Άρθρα Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση μερικής απασχόλησης

Άρθρα Υπολογισμός Δώρου Χριστουγέννων σε περίπτωση μερικής απασχόλησης

Ανδρέας Κ. Σακελλαριάδης
Λογιστής - Φοροτέχνης


Το επίδομα εορτών Δώρο Χριστουγέννων για κάθε χρόνο πρέπει να καταβάλλεται στους δικαιούχους  την 21 Δεκεμβρίου και αφορά το χρονικό διάστημα από 01/05-30/12 κάθε έτους.

Ο εργοδότης όμως, δικαιούται να παρακρατήσει το τμήμα του επιδόματος Χριστουγέννων που αναλογεί από την 21 Δεκεμβρίου μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Το  ποσό που τυχόν παρακρατηθεί καταβάλλεται στους δικαιούχους την 31 Δεκεμβρίου, εφόσον η εργασιακή σχέση διέρρευσε χωρίς διακοπή.

Το επίδομα εορτών Δώρο Χριστουγέννων μπορεί να συμψηφισθεί  με τις ανώτερες των νομίμων καταβαλλόμενες αποδοχές μόνο εφόσον υπάρχει συμφωνία μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. (ΑΠ 1352/2009)

Σύμφωνα με το άρθρο 3 της Y.A.19040/1981 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ορίζει ότι το επίδομα εορτών Χριστουγέννων, υπολογίζεται βάσει των τακτικών αποδοχών που καταβάλλονται στους μισθωτούς την 10η Δεκεμβρίου κάθε χρόνου.

Για τον υπολογισμό των επιδομάτων εορτών δεν προσμετρούνται οι ημέρες: αδικαιολόγητης απουσίας, μεταξύ των οποίων και της απεργίας, καθώς και οι ημέρες αδείας άνευ αποδοχών, στρατεύσεως (εκτός από το διάστημα που απασχολήθηκε ο μισθωτός στον εργοδότη, είτε διότι στρατεύθηκε  μετά την 01/05, είτε διότι απολύθηκε από τον στρατό πριν  από την 31/12), γονικής αδείας, συνδικαλιστικής αδείας, ούτε  το διάστημα της εξαμήνου ειδικής αδείας που χορηγείται  μετά από την άδεια λοχείας καθώς και  οι ημέρες ασθένειας για τις οποίες κατεβλήθησαν επίδομα ασθένειας.

Αντιθέτως, προσμετρούνται οι ημέρες δικαιολογημένης απουσίας, όπως είναι  ο χρόνος αποχής των γυναικών προ και μετά τον τοκετό και  το επί πλέον διάστημα που χορηγείται ως άδεια όταν ο τοκετός πραγματοποιήθηκε αργότερα από το χρονικό σημείο που είχε πιθανολογηθεί.

Στην περίπτωση της μερικής και εκ περιτροπής απασχόλησης διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις:

α) Ο εργαζόμενος που απασχολείται καθημερινά με σταθερό μειωμένο ωράριο θα λάβει ως επίδομα εορτών (Δώρο Χριστουγέννων) ότι και ο πλήρως απασχολούμενος, βάσει όμως των μειωμένων, αναλόγως προς τον χρόνο απασχόλησης του, αποδοχών για το χρονικό διάστημα από 01/05 έως 31/12.

β)
Ο εργαζόμενος με πλήρες ημερήσιο ωράριο, αλλά λιγότερες ημέρες εργασίας την εβδομάδα (εκ περιτροπής), θα λάβει ως επίδομα εορτών (Δώρο Χριστουγέννων) ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια και  ½  του ημερομισθίου για κάθε οκτώ μη πραγματοποιηθέντα ημερομίσθια, με την προϋπόθεση γραπτής συμφωνίας μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου  ότι θα λαμβάνει αμοιβή μισό ημερομίσθιο για τις ημέρες που δεν θα παρέχει εργασία λόγω του συστήματος. (άρθρο 4, παρ.3 Κ.Y.A.19040/1981, ΑΠ 114/1964)

γ) Ο εργαζόμενος με μειωμένο ωράριο εργασίας και με μειωμένες ημέρες εργασίας την εβδομάδα θα λάβει ως επίδομα εορτών Δώρο Χριστουγέννων ένα ημερομίσθιο για κάθε οκτώ πραγματοποιηθέντα. Το ημερομίσθιο σε αυτή την περίπτωση είναι μειωμένο ανάλογα με τις ώρες εργασίας κάθε ημέρα και σε περίπτωση που οι ώρες ανά ημέρα είναι διαφορετικές, λαμβάνεται υπόψη ο μέσος όρος αυτών.

Η παρ. 1 του άρθρου 8 του Νόμου 2336/1995 που αντικαθιστά την  παρ. 1 του άρθρου μόνου του Α.Ν. 690/1945 (ΦΕΚ 292 Α΄) αναφέρει τα εξής:

Κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολουμένους σε αυτόν τις οφειλόμενες συνεπεία της σύμβασης ή της σχέσης εργασίας πάσης φύσεως αποδοχές, που καθορίζονται είτε από τη σύμβαση εργασίας είτε από τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας είτε από αποφάσεις διαιτησίας είτε από το νόμο ή έθιμο είτε σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 3198/1955 συνεπεία της θέσεως των εργαζομένων σε κατάσταση διαθεσιμότητας, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας ή των οργάνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης που είναι εντεταλμένα για την εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση μέχρι έξι (6) μήνες και χρηματική ποινή, της οποίας το ποσό δεν μπορεί να ορίζεται κάτω του 25% ούτε πάνω του 50% του καθυστερούμενου χρηματικού ποσού, για την εξεύρεση του οποίου οι τυχόν σε είδος οφειλόμενες αποδοχές πρέπει να αποτιμώνται, με τη σχετική απόφαση, σε χρήμα. Η εκδίκαση των παραπάνω υποθέσεων γίνεται με τη διαδικασία του αυτοφώρου, όπως προβλέπεται από τα άρθρα 417 επ. του Κ.Π.Δ,

Με βάση τα προαναφερόμενα, κάθε εργοδότης ή διευθυντής ή επιτετραμμένος ή με οποιονδήποτε τίτλο εκπρόσωπος οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης ή εργασίας, ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα στους απασχολούμενους σε αυτόν τις οφειλόμενες αποδοχές του Δώρου Χριστουγέννων, τιμωρείται κατόπιν μηνύσεως των ενδιαφερομένων ή των οργάνων του Υπουργείου Εργασίας (Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας) ή της οικείας Αστυνομικής Αρχής ή της οικείας επαγγελματικής οργάνωσης των εργαζομένων, με φυλάκιση και χρηματική ποινή.
 
Κατόπιν των ανωτέρω οι Κοινωνικοί Επιθεωρητές Εργασίας του Σ.ΕΠ.Ε. διενεργώντας ελέγχους και βρισκόμενη σε πλήρη ετοιμότητα, μπορούν να  επεμβαίνουν άμεσα για την άσκηση της διαδικασίας του αυτοφώρου και την επιβολή των σχετικών κυρώσεων.

Τέλος το Δώρο Χριστουγέννων  και η καταβολή του εντός ορισμένου χρονικού διαστήματος απορρέει από την ισχύουσα νομοθεσία και σε καμία περίπτωση δεν εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια εκάστου εργοδότη.

Πηγή: Taxheaven