Αριθ. πρωτ.: 31785/ 2016 Πλημμέλειες στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Περιφερειών από μη νόμιμη συμμετοχή υπαλλήλων

Αριθ. πρωτ.: 31785/ 2016 Πλημμέλειες στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Περιφερειών από μη νόμιμη συμμετοχή υπαλλήλων

Αθήνα, 1 Δεκεμβρίου 2016
Αριθ. Πρωτ.: 31785

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ και ΤΟΠ. ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Ταχ.Δ/νση:Σταδίου 27
Τ.Κ.:10183 Αθήνα
Πληροφορίες :Ιωάννα Τζήμα
Τηλέφωνο:213-1364399
FAX:213-1364383

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ : 24

ΘΕΜΑ: Πλημμέλειες στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη αιρετών μελών των Συμβουλίων Επιλογής Προϊσταμένων και των Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Περιφερειών από μη νόμιμη συμμετοχή υπαλλήλων


Η εκλογή αιρετών εκπροσώπων στα Συμβούλια Επιλογής Προϊσταμένων (ΣΕΠ) και τα Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΥΣ) αποτελεί μείζονα έκφραση της συμμετοχής των υπαλλήλων στην εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας τους που αναγνωρίζεται και κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα (άρθρο 103, παρ. 4).

Ο τρόπος, η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων των Περιφερειών στα ΣΕΠ και τα ΥΣ του ν. 3852/2010 - Α' 87 (αρ. 248 και 249 αντίστοιχα) καθορίζονται στην υπ' αριθμ. ΔΙΚΠΡ/ Φ80/ 30/ 8703/ 19.9.1988 (Β' 684) απόφαση του τότε Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

Η νομιμότητα των διαδικασιών συγκρότησης των ΣΕΠ και των ΥΣ πρέπει να τηρηθεί, ώστε να διασφαλιστεί ότι η έκφραση των εκλογέων είναι ανόθευτη και εκφράζεται υπό τις πιο ομαλές συνθήκες. Οφείλουμε, δηλαδή, να επισημάνουμε τις, τυχόν, παρατυπίες που μπορούν να οδηγήσουν στην ακύρωση της εκλογής των μελών των ΣΕΠ και των ΥΣ και την, τυχόν, ακύρωση της συγκρότησης του ίδιου του ΣΕΠ και του ΥΣ.

Ειδικότερα:

1) από τις διατάξεις των άρθρων 248, παρ. 6 και 249, παρ. 2 του ν. 3852/2010, όπως ισχύουν,

2) τις διατάξεις του άρθρου 160 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν. 3528/2007 Α'26), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4275/2014 (Α' 149) σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρου 253, παρ. 1 του ν. 3852/2010 και

3) τις διατάξεις του άρθρου 2 της υπ' αριθμ. ΔΙΚΠΡ/ Φ80/ 30/ 8703/ 19.9.1988 απόφασης (εφεξής κανονιστική Υπουργική απόφαση) του τότε Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,
συνάγεται ότι οι Προϊστάμενοι Γενικής Διεύθυνσης των Περιφερειών, οι οποίοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές βάσει των διατάξεων του αρ. 51 του ν. 3905/2010 (Α' 219) και της αριθμ. οικ. 74902/30-10-2010 (Εγκ. 63) ερμηνευτικής εγκυκλίου μας δεν μπορούν να συμμετέχουν σε κανένα στάδιο της συγκεκριμένης εκλογικής διαδικασίας (δηλαδή, δεν μπορούν να είναι ούτε εκλογείς ούτε εκλόγιμοι κατά τις εν λόγω εκλογές) καθόσον δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των υπόψη συμβουλίων.

Σημειώνεται δε ότι αρμόδιο συμβούλιο για τα θέματα υπηρεσιακής κατάστασης των κατά τα ανωτέρω προϊσταμένων είναι το Συμβούλιο Υπηρεσιακής Κατάστασης Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων (αρ. 160 ν. 3528/2007 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4275/2014).

Με την παρούσα εγκύκλιο παρέχονται οδηγίες και επισημαίνονται τα τυχόν προβλήματα που μπορεί να ανακύψουν, στις περιπτώσεις εκείνες που Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών μελών των ΣΕΠ και των ΥΣ. Προς αποφυγή παρερμηνειών και συγχύσεων τονίζουμε ότι όπου στην παρούσα εγκύκλιο αναφέρονται Γενικοί Διευθυντές / Γενικές Διευθύντριες νοούνται οι Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων, οι οποίοι υπηρετούν στις θέσεις αυτές βάσει των διατάξεων του ν. 3905/2010 και της αριθμ. οικ. 74902/30-10-2010 (Εγκ. 63) ερμηνευτικής εγκυκλίου μας.

Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη κανονιστική Υπουργική απόφαση δικαίωμα να εκλέγουν έχουν οι υπάλληλοι όλων των κλάδων προσωπικού που υπάγονται στην αρμοδιότητα του υπηρεσιακού συμβουλίου.  Δικαίωμα να εκλέγονται έχουν οι ίδιοι υπάλληλοι, εκτός αυτών που τελούν σε κατάσταση αργίας.

Όπως έχει προαναφερθεί οι Γενικοί Διευθυντές/ Γενικές Διευθύντριες δεν μπορούν να ασκήσουν ούτε το δικαίωμα του εκλέγειν ούτε του εκλέγεσθαι στα ΣΕΠ και τα ΥΣ.

Πίνακας Εκλογέων

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη κανονιστική Υπουργική απόφαση μέχρι τις 30 Ιουνίου (θεωρούμενης ως ενδεικτικής ημερομηνίας) κάθε δεύτερου έτους συντάσσονται από την κεντρική υπηρεσία κάθε Περιφέρειας (Δ/νση Διοικητικού ή Προσωπικού) ξεχωριστοί πίνακες εκλογέων για κάθε ΣΕΠ και κάθε υπηρεσιακό συμβούλιο. Οι πίνακες αυτοί περιλαμβάνουν όλους τους υπαλλήλους που υπάγονται στην αρμοδιότητα των οικείων συμβουλίων και που συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις του εκλέγειν.  Κάθε εκλογέας μπορεί να ζητήσει με αίτηση του την εγγραφή του στον οικείο πίνακα καθώς και τη διόρθωση κάθε στοιχείου της εγγραφής του, που εσφαλμένα τυχόν έχει καταχωρηθεί στον κατάλογο ή έχει μεταβληθεί μετά την κατάρτιση του καταλόγου, μέσα σε αποκλειστική προθεσμία επτά ημερών από την ανακοίνωση των πινάκων.  Μέσα στην ίδια προθεσμία καθένας που έχει το δικαίωμα να εκλέγει, μπορεί να υποβάλει ένσταση για τη διαγραφή κάποιου από τους πίνακες εκλογέων για λόγους που αναφέρονται στην ιδιότητα του ως εκλογέα . Η αρμόδια υπηρεσία εξετάζει, τις αιτήσεις και τις ενστάσεις μέχρι 3Ο Ιουλίου (θεωρούμενης ως ενδεικτικής προθεσμίας) και επιφέρει τις σχετικές μεταβολές στους πίνακες εκλογέων. Οι πίνακες οριστικοποιούνται στις 31 Ιουλίου (θεωρούμενης ως ενδεικτικής προθεσμίας).

Οι Γενικοί Διευθυντές / Γενικές Διευθύντριες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του εκλέγειν, ώστε να συμπεριληφθούν στους πίνακες εκλογέων. Εάν, όμως, εκ παραδρομής, Γενικοί Διευθυντές/ Γενικές Διευθύντριες έχουν συμπεριληφθεί στους εν λόγω πίνακες και έχει παρέλθει η προβλεπόμενη προθεσμία των επτά ημερών για την άσκηση αντίστοιχης ένστασης, τότε η συμμετοχή Γενικού Διευθυντή/ Γενικής Διευθύντριας σε αυτόν δεν επηρεάζει τη νομιμότητα του πίνακα. Η εκλογική διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί απρόσκοπτα, χωρίς την ανασύνταξη του οριστικού, πια, πίνακα (αρμοδιότητα η οποία τελεί υπό τη διακριτική ευχέρεια της αρμόδιας υπηρεσίας).

Άλλη είναι η περίπτωση, όμως, κατά την οποία οι Γενικοί Διευθυντές / Γενικές Διευθύντριες που, εκ παραδρομής, συμπεριλαμβάνονται στον πίνακα εκλογέων:
α) προσέλθουν για να ψηφίσουν, οπότε το γεγονός αυτό μπορεί να αποτελέσει λόγο ένστασης κατά το άρθρο 12 της σχετικής υπουργικής απόφασης ή
β) ψηφίσουν, οπότε μπορεί να αποτελέσει λόγο άσκησης προσφυγής κατά της ανακήρυξης των υποψηφίων του άρθρου 15 της σχετικής υπουργικής απόφασης στα αρμόδια δικαστήρια.

Υποβολή υποψηφιοτήτων- Συνδυασμοί

Σύμφωνα με την προαναφερόμενη κανονιστική Υπουργική απόφαση κάθε εκλογέας έχει δικαίωμα να συμμετέχει ως υποψήφιος στις εκλογές είτε ως μεμονωμένος είτε κατά συνδυασμούς υποψηφίων. Συνδυασμός θεωρείται η κοινή συμμετοχή στις εκλογές τεσσάρων τουλάχιστον υποψηφίων στο ίδιο ψηφοδέλτιο.  Η δήλωση για την κατάρτιση συνδυασμού υποψηφίων υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες από 1 έως 1Ο Ιουλίου του έτους της εκλογής. Δήλωση εκπρόθεσμη καθώς και δήλωση που περιλαμβάνει λιγότερους υποψηφίους από το ελάχιστο όριο των τεσσάρων υποψηφίων, δεν γίνονται δεκτές.

Εάν Γενικοί Διευθυντές/ Γενικές Διευθύντριες συμμετέχουν σε συνδυασμό, αυτός μπορεί να ακυρωθεί κατά τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 της ίδιας κανονιστικής απόφασης. Εάν, ακολούθως, λόγω της ακύρωσης συμμετοχής υποψηφίου Γενικού Διευθυντή/ Γενικής Διευθύντριας σε συνδυασμό, αυτός δεν έχει τέσσερις υποψηφίους, τότε οι λοιποί υποψήφιοι του συνδυασμού αυτού θα θεωρηθούν ως μεμονωμένοι υποψήφιοι. Επισημαίνεται ότι τυχόν μη άσκηση ένστασης και συμμετοχή Γενικού Διευθυντή/ Γενικής Διευθυντρίας σε ανακηρυγμένο συνδυασμό, μπορεί να οδηγήσει σε ακύρωση της εκλογικής διαδικασίας λόγω παράβασης διάταξης νόμου, κατόπιν προσφυγής κατά της ανακήρυξης των υποψηφίων του άρθρου 15 της εν λόγω Υ.Α. στα αρμόδια δικαστήρια.

Επίσης, θέτουμε υπόψη σας ότι οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, οι οποίοι βάσει των διατάξεων του άρθρου 87 του Υπαλληλικού Κώδικα περί αναπλήρωσης, ασκούν καθήκοντα Προϊστάμενου Γενικής Διεύθυνσης , υπάγονται στην αρμοδιότητα των συμβουλίων των άρθρων 248 και 249 του ν. 3852/2010 και κατά συνέπεια έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και ως εκ τούτου του εκλέγεσθαι κατά τις εν λόγω εκλογές.

Τέλος, επισημαίνεται ότι αν ακυρωθεί δικαστικώς η εκλογή των αιρετών μελών κάποιου υπηρεσιακού συμβουλίου και διαταχθεί η επανάληψη της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία επαναλαμβάνεται ολικώς ή μερικώς με βάση τους πίνακες εκλογέων που χρησιμοποιήθηκαν κατά την αρχική ψηφοφορία. Πρόταση και ανακήρυξη νέων υποψηφίων, μεμονωμένων ή συνδυασμών, δεν επιτρέπεται.

Παρακαλούμε για την άμεση ενημέρωση των μελών των οικείων εφορευτικών επιτροπών καθώς και για την ενημέρωση των υπαλλήλων του φορέα σας γενικότερα μεριμνώντας σε κάθε περίπτωση για την τήρηση της νομιμότητας κατά την εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη των αιρετών εκπροσώπων των υπαλλήλων στα οικεία ΣΕΠ και ΥΣ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε περαιτέρω διευκρίνιση ή πληροφορία.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

Πηγή: Taxheaven