Αριθ. πρωτ.: 148569/ 6098/ 2016 Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με την προθεσμία εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» Κανονισμού Ξυλείας

Αριθ. πρωτ.: 148569/ 6098/ 2016 Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με την προθεσμία εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» Κανονισμού Ξυλείας

ΑΘΗΝΑ, 28 -11-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 148569 / 6098

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠ/ΝΤΟΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ΔΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ CITES (Κεντρική Αρμόδια Αρχή Κανονισμού Ξυλείας)

Ταχ. Δ/νση : Χαλκοκονδύλη 31
Ταχ. Κώδικας : 10164 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες : Ζαχ. Πρωϊμάκης
Τηλέφωνο : 210 2124568
FAX    : 210 5240194
E-mail: z.proimakis@prv.ypeka.gr

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί ερωτημάτων σχετικά με την προθεσμία εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα «Φορέων Εκμετάλλευσης» και «Εμπόρων» Κανονισμού Ξυλείας.

Σχετ.: α) Η ΚΥΑ αριθμ. 134627/5835/23.12.2015 «Καθορισμός αρμόδιων αρχών, μέτρων και διαδικασιών για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 200ς Οκτωβρίου 2010 "για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκμετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά"και των σχετικών με αυτόν, κατ' εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισμών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρμογή τους» (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015)
β) Η αριθ. 134387/165/12.1.2016 εγκύκλιος μας «Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Φορέων Εκμετάλλευσης σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ.2 (β) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015(ΦΕΚ 2872/Β/29-12-2015) (ΑΔΑ: 7ΝΝΝ4653Π8-3ΚΙ).
γ) Η αριθ. 134389/181/13.1.2016 εγκύκλιός μας «Κατάρτιση Περιφερειακού Μητρώου Εμπόρων σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 2 (γ) της ΚΥΑ αριθμ.134627/5835/23-12-2015 (ΦΕΚ2872/Β/29-12- 2015)» (ΑΔΑ: ΨΡΤΒ4653Π8-ΗΑ1).
δ) Η ΚΥΑ αριθμ. 144531/4225/3.8.2016 «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα "Φορέων Εκμετάλλευσης"και "Εμπόρων" της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015(ΦΕΚ2872/Β')» (ΦΕΚ 2532/τ. Β'/17-08-2016), (ΑΔΑ: ΩΖΔΠ4653Π8-2ΦΙ).
ε) Η ΚΥΑ αριθμ. 146506/5185/19.10.2016 «Παράταση προθεσμίας υποβολής αίτησης εγγραφής στα Περιφερειακά Μητρώα "Φορέων Εκμετάλλευσης"και "Εμπόρων" της κοινής υπουργικής απόφασης 134627/5835/23-12-2015(ΦΕΚ2872/Β')» (ΦΕΚ 3457/τ. Β'/26-10-2016), (ΑΔΑ: 7ΜΝΥ4653Π8-ΡΩΡ).

Με αφορμή σχετικά με το θέμα ερωτήματα περιφερειακών αρμόδιων αρχών κανονισμού Ξυλείας, και προκειμένου να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση από όλες τις περιφερειακές αρμόδιες αρχές κανονισμού Ξυλείας, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Με το αριθμ. 146586/5782/07-11-2016 έγγραφό μας, που κοινοποιήθηκε σε όλες τις Π.Α.Α. Καν. Ξυλείας, ρητά διευκρινίστηκε: ότι: "...δεν προβλέπεται να εισηγηθεί η υπηρεσία μας κάποια άλλη νέα παράταση".

Είναι σαφές επομένως ότι στις 31-10-2016 έληξε η προθεσμία (για τους παλιούς υπόχρεους εγγραφής στα Μητρώα) να υποβάλλουν αίτηση εγγραφής χωρίς να τους επιβληθεί το προβλεπόμενο από την (α) σχετική ΚΥΑ πρόστιμο. 

Ωστόσο η υποχρέωση εγγραφής στα εν λόγω μητρώα, τόσο των παλιών όσο και των νεοϊδρυόμενων εταιρειών (υπόχρεων εν γένει), δεν παύει να ισχύει στο διηνεκές. Στο σημείο αυτό θεωρούμε προφανές και θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι για τις νεοϊδρυόμενες εταιρείες θα πρέπει να παρέχεται ένα εύλογο χρονικό διάστημα από την έναρξη των εργασιών τους (που αφορούν στον Κανονισμό Ξυλείας) μέχρι την υποβολή αίτησης στις υπηρεσίες σας για εγγραφή τους στα Μητρώα Κανονισμού Ξυλείας, χωρίς στο διάστημα αυτό να θεωρούνται ως παραβαίνουσες την υποχρέωσή τους να εγγραφούν στο κατά περίπτωση αντίστοιχο μητρώο.

Υπό το ανωτέρω πρίσμα, θεωρούμε ότι όταν μια εταιρεία έχει έναρξη εργασιών κοντά στη λήξη της προθεσμίας υποβολής της αίτησης εγγραφής στα Μητρώα, πόσο μάλλον, όπως αναφέρθηκε σε σχετικό ερώτημα, την ίδια ημερομηνία της λήξης (31-10-2016), θα μπορούσε η υπηρεσία να ανεχθεί ένα εύλογο χρονικό διάστημα, μέχρι την αυτόβουλη υποβολή αίτησής της για εγγραφή στα Μητρώα, έως και του ενός εξαμήνου.

Το ίδιο χρονικό διάστημα (ένα εξάμηνο) θα μπορούσε να θεωρηθεί εύλογο, εάν μια εταιρεία έχει έναρξη όχι πέραν του εξαμήνου πριν την εν λόγω ημερομηνία (31-10-2016), υπό την προϋπόθεση ότι η υπηρεσία σας κρίνει πως:

→ η εταιρεία υπέβαλλε αυτόβουλα την αίτησή της και δεν υπάρχουν στοιχεία που να καταμαρτυρούν ότι σκοπίμως παρέλειψε να το πράξει, ή ότι
→ η (καθυστερημένη) υποβολή της αίτησής της δεν είναι αποτέλεσμα διαπίστωσης της παράληψή της αυτής στα πλαίσια των σχετικών ελέγχων που πραγματοποιούνται από τις υπηρεσίες σας.
Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣΠηγή: Taxheaven