Αριθ. πρωτ.: 148587/ 6214/ 2016 Ερµηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010

Αριθ. πρωτ.: 148587/ 6214/ 2016 Ερµηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010

ΑΘΗΝΑ, 01 -12-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. : 148587 / 6214

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Υ.Π.ΕΝ.
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ∆ΑΣΩΝ και ΑΓΡΟΠ/ΝΤΟΣ
∆/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ και ∆ΑΣΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ ∆ΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
∆ΑΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ∆ΩΝ CITES
(Κεντρική Αρµόδια Αρχή Κανονισµού Ξυλείας)
 -----------------------------
Ταχ. ∆/νση : Τέρµα Αλκµάνος
Ταχ. Κώδικας : 11528 Ιλίσια
Πληροφορίες : Μαρία Χατζηιωάννου
Τηλέφωνο : 210 5242953
FAX : 210 5240194
E-mail: : m.chatziioannou@prv.ypeka.gr
Web site: www.ypeka.gr (∆ΑΣΗ / ∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ FLEGT)

ΘΕΜΑ: Ερµηνεία ως προς τον τύπο του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας των κωδικών του Παραρτήµατος του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010.

Σχετ.: α) Ο Κανονισµός (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 «για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά» (ΕΕL 295 της 12-11-2010).
β) Η ΚΥΑ αριθµ. 134627/5835/23.12.2015 «Καθορισµός αρµόδιων αρχών, µέτρων και διαδικασιών για την εφαρµογή του Κανονισµού (ΕΕ) αριθ. 995/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 20ης Οκτωβρίου 2010 “για τη θέσπιση των υποχρεώσεων των φορέων εκµετάλλευσης που διαθέτουν ξυλεία και προϊόντα ξυλείας στην αγορά” και των σχετικών µε αυτόν, κατ’ εξουσιοδότηση και εκτελεστικών, Κανονισµών της Επιτροπής που εκδίδονται για την εφαρµογή τους» (ΦΕΚ 2872/B/29-12-2015).
γ) Τα πρακτικά των από 7/9/2016 και από 14/10/2016 1ης και 2ης Συνεδρίασης της Τεχνικής ∆ιυπουργικής Οµάδας Εργασίας (Τ.∆.Ο.Ε.).
 
Για την ενιαία εφαρµογή από όλες τις Περιφερειακές Αρµόδιες Αρχές Κανονισµού Ξυλείας (Π.Α.Α.Καν. Ξυλείας), λαµβάνοντας υπόψη τα στο ανωτέρω (γ) σχετικό αναφερόµενα πρακτικά των συνεδριάσεων της Τ.∆.Ο.Ε. (που συστήθηκε σύµφωνα µε το άρθρο 3 της (β) σχετικής ΚΥΑ), αποφασίστηκε να καθοριστεί από την Κεντρική Αρµόδια Αρχή Κανονισµού Ξυλείας ο τύπος του βιβλίου απογραφής της ξυλείας και των προϊόντων ξυλείας, που πρέπει να διατηρείται από τους Φορείς Εκµετάλλευσης και τους Εµπόρους, όπως αναφέρεται στη παράγραφο 2 του άρθρου 13 της ανωτέρω (B) σχετικής ΚΥΑ.
 
Για το σκοπό αυτό το εν λόγω βιβλίο θα είναι ενιαίου µορφότυπου για όλους του Εµπόρους και Φορείς Εκµετάλλευσης και θα περιλαµβάνει 50 αριθµηµένες σελίδες, µε δυνατότητα συµπλήρωσης σε αυτό επιπλέον σελίδων, όποτε και εφόσον απαιτηθεί. Η κάθε σελίδα περιλαµβάνει τις απαιτούµενες στήλες για την καταχώρηση εξειδικευµένων πληροφοριών που αφορούν το εµπόρευµα όπως: ο τύπος της Ξυλείας ή των προϊόντων ξυλείας (κατά κωδικό όπως απαριθµούνται στο παράρτηµα του Καν. 995/2010), η κοινή-εµπορική και, όπου απαιτείται, η επιστηµονική ονοµασία του είδους του δένδρου από το οποίο παρήχθη η ξυλεία ή τα προϊόντα ξυλείας, η ποσότητα του εµπορεύµατος (Όγκος, βάρος ή αριθµός µονάδων –ανάλογα µε την περίπτωση), ο προµηθευτής, η χώρα προέλευσης, καθώς και η ηµεροµηνία εισαγωγής (διάθεσης για πρώτη φορά στην αγορά της ΕΕ) και ο αριθµός του Παραστατικού.

Υπόδειγµα σελίδας του εν λόγω βιβλίου επισυνάπτεται, ως παράρτηµα, στην παρούσα. Ενώ πλήρες αντίτυπο του βιβλίου του θέµατος, µε 50 σελίδες (εκτός των εξωφύλλων), καθώς και συµπληρωµατική κενή
σελίδα του εν λόγω βιβλίου, θα αναρτηθεί σε pdf µορφή στον επίσηµο δικτυακό µας τόπο [(www.ypeka.gr), υπό την διαδροµή: ∆ΑΣΗ / ∆ΙΕΘΝΗ ΘΕΜΑΤΑ – ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ / ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ FLEGT / Εγκύκλιοι / α. Για τον "Κανονισµό Ξυλείας": / Εγκύκλιος µε Α.Π. 148587/6214/1-12-2016], προκειµένου να µπορεί να εκτυπωθεί από όλους τους ενδιαφερόµενους (“Εµπόρους”, “Φορείς Εκµετάλλευσης”), αλλά και τις υπηρεσίες σας για διευκόλυνσή τους, για να προσκοµίζεται για θεώρηση στην κατά τόπο αρµόδια περιφερειακή αρχή κανονισµού ξυλείας, όπου θα σφραγίζεται κάθε αριθµηµένη σελίδα του, πριν την χρήση του από κάθε ενδιαφερόµενο για καταχώρηση σε αυτό των απαιτούµενων πληροφοριών.
 Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ∆/ΝΣΗΣ α.α.
ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΠΡΩΪΜΑΚΗΣΠηγή: Taxheaven