Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2077 ΕΞ 30.9.2016 Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 και C-445/16

Σ.ΛΟ.Τ. αριθ. πρωτ.: 2077 ΕΞ 30.9.2016 Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 και C-445/16

Αθήνα, 30.09.2016
Αριθμ. Πρωτ.: 2077 ΕΞ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ και ΕΛΕΓΧΩΝ Ν.Π.Δ.Δ.
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ (ΣΛΟΤ)

ΣΛΟΤ 2077/2016

ΘΕΜΑ: «Συνεκδικαζόμενες προδικαστικές υποθέσεις C-444/16 και C-445/16»


ΕΡΩΤΗΜΑ

Σας αποστέλλουμε, συνημμένως, έγγραφο του ΔΕΕ, με το οποίο μας διαβιβάζει αντίγραφα των υποθέσεων C-444/16 και C-445/16 (ημερομηνία κοινοποίησης 14.9.2016) όπου υποβάλλεται στο Δικαστήριο Ε.Ε. από το Courd’ AppeldeMons-Βέλγιο ερώτημα σχετικά με την ερμηνεία της τέταρτης οδηγίας του Συμβουλίου περί ετησίων λογαριασμών εταιρειών ορισμένων μορφών.

Συγκεκριμένα ερωτάται αν συνάδει με την εν λόγω οδηγία οι ετήσιοι λογαριασμοί να πρέπει να δίδουν την πραγματική εικόνα του ενεργητικού και παθητικού της οικονομικής θέσεως και των αποτελεσμάτων χρήσεως της εταιρείας και οι προβλέψεις για κινδύνους και έξοδα να προορίζονται να καλύψουν ζημίες ή απαιτήσεις τρίτων, η φύση των οποίων καθορίζεται με σαφήνεια και οι οποίες, κατά την ημερομηνία κλεισίματος του ισολογισμού είναι πιθανές ή βέβαιες, αλλά αβέβαιες ως προς το ποσό ή την ημερομηνία που θα πραγματοποιηθούν.

Παρακαλούνται τα Υπουργεία να μας γνωρίσουν, έως τις 16 Οκτωβρίου 2016, τις απόψεις τους για το εν λόγω θέμα, καθώς και την, κατά το λόγο της αρμοδιότητάς τους, σκοπιμότητα υποβολής παρατηρήσεων ενώπιον του Δ.Δ.Ε.

Για τον συντονισμό και την καλύτερη δυνατή συνεργασία, όσον αφορά στην εκπροσώπηση της υπόθεσης ενώπιον του ΔΕΕ, παρακαλούμε το ΝΣΚ για την έγκαιρη ενημέρωσή μας σχετικά με την ανάθεση της υπόθεσης.

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

Οι αναφερόμενες στο έγγραφο διατάξεις προέρχονται από την Οδηγία 34/2103/ΕΕ, όπως ισχύει σήμερα και έχουν ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με το Ν. 4308/2014.

Συγκεκριμένα:

Με βάση την παράγραφο 3 του άρθρου 4 της Οδηγίας:

«The annual financial statements shall give a true and fair view of the undertaking's assets, liabilities, financial position and profit or loss …».

Με βάση την παράγραφο 12 του άρθρου 12 της Οδηγίας:

«Provisions shall cover liabilities the nature of which is clearly defined and which at the balance sheet date are either likely to be incurred or certain to be incurred, but uncertain as to their amount or as to the date on which they will arise.

Βάσει των προαναφερθέντων:

(α) οι ετήσιες χρηματοοικονομικές καταστάσειςπρέπει να δίδουν αληθή και εύλογη εικόνα, των περιουσιακών στοιχείων, των υποχρεώσεων, της καθαρής θέσης και του λογαριασμού των αποτελεσμάτων της επιχείρησης.

Η έννοια της εύλογης παρουσίασης δεν ορίζεται στην οδηγία. Βάσει των διεθνώς ισχυόντων,ο συγκεκριμένος όρος υποδηλώνει λογιστικά πλαίσια που απαιτούν:

(ι) συμμόρφωση με τις καθοριζόμενες από το πλαίσιο απαιτήσεις,

(ιι) ρητή αναφορά για παροχή πρόσθετων πληροφοριών εφόσον απαιτείται, και

(ιιι) ρητή δυνατότητα απόκλισης από τις αρχές του πλαισίου στις σπάνιες περιπτώσεις που αυτό κρίνεται ως αναγκαίο για την εύλογη παρουσίαση.

(β) οι προβλέψεις, πρέπει να καλύπτουν υποχρεώσεις η φύση των οποίων είναι σαφώς καθορισμένη και οι οποίες κατά την ημερομηνία του ισολογισμού είναι είτε σφόδρα πιθανό είτε σίγουρο ότι θα συμβούν, αλλά είναι αβέβαιο το ποσό ή η ημερομηνία στην οποία θα προκύψουν.

Βάσει της εν λόγω διάταξης οι προβλέψεις είναι λογιστικά μεγέθη που καλύπτουν συγκεκριμένες υποχρεώσεις και όχι γενικές υποχρεώσεις μη σαφώς καθοριζόμενες (συνεπώς γενικές προβλέψεις δεν νοούνται). Οι προβλέψεις ενέχουν αβεβαιότητα ως προς το τελικό ποσό τους ή το χρόνο που τελικά θα προκύψουν και ως εκ τούτου το ποσό που αναγνωρίζεται για αυτές στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις προσδιορίζεται με βάση τη βέλτιστη εκτίμηση για την εκροή που θα απαιτηθεί.

Τα προαναφερθέντα αν και μη καθοριζόμενα με ιδιαίτερη σαφήνεια στην Οδηγία, έχουν ερμηνευθεί στη διάρκεια εφαρμογής της Οδηγίας από το 1978 και ως εκ τούτου είναι κατανοητά από τους επαγγελματίες λογιστές. Συνεπώς, κατά τη γνώμη μας δεν κρίνεται σκόπιμο να υποβληθούν παρατηρήσεις ενώπιον της Δ.Δ.Ε.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΛΟΤ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Πηγή: Taxheaven