ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 480/21.11.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό συνολικά αμφισβητούμενου ποσού Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

ΔΕΔ Αθήνας αποφ. 480/21.11.2016 Απόρριψη αιτήματος αναστολής καταβολής ποσοστού πενήντα τοις εκατό συνολικά αμφισβητούμενου ποσού Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος

Καλλιθέα, 21/11/2016
Αριθμός απόφασης: 480

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΤΜΗΜΑ Β1 ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Ταχ. Δ/νση: Αριστογείτονος 19
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - Καλλιθέα
Τηλέφωνο: 213-1604522
ΦΑΞ: 213-1604524

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:

α. Του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α' 170).

β. Του Π.Δ. 111/2014 (ΦΕΚ Α' 178) «Οργανισμός του Υπουργείου Οικονομικών».

γ. Του άρθρου 6 της αριθ. Δ6Α 1058824 ΕΞ 2014 (ΦΕΚ Β' 865, 1079 και 1846) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών «Ανακαθορισμός της εσωτερικής διάρθρωσης και των αρμοδιοτήτων οργανικών μονάδων της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και μετονομασία ορισμένων από αυτές», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

δ. Της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β' 55/16-01-2014).

2. Την ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.

3. Την Δ.Ε.Δ. 1126366 ΕΞ 2016/30.8.2016 (ΦΕΚ Β' 2759/9.1.2016) Απόφαση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών «Παροχή εξουσιοδότηση υπογραφής». 

4. Την από «...............» και με αριθμό πρωτοκόλλου «...............», κατατεθείσα στο Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π. ενδικοφανή προσφυγή και αίτηση αναστολής, της «...............» με Α.Φ.Μ. «...............» για αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, των ακόλουθων πράξεων: α)της αριθ. «...............» Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2011, β)της αριθ. «..............................» Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2012, και γ) της αριθ. «..............................» Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης οικ. έτους 2011, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π και τα προσκομιζόμενα με αυτήν σχετικά έγγραφα.

5. Τις απόψεις της ανωτέρω Φορολογικής Αρχής.

6. Την εισήγηση του ορισθέντος υπαλλήλου του Τμήματος Β1 Νομικής Υποστήριξης, όπως αποτυπώνεται στο σχέδιο της απόφασης.

Με τη με αριθμό πρωτοκόλλου «...............» αίτησή της η «...............» με Α.Φ.Μ. «...............», κάτοικος Βόλου στην οδό «...............», ζητά την αναστολή καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού των ως άνω πράξεων του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π, ήτοι ποσού 185.362,81 ευρώ (370.725,63 Χ 50%).

Επί της κρινόμενης αίτησης, και μετά την μελέτη και την αξιολόγηση όλων των υφιστάμενων στο σχετικό φάκελο εγγράφων και των προβαλλόμενων λόγων του αιτήματος αναστολής, επαγόμαστε τα ακόλουθα:

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 63 του Ν. 4174/2013: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής, αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού, υπό την προϋπόθεση ότι έχει καταβληθεί το υπόλοιπο πενήντα τοις εκατό (50%)».

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του ανωτέρω άρθρου και νόμου: «Ο υπόχρεος έχει δικαίωμα να υποβάλει, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής της καταβολής που προβλέπεται στην παράγραφο 3. Η Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης δύναται να αναστείλει την εν λόγω πληρωμή, μέχρι την έκδοση της απόφασής της, μόνο στην περίπτωση κατά την οποία η πληρωμή θα είχε ως συνέπεια ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Εάν δεν εκδοθεί απόφαση εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή της αίτησης στη Φορολογική Διοίκηση, η αίτηση αναστολής θεωρείται ότι έχει απορριφθεί. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1002/31.12.2013 (ΦΕΚ 55/16-01-2014, Τεύχος Β') Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων: «Με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής αναστέλλεται η καταβολή ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, υπό την προϋπόθεση ότι έχει ήδη καταβληθεί το υπόλοιπο ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), εκτός αν υποβληθεί γι' αυτό και γίνει αποδεκτό αίτημα αναστολής. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, εφόσον δηλαδή υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσοστού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. Η αναστολή αυτή ισχύει μέχρι την έκδοση της απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής, άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της. Το αίτημα αναστολής υποβάλλεται με το έγγραφο της ενδικοφανούς προσφυγής ή αυτοτελώς με ιδιαίτερο έγγραφο που κατατίθεται την ίδια ημέρα με την άσκηση της ενδικοφανούς προσφυγής. Με την υποβολή της αιτήσεως αναστολής και μέχρι την έκδοση απόφασης επ' αυτής άλλως μέχρι την άπρακτη πάροδο του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος για την έκδοσή της, η υποχρέωση καταβολής του αμφισβητούμενου ποσού αναστέλλεται. Τυχόν αναστολή της πληρωμής δεν απαλλάσσει τον υπόχρεο από την υποχρέωση καταβολής των τόκων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής του φόρου».

Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Με την αίτηση αναστολής υποβάλλονται στη Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών και τα αποδεικτικά στοιχεία με τα οποία τεκμηριώνονται οι ισχυρισμοί του αιτούντος και απαραιτήτως υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 ν. 1599/1986 στην οποία ο αιτών δηλώνει ; α) τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματά του από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος και β) την περιουσιακή του κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

Αν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο, δηλώνονται επιπλέον και τα παγκόσμια έσοδα ή εισοδήματα από κάθε πηγή κατά το προηγούμενο και κατά το τρέχον έτος, καθώς και η περιουσιακή κατάσταση οπουδήποτε στην Ελλάδα και στην αλλοδαπή του ή της συζύγου και των ανηλίκων τέκνων αυτού κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής....Η περιουσιακή κατάσταση περιλαμβάνει ιδίως τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε ακίνητα, τις καταθέσεις οποιουδήποτε είδους και τα συναφή τραπεζικά προϊόντα, τις επενδύσεις σε κινητές αξίες, τα μηχανοκίνητα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς, τα δάνεια και τις δωρεές, τις μετοχές, τα μερίδια, τα δικαιώματα ψήφου ή συμμετοχής σε κεφάλαιο σε οποιασδήποτε μορφής νομική οντότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 του Κ.Φ.Δ. (Ν. 4174/2013) και τα εμπράγματα και ενοχικά δικαιώματα σε κινητά αξίας άνω των δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ. Μαζί με την περιουσιακή κατάσταση δηλώνεται από τον αιτούντα και η εκτιμώμενη αγοραία αξία των περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτήν. Για τα ακίνητα δηλώνεται και η αντικειμενική αξία αυτών».

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ιδίου ανωτέρω άρθρου 2 της ιδίας ΠΟΛ: «Αίτηση αναστολής για την οποία δεν προσκομίζονται τα προαναφερθέντα στοιχεία απορρίπτεται».

Επειδή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του κεφαλαίου Γ με τίτλο « Διαδικασία εξέτασης αιτήματος αναστολής» της ΠΟΛ.1069/4.3.2014 Εγκυκλίου: «Εφόσον υποβληθεί από τον υπόχρεο, ταυτόχρονα με την ενδικοφανή προσφυγή και αίτημα αναστολής του καταβλητέου ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του αμφισβητούμενου ποσού της πράξης, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών δύναται να αναστείλει την πληρωμή του εν λόγω ποσού μόνο στην περίπτωση κατά την οποία κρίνεται ότι αυτό θα είχε ως συνέπεια την ανεπανόρθωτη βλάβη για τον υπόχρεο. ...», ενώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του ιδίου ως άνω κεφαλαίου της εν λόγω Εγκυκλίου: «Η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών προκειμένου να εκτιμήσει την ανεπανόρθωτη βλάβη του υπόχρεου, λαμβάνει υπόψη της τους ισχυρισμούς αυτού, τα συνυποβαλλόμενα στοιχεία και ιδίως την περιουσιακή κατάσταση του υπόχρεου, σύμφωνα και με την ΠΟΛ.1002/31.12.2013, καθώς και κάθε άλλο πρόσφορο για την περίπτωση αυτή στοιχείο. Διευκρινίζεται ότι η περ. α' της παρ. 2 του αρθ.2 της ως άνω ΠΟΛ, αναφέρεται στην έννοια του οικονομικού έτους, οπότε κατά την αληθή έννοια αυτής θα πρέπει να δηλώνονται τα έσοδα ή εισοδήματα των δύο προηγούμενων χρήσεων από το τρέχον φορολογικό έτος».

Επειδή, από τις ανωτέρω διατάξεις συνάγεται ότι η Υπηρεσία μας δύναται να αναστείλει την καταβολή του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού, στην περίπτωση που ο αιτών επικαλεστεί κι αποδείξει ότι θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη από την καταβολή αυτή.

Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, η αιτούσα ζητά την αναστολή καταβολής του 50% του αμφισβητούμενου ποσού των επίμαχων πράξεων, διότι η αδυναμία καταβολής αυτού θα της προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, καθόσον θα κατασχεθεί και θα εκπλειστηριαστεί η πρώτη και μοναδική της κατοικία.

Επειδή, προς απόδειξη των ισχυρισμών της, η αιτούσα υποβάλλει τα κάτωθι:

1) Δήλωση περιουσιακής κατάστασης με τα παγκόσμια εισοδήματά της από κάθε πηγή του προηγούμενου έτους και την περιουσιακή της κατάσταση στην Ελλάδα και οπουδήποτε στην αλλοδαπή κατά το χρόνο κατάθεσης της αίτησης αναστολής.

2) Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2015 (Ε1).

3) Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού του Φόρου Ν.4223/2013 (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2016.

Ωστόσο, η ως άνω δήλωση περιουσιακής κατάστασης υπογράφεται από την εξουσιοδοτημένη δικηγόρο της αιτούσας και όχι από την ίδια την υπευθύνως δηλούσα, περιέχει δε περαιτέρω ουσιώδεις ελλείψεις, καθώς σε αυτή δεν αναγράφονται οι αντικειμενικές και εκτιμώμενες αγοραίες αξίες των ακινήτων της. Εκ των ανωτέρω προκύπτει, ότι το υπό κρίση αίτημα αναστολής είναι κατ' αρχήν απορριπτέο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 2 της ΠΟΛ.1002/2.1.2014 απόφασης του Γεν.Γραμ.Δημ.Εσόδων.

Επειδή, σε κάθε περίπτωση, εκ των ανωτέρω στοιχείων που έχουν τεθεί υπ' όψιν της Υπηρεσία μας, συνάγεται ότι, τα εισοδήματα της αιτούσας για το έτος 2015 ανέρχονται στα 15.833,53 Ευρώ από μισθωτές υπηρεσίες πλέον 9.080 Ευρώ ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα για μη επιτηδευματίες. Επίσης, είναι ιδιοκτήτρια ενός διαμερίσματος και ενός καταστήματος στο Βόλο συνολικής αντικειμενικής αξίας 196.940,43 Ευρώ και ενός αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας «...............», έτος 1ης άδειας 2011 και κινητήρα 1388cc., καθώς επίσης διατηρεί καταθέσεις σε τράπεζες και ταμιευτήρια, ύψους 42.000 Ευρώ.

Επιπλέον, όπως αναφέρεται στις σελ. 2 και 49 της από «...............» σχετικής Έκθεσης Μερικού Ελέγχου Φορολογίας Εισοδήματος, υπάρχει αναιτιολόγητη προσαύξηση περιουσίας κατά 344.472,84 Ευρώ για την αιτούσα, που προέκυψε από μεταφορά στο εξωτερικό, από λογαριασμό της τράπεζας Πειραιώς, το έτος 2010, ποσού που ο έλεγχος επιμέρισε σύμφωνα με την ΠΟΛ.1228/15.10.2014 ισομερώς ανά δικαιούχο.

Επειδή η χρηματική ζημία, ως κατ' αρχήν επανορθώσιμη, δε δικαιολογεί τη χορήγηση αναστολής καταβολής, εκτός αν συντρέχουν ειδικές περιστάσεις, εξαιτίας των οποίων η οικονομική επιβάρυνση από την καταβολή συνεπάγεται ανεπανόρθωτο κλονισμό της επιχείρησης του υπόχρεου ή στέρηση των μέσων βιοπορισμού του (Επ. Αν. ΣτΕ 45/2010, 1041/2009, 732/2007, 463, 698, 707/2006, 181, 661/2001, 208/2000). Ως «ανεπανόρθωτη» δε βλάβη νοείται όχι μόνον η κατά κυριολεξία μη αναστρέψιμη, αλλά και εκείνη, της οποίας η αποκατάσταση, υπό τις συγκεκριμένες οικονομικές και λοιπές συνθήκες, είναι για τον διάδικο δυσχερής σε τέτοιο βαθμό, ώστε να αδυνατεί πράγματι να την επιτύχει (Επ.Αν. ΣτΕ 496/2011).

Επειδή, εκ της ανωτέρω περιουσιακής κατάστασης της αιτούσας σε συνδυασμό με το γεγονός ότι ουδόλως προκύπτει ότι έχει δαπανηθεί το σύνολο ή έστω μέρος του ανωτέρω ποσού το οποίο προέκυψε από τον φορολογικό έλεγχο ως αναιτιολόγητη προσαύξηση περιουσίας, κρίνουμε ότι η καταβολή του 50% των βεβαιωθεισών οφειλών της, ήτοι ποσού 185.362,81 Ευρώ δεν είναι ικανή να προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη τέτοιας έκτασης, ώστε να προκαλείται η στέρηση των μέσων βιοπορισμού της.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Αποφασίζουμε την απόρριψη του αιτήματος αναστολής καταβολής του ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) του συνολικά αμφισβητούμενου ποσού

α) της αριθ. «...............» Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2011,

β) της αριθ. «............... » Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος οικ. έτους 2012, και

γ) της αριθ. «..............................» Οριστικής Πράξης Διορθωτικού Προσδιορισμού Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης οικ. έτους 2011, του Προϊσταμένου του Κ.Ε.ΦΟ.ΜΕ.Π της «...............» με Α.Φ.Μ. «...............».


ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ
Με εντολή του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Υπάλληλος του τμήματος Διοικητικής Υποστήριξης

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΛΙΑΣ
Πηγή: Taxheaven