Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ.50122/1920/30.11.2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 50 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α' 205)

Αριθ. πρωτ.: Φ80000/οικ.50122/1920/30.11.2016 Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 50 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α' 205)

Αθήνα, 30-11-2016
Αρ. Πρωτ. Φ80000/οικ.50122/1920

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ και
ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ : ΚΥΡΙΑΣ ΑΣΦ/ΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
και ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ (Δ13)
ΤΜΗΜΑ Α'

ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Σταδίου 29
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 101 10
Πληρ.: Φ. Γκίκα
Τηλ. : 213 15 16 791

ΘΕΜΑ: Γνωστοποίηση των διατάξεων της παρ. 3 του αρ. 50 του Ν.4430/2016 (ΦΕΚ Α' 205)

Σας γνωρίζουμε ότι με τις διατάξεις της παρ. 3 του αρ. 50 του ν.4430/2016 αντικαθίσταται το αρ. 66 του ν. 4144/2013 (Α' 88), όπως αυτό ισχύει μετά τη συμπλήρωση του με την παρ. 2 του αρ. 8 του ν.4237/2014 (Α' 36), όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του αρ. 141 του ν.4251/2014 (Α' 80) και με το άρ. 9 του ν. 4331/2015 (Α' 69) και με το αρ. 55 του ν.4369/2016 (Α' 33).

Ειδικότερα, η παρ.3 του αρ. 50 του ν.4430/2016 προβλέπει ότι στις περιπτώσεις λήξης του συνταξιοδοτικού δικαιώματος λόγω αναπηρίας και εφόσον εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση, χωρίς υπαιτιότητα των ασφαλισμένων, το δικαίωμα συνταξιοδότησης τους λόγω αναπηρίας παρατείνεται για έξι μήνες. Το ποσό που καταβάλλεται ως σύνταξη αναπηρίας για το εξάμηνο αυτό είναι το ποσό που ελάμβαναν οι συνταξιούχοι πριν από τη λήξη του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Στην εν λόγω ρύθμιση υπάγονται οι συνταξιούχοι λόγω αναπηρίας, εφόσον αθροιστικά πληρούν τα κατωτέρω:

(α) το δικαίωμα συνταξιοδότησής τους λόγω αναπηρίας έχει λήξει ή λήγει μέχρι την 30-6-2017 και εκκρεμεί στις υγειονομικές επιτροπές ΚΕΠΑ ιατρική κρίση χωρίς υπαιτιότητά τους.

(β) είχαν δικαιωθεί κατά το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα σύνταξη αναπηρίας κατόπιν κρίσης από την αρμόδια υγειονομική επιτροπή με ποσοστό αναπηρίας 67% τουλάχιστον. Επιπλέον, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

(α) η παράταση καταβολής που αναφέρεται στην κοινοποιούμενη διάταξη εφαρμόζεται, πέρα από τις συντάξεις λόγω αναπηρίας, για όλα τα επιδόματα που χορηγούνται λόγω αναπηρίας (ενδεικτικά: προνοιακά, βαριάς αναπηρίας, εξωϊδρυματικό επίδομα, επίδομα απόλυτης αναπηρίας, κ.λ.π.) καθώς και για τις συντάξεις που χορηγούνται με αιτία την αναπηρία (ενδεικτικά: συντάξεις ν.612/1977, συντάξεις σε παιδιά που είναι ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία).

(β) τα οικονομικά αποτελέσματα από τη ρύθμιση αυτή όπως ορίζεται ρητά αρχίζουν αναδρομικά από 1-7-2016, δηλαδή στις περιπτώσεις που προκύπτει κατ' εφαρμογή της ανωτέρω ρύθμισης παράταση καταβολής της σύνταξης λόγω αναπηρίας στους αμέσως επόμενους μήνες μετά την 30-6-2016 , τα προκύπτοντα αντίστοιχα ποσά καταβάλλονται αναδρομικά από 1-7-2016.

(γ) τα οικονομικά αποτελέσματα από την κοινοποιούμενη ρύθμιση λήγουν: (i) είτε με τη συμπλήρωση 6 μηνών παράτασης χορήγησης της σύνταξης αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, (ii) είτε πριν την συμπλήρωση των 6 μηνών, εφόσον στο μεταξύ εκδοθεί νέα οριστική κρίση υγειονομικής επιτροπής ΚΕΠΑ και απόφαση συνταξιοδότησης.

(δ) κατά το χρονικό διάστημα παράτασης της χορήγησης της σύνταξης λόγω αναπηρίας βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, εξακολουθούν να γίνονται οι κρατήσεις υπέρ ασθένειας και παρέχεται ιατροφαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη.

(ε) εάν μετά την οριστική κρίση των υγειονομικών επιτροπών ΚΕΠΑ, κριθεί ότι οι ανωτέρω συνταξιούχοι, που η χορήγηση της σύνταξής τους παρατάθηκε βάσει της κοινοποιούμενης διάταξης, δεν φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας (συντάξιμο βάσει της νομοθεσίας που διέπει κάθε ασφαλιστικό φορέα) ή φέρουν συντάξιμο ποσοστό αναπηρίας μικρότερο από το προγενεστέρως κριθέν (67%), οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται άτοκα, δια συμψηφισμού, με μηνιαία παρακράτηση 20% επί των τυχόν χορηγούμενων συνταξιοδοτικών παροχών. Στην περίπτωση που δεν χορηγούνται παροχές, οι αχρεωστήτως καταβληθείσες παροχές αναζητούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΕΔΕ.

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε για τις ενέργειες αρμοδιότητας σας, σχετικά με την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων.


Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝ. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Πηγή: Taxheaven