Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 31/25.11.2016 Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου μετά την 13.05.2016 (μεταβίβαση), ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13.05.2016

Εγκύκλιος Ο.Α.Ε.Ε. αρ. 31/25.11.2016 Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου μετά την 13.05.2016 (μεταβίβαση), ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13.05.2016

Αθήνα, 25/11/2016
Αρ. Πρωτ: ΔΙΠΣΥΝ/Φ1/14/ 1615013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ και ΚΟΙΝ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ
Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών
Ο.Α.Ε.Ε.
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση :ΑΓ.ΚΩΝ/ΝΟΥ 5, 10431 Αθήνα
Πληροφορίες: Ε. ΤΣΑΛΙΓΟΠΟΥΛΟΥ
Ε. ΦΑΓΚΡΑ
Τηλέφ: 210 5274386- 210 5274375
fax : 210-5220504

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 31

ΘΕΜΑ: « Χορήγηση ποσού σύνταξης λόγω θανάτου συνταξιούχου μετά την 13.05.2016 (μεταβίβαση), ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε πριν τις 13.05.2016 ».


ΣΧΕΤ: α) Το άρθρο 12 του Ν.4387/2016
β) Το αρ. Φ80000/48596/1863/11.11.2016 έγγραφο της Γ.Γ.Κ.Α

Με την εγκύκλιο ΟΑΕΕ 24/2016 της υπηρεσίας μας, γνωστοποιήθηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις συνταξιοδότησης των μελών οικογενείας θανόντων ασφαλισμένων ή συνταξιούχων του Οργανισμού καθώς και τα ποσοστά κατανομής της σύνταξης σύμφωνα με τις διατάξεις αρθ.12 ν. 4387/2016, για περιπτώσεις που ο θάνατος έχει επέλθει από 13.05.2016 και μετά.

Ειδικότερα, για την διεκπεραίωση συνταξιοδοτικών αιτημάτων λόγω θανάτου ασφαλισμένου, ο οποίος απεβίωσε μετά την προαναφερθείσα ημερομηνία, δόθηκαν αναλυτικές οδηγίες για την χορήγηση προσωρινής σύνταξης βάσει του άρθρου 29 του Ν. 4387/2016 με τις εγκυκλίους ΟΑΕΕ 20/2016 και ΟΑΕΕ 26/2016.

Για τις περιπτώσεις συνταξιοδότησης λόγω θανάτου συνταξιούχου (μεταβιβάσεις), οι οποίοι είχαν συνταξιοδοτηθεί έως 13.05.2016 και απεβίωσαν μετά την ημερομηνία αυτή και έως σήμερα παρέμεναν σε εκκρεμότητα, το αρμόδιο Υπουργείο με το αρ. Φ80000/48596/1863/11.11.2016 έγγραφο, μας ενημέρωσε ότι μέχρι την έκδοση από τις υπηρεσίες του των ερμηνευτικών εγκυκλίων οδηγιών και των λοιπών προβλεπόμενων από τον νόμο κανονιστικών πράξεων και μέχρι την ολοκλήρωση αυτών, ώστε να είναι εφικτή η έκδοση των οριστικών αποφάσεων συνταξιοδότησης, θα χορηγείται στα δικαιοδόχα μέλη ποσό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί σε εθνική σύνταξη 15 ετών ασφάλισης. Σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 7 παρ. 6 ν. 4387/2016 η εθνική σύνταξη που αντιστοιχεί σε 15 έτη ασφάλισης ανέρχεται σε 345,60 ευρώ μηνιαίως (εθνική σύνταξη 20 ετών ασφάλισης , δηλαδή 384,00 ευρώ, μειωμένη κατά 10% ). 

Ύστερα από τα παραπάνω, για την διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων λόγω θανάτου συνταξιούχου (μεταβιβάσεις) τα οποία εμπίπτουν στις διατάξεις αρθρ. 12 ν. 4387/2016, δηλαδή κρίνονται με τις ενιαίες διατάξεις του ΕΦΚΑ, θα χορηγείται ποσό σύνταξης σύμφωνα με την προαναφερόμενη οδηγία του αρμόδιου Υπουργείου, ως εξής:

1) Ποσό σύνταξης

Το προσωρινό ποσό σύνταξης ορίζεται 345,60 ευρώ μηνιαία, πλην σχετικών κρατήσεων, εφόσον η συνταξιοδότηση λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από πλήρη σύνταξη γήρατος ή αναπηρίας. Το ποσό αυτό επιμερίζεται στα δικαιοδόχα μέλη κατά τα ποσοστά που τους αναλογούν σύμφωνα με τις διατάξεις αρθρ. 12 παρ. 4 ν. 4387/2016 (σχετ. η αρ. ΟΑΕΕ 24/2016 εγκύκλιος), ως εξής:

Σε μόνη δικαιούχο την χήρα: 345,60
Σε μόνο δικαιούχο ένα τέκνο: 345,60
Σε χήρα και ένα τέκνο: 230,40 + 115,20 = 345,60
Σε χήρα και δύο τέκνα: 172,80 + (86,40*2) = 345,60
Σε χήρα και τέσσερα τέκνα: 172,80 + (43,20 * 4) = 345,60

Σε περίπτωση που η σύνταξη λόγω θανάτου έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω γήρατος, μειώνεται αναλόγως, δηλαδή κατά 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται του πλήρους ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης γήρατος.

Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω γήρατος σε ηλικία 63 ετών με μειωμένο ποσό σύνταξης, απεβίωσε μετά την 13/5/2016. Τα δικαιοδόχα μέλη δικαιούνται συνολικά μηνιαία σύνταξη ποσού 262,70 ευρώ μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης (345,60 μειωμένο κατά 48/200).

Επειδή το μέγιστο ποσοστό μείωσης της σύνταξης λόγω γήρατος Νέου ασφαλισμένου είναι το 60/200, η σύνταξη δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 241,90 ευρώ.

Ομοίως, μειώνεται αναλόγως και η σύνταξη λόγω θανάτου η οποία έλκει το δικαίωμά της από μειωμένη σύνταξη λόγω αναπηρίας,.

Παράδειγμα: Νέος ασφαλισμένος ο οποίος συνταξιοδοτήθηκε λόγω αναπηρίας, με μειωμένο στο 75% ποσό σύνταξης λόγω π.α. 70%. Μετά τον θάνατό του, τα δικαιοδόχα μέλη δικαιούνται συνολικά μηνιαία σύνταξη 259,20 ευρώ (345,60 μειωμένη στο 75%) μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης.

Ως προς τον επιμερισμό στα δικαιοδόχα μέλη, ισχύουν τα αναφερόμενα για το πλήρες ποσό αναλογικά.

2) Περιορισμοί- Διαδικασία - Συμψηφισμός

Για την χορήγηση της συγκεκριμένης παροχής, θα πρέπει να εξετάζεται αν ο υποψήφιος συνταξιούχος έχει υποβάλει ανάλογο αίτημα σε άλλο φορέα και στην περίπτωση που δικαιούται ή έχει ήδη δικαιωθεί το εν λόγω ποσό σύνταξης και τότε δεν θα χορηγείται από τον Οργανισμό.

Τα παραπάνω ποσά των περιπτώσεων αυτών, θα συμψηφιστούν μελλοντικά με την έκδοση οριστικών αποφάσεων πλην όμως τυχόν δόσεις οφειλών του θανόντα εξακολουθούν να παρακρατούνται από τους δικαιούχους.

Για την εφαρμογή των παραπάνω οι δικαιούχοι θα καλούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση με την οποία θα εκφράζουν την βούλησή τους για την λήψη του ποσού αυτού,θα δηλώνουν αν έχουν αιτηθεί ή δικαιωθεί το ποσό αυτό και από άλλο φορέα και θα ενημερώνονται για τους όρους συμψηφισμού με το ποσό της οριστικής σύνταξης.

Τέλος, ευνόητο είναι ότι σε περιπτώσεις θανάτου συνταξιούχου, που ο θάνατος έχει επέλθει μετά τις 13.05.2016 και είχαν καταστεί συνταξιούχοι λόγω γήρατος ή αναπηρίας με προσωρινή σύνταξη του άρθρου 29 του Ν.4387/2016, στα δικαιοδόχα μέλη θα μεταβιβάζεται το προβλεπόμενο από το άρθρο 12 του ίδιου νόμου ποσοστό, επί του ποσού της προσωρινής σύνταξης που είχε δικαιωθεί ο θανών.




Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ
Δ. ΤΣΑΚΙΡΗΣ   

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Π. ΚΑΡΥΔΑΣ






Πηγή: Taxheaven