Αριθμ. οικ. 120629/ 2016 Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2017 στις 22-12-2016

Αριθμ. οικ. 120629/ 2016 Καταβολή συντάξεων μηνός Ιανουαρίου 2017 στις 22-12-2016

Αριθμ. οικ. 120629/2016

(ΦΕΚ Β' 3810/25-11-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 4 του Ν. 4151/2013 (ΦΕΚ Α' 103) «Ρυθμίσεις για την τροποποίηση και τη βελτίωση συνταξιοδοτικών, δημοσιονομικών, διοικητικών και λοιπών διατάξεων του Υπουργείου Οικονομικών».

2. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α'/ 28-06-2014): «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».

3. Τις διατάξεις του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α/12-05¬2016) «Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας - Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήματος - Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων και άλλες διατάξεις».

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).

5. Την αριθμ. Υ5/27.1.2015 (Β' 204) απόφαση του Πρωθυπουργού «Σύσταση θέσεων Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

6. Την αριθμ. Υ29/9.10.2015 (Β' 2168) απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη».

7. Την ανάγκη οικονομικής διευκόλυνσης των συνταξιούχων του Δημοσίου εν όψει των εορτών των Χριστουγέννων και του Νέου Έτους.

8. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

Οι συντάξεις του Δημοσίου μηνός Ιανουαρίου 2017 θα καταβληθούν, αντί της 29ης Δεκεμβρίου 2016 (προτελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα), την 22α Δεκεμβρίου 2016, ημέρα Πέμπτη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven