Αριθμ. 151381/1768/ 2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Αριθμ. 151381/1768/ 2016 Σύσταση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016 και καθορισμός του τρόπου λειτουργίας της

Αριθμ. 151381/1768

(ΦΕΚ Β' 3783/23-11-2016)

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας- Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 117/Α722-6-2016) και ειδικότερα το άρθρο 27, καθώς και την παρ. 7 του άρθρου 85, αυτού.

2. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α77-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης», και ειδικότερα το άρθρο 3 και το άρθρο 186 παρ. ii τομέας Α περίπτωση 20, όπως ισχύει.

3. Το Π.δ. 146/2010 (ΦΕΚ 239/Α727-12-2010) «Οργανισμός Οργάνωσης και Λειτουργίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», όπως ισχύει.

4. Το άρθρο 21 του Ν. 4354/2015 «Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις ...» (ΦΕΚ 176/Α/16-12-2015), όπως ισχύει.

5. Τις διατάξεις του Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», (Φ.Ε.Κ. 45/ Α/9-3-1999), όπως ισχύει και ειδικότερα τα άρθρα 13, 14 και 15 αυτού (Συλλογικά Όργανα της Διοίκησης).

6. Το άρθρο 90 του «Κώδικα για Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α722-4-2005).

7. Τις υπηρεσιακές ανάγκες.

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται πρόσθετη επιβάρυνση. Τυχόν δαπάνη θα αναφερθεί στην απόφαση ορισμού αποζημίωσης που θα εκδοθεί.

9. Το γεγονός ότι λόγω της ιδιαίτερης σημασίας της λειτουργίας του συλλογικού Οργάνου για την ανάπτυξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και γενικότερα την οικονομία της χώρας, δύναται να συνεδριάζει εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1


1. Συστήνεται στην Κοζάνη, έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4399/2016, για την εξέταση επενδυτικών σχεδίων που έχουν υποβληθεί στη Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

2. Μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας είναι:
1. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας
2. Ο Γενικός Διευθυντής Αναπτυξιακού Προγραμματισμού- Περιβάλλοντος και Υποδομών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
3. Ο Γενικός Διευθυντής Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
4. Ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
5. Ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κινήτρων της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
6. Ένας (1) εκπρόσωπος της Περιφερειακής Υπηρεσίας Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας
7. Ένας (1) εκπρόσωπος του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας/5ο Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
8. Ένας (1) εκπρόσωπος του Τεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας/Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας
9. Ένας (1) εκπρόσωπος του Γεωτεχνικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας/Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας
10. Ένας (1) εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.
11. Ένας (1) εκπρόσωπος της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος Α.Ε.
12. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Γρεβενών
13. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Καστοριάς
14. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Κοζάνης
15. Ένας (1) εκπρόσωπος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Φλώρινας.

3. Της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας προεδρεύει ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ή ο νόμιμος αναπληρωτής του που ορίζεται ο Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
Ο αναπληρωτής δεν μπορεί να ασκήσει τις αρμοδιότητες της παρ. 1 και 2 του άρθρου 4 της παρούσας απόφασης.

4. Για κάθε μέλος της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας δύναται να ορίζεται και αναπληρωτής του.

5. Στις συνεδριάσεις της Επιτροπής δύναται να καλούνται από τον Πρόεδρο ή να γίνονται δεκτοί με απόφαση της Γνωμοδοτικής Επιτροπής εκπρόσωποι των επενδυτικών φορέων, Υπηρεσιών του Δημοσίου και λοιπών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο για την παροχή πρόσθετων διευκρινίσεων προς υποβοήθηση του έργου της Επιτροπής.

Άρθρο 2
Έργο της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


Έργο της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής Δυτικής Μακεδονίας είναι η γνωμοδότηση για την έκδοση:
α) Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016, σύμφωνα με το άρθρο 23 αυτού.
β) Αποφάσεων ανάκλησης και επιστροφής ενισχύσεων, εκτός από αυτές που εκδίδονται κατόπιν αιτήσεων των φορέων των επενδύσεων, καθώς και για τον τρόπο συμμόρφωσης προς δικαστικές αποφάσεις και συστάσεις ελεγκτικών οργάνων για επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990.
γ) Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αποδοχή από τον πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) αφορούν παράταση της προθεσμίας ολοκλήρωσης της επένδυσης για λόγους ανωτέρας βίας,
ii) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
iii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων.
δ) Αποφάσεων πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας επενδύσεων των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν με πρόταση της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και αποδοχή από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, εξετάζονται θέματα τα οποία:
i) εμπίπτουν στην άσκηση της διακριτικής ευχέρειας της Διοίκησης και δεν έχουν επιλυθεί ή διευκρινιστεί, ή δεν είναι δεδομένη η πρακτική της Διοίκησης, ή δεν υπάρχει σχετική νομολογία ή γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
ii) σχετίζονται με υποβολή αιτημάτων θεραπείας των φορέων των επενδύσεων,
iii) αφορούν ιδιαίτερα χαμηλό ενισχυόμενο κόστος, σύμφωνα με την πιστοποίηση του Περιφερειακού Οργάνου Ελέγχου, ήτοι μικρότερο του 60% του ενισχυόμενου κόστους της εγκριτικής απόφασης.
ε) Αποφάσεων τροποποιήσεων της εγκριτικής απόφασης και πιστοποίησης της ολοκλήρωσης και έναρξης παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 4399/2016 ή των Νόμων 3908/2011, 3299/2004, 2601/1998 και 1892/1990, όταν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας το κρίνει αναγκαίο.

Άρθρο 3
Καθορισμός Εισηγητών και Γραμματέων


1. Αρμόδια για τη σύνταξη των εισηγήσεων των θεμάτων, που καθορίζονται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης, είναι η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η οποία συντάσσει για την Επιτροπή πλήρεις και αιτιολογημένες εισηγήσεις. Εισηγητές της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ορίζονται είτε μόνιμοι υπάλληλοι της ανωτέρω Υπηρεσίας, είτε υπάλληλοι που υπηρετούν με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και περιλαμβάνονται στο στελεχιακό δυναμικό της ανωτέρω Υπηρεσίας.

2. Γραμματείς της Επιτροπής καθώς και αναπληρωτές Γραμματείς, ορίζονται υπάλληλοι της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού. Οι Γραμματείς και οι αναπληρωτές Γραμματείς είναι αρμόδιοι για την τήρηση των πρακτικών των συνεδριάσεων και για κάθε γραμματειακή υποστήριξη που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της Επιτροπής.

Άρθρο 4
Κανονισμός λειτουργίας της Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Οι συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής πραγματοποιούνται στα Γραφεία της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στη Ζ.Ε.Π. Κοζάνης, οποιαδήποτε εργάσιμη ημέρα εντός ή εκτός του κανονικού ωραρίου εργασίας των Δημοσίων Υπηρεσιών, μετά από πρόσκληση των μελών της από τον Πρόεδρο, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση.

2. Η ημερήσια διάταξη που εκδίδεται από τον Πρόεδρο της Επιτροπής, κοινοποιείται στα μέλη με μέριμνα της Γραμματείας, τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν από την συνεδρίαση, μαζί με αντίστοιχες εισηγήσεις της Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τις εκθέσεις των εισηγητών της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας απόφασης.

3. Η Επιτροπή γνωμοδοτεί επί των θεμάτων που εισηγείται η Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού και τα μέλη της δύνανται να ενημερώνονται επί όλων των θεμάτων και στοιχείων των σχετικών φακέλων.

4. Οι Γραμματείς της Επιτροπής τηρούν πρακτικά των συζητήσεων των θεμάτων κάθε συνεδρίασης. Τα πρακτικά μετά τη σύνταξη τους κοινοποιούνται ηλεκτρονικά στα παρασταθέντα στη συνεδρίαση μέλη, τα οποία εντός πέντε (5) ημερών δύνανται να διατυπώσουν τις τυχόν αντιρρήσεις τους, διαφορετικά τεκμαίρεται η σύμφωνη γνώμη τους. Τα πρακτικά υπογράφονται από τον Πρόεδρο, τα μέλη και τον Γραμματέα της Επιτροπής. Η διαδικασία έγκρισης των πρακτικών ολοκληρώνεται εντός εξήντα (60) ημερών από την ημερομηνία συνεδρίασης της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής. Οι Γραμματείς μεριμνούν για την κοινοποίηση των πρακτικών στην Δ/νση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τις περαιτέρω ενέργειες και την έκδοση των σχετικών αποφάσεων. Τα υπογεγραμμένα πρακτικά καθώς και τα σχέδια των εισηγήσεων τηρούνται στο αρχείο της Γραμματείας.

5. Η Γνωμοδοτική Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες ο Πρόεδρος ή ο Αναπληρωτής του και τα μισά τουλάχιστον από τα υπόλοιπα με δικαίωμα ψήφου μέλη της.

6. Οι αποφάσεις της Επιτροπής λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου.

7. Η αποστολή της πρόσκλησης, των εισηγήσεων και κάθε άλλης ενημέρωσης γίνεται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

8. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής συντάσσει ετήσια έκθεση στην οποία περιλαμβάνονται αναλυτικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό και τα θέματα των συνεδριάσεων, τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής καθώς και τις αποφάσεις που εκδίδονται στο πλαίσιο λειτουργίας της.

Άρθρο 5
Περιορισμοί και όροι για τα μέλη της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής


1. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής τα μέλη, σύμβουλοι ή φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο εταιρικό ή μετοχικό κεφάλαιο ή στη διοίκηση επιχειρήσεων ή έχουν καταρτίσει ή συμμετάσχει στην κατάρτιση επενδυτικών σχεδίων ή έχουν αξιολογήσει ή ελέγξει αιτήσεις υπαγωγής, κατά την τελευταία πενταετία, που έχουν υπαχθεί ή έχουν υποβάλει αίτηση για να υπαχθούν στους Νόμους 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, εφόσον στις συνεδριάσεις αυτές εξετάζονται θέματα των επιχειρήσεων αυτών ή θέματα άλλων επιχειρήσεων ίδιου ή συναφούς αντικειμένου.

2. Στα μέλη με δικαίωμα ψήφου και στους εισηγητές της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 1, 2 και 3 του Ν. 3213/2003 (ΦΕΚ 309/Α731-12-2003), όπως ισχύει, περί υποβολής δήλωσης περιουσιακής τους κατάστασης.

Άρθρο 6

1. Η συγκρότηση της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής της παρούσας, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4399/2016, πραγματοποιείται με απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, μη δημοσιευόμενη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Στην περίπτωση που προκύπτουν ζητήματα σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Περιφερειακής Γνωμοδοτικής Επιτροπής που δεν αντιμετωπίζονται από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης, έχουν εφαρμογή τα άρθρα 13, 14 και 15 του Ν. 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας», όπως ισχύει.

Άρθρο 7

1. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευση της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

2. Από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται πρόσθετη δαπάνη του Προϋπολογισμού Δημοσίων Επενδύσεων.

3. Τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση για την αμοιβή των συμμετεχόντων στην Περιφερειακή Γνωμοδοτική Επιτροπή που συστήνεται με την παρούσα απόφαση και τυχόν προκύπτουσα αποζημίωση των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, θα καθορισθεί με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 27 και της παραγράφου 3 του άρθρου 80 του Νόμου 4399/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α'/ 16-12-2015).

Μέχρι την έκδοση της κοινής απόφασης του α' εδαφίου της περίπτωσης αυτής έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στην παράγραφο 17 του άρθρου 85 του Ν. 4399/2016.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κοζάνη, 8 Νοεμβρίου 2016

Ο Περιφερειάρχης
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΚΑΡΥΠΙΔΗΣ

Πηγή: Taxheaven