Αριθμ. πρωτ. οικ.: 38577/ 2016 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Αριθμ. πρωτ. οικ.: 38577/ 2016 Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων

Αθήνα 30 Νοεμβρίου 2016
Αριθμ. Πρωτ. οικ.: 38577

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Τ.Α.
- Τμήμα Οικον. Διοίκησης και Προϋπολογισμού
- Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Οικον. Στοιχείων Τ.Α.

Ταχ.Δ/νση : Σταδίου 27
Ταχ. Κώδ. : 101 83, ΑΘΗΝΑ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 23

ΘΕΜΑ: Έλεγχος προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των δήμων, των περιφερειών και των νομικών τους προσώπων


Σχετική νομοθεσία:
α. Άρθρα 77 και 78 ν.4172/2013 (Α' 167) και άρθρο 4 ν.4111/2013 (Α'18 -Διορθ.σφαλμ. στο Α'33 ), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 76 του προαναφερθέντος νόμου.
β. Άρθρο 64 του ν.4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».
γ. Υπ' αριθμ. 23976/26.7.2016 (Β'2311) και 23977/26.7.2016 (Β'2312) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.
δ. Υπ' αριθμ. 26945/31.7.2015 (Β'1621 - Διορθ.σφαλμ. στο Β'1678) και 26947/31.7.2015 (Β'1622) αποφάσεις των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.

Στοχεύοντας στην υποβοήθηση των υπηρεσιών σας κατά τον έλεγχο νομιμότητας που πρόκειται να διενεργηθεί επί των προϋπολογισμών οικονομικού έτους 2017 των φορέων αρμοδιότητάς σας, κρίνουμε σκόπιμη την επισήμανση ορισμένων θεμάτων που σχετίζονται με την εφαρμογή της ανωτέρω σχετικής νομοθεσίας ή αποτέλεσαν αντικείμενο ερωτημάτων που υπεβλήθησαν στο Υπουργείο μας από τις υπηρεσίες σας ή και από ΟΤΑ και νομικά τους πρόσωπα.

Το παρόν, μετά των παραρτημάτων του μπορεί να αναζητηθεί στον ιστότοπο του ΥΠΕΣ, στην ενότητα «http://www.ypes.gr/el/Ministry/Encyclical/»

Στο πλαίσιο αυτό πρέπει κατά τον έλεγχο νομιμότητας που πρόκειται να ασκηθεί από τις υπηρεσίες σας να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα:

A. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Σε περίπτωση που το σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων κάθε δημοτικής ή τοπικής κοινότητας ή το προσχέδιο του προϋπολογισμού δεν καταρτιστούν ή δεν υποβληθούν εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή (από τα τοπικά συμβούλια ή και την εκτελεστική επιτροπή αντίστοιχα) ή δεν γνωμοδοτήσει εγκαίρως η Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης, τότε αυτά καταρτίζονται από την οικονομική επιτροπή. Με τον τρόπο αυτό παρέχεται εκ του νόμου η δυνατότητα στην οικονομική επιτροπή του δήμου και της περιφέρειας, σε περίπτωση που παρατηρούνται καθυστερήσεις κατά τα προηγούμενα στάδια της διαδικασίας να αναλάβει η ίδια τις αναγκαίες πρωτοβουλίες ώστε να καταστεί εφικτή η τήρηση των προβλεπόμενων προθεσμιών, καθιστώντας ως εκ τούτου δυνατή τη ψήφιση του προϋπολογισμού ελλειπόντων των προαναφερθέντων στοιχείων (άρθρα 77, παρ.3 και 4 και 78, παρ.3 του ν. 4172/2013). Η οικονομική επιτροπή έως την 5η Σεπτεμβρίου μεριμνά για την ενσωμάτωση του σχεδίου του προϋπολογισμού στη βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών (ΥΠΕΣ) προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ να παράσχει τη γνώμη του επ'αυτού.

2. Το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (ΟΠΔ) που προβλέπεται στο άρθρο 4, παρ.4 του ν.4111/2013 καταρτίζεται, ψηφίζεται και υποβάλλεται προς έλεγχο από την αρμόδια Αρχή μαζί με τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ και του κάθε νομικού προσώπου του ΟΤΑ που εντάσσεται στο ΟΠΔ (άρθρο 6 της υπ' αριθμ. 7261/22.02.2013 Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών (Β'450), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Συγκεκριμένα, στο ΟΠΔ εντάσσονται τα νομικά πρόσωπα των ΟΤΑ που περιλαμβάνονται στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης το οποίο εκδίδεται και επικαιροποιείται από την ΕΛΣΤΑΤ (μπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.statistics.gr/register-generai-government-entities). Το δημοτικό / περιφερειακό / συμβούλιο, έως τη 15η Νοεμβρίου πρέπει «να ψηφίσει τον προϋπολογισμό σε μια ειδική γι'αυτόν συνεδρίαση, καθώς και το ΟΠΔ» και η απόφαση του συμβουλίου (μετά του προϋπολογισμού και των πινάκων του ΟΠΔ) υποβάλλεται σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή για έλεγχο στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση (Α.Δ.), η οποία αντίστοιχα θα πρέπει να μεριμνήσει ώστε αυτός να ολοκληρωθεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου. Ο Πίνακας Στοχοθεσίας των υπόχρεων νομικών προσώπων είναι απαραίτητο να έχει εγκριθεί εγκαίρως από το διοικητικό τους συμβούλιο, προκειμένου να ενσωματωθεί στο ΟΠΔ του δήμου/περιφέρειας και να ψηφιστεί εμπρόθεσμα από το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο.
Αμέσως μόλις επικυρωθεί ο προϋπολογισμός, ο φορέας μεριμνά για την ενσωμάτωσή του στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο ΥΠΕΣ. Σε περίπτωση ωστόσο που κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι ο προϋπολογισμός έχει καταρτιστεί σύμφωνα με τις προβλεπόμενες οδηγίες, αλλά το ΟΠΔ χρήζει τροποποίησης ή συμπλήρωσης και ως εκ τούτου δεν μπορεί να επικυρωθεί, τότε ο προϋπολογισμός επικυρώνεται και αναπέμπεται στο φορέα μόνο το ΟΠΔ προς διόρθωση και επανυποβολή στην Α.Δ. το αργότερο έως τις 10 Ιανουαρίου 2017, ώστε τελικώς να καταστεί εφικτή η ολοκλήρωση του ελέγχου του έως τις 31 Ιανουαρίου 2017 (άρθρα 77, παρ.6 και 78, παρ.5 ν.4172/2013 σε συνδυασμό με άρθρο το 6 της υπ' αριθμ. 7261/22.2.2013 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών, όπως ισχύει).
Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθεί στις υπηρεσίες σας Απόφαση συμβουλίου με την οποία ψηφίζεται μόνο ο προϋπολογισμός και όχι το ΟΠΔ, ή εάν δεν υποβληθούν μαζί οι σχετικές αποφάσεις ψήφισής τους τότε, προς επίσπευση των διαδικασιών, θα πρέπει να ξεκινήσετε τον έλεγχο του προϋπολογισμού, ενημερώνοντας παράλληλα το φορέα περί της υποχρέωσής του για άμεσο προγραμματισμό νέας συνεδρίασης προς ψήφιση του ΟΠΔ επί τη βάσει των στοιχείων του ψηφισθέντος προϋπολογισμού (εν προκειμένω ο φορέας δύναται είτε να προβεί με απόφασή του σε τροποποίηση / συμπλήρωση της προηγούμενης Απόφασης του δημοτικού συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός είτε με νέα, αυτοτελή απόφασή του να ψηφίσει το ΟΠΔ επί τη βάσει των στοιχείων του ήδη ψηφισθέντος προϋπολογισμού). Αντίστοιχα οι υπηρεσίες σας θα πρέπει να προβούν σε επικύρωση του προϋπολογισμού (εφόσον φυσικά ανταποκρίνεται στις σχετικές οδηγίες), αφού λάβουν τη σχετική Απόφαση του συμβουλίου περί ψήφισης του ΟΠΔ επί τη βάσει των στοιχείων του συγκεκριμένου προϋπολογισμού.
Τέλος σας υπενθυμίζουμε ότι στο πλαίσιο της ορθής εφαρμογής των οδηγιών των σχετικών ΚΥΑ σε συνδυασμό με τη λοιπή νομοθεσία που διέπει την κατάρτιση και τον έλεγχο των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, ως φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, το ΥΠΕΣ στην ιστοσελίδα του, έχει καθιερώσει την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» με σκοπό να διευκολύνει το σύνολο της διαδικασίας αλλά και να αποσαφηνίσει τυχόν απορίες και εξειδικευμένα ερωτήματα των εμπλεκόμενων φορέων. Επιπρόσθετα, στην παρούσα εγκύκλιο επισυνάπτεται Παράρτημα ΙΙΙ στο οποίο παρατίθεται μέρος των Συχνών Ερωτήσεων - Απαντήσεων προϋπολογισμών έτους 2016, αναφορικά με τις μεθόδους υπολογισμού οι οποίες ισχύουν αναλογικά και τα επόμενα έτη.

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΔΗΜΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ


1. Στον προϋπολογισμό του φορέα δεν μπορεί να σημειώνεται καμία απόκλιση από το εγκεκριμένο κωδικολόγιο. Επιτρέπεται η περαιτέρω ανάλυση των τετραψήφιων ΚΑΕ με βάση τις ανάγκες του, με την εξαίρεση όσων αναλυτικών υποκωδικών ορίζονται στο κωδικολόγιο. Οποιαδήποτε απόκλιση, αποτελεί αιτία αναπομπής του αρχικού προϋπολογισμού και των μετέπειτα αναμορφώσεών του.

2. Σε περιπτώσεις όπου έχουν διαπιστωθεί στους ΟΤΑ ταμειακά ελλείμματα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί ο σχετικός διαχειριστικός έλεγχος, θα πρέπει:
α) Το ταμειακό έλλειμμα να εμφανίζεται στο χρηματικό υπόλοιπο του προϋπολογισμού, έως ότου εκδοθεί το τελικό πόρισμα του διαχειριστικού ελέγχου και
β) να γίνει εγγραφή ισόποση με το εκτιμώμενο ύψος του ελλείμματος στο σκέλος των εξόδων, στον Κ.Α. 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους». Η εν λόγω εγγραφή θα πρέπει να γίνεται σε διακριτή ανάπτυξη του ΚΑΕ 8511 έτσι ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση κατά τον υπολογισμό, την παρακολούθηση και τον έλεγχο των ανώτατων ορίων του άρθρου 3, παρ. Β.2 της υπ' αριθμ. 23976/26.7.2016 σχετικής ΚΥΑ.
Όταν ολοκληρωθεί ο έλεγχος και βεβαιωθεί το έλλειμμα ο προϋπολογισμός αναμορφώνεται και θα πρέπει:
γ) το χρηματικό υπόλοιπο του δήμου να μειωθεί κατά το βεβαιωθέν ποσό και
δ) να γίνει ισόποση εγγραφή στον Κ.Α. 1516 «Έσοδα από διάφορες καταλογιστικές αποφάσεις».
Λοιπές περιπτώσεις οι οποίες χρήζουν λογιστικής τακτοποίησης θα πρέπει να αντιμετωπίζονται από τους ΟΤΑ με τη διενέργεια των απαραίτητων μεταβολών στις πιστώσεις του προϋπολογισμού για την εμφάνιση των σχετικών εσόδων - εξόδων που τις αφορούν.

3. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί από την εποπτεύουσα αρχή η νομιμότητα του ψηφισθέντος από το οικείο δημοτικό συμβούλιο προϋπολογισμού, έστω και αν στη σχετική εγκριτική απόφαση διατυπώνονται ειδικότερες παρατηρήσεις ως προς τις επιμέρους εγγραφές του, αυτός (προϋπολογισμός) θεωρείται, ως προς τις λοιπές εγγραφές του, οριστικά εγκεκριμένος και καθίσταται άμεσα εκτελεστός, οι δε δαπάνες νομίμως εντέλλονται σε βάρος των εγγεγραμμένων και ελεγχθέντων ως νόμιμων πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού (Ελ. Συνέδριο Κλιμ. Τμ. 7 Πράξη 97/2014).

4. Η μεθοδολογία υπολογισμού των ποσών που εγγράφονται στις στήλες που περιλαμβάνει ο προϋπολογισμός, με τίτλο « ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΩΝ 31.12......» στα ΕΣΟΔΑ και στη στήλη με τίτλο «ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΛΗΡΩΘΕΙΣΕΣ 31.12......» στις ΔΑΠΑΝΕΣ, παρέχεται με την Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.

5. Υποχρεώσεις που έχουν καταγραφεί στο ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής και απορρέουν από μη νόμιμες ή μη κανονικές δαπάνες, εγγράφονται στον προϋπολογισμό τουλάχιστον ως προς το ποσό κατά το οποίο εκτιμάται ότι θα υπάρξει συνδρομή των προϋποθέσεων νομιμότητας ή κανονικότητας αυτών, ή δικαστική απόφαση εντός του έτους, που θα εκδικάζει την πληρωμή του ποσού του παραστατικού, πλέον των αναλογούντων τόκων υπερημερίας και δικαστικών εξόδων. Σε κάθε περίπτωση, στο πλαίσιο του συγκεκριμένου χειρισμού είναι απαραίτητο να συνυπολογίζεται ο κίνδυνος εμφάνισης μελλοντικής αδυναμίας του φορέα να ικανοποιήσει τις υποχρεώσεις του (και συνακόλουθα να διατηρήσει τουλάχιστον ισοσκελισμένο τον προϋπολογισμό του) εξαιτίας γεγονότων όπως η έκδοση δικαστικών αποφάσεων ή η υποβολή εκκρεμών δικαιολογητικών που θα καθιστούν άμεσα πληρωτέες δαπάνες που είχαν χαρακτηριστεί προγενέστερα ως μη νόμιμες ή μη κανονικές.

6. Αναφορικά με το ζήτημα εγγραφής στον προϋπολογισμό δαπανών για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, στον ετήσιο προϋπολογισμό πρέπει να εμφανίζονται, τουλάχιστον τα ποσά εκείνα για τα οποία ο δήμος εκτιμά ότι θα υπάρξουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός, οι οποίες θα εκδικάσουν την πληρωμή των σχετικών ποσών. Η ανωτέρω εκτίμηση θα πρέπει να προκύπτει κατόπιν γνωμοδότησης των κατά περίπτωση παρεχόντων νομική συνδρομή στο δήμο.
Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις όπου η εν εξελίξει δικαστική διεκδίκηση αφορά τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης απαλλοτριώσεων και εφόσον προβλέπεται ότι αυτές θα συντελεστούν εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός, σε αυτόν εγγράφεται τουλάχιστον το ποσό που αναφέρεται στην απόφαση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν με την απόφαση του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης θα εισαχθούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

7. Το χρηματικό ποσό που λαμβάνουν ΟΤΑ α' βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών, που ακολουθούν τον τύπο του προϋπολογισμού που καθορίστηκε με την υπ' αριθμ. 7028/2004 (Β' 253) απόφαση όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β 1932) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την υπ' αριθμ. 15/22880/12.7.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, στον Κ.Α. 1215 «Επιχορηγήσεις για εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Το ποσό που εγγράφεται ως έσοδο στον προϋπολογισμό έτους 2017 μπορεί να είναι:
α) ίσο του ποσού που προσδιορίζεται με τη σχετική απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον από την έκδοση αυτής, ο φορέας δεν έχει προβεί σε πληρωμή δαπανών ή
β) μικρότερο του ποσού που προσδιορίζεται με τη σχετική απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών, στην περίπτωση που ο φορέας μεταφέρει στον προϋπολογισμό έτους 2017 το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης όπως αυτό προκύπτει κατόπιν πληρωμών και στη βάσει των εκτιμήσεων απορρόφησης του έτους 2016.
Υπογραμμίζεται, ότι η ως άνω εγγραφή διαπιστώνεται από την ύπαρξη της απόφασης επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών.

8. Τα προβλεπόμενα έσοδα από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ θα πρέπει να εγγράφονται εφεξής στον ΚΑΕ 1329 και όχι στον ΚΑΕ 1322 «Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς μέσω του εθνικού τμήματος του ΠΔΕ», δεδομένου ότι το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ είναι διακριτό πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από πόρους διάφορους του ΠΔΕ.

9. Κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού έτους 2017 και εφεξής, στους κωδικούς:
α) 0112 «Μισθώματα βοσκήσιμων εκτάσεων (άρθρο 5 του ΒΔ 24/9-20/1958, άρθρο 31 του ν.δ. 4260/62)» και β) 0125 «Δικαιώματα βοσκής» εγγράφονται τα έσοδα από μισθώματα και τα δικαιώματα βοσκής μόνο για τις εκτάσεις που είναι κυριότητας δήμων, καθώς οι πόροι από τη διαχείριση των δημοσίων εκτάσεων θα αποτελέσουν έσοδα των οικείων περιφερειών, δεδομένης της τροποποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (αρ. 6 και 7 του ν. 4351/2015).

10. Η υποκατηγορία εσόδων 062 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«062 ΑΠΟ ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΜΕΝΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
621 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Βπερίπτ. 17 ν. 3852/10)
622 Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα μισθώματα εκμίσθωσης δικαιωμάτων μεταλλειοκτησίας του Δημοσίου σε δημόσιους μεταλλευτικούς χώρους (ν. 4203/2013, άρθρο 12 παρ. 2).
623 Επιχορήγηση ΟΤΑ α' βαθμού από τα εισπραττόμενα τέλη για ενεργές παραχωρήσεις μεταλλείων (ν. 4203/2013, άρθρο 12 παρ. 3)
0629 Λοιπά έσοδα από θεσμοθετημένους πόρους».

11. Η υποκατηγορία εσόδων 169 διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«169 ΛΟΙΠΑ ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ
1691 Τέλη επιβαλλόμενα σε βάρος επιχειρήσεων για την εκτέλεση έργων και προγραμμάτων προστασίας του περιβάλλοντος(άρθρο 6 ν. 1650/1986)
1692 Εφάπαξ ειδική εισφορά για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 16 ν. 2508/97)
1693 Έσοδα από την πώληση αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών
1694 Έσοδα των δήμων από την παραχώρηση της απλής χρήσης αιγιαλού-παραλίας σε τρίτους
1699 Έσοδα που δεν εμπίπτουν σε κανέναν από τους λοιπούς κωδικούς της ομάδας 1 "ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟΔΑ"».

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ

1. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη γενικών αναγκών από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α. Εσόδου 0611) πρέπει να είναι ίσες με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της τακτικής κατανομής του μηνός Αυγούστου 2016 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα.

2. Το ποσό που εγγράφεται για τις δαπάνες προς κάλυψη, λειτουργικών δαπανών των σχολείων καθώς και του σχολικού τροχονόμου, υπολογίζεται στο ύψος του ποσού που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής που αποδόθηκε στον δήμο κατά το τρέχον έτος, επί τέσσερα. Επιτρέπεται ο επιμερισμός του παραπάνω ποσού στον Κ.Α. 0614 για το μέρος που ο φορέας εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων και στον Κ.Α. 0615 αυτό που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την καταβολή αποζημίωσης στους σχολικούς τροχονόμους.

3. Οι πιστώσεις που εγγράφονται για την κάλυψη δαπανών των προνοιακών επιδομάτων (Κ.Α Εσόδου 0621), καθώς και οι αντίστοιχες εγγραφές συνολικών εξόδων (Κ.Α Εξόδου 6741) πρέπει να είναι ίσες με τα αντίστοιχα ποσά που αποδόθηκαν στους «μητροπολιτικούς» δήμους το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, επί δύο. Τα ποσά που θα εγγραφούν στους οικείους προϋπολογισμούς και εφόσον δεν υπάρχει διάταξη νόμου που να ρυθμίζει διαφορετικά το ζήτημα, θα προκύψουν σε συνεργασία με τους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους που βάσει του άρθρου 31 του ν.4257/2014 αναλαμβάνουν ή έχουν ήδη αναλάβει κατά τη διάρκεια του τρέχοντος έτους την άσκηση της εν λόγω αρμοδιότητας και θα πρέπει να είναι αντιστοίχως μειωμένα για τους μητροπολιτικούς δήμους με τα ποσά που θα εγγραφούν στους διοικητικά υποστηριζόμενους δήμους.

4. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν σε μισθώματα ακινήτων (Κ.Α. Εσόδου 0612), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε στο δήμο για την κάλυψη αντίστοιχων δαπανών για το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου 2016 επί τρία.

5. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό από το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Κ.Α. Εσόδου 0613), υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015 (αφορά δήμους του Ν. Δωδεκανήσου).

6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για το Εθνικό Ίδρυμα Νεότητας, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016.

7. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδων «1311 ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών των δήμων» (πρώην Σ.Α.Τ.Α.) προκύπτει ως το γινόμενο της πρώτης τακτικής κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στο δήμο, επί δώδεκα.

8. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 1312 για την κάλυψη δαπανών επισκευών και συντηρήσεων σχολικών κτιρίων, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2015.
Εάν δήμος είναι δικαιούχος είσπραξης ποσών από αντισταθμιστικά οφέλη και εμφανίζει στον παραπάνω ΚΑΕ τα ποσά αυτά, κατ' εφαρμογή των οριζομένων στο άρθρο 3 περιπτ. Α8 της υπ' αριθμ. 23976/26.7.2016 ΚΥΑ, κρίνεται σκόπιμο με σχετική παρατήρησή σας στην απόφαση επικύρωσης του προϋπολογισμού του, να ζητήσετε στην πρώτη αναμόρφωση που θα πραγματοποιηθεί το έτος 2017, να εμφανίσει στον εν λόγω ΚΑΕ μόνο τα έσοδα που αφορούν τις επισκευές και συντηρήσεις σχολικών κτιρίων.

9. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την πυροπροστασία, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν κατά το έτος 2016.
Επισημαίνεται ότι επιτρέπεται ο επιμερισμός της παραπάνω πίστωσης στον Κ.Α. 1214 με εγγραφή του ποσού που ο δήμος εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών που αφορούν στην πυροπροστασία και στον Κ.Α. 1313 με εγγραφή του ποσού που εκτιμά ότι θα δαπανήσει για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών.

10. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών λειτουργίας εργοστασίων αφαλάτωσης ύδατος, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο, κατά το έτος 2015.

11. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπάνης για τη σίτιση μαθητών μουσικών και καλλιτεχνικών γυμνασίων και λυκείων, υπολογίζονται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν στο δήμο για τη σχολική χρονιά 2015-2016.

12. Το συνολικό ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 0715 «Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ' του άρθρου 15 του ΒΔ 24/9-20.10.1958 (άρθρο 9 ν. 2880/2001) υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν / εισπράχθηκαν από κάθε δήμο κατά το έτος 2015.

13. Το ποσό που εγγράφεται στον Κ.Α. Εσόδου 0441 «Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24 ν. 2130/93)» ως επιχορήγηση, υπολογίζεται στο ύψος των ποσών που αποδόθηκαν / εισπράχθηκαν από κάθε δήμο κατά το έτος 2015.

14. Στον ΚΑΕ 0525 «Ειδική εισφορά διυλιστηρίων πετρελαίου (άρ.19 του ν. 3054/2002)», θα υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση μόνο στην περίπτωση που έχει εκδοθεί σχετική Απόφαση από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η σχετική εγγραφή, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού τεκμηριώνεται με τη συνυποβολή της αντίστοιχης Απόφασης του αρμόδιου Υπουργείου.
Διαφορές που θα προκύψουν για κάθε δήμο από τις κατανομές του έτους 2016 για τις περιπτώσεις 1-13, από οποιαδήποτε αιτία, θα εγγραφούν στον προϋπολογισμό του με αναμόρφωση.
Προς υποβοήθηση του ελέγχου νομιμότητας που ασκείται επί των αποφάσεων ψήφισης των προϋπολογισμών των δήμων, θα σας αποσταλούν από τη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής του Υπουργείου μας, για κάθε δήμο χωρικής αρμοδιότητάς σας, αναλυτικοί πίνακες με τα ποσά ανά είδος επιχορήγησης των ανωτέρω περιπτώσεων 1-13 που πρέπει να έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς.

3. ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι ΚΑΙ II

1. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι. καθώς και η διαφορά των ποσών που εγγράφονται στην ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ. (ΚΑΕ 32) και στην ομάδα δαπανών 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» (ΚΑΕ 32 μείον ΚΑΕ 85) δεν είναι αποδεκτό να υπερβαίνουν τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2017 σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, παρ. Β.1 και Β.2 της υπ' αριθμ. 23976/26.7.2016 σχετικής ΚΥΑ.
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι.: ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ KAE 01, 02,03,04,05,07,11,14,15,16,21,22
ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ: KAE 32 «Εισπρακτέα υπόλοιπα από βεβαιωθέντα έσοδα κατά τα παρελθόντα έτη».
Ο έλεγχος νομιμότητας των ποσών που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των δήμων στις Ομάδες Εσόδων Ι και ΙΙ θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που έχει αποστείλει κάθε δήμος στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, ειδικότερα, σύμφωνα με ειδικές αναφορές που έχουν δημιουργηθεί στον Κόμβο για αυτό τον σκοπό. Επισημαίνεται, ότι ο έλεγχος τήρησης των ανώτατων ποσών των Ομάδων Ι και ΙΙ διενεργείται βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, για όλες τις αναμορφώσεις κατά τη διάρκεια του έτους.

2. Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που παραστεί μόνο μέσα στη χρήση και εκ του νόμου ανάγκη εγγραφής συγκεκριμένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον προϋπολογισμό, ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των επιμέρους Κ.Α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που θα εξεταστεί επισταμένως από τις υπηρεσίες σας.
Εάν όμως η είσπραξη τέτοιου εσόδου είναι επισφαλής και προκειμένου να αποτραπεί η εγγραφή πίστωσης για δαπάνη που δεν πρόκειται να πραγματοποιηθεί, (ή ακόμη και εάν πραγματοποιηθεί δεν θα είναι δυνατόν να αποπληρωθεί) επιβάλλεται, ομοίως κατά παρέκκλιση, να γίνει ισόποση εγγραφή σε κωδικό αριθμό της κατηγορίας 85. Η εγγραφή αυτή θα πρέπει απαραιτήτως να γίνει με τρόπο διακριτό, σε ανεπτυγμένη μορφή του κατάλληλου κωδικού αριθμού εσόδου (χρήσης), ώστε να καθίσταται δυνατή η ακριβής αντιστοίχησή της με το σχετικό ποσό.

3. Πέραν των οριζόμενων στη γενική παρατήρηση του άρθρου 3Β της υπ'αριθμ. 23976/26.7.2016 ΚΥΑ, επιτρέπεται η αύξηση των συνολικών ποσών στις ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, ΙΙ και ΙΙΙ σε φορέα, στην περίπτωση κατά την οποία υφίσταται κατάργηση, λύση ή συγχώνευση, με ΦΕΚ, νομικού προσώπου και περιέλευση των αντίστοιχων εσόδων σε αυτόν.

4. Υπογραμμίζεται ότι δε συνιστούν παρεκκλίσεις από την υπ'αριθμ. 23976/26.7.2016 ΚΥΑ οι εγγραφές ποσού μικρότερου από το συνολικό ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί ως άθροισμα της Ομάδας Ι., καθώς και η εγγραφή ποσού μεγαλύτερου από το συνολικό επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ «85».

5. Επισημαίνεται ότι κατά τον έλεγχο που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, ως προς την ισοσκέλιση των ανταποδοτικών τελών στον προϋπολογισμό αυτού, στο σκέλος των εσόδων λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού χρηματικού υπολοίπου) η προσδοκία εισπράξεων από οφειλές ανταποδοτικών τελών παρελθόντων οικονομικών ετών (δηλ. 32-85) και τα έσοδα από παλαιές οφειλές, που βεβαιώνονται το τρέχον έτος (ΚΑΕ 21). Διευκρινίζεται ότι, για τον υπολογισμό των επισφαλειών στην είσπραξη οφειλών από ανταποδοτικά τέλη, θα χρησιμοποιηθεί αναλογικά ο τύπος που ορίζεται στην παρούσα ΚΥΑ για τον υπολογισμό του συνόλου των επισφαλειών (ΚΑΕ 85). Αντίστοιχα, στο σκέλος των δαπανών, για την ισοσκέλιση λαμβάνεται υπόψη μεταξύ άλλων και το ποσό των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών που πρέπει να εγγραφεί στους κωδικούς του (ΚΑΕ 81).
Εφόσον με την νομίμως ληφθείσα απόφαση περί επιβολής των ανταποδοτικών τελών του δήμου, αιτιολογείται η κάλυψη από τα έσοδα αυτά μέρους των δαπανών λοιπών υπηρεσιών, αυτό λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο της ισοσκέλισής τους.

6. Για την εγγραφή πιστώσεων που αφορούν μεταβιβαστικές πληρωμές από άλλα Υπουργεία, πλην των ΚΑΠ πρέπει απαραίτητα να έχει εκδοθεί σχετική πράξη για το έτος 2017.
Η σχετική εγγραφή, τόσο κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού όσο και για τις αναμορφώσεις αυτού τεκμηριώνεται με τη συνυποβολή της αντίστοιχης Απόφασης-πράξης του εκάστοτε Υπουργείου, με αναφορά του ΑΔΑ ανάρτησής της στο πρόγραμμα «Δι@ύγεια».
Η παραπάνω διαδικασία ελέγχου είναι απαραίτητο να ακολουθείται και για τις εγγραφές πιστώσεων από επιχορηγήσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, οι οποίες δεν προέρχονται από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (πχ στους ΚΑΕ 1211 «Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών από εθνικούς πόρους (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)», ΚΑΕ 1327 «Χρηματοδοτήσεις από κεντρικούς φορείς (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού)», ΚΑΕ 1325 «Επιχορηγήσεις από εθνικούς πόρους για κάλυψη έκτακτων αναγκών για έργα (μέσω του τακτικού προϋπολογισμού συμπεριλαμβανομένων των ΚΑΠ»).

4. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

1. Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, δύναται να εμφανίζονται εγγραφές εσόδων από δάνεια μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νομίμως συναφθείσας δανειακής σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προϋπόθεση εξετάζεται και στις περιπτώσεις προσφυγής στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α' 47) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και οι οποίες εξετάζονται από την εποπτεύουσα Αρχή με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

2. Εφιστάται η προσοχή στον έλεγχο της ορθής εγγραφής των εσόδων από δάνεια στους αντίστοιχους ΚΑΕ, όπως αυτοί τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το άρθρου 5 της ΚΥΑ οδηγιών κατάρτισης του προϋπολογισμού 2017 των δήμων. Η εν λόγω κατηγορία διαμορφώνεται ως ακολούθως:
«31 ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ
311 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
3111 Δάνεια Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
3112 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/1997)
312 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ
3121 Δάνεια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων
3122 Δάνεια από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 Ν 2503/1997)
313 ΔΑΝΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
3131 Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
3132 Δάνεια για την ισοσκέλιση του προϋπολογισμού από άλλους πιστωτικούς οργανισμούς της ημεδαπής ή της αλλοδαπής (άρθρο 11 ν. 2503/1997)».

5. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

Το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) αποτελείται από το συγχρηματοδοτούμενο (ΕΣΠΑ) και το εθνικό τμήμα (εθνικό ΠΔΕ). Επιχορηγήσεις από το ΠΔΕ του έτους 2017 για έργα εγγράφονται μόνο εφόσον έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση σε Συλλογική Απόφαση Έργων (Περιφερειών) (ΣΑΕ(Π)) του έτους 2016, κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού, ή του έτους 2017, κατά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού έτους 2017. Οι Συλλογικές Αποφάσεις εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του ΠΔΕ (ΟΠΣ ΠΔΕ) που λειτουργεί με ευθύνη της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και ο τύπος τους προβλέπεται στο άρθρο 80 του ν. 4270/2014 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. Στον ετήσιο προϋπολογισμό του δήμου δεν εγγράφεται ως έσοδο η συνολική δαπάνη του έργου αλλά το ποσό της ετήσιας πίστωσης για το 2017, όπως αυτό αναγράφεται στη Συλλογική Απόφαση.
Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου σκέλους του ΠΔΕ καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες, θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών, σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2017. Η σχετική μεθοδολογία περιγράφεται στην Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 2 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας. Υπενθυμίζεται ότι στους προϋπολογισμούς εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από τον κάθε Δήμο με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.
Σημειώνεται ότι κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισμών του 2017, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγματοποίηση υποθέσεων σχετικά με ύψος των κατανομών και των πληρωμών για τα εν λόγω έργα μέχρι τη λήξη του 2016. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2016, οι προϋπολογισμοί 2017 είναι απαραίτητο να αναμορφωθούν καταρχάς λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του 2016, σχετικά με το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων, των κατανομών χρηματοδότησης και των πληρωμών και, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του 2017.
Εν κατακλείδι, ο έλεγχος των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ 1212, 1216,1321,1322,1328 προϋποθέτει τη συνυποβολή από το δήμο της σχετικής Συλλογικής Απόφασης (αρχικής, προένταξης ή τροποποιητικής) με αναφορά στον ΑΔΑ ανάρτησης της στο πρόγραμμα Δι@ύγεια. Σημειώνεται ότι οι αντίστοιχες δαπάνες εγγράφονται και παρακολουθούνται στις υπηρεσίες 60 - 69 και επομένως ισχύει ότι:
ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΚΑΕ (1212,1216,1321,1322,1328,5124) <= ΣΥΝΟΛΟ Π/Υ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (60 - 69)
Στην περίπτωση σημαντικών αποκλίσεων ανάμεσα στα έσοδα και τις δαπάνες, πρέπει να ελέγχεται επίσης η ορθότητα των σχετικών εγγραφών. Τέλος, σημειώνεται ότι οι ΚΑΕ 8262 και 8263 αντιστοιχίζονται υποχρεωτικά στις υπηρεσίες 60 - 69.
Σχετικά παραδείγματα κατανομής δαπανών έργων-προγραμμάτων που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, ΠΔΕ ή/και από άλλες πηγές δίνονται με τις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις 3 και 4 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ, ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ

Στον ΚΑΕ 81 «Πληρωμές Υποχρεώσεων ΠΟΕ» ή/και 83 «Επιχορηγούμενες πληρωμές υποχρεώσεων ΠΟΕ», εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ. 315/99) της 31.12.2016. με εξαίρεση τις υποχρεώσεις για τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 2017 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.
Επομένως, κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού 2017 οι δήμοι θα πρέπει να προβούν σε εκτίμηση του ύψους των υποχρεώσεων τους κατά την 31.12.2016 και σε προσδιορισμό εκείνου του ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 2017.
Η μεθοδολογία υπολογισμού των υποχρεώσεων ΠΟΕ που πρέπει να εγγραφούν στον ΚΑΕ 81 στον προϋπολογισμό 2017 παρέχεται με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 6 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.
Ο έλεγχος που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή σχετικά με τα ποσά που εγγράφονται στον ΚΑΕ 81 ή/και 83 είναι απαραίτητο να βασίζεται στην ως άνω αναφερόμενη μεθοδολογία υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη και περιπτώσεις έκδοσης πράξεων άρσης απαλλοτρίωσης ή παραγραφής υποχρεώσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας, οι οποίες είτε δεν λογιστικοποιήθηκαν έγκαιρα είτε πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή του προϋπολογισμού του δήμου στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία συνυποβάλλεται και η αντίστοιχη τεκμηρίωση (πχ αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου κλπ).
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υποχρεώσεων του φορέα κατά τον μήνα που προηγείται της κατάρτισης ή του ελέγχου του προϋπολογισμού, σκόπιμο είναι να προέρχονται από τα αντίστοιχα πεδία ισολογισμού των στατιστικών δελτίων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή δύναται, για λόγους διασταύρωσης, να αιτείται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία από την Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου μας.

Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΝΠΔΔ ΔΗΜΩΝ

Για τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου των δήμων ισχύουν κατ' αναλογία οι περιπτώσεις της προηγούμενης ενότητας Β:

Αναφορικά με τον υπολογισμό της Ομάδας Εσόδων Ι του προϋπολογισμού των ΝΠΔΔ, ακολουθείται η μεθοδολογία που προβλέπεται στην παρ. Β1 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 23976/26.7.2016 ΚΥΑ. Ωστόσο, θεωρούνται αποδεκτές δυο ενδεχόμενες παρεκκλίσεις, οι οποίες οφείλονται και δικαιολογούνται σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα: α) στην παρ. 9 του άρθρου 1 της προαναφερθείσας ΚΥΑ, η οποία ορίζει ότι για την κατάρτιση των ΝΠΔΔ, ως τακτική επιχορήγηση από τον οικείο δήμο εγγράφεται κατ' ελάχιστο το ποσό που προκύπτει από τη συστατική πράξη αυτών και σε περίπτωση που αυτή δεν αναφέρει ποσό ή δεν είναι επικαιροποιημένη ως προς το ύψος του ποσού που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του νομικού προσώπου, τότε εγγράφεται το ποσό που είναι εγγεγραμμένο στον προϋπολογισμό του δήμου το προηγούμενο οικονομικό έτος (δηλ. το 2016) και β) στην Παρατήρηση 2 της παρ. Β1 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ. 26945/31.7.2015 ΚΥΑ, η οποία ισχύει και για τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, δεδομένου ότι ο υπολογισμός του συνολικού αθροίσματος της ΟΜΑΔΑΣ ΕΣΟΔΩΝ Ι, λαμβάνει υπόψη της τα αποτελέσματα εκτέλεσης των ετών 2015 και 2016.
Για τον έλεγχο των ποσών που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, απαιτείται η υποβολή από το κάθε ΝΠΔΔ στην αρμόδια για τον έλεγχό του Αρχή, των σχετικών Στατιστικών Δελτίων του Παραρτήματος 3 της σχετικής ΚΥΑ, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν ενσωματωθεί τα εν λόγω οικονομικά του στοιχεία στις βάσεις δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών. Επιπροσθέτως, τα στοιχεία των υποχρεώσεων των ΝΠΔΔ κατά τον μήνα που προηγείται της κατάρτισης ή του ελέγχου του προϋπολογισμού, σκόπιμο είναι να προέρχονται από τα αντίστοιχα πεδία ισολογισμού των στατιστικών δελτίων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. Η αρμόδια για την εποπτεία του ΝΠΔΔ Αρχή δύναται, για λόγους διασταύρωσης, να αιτείται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία από την Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου μας.

Δ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

1. ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

1. Αναφορικά με το ζήτημα εγγραφής στον προϋπολογισμό δαπανών για τις οποίες βρίσκεται σε εξέλιξη δικαστική διαδικασία, στον ετήσιο προϋπολογισμό πρέπει να εμφανίζονται, τουλάχιστον τα ποσά εκείνα για τα οποία η περιφέρεια εκτιμά ότι θα υπάρξουν τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός, οι οποίες θα εκδικάζουν την πληρωμή των σχετικών ποσών. Η ανωτέρω εκτίμηση θα πρέπει να προκύπτει κατόπιν γνωμοδότησης των κατά περίπτωση παρεχόντων νομική συνδρομή στην περιφέρεια.
Ειδικότερα, για τις περιπτώσεις όπου η εν εξελίξει δικαστική διεκδίκηση αφορά τον οριστικό προσδιορισμό της αποζημίωσης απαλλοτριώσεων και εφόσον προβλέπεται ότι αυτές θα συντελεστούν εντός του έτους που αφορά ο προϋπολογισμός, σε αυτόν εγγράφεται τουλάχιστον το ποσό που αναφέρεται στην απόφαση για τον προσωρινό προσδιορισμό της αποζημίωσης. Τυχόν αλλαγές που θα προκύψουν με την απόφαση του οριστικού προσδιορισμού της αποζημίωσης θα εισαχθούν στον προϋπολογισμό με αναμόρφωση.

2. Για τον υπολογισμό των ποσών που περιλαμβάνονται στις εκτιμήσεις για το κλείσιμο του τρέχοντος έτους εφαρμόζεται κατ'αναλογία η Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 1 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.

3. Το χρηματικό ποσό που λαμβάνουν οι περιφέρειες, ως έκτακτη χρηματοδότηση για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους, σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 2/57103/ΔΠΓΚ/23.6.2016 (Β 1932) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και τις οδηγίες που παρασχέθηκαν με την υπ' αριθμ. 15/22880/12.7.2016 εγκύκλιο του Υπουργείου μας, εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων του προϋπολογισμού, εγγράφονται στο σκέλος των εσόδων, στον Κ.Α. 6118 «Έκτακτη επιχορήγηση για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων». Το ποσό που εγγράφεται ως έσοδο στον προϋπολογισμό έτους 2017 μπορεί να είναι:
α) ίσο του ποσού που προσδιορίζεται με την σχετική απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών, εφόσον από την έκδοση αυτής ο φορέας δεν έχει προβεί σε πληρωμή δαπανών ή
β) μικρότερο του ποσού που προσδιορίζεται με την σχετική απόφαση επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών, στην περίπτωση που ο φορέας μεταφέρει στον προϋπολογισμό έτους 2017 το υπόλοιπο ποσό της επιχορήγησης όπως αυτό προκύπτει κατόπιν πληρωμών και στη βάσει των εκτιμήσεων απορρόφησης του έτους 2016.
Υπογραμμίζεται, ότι η ως άνω εγγραφή διαπιστώνεται από την ύπαρξη της απόφασης επιχορήγησης του Υπουργού Εσωτερικών.

2. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΑΚΤΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ


1 . Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών συμπεριλαμβανομένων και αυτών για την καταβολή αντιμισθίας στα αιρετά όργανα καθώς και για τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών (σημ.: από το έτος 2016 και εφεξής η συγκεκριμένη πίστωση περιλαμβάνει και τη μισθοδοσία του προσωπικού των περιφερειών), πρέπει να είναι ίση με το ποσό που προκύπτει από το γινόμενο της πρώτης τακτικής μηνιαίας κατανομής του έτους 2016 που αποδόθηκε στην περιφέρεια επί δώδεκα, αθροιζόμενο με το ποσό της απόφασης Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους που αποδόθηκε στην περιφέρεια για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας του προσωπικού της επί δώδεκα.

2. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό ως έσοδο για την κάλυψη δαπανών που αφορούν στη μεταφορά μαθητών, πρέπει να είναι ίση με το αντίστοιχο ύψος ποσού που έπρεπε να έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό του έτους 2016.
Επισημαίνεται ότι στην περίπτωση που υπάρχει εκτίμηση ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017 πρέπει να εγγραφεί στο σκέλος των δαπανών πίστωση για υψηλότερη δαπάνη, σε σχέση με το ποσό που θα επιχορηγηθεί η περιφέρεια, η διαφορά αυτή θα καλυφθεί από λοιπά έσοδά της.

3. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη επενδυτικών δαπανών και δαπανών βελτίωσης, συντήρησης και αποκατάστασης του οδικού δικτύου, πρέπει να είναι ίση με το ύψος του αντίστοιχου ποσού που αποδόθηκε στην περιφέρεια το έτος 2012, πολλαπλασιαζόμενο επί δύο.

4. Οι πιστώσεις που αφορούν την καταβολή διατροφικού επιδόματος υπολογίζονται στο ύψος των αντίστοιχων ποσών που αποδόθηκε στην περιφέρεια για το πρώτο εξάμηνο του οικονομικού έτους 2016, επί δύο.

5. Η πίστωση που εγγράφεται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών δακοκτονίας, υπολογίζονται στο ποσό που έχει σχεδιαστεί να αποδοθεί στην περιφέρεια για το έτος 2016, με την υπ'αριθμ. 4677/19.2.2016 (ΑΔΑ:7ΝΣΣ465ΦΘΕ-ΤΣΕ) Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και Δ.Α.

6. Οι πιστώσεις που εγγράφονται στον προϋπολογισμό για την κάλυψη δαπανών που αφορούν την εφαρμογή του Ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου (ΟΣΔΕ), υπολογίζονται στο ύψος του ποσού που αποδόθηκε κατά το έτος 2015.

3. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΠΔΕ)

1. Τα έσοδα από επιχορηγήσεις μέσω του εθνικού και του συγχρηματοδοτούμενου (ΕΣΠΑ) σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και οι αντίστοιχες δαπάνες (Κ.Α. Εσόδων και Εξόδων 9300-9400), θα εκτιμηθούν αρχικά με βάση τις σχετικές οδηγίες της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, σχετικά με τη χρηματοδότηση δημοσίων επενδύσεων του επόμενου οικονομικού έτους και, στη συνέχεια, θα αναμορφώνονται με βάση τις ετήσιες πιστώσεις που θα συμπεριληφθούν στις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων έτους 2017. Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην αριθ. 23979/ΔΕ2649/3.6.2013 (Β' 1367) Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, στους προϋπολογισμούς των περιφερειών εγγράφονται με ισόποση εγγραφή στο σκέλος των εσόδων και των εξόδων, και οι πιστώσεις των έργων ΠΔΕ που υλοποιούνται από την κάθε Περιφέρεια με υπόλογο διαχειριστή το οικείο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης.

2. Ο υπολογισμός των πιστώσεων των έργων ΠΔΕ θα πρέπει να γίνει με βάση τον αλγόριθμο που περιγράφεται στην ενότητα Β1 της αρ. 134444/23.12.2015 (2877Β') Κοινής Υπουργικής Απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού σχετικά με την «Τακτοποίηση πληρωμών Δημοσίων Επενδύσεων με τη λήξη του οικονομικού έτους, χρηματοδότηση του επομένου και ρύθμιση σχετικών θεμάτων». Με τη συγκεκριμένη Απόφαση καθορίζονταν για έτος 2016 τα όρια χρηματοδότησης των συνεχιζόμενων (ενταγμένων) έργων μέχρι την έκδοση των αποφάσεων προέγκρισης ή ένταξης αυτών σε Συλλογικές Αποφάσεις του έτους 2016, έχοντας ως βάση τις εγκεκριμένες ετήσιες πιστώσεις που είχαν εγκριθεί στις Σ.Α.Ε/Μ. του 2015.
Η σχετική μεθοδολογία περιγράφεται στη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 7 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας
Σημειώνεται ότι κατά την κατάρτιση των αρχικών προϋπολογισμών του 2017, είναι στη διακριτική ευχέρεια του φορέα η πραγματοποίηση υποθέσεων σχετικά με ύψος των κατανομών και των πληρωμών για τα εν λόγω έργα μέχρι τη λήξη του 2016. Ωστόσο, καθίσταται σαφές ότι μετά τη λήξη της χρήσης 2016, οι προϋπολογισμοί 2017 είναι απαραίτητο να αναμορφωθούν καταρχάς λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά δεδομένα του 2016, σχετικά με το ύψος των εγκεκριμένων πιστώσεων, των κατανομών χρηματοδότησης και των πληρωμών και, στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις Συλλογικές Αποφάσεις Έργων του 2017.
Υπογραμμίζεται επίσης ότι το ανεκτέλεστο τμήμα του έργου εγγράφεται στον Τ110 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη έργων του ΠΔΕ, με εξαίρεση το τμήμα που αφορά σε υποχρεώσεις ΠΔΕ μέχρι 31.12.2016 οι οποίες εκτιμάται θα πληρωθούν στο 2016, οπότε και χρησιμοποιείται ο ΚΑΕ Τ121 Ταμειακό υπόλοιπο για την κάλυψη υποχρεώσεων ΠΟΕ χρηματοδοτούμενων από το ΠΔΕ».

4. ΟΜΑΔΕΣ ΕΣΟΔΩΝ Α ΚΑΙ Β


1. Το άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στους ΚΑΕ που απαρτίζουν την κατωτέρω αναφερόμενη ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ καθώς και το ποσό που εγγράφεται στην ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ δεν μπορεί να υπερβαίνει τα ανώτατα ποσά που δύναται να εγγραφούν στον προϋπολογισμό του 2016 σύμφωνα με τη μεθοδολογία που ορίζεται στο άρθρο 5, παρ. Β. της υπ' αριθμ. 23977/26.07.2016 σχετικής ΚΥΑ.
ΟΜΑΔΑ Α: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ: Άθροισμα των KAE (1000 μείον 1250), 3000, 4000, (5000 μείον 5200), (6000 μείον 6100 μείον 6620 μείον 6300), 7200
ΟΜΑΔΑ Β: ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΩΝ ΕΤΩΝ: ΚΑΕ 8000 μείον 8100 μείον 8700 μείον 8300 μείον 8620.
Ο έλεγχος νομιμότητας των ποσών που έχουν εγγραφεί στους προϋπολογισμούς των περιφερειών στις Ομάδες Εσόδων Α και Β θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα απολογιστικά στοιχεία που έχει αποστείλει κάθε περιφέρεια στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας και, ειδικότερα, σύμφωνα με ειδικές αναφορές που έχουν δημιουργηθεί στον Κόμβο για αυτόν το σκοπό.
Επισημαίνεται ότι ο έλεγχος τήρησης των ανώτατων ποσών των Ομάδων Εσόδων Α και Β διενεργείται, βάσει της ανωτέρω μεθοδολογίας, για όλες τις αναμορφώσεις κατά τη διάρκεια του έτους.
Σε περίπτωση που παραστεί μόνο μέσα στη χρήση και εκ του νόμου ανάγκη εγγραφής συγκεκριμένου εσόδου, ή που η παράλειψη εγγραφής θα έχει ως συνέπεια τη μη τήρηση των προαναφερόμενων διατάξεων του ν. 4270/2014, επιβάλλεται η εγγραφή του σχετικού εσόδου στον προϋπολογισμό ακόμη και με αύξηση του συνολικού αθροίσματος της αντίστοιχης Ομάδας Εσόδων, εφόσον δεν υπάρχει δυνατότητα μείωσης των επιμέρους Κ.Α. που την απαρτίζουν, προϋπόθεση που εξετάζεται επισταμένως από τις αρμόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισμών Αρχές.
Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιου είδους αναφέρουμε την υποχρέωση ταμειακής βεβαίωσης εσόδου που προκύπτει από την περιέλευση στην περιφέρεια καταλογιστικής πράξης. Αυτή αφενός δεν είναι μια διαδικασία που επαναλαμβάνεται τακτικά ανά τα έτη, ώστε το καταλογιστέο χρηματικό ποσό να είναι συγκρίσιμο με αντίστοιχα προηγουμένων ετών, αφετέρου η σχετική ταμειακή βεβαίωση είναι εκ του νόμου υποχρεωτική.

2. Οι εγγραφές που προκύπτουν από τις ανωτέρω οδηγίες θα συμπεριληφθούν στη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που θα κοινοποιηθεί στις υπηρεσίες σας για κάθε περιφέρεια αρμοδιότητάς σας.

5. ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΔΑΝΕΙΑ

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2017, δύναται να εμφανίζονται εγγραφές εσόδων από δάνεια μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης νομίμως συναφθείσας δανειακής σύμβασης.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω προϋπόθεση εξετάζεται και στις περιπτώσεις προσφυγής στις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν.4325/2015 (Α' 47) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και οι οποίες εξετάζονται από την εποπτεύουσα Αρχή με τη συνδρομή του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

6. ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Ο έλεγχος του Ταμειακού Υπολοίπου πρέπει να πραγματοποιηθεί με βάση τη μεθοδολογία που παρέχεται με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 8 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.

7. ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΟΕ


Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού 2017 των περιφερειών, στο σκέλος των εξόδων στους αντίστοιχους ΚΑΕ με διάκριση (02) ή/και (03), εγγράφεται σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά την 31.12 του προηγούμενου έτους όπως αυτές προκύπτουν από τα οριζόμενα στο Π.Δ. 315/99 (Γενική Λογιστική). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με την παράγραφο Δ' του άρθρου 8, στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 201 7 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.
Επομένως, κατά την κατάρτιση του αρχικού προϋπολογισμού 2017 οι περιφέρειες θα πρέπει να προβούν σε εκτίμηση του ύψους των υποχρεώσεων τους κατά την 31.12.2016 και σε προσδιορισμό εκείνου του ποσού που πρέπει να εγγραφεί στον προϋπολογισμό του 201 7 στη βάση μεθοδολογίας που παρέχεται με τη Συχνή Ερώτηση - Απάντηση 9 του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσης.
Ο έλεγχος που διενεργείται, από την αρμόδια για την εποπτεία Αρχή του δήμου σχετικά με τα ποσά που εγγράφονται στους ΚΑΕ με διάκριση (02) ή/και (03) είναι απαραίτητο να βασίζεται στην ως άνω αναφερόμενη μεθοδολογία υπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις έκδοσης πράξεων άρσης απαλλοτρίωσης ή παραγραφής υποχρεώσεων λόγω παρέλευσης πενταετίας, οι οποίες είτε δεν λογιστικοποιήθηκαν έγκαιρα είτε πραγματοποιήθηκαν μετά την υποβολή του προϋπολογισμού του δήμου στην βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. Στο πλαίσιο αυτό, μαζί με τα απαραίτητα οικονομικά στοιχεία συνυποβάλλεται και η αντίστοιχη τεκμηρίωση (πχ αποφάσεις δημοτικού συμβουλίου κλπ).
Σε κάθε περίπτωση, τα στοιχεία των υποχρεώσεων του φορέα κατά τον μήνα που προηγείται της κατάρτισης του προϋπολογισμού ή του ελέγχου του προϋπολογισμού, σκόπιμο είναι να προέρχονται από τα αντίστοιχα πεδία των στατιστικών δελτίων που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ. Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή δύναται, για λόγους διασταύρωσης, να αιτείται τα σχετικά οικονομικά στοιχεία από την Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. του Υπουργείου μας.

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μετά τη λήξη της χρήσης 2016 και το αργότερο εντός του 1ου τετραμήνου του 2017, οι δήμοι, οι περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον προϋπολογισμό του 201 7 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2016, προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής:

Ι) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι και ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Α

Επαναϋπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό 2017 για την ΟΜΑΔΑ Ι των δήμων και νομικών προσώπων και την ΟΜΑΔΑ Α των περιφερειών (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ στον προϋπολογισμό 2017 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2015 ή 2016. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στις ΟΜΑΔΕΣ ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 201 5 και το έτος 2016 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 201 5.

ΙΙ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα ΠΟΕ εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2017 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2015 και 2016. Στην περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ.

ΙΙΙ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Β

Οι περιφέρειες εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ Β τα πραγματικά ποσά κατά το κλείσιμο του έτους 2016.

IV) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου από δήμους, περιφέρειες και νομικά πρόσωπα, συντάσσεται επίσημη κατάσταση συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2016 η οποία αποτελεί προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες - όπως αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών - λαμβάνοντας υπόψη κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών λογαριασμών.

V) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ

Στον ΚΑΕ 81 ή/και 83 των δήμων και νομικών προσώπων, και στον ΚΑ Εξόδων με διάκριση (02) ή/και (03) των περιφερειών, εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής της 31.12.2016 μετά την απαλοιφή των προκαταβολών που έχουν δοθεί σε προμηθευτές. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον προϋπολογισμό 201 7 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων.
Μετά το κλείσιμο του έτους 2016 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2017, το ΥΠΕΣ θα αποστείλει στις αρμόδιες για τον έλεγχο των προϋπολογισμών Αρχές, τα σχετικά με τα παραπάνω μεγέθη προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2016 για τους δήμους και τις περιφέρειες χωρικής αρμοδιότητάς τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών.
Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται από το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του ν.3852/2010 και παρ. 10 του άρθρου 268 του ν.3852/2010, όπως έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 και 40 του ν.4257/2014 (Α' 93) αντιστοίχως, και εάν με τις προβλεπόμενες τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον προϋπολογισμό έχουν εγγραφεί υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δημοτικό / περιφερειακό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την υπ' αριθμ. 40038/9.9.2011 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την εποπτεία Αρχή ελέγχει επίσης την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων αναμόρφωσης του προϋπολογισμού.
Επισημαίνεται ότι με κάθε αναμόρφωση υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία Αρχή, ολόκληρος ο προϋπολογισμός.

ΣΤ. Έλεγχος νομιμότητας σε συνάρτηση με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ και τα οικονομικά στοιχεία των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ αυτών που τηρούνται στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 77 παρ.5 του ν.4172/2013 η οικονομική επιτροπή, έως την 5η Σεπτεμβρίου ενσωματώνει το σχέδιο του προϋπολογισμού του δήμου στην ηλεκτρονική βάση δεδομένων που τηρείται στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α. να παράσχει τη γνώμη του επ' αυτού, με βάση κριτήρια που καθορίζονται με Απόφαση του, με σκοπό την επίτευξη ρεαλιστικών και τουλάχιστον ισοσκελισμένων προϋπολογισμών. Με τη γνώμη του Παρατηρητηρίου, η οποία κοινοποιείται στους δήμους και στις αρμόδιες για την εποπτεία τους Αρχές και στους Υπουργούς Εσωτερικών και Οικονομικών προσδιορίζονται οι δήμοι που α) έχουν καταρτίσει μη ρεαλιστικά σχέδια προϋπολογισμών β) έχουν παραβεί τις οδηγίες κατάρτισης των προϋπολογισμών που παρέχονται με τη σχετική ΚΥΑ και γ) δεν ενσωμάτωσαν το σχέδιο του προϋπολογισμού τους στην προαναφερθείσα βάση δεδομένων εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας.
Περαιτέρω, στη γνώμη περιλαμβάνονται και τα ποσά που η οικονομική επιτροπή έκαστου δήμου είναι αναγκαίο να εγγράψει σε επιμέρους κωδικούς ή ομάδες κωδικών αριθμών του σχεδίου του προϋπολογισμού, ώστε αυτός να καταστεί ρεαλιστικός. Το Υπουργείο Εσωτερικών παρέχει οδηγίες για την ανάλογη διαμόρφωση του σχεδίου του προϋπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται από την οικονομική επιτροπή στο δημοτικό συμβούλιο προς συζήτηση και ψήφιση το αργότερο έως το τέλος Οκτωβρίου και υποχρεωτικά συνοδεύεται από τη Γνώμη του Παρατηρητηρίου, τις οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου αυτές απαιτούνται, καθώς και από αιτιολογική έκθεση, στην οποία παρουσιάζονται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού.
Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα νομικά πρόσωπα των δήμων, που εφαρμόζουν τις ίδιες με αυτούς ρυθμίσεις. Όμοιες διατάξεις ισχύουν για τους προϋπολογισμούς των περιφερειών, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 78 του ιδίου νόμου.
Επισημαίνεται ότι τις προαναφερθείσες οδηγίες των ΚΥΑ υποχρεούνται όλοι οι φορείς να τηρήσουν και οι υπηρεσίες σας να εφαρμόσουν κατά τον έλεγχο νομιμότητας των προϋπολογισμών τους. Το Παρατηρητήριο κοινοποιεί τη διατυπωθείσα γνώμη του τόσο στις υπηρεσίες σας, όσο σε όλους τους φορείς αρμοδιότητάς σας (δήμους, περιφέρειες, δημοτικά ΝΠΔΔ), ανεξαρτήτως εάν αυτοί υποβάλλουν εκπρόθεσμα σχέδιο προϋπολογισμού του στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ Επισημαίνεται ότι το περιεχόμενο της διατυπωθείσας γνώμης του Παρατηρητηρίου, όπως άλλωστε ρητώς αναφέρεται στις σχετικές διατάξεις (άρθρα 77 παρ. 5 και 78 παρ. 4 ν.4172/2013) δεν είναι δεσμευτικό για το οικείο (δημοτικό ή περιφερειακό ή διοικητικό) συμβούλιο καθότι πρόκειται για απλή και όχι σύμφωνη γνώμη κατά τη γραμματική διατύπωση του νόμου και ως εκ τούτου είναι δυνατή η ψήφιση και επικύρωση προϋπολογισμού , στον οποίο εγγράφονται ποσά διάφορα αυτών που θα αναφέρονται στη γνώμη, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν παραβιάζονται οι οδηγίες των υπ' αριθμ. 23976/26.7.2016 και 23977/26.7.2016 ΚΥΑ και αιτιολογούνται οι τυχόν προσαρμογές που επήλθαν στο σχέδιο του προϋπολογισμού από την οικονομική επιτροπή ή το συμβούλιο, είτε λόγω του χρόνου υποβολής του στο τελευταίο, είτε λόγω του περιεχομένου της γνώμης και των οδηγιών του ΥΠΕΣ ή για οποιοδήποτε άλλο λόγο που στοιχειοθετείται επαρκώς. Η γνώμη υποχρεωτικά κατά νόμο συνοδεύει τον προϋπολογισμό κατά τη ψήφισή του, προκειμένου το περιεχόμενό της να γνωστοποιείται και να αξιολογείται από όλα τα μέλη του συμβουλίου. Οι υπηρεσίες σας προβαίνουν στο σχετικό έλεγχο κατά την υποβολή του ψηφισθέντος προϋπολογισμού και σε περίπτωση που διαπιστώσουν ότι δεν τηρήθηκε η ως άνω τυπική διαδικασία, τότε ο προϋπολογισμός πρέπει να αναπεμφθεί για την τήρηση της διαδικασίας αυτής.
Στο πλαίσιο της πρόβλεψης περί προσαρμογών και προκειμένου να αποτυπωθούν με πιο αξιόπιστο τρόπο οι προβλέψεις ως προς την είσπραξη των εσόδων, είναι δυνατόν για τις ομάδες εσόδων Ι. και ΙΙ. (ή Α. και Β. για τις περιφέρειες) να έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό ποσά με βάση άλλο μήνα αναφοράς, μεταγενέστερο αυτού που αναφέρεται στη γνώμη του Παρατηρητηρίου. Στην περίπτωση αυτή όμως, προκειμένου να καταστεί δυνατός ο έλεγχος νομιμότητας, σύμφωνα και με τις σχετικές οδηγίες των ανωτέρω ΚΥΑ, απαιτείται η προηγούμενη ενσωμάτωση των σχετικών οικονομικών στοιχείων στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας (για δήμους και περιφέρειες) και στις βάσεις δεδομένων «Οικονομικά στοιχεία δήμων» και «Οικονομικά στοιχεία περιφερειών» του ΥΠΕΣ μέσω των σχετικών Στατιστικών Δελτίων (για Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου και για στοιχεία ισολογισμού όλων των ΟΤΑ) και η υποβολή των Δελτίων στις υπηρεσίες σας μαζί με το ψηφισθέντα προϋπολογισμό (στο Παράρτημα ΙΙ, το οποίο λόγω της έκτασής του θα σας αποσταλεί μόνο ηλεκτρονικά, εμφανίζονται τα υποδείγματα των δελτίων που θα πρέπει να υποβληθούν από τους φορείς στις υπηρεσίες σας προκειμένου να ασκηθεί ο έλεγχος). Τα Στατιστικά Δελτία είναι τριμηνιαία για τα ΝΠΔΔ που δεν έχουν ενταχθεί στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ) της ΕΛΣΤΑΤ και μηνιαία για αυτά που έχουν ενταχθεί στον υποτομέα «ΟΤΑ S.1313» του ΜΦΓΚ. Το ΜΦΓΚ όπως διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε κατά την περίοδο 2008 έως 2016 μπορείτε να το αναζητήσετε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.statistics.gr/register-generai-government- entities. Επιπλέον, ειδικά για τα ΝΠΔΔ και τις αναφερόμενες προσαρμογές στη γνώμη του Παρατηρητήριου σχετικά με την Ομάδα Εσόδων Ι σημειώνεται ότι θα εξετάζεται εάν η υπέρβαση της Ομάδας οφείλεται στην εφαρμογή του άρθρου 3, παρ. Β.1 της 26945/31.7.2015 ΚΥΑ, δηλαδή στην εγγραφή της επιχορήγησης από το Δήμο κατά το έτος 2015 σε Κ.Α. 07 προκειμένου η υπέρβαση κατά το ποσό αυτό να καταστεί δυνατή και να δικαιολογείται.
Οι δήμοι και οι περιφέρειες κατά τον έλεγχο του προϋπολογισμού τους από τις υπηρεσίες σας, θα πρέπει να έχουν υποβάλει στον Κόμβο Διαλειτουργικότητας τα πλήρη οικονομικά στοιχεία της περιόδου που αποτελεί τη βάση υπολογισμού των Ομάδων Εσόδων Ι και ΙΙ και των Ομάδων Εσόδων Α. και Β., καθώς και του μηνός Δεκεμβρίου 2015 (στοιχεία σωρευτικά για το έτος 2015) σύμφωνα με την εκ της νομοθεσίας οριζόμενη σχετική υποχρέωσή τους (π.χ. εάν ένας φορέας έχει δηλώσει ως περίοδο βάσης υπολογισμού το 9μηνο, απαιτούνται τα Στοιχεία Σεπ. 2015, Σεπ. 2016 και Δεκ. 2015). Για τα ΝΠΔΔ ο σχετικός έλεγχος θα πραγματοποιηθεί μέσω των στατιστικών δελτίων.
Πέραν της ηλεκτρονικής υποβολής των ανωτέρω στοιχείων στις βάσεις δεδομένων οικονομικών στοιχείων, οι φορείς απαιτείται να σας προσκομίσουν τα Στατιστικά Δελτία (μόνο τα στοιχεία Ισολογισμού για δήμους και περιφέρειες και τα στοιχεία Εσόδων, Εξόδων και Ισολογισμού για τα ΝΠΔΔ) σε έντυπη μορφή, τα οποία πρέπει να φέρουν τις υπογραφές του στατιστικού ανταποκριτή και του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας ή του αρμόδιου για τα οικονομικά του φορέα, πιστοποιώντας κατ' αυτόν τον τρόπο την πληρότητα, εγκυρότητα και ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων.
Υποδείγματα των ανωτέρω Δελτίων επισυνάπτονται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.
Επικουρικά και μόνο σε περιπτώσεις όπου διατηρείτε τυχόν επιφυλάξεις ως προς τα εν λόγω στοιχεία και θεωρείτε ότι χρήζουν διασταύρωσης, δύνανται αυτά να υποβάλλονται και από το Υπουργείο, ύστερα από σχετικό αίτημα στη Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α.
Επιπλέον, σημειώνεται ότι τα αναγραφόμενα ποσά του κριτηρίου σχετικά με την εγγραφή των υποχρεώσεων ΠΟΕ (κριτήριο 17 της γνώμης για δήμους, κριτήριο 10 για περιφέρειες και κριτήριο 4 της γνώμης για ΝΠΔΔ) προέκυψαν από την εφαρμογή της μεθοδολογίας υπολογισμού όπως αυτή αποτυπώνεται στις Συχνές Ερωτήσεις - Απαντήσεις 6 και 9 αντίστοιχα του Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας.
Για τις περιπτώσεις όπου οι φορείς, είτε δεν υπέβαλαν ρεαλιστικές εκτιμήσεις σχετικά με τις πληρωμές και τις εναπομείνασες υποχρεώσεις κατά την 31.12.2016, είτε υπέβαλαν εκ παραδρομής μη ορθά στοιχεία είτε λόγω παρέλευσης του μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού έχουν διαφοροποιηθεί οι πληρωμές υποχρεώσεων και κατ επέκταση η αντίστοιχη εκτίμηση αυτών για το τέλος του έτους, τότε ο έλεγχος νομιμότητας για τνη εγγραφή ποσών στον ΚΑΕ 81 ή/και 83 ή σε ΚΑΕ με διάκριση 02 ή/και 03 θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες της ΚΥΑ και ειδικότερα θα βασιστεί στη μεθοδολογία υπολογισμού που περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ. Σημειώνεται ότι ο ανωτέρω έλεγχος είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί για το σύνολο των δήμων, των περιφερειών και των ΝΠΔΔ ανεξάρτητα εάν αυτά υπέβαλαν σχέδιο προϋπολογισμού 2017στη βάση δεδομένων του ΥΠΕΣ προς αξιολόγηση από το Παρατηρητήριο.

Ζ. ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΕΣ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΠΔ

Μετά τη λήψη του παρόντος παρακαλούμε να μας ενημερώσετε για τους φορείς που έχουν υποβάλει τον προϋπολογισμό τους και το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης προς επικύρωση στις υπηρεσίες σας. Εν συνεχεία, για όσο χρόνο διενεργείται έλεγχος νομιμότητας, είναι απαραίτητο να μας ενημερώνετε για την πορεία του σε καθημερινή βάση από 1ης Δεκεμβρίου, με ένα αρχείο σε μορφή excel, σύμφωνα με το υπόδειγμα που δίνεται στο Παράρτημα Ι, το οποίο θα πρέπει να αποστέλλετε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο oikonomika.ota1@tvpes.gr υπό τον τίτλο (θέμα) «Αποκεντρωμένη Διοίκηση - Πορεία ελέγχου προϋπολογισμού οικ. έτους 2017».
Περαιτέρω, στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο prota@vvpes.gr, μπορείτε να αποστέλλετε τυχόν ερωτήματά σας αναφορικά με τον έλεγχο των προϋπολογισμών, με θέμα «Αποκεντρωμένη
Διοίκηση - Ερωτήματα προϋπολογισμοί οικ. έτους 2017» και παράλληλα να συμβουλεύεστε σε
τακτική βάση την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις / Προϋπολογισμοί ΟΤΑ 2017» του ιστότοπου του ΥΠΕΣ http://www.ypes.gr/el/Ministry/FAQ/proypologismoi_ota2017/, όπου θα αναρτώνται απαντήσεις επί ερωτημάτων ευρύτερου ενδιαφέροντος.
Τέλος τονίζεται ιδιαιτέρως η αναγκαιότητα ολοκλήρωσης του ελέγχου νομιμότητας και επικύρωσης των προϋπολογισμών όλων των υπόχρεων φορέων μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2016, γεγονός που καθιστά επιβεβλημένη τη στελέχωση των υπηρεσιών που θα απασχοληθούν με το συγκεκριμένο έργο με επαρκές προσωπικό, έστω και βραχυπρόθεσμα και προς εξυπηρέτηση του συγκεκριμένου σκοπού.
Το παρόν κοινοποιείται και στους ΟΤΑ της χώρας προς ενημέρωσή τους και επίσπευση των ενεργειών τους κατά το μέρος των οδηγιών που τους αφορούν, ώστε να καταστεί εφικτή η επικύρωση των προϋπολογισμών και των ΟΠΔ το συντομότερο δυνατόν και να αποτραπούν καθυστερήσεις λόγω αναπομπής αυτών από τις οικείες Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.
Παραμένοντας στη διάθεσή σας για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση και πληροφορία, σας ενημερώνουμε ότι ειδικότερα για θέματα που αφορούν στο Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης (κατάρτιση, υποβολή, πίνακες στοχοθεσίας, υπόχρεοι φορείς κτλ) μπορείτε να απευθύνεστε στον κ. Καρύδα (213136 4809) και τον κ. Ζλάτη (213 1364821, για θέματα που αφορούν σε οικονομικά στοιχεία της βάσης δεδομένων του ΥΠΕΣ (ποσά, υπολογισμοί κατηγοριών, επιβεβαίωση στοιχείων) στους κ.κ. Τρυποσκούφη (213136 4842), Προβατάρη (213136 4802), Σταυρίδου (213136 4814) και Γαρίου (213136 4816)ενώ για λοιπά θέματα υπεύθυνοι ενημέρωσης είναι οι κ.κ. Μαμούρη (213136 4818), Παπανικολοπούλου (213136 4801), Στεφανάκης (213136 4838) και Ντονά (213136 4836).
Ο Γενικός Γραμματέας
Κ. Πουλάκης

Πηγή: Taxheaven