Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.οικ.86411/ 2016 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.οικ.86411/ 2016 Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις υπηρεσίες του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας

Αριθμ. Γ3γ/Γ.Π.οικ.86411

(ΦΕΚ Β' 3816/28-11-2016)

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου του Προέδρου της Δημοκρατίας "περί καθιερώσεως πενθημέρου εβδομάδος εργασίας των δημοσίων εν γένει υπηρεσιών και ρυθμίσεως συναφών θεμάτων" που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Ν. 1157/1981 (ΦΕΚ Α' 126), όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Ν. 3918/2011 (ΦΕΚ 31 Α') «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει.

3. Τις διατάξεις του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 Α') «Πρωτοβάθμιο Εθνικό Δίκτυο Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.), αλλαγή σκοπού Ε.Ο.Π.Υ.Υ. και λοιπές διατάξεις», όπως ισχύει.

4. Τις διατάξεις της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α') «Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου "Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης μεταξύ του Ευρωπαϊκού Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ε.Τ.Χ.Σ.), της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Τράπεζας της Ελλάδος, του Σχεδίου του Μνημονίου Συνεννόησης μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και της Τράπεζας της Ελλάδος και άλλες επείγουσες διατάξεις για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση της εθνικής οικονομίας" και άλλες διατάξεις».

5. Τις διατάξεις του Π.δ. 106/2014 (ΦΕΚ 173 Α') «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.

6. Την με αριθμ. Υ25/6-10-2015 (ΦΕΚ 2144 Β') απόφαση του Πρωθυπουργού «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη».

7. Την με αριθμ. Φ.90380/25916/3294/31.10.2011 (ΦΕΚ 2456Β') κοινή υπουργική απόφαση «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)», όπως τροποποιήθηκε με τις υπ' αριθμ. Φ.90380/5383/738/10.4.2012 (ΦΕΚ 1233 Β'), ΕΜΠ5/17.11.2012 (ΦΕΚ 3054 Β'), 55471/10.6.2013 (ΦΕΚ 1561 Β') και Γ3γ/35539/7.1.2016 (ΦΕΚ 1653 Β') κοινές υπουργικές αποφάσεις και ισχύει.

8. Την με αρ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25.7.2011 (ΦΕΚ 1659Β') απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Γ2γ/οικ./1692/27.6.2006 (ΦΕΚ 769 Β') απόφασης "Καθιέρωση ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ."».

9. Την με αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.70Α/13/17604/18-10-2016 (ΦΕΚ 3520/Β /1-11-2016) υπουργική απόφαση με θέμα: «Μεταβίβαση στον Υπουργό Υγείας της αρμοδιότητας του καθορισμού του ωραρίου εισόδου κοινού στις Διοικητικές Υπηρεσίες της Κεντρικής Υπηρεσίας και των Περιφερειακών Διευθύνσεων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.)».

10. Το με αριθμ. πρωτ. ΔΒ1Α/οικ.21140/31-05-2016 έγγραφο του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. με θέμα: «Καθορισμός ωρών εισόδου κοινού στις Υπηρεσίες του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.», με το οποίο διαβιβάστηκε η με αριθμ. 405 Απόφαση της 276ης/ 11-5-2016 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

11. Το με αριθμ. πρωτ. Γ3γ/40940/24-6-2016 έγγραφο του Αναπληρωτή Υπουργού Υγείας, με το οποίο ζητήθηκε η εξαίρεση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. (Κεντρική Υπηρεσία και Περιφερειακές Διευθύνσεις) από τις ρυθμίσεις της αριθμ. ΔΙΑΔΠ/ΦΒ1/14757/25-7-2011 (ΦΕΚ 1659 Β') υπουργικής απόφασης, ως προς το μέρος που αφορά στο ωράριο εισόδου κοινού, με στόχο την αποτελεσματικότερη λειτουργία των Υπηρεσιών του Ε.Ο.Π.Υ.Υ. πανελλαδικά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων του.

12. Την με αριθμ. 206 απόφαση της 32ης/11-4-2012 Συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

13. Την με αριθμ. πρωτ. Β2β/Γ.Π.οικ.85588/14-11-2016 εισήγηση της Γενικής Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

14. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη ούτε σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού ούτε του προϋπολογισμού του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.,

αποφασίζουμε:

Τον καθορισμό ωρών εισόδου του κοινού στις Διοικητικές υπηρεσίες που στεγάζονται στην κεντρική υπηρεσία και στις Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ως εξής:

Α) Κεντρική υπηρεσία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Ωράριο εισόδου κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 10:00 έως 13:00.
• Ωράριο εισόδου κοινού στο Γραφείο Γενικού Πρωτοκόλλου κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30 έως 15:30.

Β) Περιφερειακές Διευθύνσεις του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
• Ωράριο εισόδου κοινού κάθε εργάσιμη ημέρα από 08:00 έως 13:00.
• Ωράριο εισόδου κοινού στα Γραφεία Πρωτοκόλλου κάθε εργάσιμη ημέρα από 07:30 έως 15:30.

Γ) Φαρμακεία του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.
Με την υπ' αριθμ. 206 απόφαση της 32ης/11-4-2012 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., σε εξουσιοδότηση των διατάξεων της παραγράφου 12 του άρθρου 13 του Ν.4052/2012 (ΦΕΚ 41 Α'), αποφασίστηκε ότι το πρόγραμμα της λειτουργίας των φαρμακείων του Ε.Ο.Π.Υ.Υ., ανακοινώνεται δημόσια στον ιστότοπο του οργανισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2016

Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

Πηγή: Taxheaven