Αριθ. ΔΔΘΤΟΚ A 1151455 ΕΞ 2016 Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις καθορισμού της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/2013

Αριθ. ΔΔΘΤΟΚ A 1151455 ΕΞ 2016 Διαδικασία, όροι και προϋποθέσεις καθορισμού της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/2013

ΔΔΘΤΟΚ A 1151455 ΕΞ 2016

(ΦΕΚ Β' 3836/30-11-2016)

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ενωσιακού Τελωνειακού Κώδικα καν. (ΕΕ) αριθ. 952/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 69-76,

2. Τις διατάξεις του Εκτελεστικού καν. (ΕΕ) αριθ. 2447/2015 της Επιτροπής (L343/29.12.2015), όπως ισχύει, και ιδίως των άρθρων 127- 146,

3. Τις διατάξεις του Ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας» (ΦΕΚ Α' 265/22.11.2001), όπως ισχύει, και ιδίως του άρθρου 180,

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ Α '98/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα»,

5. Την αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (ΦΕΚ 130/Β/ 28.01.2013) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Υφυπουργού Οικονομικών περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, όπως συμπληρώθηκε με την αριθ. Δ6Α 1196756 ΕΞ 2013/23.12.2013 Α.Υ.Ο (ΦΕΚ 3317/Β/27.12.2013),

6. Την αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014/8.4.2014 (Β' 865, 1079 και 1846) απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει,

7. Την πράξη αριθ. 1 του Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γεν. Γραμματέα της Γεν. Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (ΦΕΚ τ. Υ.Ο.Δ.Δ αριθ. 18/20.01.2016),

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη για τον κρατικό προϋπολογισμό,

αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής - προϋποθέσεις


1. Η παρούσα Απόφαση εφαρμόζεται αποκλειστικά στις περιπτώσεις προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων σύμφωνα με τη λεγόμενη «εφεδρική μέθοδο» της παρ. 3 του άρθρου 74 του καν. 952/2013 (Ενωσιακός Τελωνειακός Κώδικας), εφόσον η εν λόγω αξία δεν μπορεί να καθοριστεί με βάση τη μέθοδο της συναλλακτικής αξίας με βάση το άρθρο 70 ή με βάση τις εναλλακτικές μεθόδους που αναφέρονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 74 του καν. 952/2013.

2. Κατ' εφαρμογή της παρ. 1 του άρθρου αυτού, η δασμολογητέα αξία με βάση την παρούσα απόφαση καθορίζεται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στο τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε., με εύλογο τρόπο συμβιβαζόμενο με τις αρχές και τις διατάξεις της Συμφωνίας για την εφαρμογή του άρθρου VII της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου καθώς και του άρθρου VII της εν λόγω Συμφωνίας, και με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 144 καν. (ΕΕ) 2447/2015 (Διατάξεις Εφαρμογής καν. 952/2013).

Άρθρο 2
Αρμόδια Αρχή


1. Ως αρμόδια αρχή για την εξέταση των προϋποθέσεων εφαρμογής της παρούσας Απόφασης σύμφωνα με το άρθρο 1, ορίζεται η Τελωνειακή Περιφέρεια στη χωρική αρμοδιότητα της οποίας εμπίπτει το τελωνείο στο οποίο πραγματοποιήθηκε η εισαγωγή του εμπορεύματος για το οποίο εκκρεμεί ο καθορισμός της δασμολογητέας αξίας.

2. Η εξέταση των εν λόγω προϋποθέσεων γίνεται με βάση τα στοιχεία του φακέλου της εισαγωγής που αποστέλλεται από το αρμόδιο τελωνείο, και κατόπιν σχετικής έρευνας εκ μέρους της Τελωνειακής Περιφέρειας για τον καθορισμό της κατάλληλης μεθόδου προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας του εμπορεύματος σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 74 παρ. 1 και 2 του καν. 952/2013.

3. Εφόσον διαπιστωθεί από την Τελωνειακή Περιφέρεια ότι δεν είναι δυνατός ο καθορισμός της αξίας με έναν από τους τρόπους που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου αυτού, ο Προϊστάμενος της Τελωνειακής Περιφέρειας προχωρά στη σύσταση και συγκρότηση της επιτροπής που προβλέπεται στο άρθρο 3 της παρούσας.

Άρθρο 3
Σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία επιτροπών


1. Οι Τελωνειακές Περιφέρειες ορίζονται ως αρμόδιες αρχές για τη σύσταση επιτροπών καθορισμού της δασμολογητέας αξίας σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/13.

2. Η σύσταση των επιτροπών της παρ. 1 γίνεται με απόφαση του Προϊσταμένου κάθε Τελωνειακής Περιφέρειας.

3. Η επιτροπή συγκροτείται από έναν υπάλληλο της Τελωνειακής Περιφέρειας με βαθμό ΠΕ/Α που υπηρετεί στο αρμόδιο Τμήμα για θέματα Δασμοφορολογητέας Αξίας, ως Πρόεδρο, και μέλη:
- Δύο (2) Τελωνειακούς υπαλλήλους ΠΕ με βαθμό τουλάχιστον Γ' που υπηρετούν σε τελωνεία εισαγωγής εντός της χωρικής αρμοδιότητας της Τελωνειακής Περιφέρειας, με τριετή τουλάχιστον εμπειρία σε θέματα προσδιορισμού της δασμολογητέας αξίας εμπορευμάτων,
- Έναν χημικό υπάλληλο που υπηρετεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους,
- Έναν υπάλληλο συναρμόδιας υπηρεσίας ή εξειδικευμένου φορέα του Δημοσίου ή μη και άλλου Οργανισμού ή Ινστιτούτου Έρευνας πιστοποιημένου για την ειδικότητα που απαιτείται για το εμπόρευμα που εξετάζεται ή ελλείψει αυτού άλλης παρεμφερούς ειδικότητας κλπ., όταν η συμμετοχή του οποίου κρίνεται απαραίτητη για τη φύση της έρευνας σχετικά με τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας λόγω της φύσης του εμπορεύματος.

4. Ο Πρόεδρος της επιτροπής καθώς και ο αναπληρωτής του, ορίζεται από τον Προϊστάμενο της Τελωνειακής Περιφέρειας. Τα μέλη των επιτροπών καθώς και οι αναπληρωτές τους, ορίζονται από τις υπηρεσίες τους ύστερα από σχετική έγγραφη ειδοποίηση της Τελωνειακής Περιφέρειας. Ο ορισμός των μελών γνωστοποιείται στην Τελωνειακή Περιφέρεια για την οριστική συγκρότηση της Επιτροπής.

5. Τα μέλη της Επιτροπής επιλαμβάνονται της έρευνας για τη διαμόρφωση της δασμολογητέας αξίας του εμπορεύματος, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της. Οι επιτροπές καθορίζουν, χρησιμοποιώντας κάθε πρόσφορη μέθοδο και ύστερα από διεξοδικό έλεγχο όλων των διαθέσιμων στοιχείων, καθώς και με την τήρηση των διατάξεων του άρθρου 144 καν. 2447/2015, τη δασμολογητέα αξία του εμπορεύματος σύμφωνα με το άρθρο 74 παρ. 3 καν. 952/2013.

6. Η επιτροπή, για την ομαλή εκτέλεση του έργου της, μπορεί να ζητά κάθε επιπλέον στοιχείο σχετικά με τον προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας του εμπορεύματος από τον ενδιαφερόμενο εισαγωγέα, εφόσον κριθεί σκόπιμο.

7. Η επιτροπή συνεδριάζει εντός του ωραρίου εργασίας, στις εγκαταστάσεις της αρμόδιας Τελωνειακής Περιφέρειας.

8. α) Για τα αποτελέσματα των επιτροπών όσον αφορά τον καθορισμό της δασμολογητέας αξίας του εμπορεύματος, συντάσσεται πρακτικό, το πρωτότυπο του οποίου φυλάσσεται στην Τελωνειακή Περιφέρεια. Αντίγραφο του πρακτικού αποστέλλεται στη Δ/νση ΔΘΤΟΚ, Τμήμα Α.
β) Στο πρακτικό της επιτροπής θα πρέπει να αναφέρεται μεταξύ άλλων ο λόγος για τον οποίο κρίνεται αναγκαίος ο καθορισμός της αξίας με βάση το άρθρο 74 παρ. 3, δηλαδή ο λόγος για τον οποίο απορρίφθηκαν οι λοιπές μέθοδοι προσδιορισμού της αξίας σύμφωνα με τα άρθρα 70 και 74 παρ. 1 και 2 του καν. 952/2013 (π.χ. έλλειψη ή απόρριψη τιμολογίου, έλλειψη οποιουδήποτε στοιχείου προσδιορισμού αξίας λόγω μεγάλης παλαιότητας του εμπορεύματος, έλλειψη στοιχείων σχετικά με πανομοιότυπα ή ομοειδή εμπορεύματα, έλλειψη στοιχείων σχετικά με την τιμή μονάδας ή την κατασκευαζόμενη αξία, κλπ.). Επιπλέον, θα πρέπει να αναφέρονται τα στοιχεία με βάση τα οποία η επιτροπή κατέληξε στον τελικό προσδιορισμό της δασμολογητέας αξίας για το συγκεκριμένο εμπόρευμα, με βάση το άρθρο 14 παρ. 3 καν. 952/2013.

7. Κατά της διαμόρφωσης της δασμολογητέας αξίας από το τελωνείο εισαγωγής, με βάση την απόφαση της επιτροπής του άρθρου 3, υπάρχει δυνατότητα προσφυγής του ενδιαφερόμενου στις Επιτροπές Τελωνειακών Αμφισβητήσεων (Π.Ε.Τ.Α. -Α.Ε.Τ.Α.), σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος


1. Η παρούσα απόφαση ισχύει από την ημερομηνία της δημοσίευσης της στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

2. Κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στην παρούσα απόφαση παύει να ισχύει.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 17 Οκτωβρίου 2016

Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣΠηγή: Taxheaven