ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 462/10.11.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 462/10.11.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) αμφισβητούμενων ποσών

Καλλιθέα, 10/11/2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κωδ. : 17671, Καλλιθέα
Τηλ. : 213 1604 513
FAX : 213 1604 567

Αριθμός απόφασης: 462

ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις :

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170).

β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α΄ 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (ΦΕΚ Β΄ 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Της ΠΟΛ 1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β΄ 2759/1.9.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής».

4. Την από ………….και με αριθμό πρωτοκόλλου ………………, κατατεθείσα στη Δ.Ο.Υ. ……………….., ενδικοφανή προσφυγή …………… ……………, με Α.Φ.Μ. …………, με την οποία συνυποβάλλεται αίτημα αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού α) της αριθμ. ……….. πράξης επιβολής προστίμου του . Κ.Β.Σ

β) της με αρ. ………… οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ γ) της με αρ. ……. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος δ) της με αρ…………. πράξης οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΦΠΑ ε) της με αρ. ………… πράξης οριστικού προσδιορισμού προστίμου Φ.Π.Α. και στ) και της με αρ. ……… οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. ………., με τα συνημμένα αυτής.

5. Την Έκθεση Απόψεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. …………

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με την από ……….. και με αριθμό πρωτοκόλλου …………. αίτησή της, που υποβάλλεται δια του πατρός της ……………….., δυνάμει του με αρ. ……………πληρεξουσίου της Συμβολαιογράφου Περιστερίου ……………….., από το οποίο προκύπτει δηλωθείσα διεύθυνση κατοικίας αυτού η οδός …………………, όπως αυτή προσυπογράφεται από τον διορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο …………….., η ………………., με Α.Φ.Μ. ……………., φερόμενη ως κάτοικος Αυστραλίας οδός ……………………, ζητά την αναστολή καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού των ανωτέρω πράξεων του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……………….., συνολικού ποσού ευρώ, ήτοι συνολικού ποσού 128.913,85 ευρώ (257.827,71 Χ 50%).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ιδίου ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ 1002/31-12-2013 (ΦΕΚ 55/16.01.2014, Τεύχος Β’) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι΄ αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ’ αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με τις παρ. 2 και 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει: α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.
Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.
Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στο άρθ. 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών.[…].

3. Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται.»

Επειδή, σύμφωνα με την ΠΟΛ.1069/4.3.2014, παράγραφος Γ΄: «….2. Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. …….
Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της του ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα με την ΠΟΛ 1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο. …….».

Επειδή από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, οπότε, σε θετική περίπτωση, η αναστολή επενεργεί για το σύνολο αυτού.

Επειδή, κατά πάγια νομολογία, η οικονομική ζημία που προκαλείται από την εκτέλεση διοικητικής πράξης δεν συνιστά καταρχήν βλάβη ανεπανόρθωτη ή δυσχερώς επανορθώσιμη, ικανή να δικαιολογήσει την αποδοχή αίτησης αναστολής εκτέλεσης της πράξης, εκτός εάν αποδεικνύεται ότι έχει τέτοια έκταση ώστε να προκαλείται ο οικονομικός κλονισμός της επιχείρησης του αιτούντος ή η στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, ΣτΕ 1041/2009, ΣτΕ 732/2007, 463, 698, ΣτΕ 707/2006, 181, ΣτΕ 661/2001, ΣτΕ 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, στην υπό εξέταση υπόθεση, η αιτούσα την αναστολή ισχυρίζεται ότι η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη παραταύτα δεν προσκομίζει κανένα αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να προκύπτει πρόκληση ανεπανόρθωτης βλάβης.

Επειδή οι ως άνω προσβαλλόμενες με την ενδικοφανή προσφυγή πράξεις επεδόθησαν στην αιτούσα στην δηλωθείσα στην φορολογική αρχή διεύθυνση της επαγγελματικής της έδρας επί της οδού ……………, στις ………… ενώ η αιτούσα κατέθεσε την ενδικοφανή προσφυγή της μετά της παρούσας αίτησης αναστολής στις …………., ήτοι μετά την παρέλευση χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την επίδοση των ως άνω πράξεων, κατ’αρχάς, η ενδικοφανής προσφυγή και το σε αυτή διαλαμβανόμενο αίτημα αναστολής θα μπορούσε να θεωρηθεί κατ’αρθ.63 παρ.1 και 3 Ν.4174/2013 ότι εκπροθέσμως έχουν ασκηθεί. Ο δε ισχυρισμός της αιτούσας ότι η αρμόδιο Φορολογική αρχή γνώριζε ότι η ίδια είχε μετοικήσει στην Αυστραλία από τον Οκτώβριο 2010, καθώς και ότι η επιχείρησή της έχει περιέλθει σε αδράνεια προβάλλεται αβασίμως. Σύμφωνα με την έκθεση απόψεων του Προϊσταμένου της Δ. Ο.Υ. …………., καθώς και όπως προκύπτει από το TAXIS, δεν έχει γίνει διακοπή της ατομικής της επιχείρησης ούτε δήλωση αλλαγής έδρας αυτής επί της οδού ……………, ενώ συγχρόνως υφίσταται υποκατάστημα της αιτούσας στη ………….και η ίδια διατηρεί δυο φορτηγά οχήματα των οποίων τα τέλη κυκλοφορίας έχουν πληρωθεί κανονικά μέχρι και το 2015. Επίσης στο ίδιο έγγραφο του Προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ. ……………, επισημαίνεται ότι εκτός της επαγγελματικής έδρας, η θυροκόλληση έλαβε χώρα και στην διεύθυνση κατοικίας της αιτούσας, επί της οδού …………………..

Δεδομένου όμως ότι όλες οι επιδόσεις από την φορολογική αρχή προς την ατομική επιχείρηση της ……………… (των προσκλήσεων, του σημειώματος διαπιστώσεων και των προσωπικών αλλά και οριστικών πράξεων) έγιναν με θυροκόλληση κατά τον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας –χωρίς την βεβαιότητα ότι υπάρχει λειτουργούσα επιχείρηση ή ένοικος στις φερόμενες διευθύνσεις έδρας της επιχείρησης και κατοικίας της προσφεύγουσας .

Επειδή μόνο από φωτοαντίγραφα διαβατηρίου και τη σχετική θεώρηση βίζας από το αεροδρόμιο του Σύδνεϋ στις ……………..και την σύνταξη το αμέσως προηγούμενο διάστημα(……………..) του με αρ. …………… πληρεξουσίου, δεν προκύπτει ότι αυτή έκτοτε και διαρκώς είναι κάτοικος Αυστραλίας.

Επειδή έχει αφενός παρέλθει πενταετία από την σύνταξη της ως άνω συμβολαιογραφικής πράξης και αφετέρου δεν είναι γνωστή στην φορολογική αρχή η ανάκλησή της, αλλά αυτή πρέπει να γίνει δεκτή στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης.

Επειδή ο διά της ως άνω συμβολαιογραφικής πράξης πληρεξούσιος ……………….. που υπογράφει ως αντίκλητος της αιτούσας μαζί με τον διορισθέντα πληρεξούσιο δικηγόρο το υπό κρίση δικόγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής δεν έχει δηλώσει σε αυτό διεύθυνση κατοικίας

Επειδή, όμως, σε κάθε περίπτωση, η παρούσα αίτηση αναστολής είναι απορριπτέα ως απαράδεκτη αφού η αιτούσα δεν συνυπέβαλε υπεύθυνη δήλωση για τα έσοδα ή εισοδήματα της ιδίας και του συζύγου της από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον οικονομικό έτος και για την περιουσιακή τους κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής, όπως ορίζει η διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 2 της ΠΟΛ. 1002/2013 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων. Επιπλέον, δεν δηλώνονται τυχόν περιουσιακά στοιχεία της, και ειδικότερα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και συναφή τραπεζικά προϊόντα, επενδύσεις σε κινητές αξίες, δάνεια και δωρεές, μετοχές, μερίδια, δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην περ. δ του άρθρου 3 του Κ.Φ.Δ. (ν. 4174/2013) και εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ.

Επειδή, για τους ανωτέρω λόγους, πρέπει η εν λόγω αίτηση να απορριφθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του αρθ. 63 Ν.4174/2013 και τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2, σε συνδυασμό με την παρ. 2 του ίδιου άρθρου της ΠΟΛ 1002/2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Αποφασίζουμε


την απόρριψη του αιτήματος αναστολής καταβολής, της …………., με Α.Φ.Μ. ………….., του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού α) της με αριθμ. 289/2016 πράξης επιβολής προστίμου Κ.Β.Σ β) της με αρ. …………. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού ΦΠΑ γ) της με αρ. ………… οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού εισοδήματος δ) της με αρ…………… πράξης οριστικού προσδιορισμού προστίμου ΦΠΑ ε) της με αρ. …………. πράξης οριστικού προσδιορισμού προστίμου Φ.Π.Α. και στ) της με αρ. ………….. οριστικής πράξης διορθωτικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος της Δ.Ο.Υ. …………..Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Με την εντολή του Προϊσταμένου της Δ/νσης Επίλυσης Διαφορών
Ο Προϊστάμενος της Υποδ/νσης Νομικών Θεμάτων
Γεώργιος Γιαννακούλιας

Πηγή: Taxheaven