελλείψεις που αφορούν στις εκθέσεις ελέγχου.

γ. Τα στοιχεία που αφορούν την αποδοχή ή μη του ορισμού μελών οργάνων ελέγχου ή αξιολόγησης καθώς και την τήρηση ή μη των προθεσμιών που τάσσονται στους αξιολογητές για την ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

δ. Τα στοιχεία που αφορούν στην τήρηση ή μη της προθεσμίας που ορίζει η εκάστοτε υπουργική απόφαση σύστασης οργάνων ελέγχου της παρ. 8 του άρθρου 16 Ν. 4399/2016 για την υποβολή της σχετικής έκθεσης τακτικών ελέγχων.

Για το σκοπό αυτό η Επιτροπή ζητά τα σχετικά στοιχεία από το τμήμα Ελέγχου, το τμήμα Αξιολόγησης και το τμήμα Στατιστικής και ηλεκτρονικής υποστήριξης της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, καθώς και των αντίστοιχων αρμόδιων υπηρεσιών των Περιφερειών της χώρας, τα οποία στοιχεία και υποχρεούται να επικαιροποιεί το αργότερο κάθε 2 μήνες.
Ειδικότερα:

Η Επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις προς τους εγγεγραμμένους στο ΕΜΠΑ αξιολογητές σε περιπτώσεις αναπομπής από την Επιτροπή Αξιολόγησης έκθεσης αξιολόγησης επενδυτικού σχεδίου, καθώς και σε εγγεγραμμένους στο ΕΜΠΕ ελεγκτές ως προς το ελεγκτικό έργο που τους ανατέθηκε με την απόφαση συγκρότησης, σε περίπτωση διαπίστωσης ελλείψεων ήσσονος σημασίας που αφορούν στην έκθεση ελέγχου, και πιο συγκεκριμένα στον ελεγκτικό τομέα που ανατέθηκε στον συγκεκριμένο ελεγκτή με την απόφαση συγκρότησης, και δόθηκε διαταγή προσκόμισης συμπληρωματικής έκθεσης από το όργανο ελέγχου, είτε σε περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής στην αρμόδια υπηρεσία της έκθεσης ελέγχου.

Σε περίπτωση που μέλος του οικείου Μητρώου δεν αποδεχθεί τον ορισμό του εντός της τασσόμενης προθεσμίας (πλην των περιπτώσεων που εμπίπτουν στον οικείο οδηγό) ή αρνηθεί τη συμμετοχή του σε συσταθέν όργανο ελέγχου αναιτιολόγητα ή καταθέσει έκθεση ελέγχου ή αξιολόγησης με σοβαρές ελλείψεις, η Επιτροπή προβαίνει σε προσωρινή παύση του εν λόγω μέλους για δύο (2) μήνες. Αν μετά το πέρας της περιόδου προσωρινής παύσης του μέλους, διαπιστωθεί και νέα, ανάλογη με τις παραπάνω, περίπτωση, τότε η Επιτροπή αποφασίζει την επ' αόριστον παύση του συγκεκριμένου μέλους, και ο ελεγχόμενος λαμβάνει γνώση της απόφασης περί της παύσης ή της διαγραφής του, μέσω μηνύματος του ΠΣΚΕ.

Σε περίπτωση που μέλος του οικείου Μητρώου διώκεται πειθαρχικά, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ή υπάρχει εις βάρος του εκκρεμοδικία για το αδίκημα της κλοπής, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της συκοφαντικής δυσφήμισης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας ή της δωροδοκίας ή για οποιοδήποτε έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας ή οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής ή για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, όπως για απιστία περί την υπηρεσία και για παράβαση καθήκοντος, η Επιτροπή προβαίνει σε προσωρινή παύση του μέλους για όσο διάστημα εκκρεμεί η εξέταση της υπόθεσής του ή διαρκεί η εκκρεμοδικία - και μέχρι την έκδοση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης. Σε περίπτωση επιβολής πειθαρχικής ποινής ή τελεσίδικης καταδικαστικής απόφασης, η Επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τη διαγραφή του μέλους από το οικείο Μητρώο. Ο ελεγχόμενος ομοίως λαμβάνει γνώση της απόφασης περί της προσωρινής παύσης του ή της διαγραφής του, μέσω μηνύματος του ΠΣΚΕ.

Επίσης η Επιτροπή δύναται να προβαίνει σε προσωρινή παύση μέλους από το οικείο Μητρώο, όταν αυτό αναλαμβάνει θέση ευθύνης, και για όσο διάστημα κατέχει θέση ευθύνης.

Ομοίως η Επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τη διαγραφή του μέλους από το οικείο Μητρώο, όταν αυτό απολύεται, συνταξιοδοτείται, παραιτείται ή αποβιώνει.

Σε περίπτωση διαγραφής από το οικείο Μητρώο, ο διαγραφείς δεν δικαιούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση σε επόμενη πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη στελέχωση του εν λόγω Μητρώου, πριν παρέλθει 2ετία από τη διαγραφή του και εφόσον η Επιτροπή βεβαιώνει ότι εξέλειπαν οι λόγοι της διαγραφής.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή δύναται να αποφασίζει την προσωρινή παύση μέλο υς των Μητρώων σε περίπτωση που το μέλος:

(α) κωλύεται για την παρακολούθηση εκπαιδευτικού προγράμματος, του οποίου το περιεχόμενο είναι στο πλαίσιο της αξιολόγησης ή του Ελεγκτικού του Έργου, αντίστοιχα. Η προσωρινή παύση αίρεται, εφόσον το εγγεγραμμένο μέλος παρακολουθήσει και ολοκληρώσει επιτυχώς επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, ίδιου περιεχομένου,

(β) δεν ολοκληρώνει επιτυχώς τη διαδικασία εκπαίδευσης. Η προσωρινή παύση αίρεται, εφόσον το εγγεγραμμένο μέλος ολοκληρώσει επιτυχώς επόμενο κύκλο εκπαίδευσης, ίδιου περιεχομένου.

Η Επιτροπή δύναται να εισηγείται τη διαγραφή μέλους από το οικείο Μητρώο, στην περίπτωση που το μέλος δεν ολοκληρώνει επιτυχώς, επί δύο συνεχείς φορές, τον ίδιο κύκλο εκπαίδευσης.

5. Η Επιτροπή δύναται να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, την προσθήκη νέων μελών στα οικεία Μητρώα, ανάλογα με τη διαπίστωση από τα σχετικά στοιχεία, της ανάγκης κάλυψης συναφών υπηρεσιακών αναγκών.

6. Η Επιτροπή, σε συνεχή βάση, μεριμνά για:

- την επικαιροποίηση των στοιχείων υφιστάμενων μελών (τα προσωπικά και υπηρεσιακά στοιχεία και οποιαδήποτε μεταβολή τους, στοιχεία εκπαιδεύσεων, στοιχεία σχετικά με τη συμμετοχή σε όργανα ελέγχου, κ.λπ.),

- τη χορήγηση βεβαιώσεων προϋπηρεσίας,

- την θέση σε προσωρινή παύση μέλους μετά από αίτησή του, ή την εισήγηση στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, για τη διαγραφή μέλους μετά από αίτησή του,

και λειτουργεί ως σημείο εξυπηρέτησης αιτημάτων των μελών καθώς και ως σημείο υποδοχής παραπόνων από επενδυτικούς φορείς.

7. Κατά την διαδικασία αξιολόγησης, ο αξιολογητής δεν επιτρέπεται να επικοινωνεί με τον φορέα του επενδυτικού σχεδίου που αξιολογεί ή με υπαλλήλους της αρμόδιας υπηρεσίας. Η διαπίστωση παράβασης της ως άνω απαγόρευσης, επιφέρει αυτοδίκαια τη διαγραφή του από το οικείο Μητρώο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή εισηγείται στον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, τη διαγραφή του εν λόγω αξιολογητή από το οικείο Μητρώο.

8. Η Επιτροπή διενεργεί ελέγχους στις εκθέσεις αξιολόγησης ή ελέγχου, που υποβάλλουν οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα. Οι έλεγχοι αυτοί είναι δειγματοληπτικοί και διενεργούνται σε τακτά χρονικά διαστήματα, κάθε 3 μήνες.

9. Συντάσσει Οδηγό Διαχείρισης των δύο Μητρώων, ο οποίος περιλαμβάνει τα σχετικά με τα προσόντα και την αξιολόγηση των εγγεγραμμένων σε αυτά, εντός 3 μηνών από τη συγκρότησή της. Στον οδηγό μπορεί να εξειδικεύονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Επιτροπή προβαίνει σε συστάσεις, επιβάλλει προσωρινή παύση, και εισηγείται διαγραφή μελών των Μητρώων κατά τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 2 της παρούσας.

10. Η Επιτροπή στο τέλος κάθε έτους υποβάλει έκθεση προς τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης για την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών εφαρμογής του αναπτυξιακού νόμου, καθώς και προτάσεις για τη βελτίωσή τους.

Στην ως άνω έκθεση συμπεριλαμβάνονται και στοιχεία που η Επιτροπή συλλέγει μέσω του ΠΣΚΕ και αφορούν την ποσοτική-στατιστική αποτύπωση της δραστηριότητας των μελών των δύο Μητρώων, και ιδίως στοιχεία σχετικά με τα ενεργά και μη ενεργά μέλη, τις διαθέσιμες ειδικότητες, τα μέλη ανά περιφέρεια και ανά υπηρεσία, τις περιπτώσεις μη αποδοχής κλήρωσης από τα μέλη ή παραβίασης των τασσόμενων επ' αυτού προθεσμιών, τη χρονική διάρκεια ολοκλήρωσης των ελέγχων και αξιολογήσεων. 

Άρθρο 3

Οι αποζημιώσεις των μελών της Επιτροπής καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας και Ανάπτυξης υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (Α' 176).

Άρθρο 4

1. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Υπουργός
ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥΠηγή: Taxheaven