Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)/οικ. 90484/ 2016 Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Αριθμ. πρωτ.: Γ5(α)/οικ. 90484/ 2016 Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Αθήνα, 1 - 12- 2016
Αριθμ. Πρωτ.: Γ5(α)/οικ.90484

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ και ΤΙΜΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ και ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Ταχ. Δ/νση : Αριστοτέλους 17
Ταχ. Κώδικας : 10187 Αθήνα
Τηλέφωνο : 2132161414-1107
FAX : 2105227360
e-mail : farmaka@moh.gov.gr

ΑΠΟΦΑΣΗ

ΘΕΜΑ: Διορθωτικό Δελτίο Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:
α.Του Ν.1316/1983 «Ίδρυση, Οργάνωση και αρμοδιότητες Ε.Ο.Φ.» (ΦΕΚ 3/Α/1983), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
β. Του Ν. 3846/2010 (ΦΕΚ 66/Α/2010) «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις»
γ. Του Ν. 3918/2011 ( ΦΕΚ 31/Α/2011) «Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας και άλλες διατάξεις.
δ.Του Ν. 4052/2012 ( ΦΕΚ 41/Α/2012) « Νόμος αρμοδιότητας Υπουργείων Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για εφαρμογή του νόμου « Έγκριση των Σχεδίων Συμβάσεων Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης…….οικονομίας» και άλλες διατάξεις»
ε.Του Ν.4334/15 (ΦΕΚ80/Α/2015) « Επείγουσες ρυθμίσεις για τη διαπραγμάτευση και σύναψη συμφωνίας με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης ( Ε.Μ.Σ.)»
στ.Του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ29/Α/15) «Ρυθμίσεις για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών Οργάνων και λοιπές διατάξεις»
ζ.Του Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/Α/14) όπως τροποποιήθηκε με το Ν.4337/15 ( ΦΕΚ 129/Α/15)
η. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ Α' 98).
θ. Του Π.Δ. 106/2014 (ΦΕΚ Α'173) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
ι.Του Π.Δ. 73/2015 (ΦΕΚ Β' 116/23-09-2015), «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

2.Την με αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)/οικ28408/19-4-2016 ( ΦΕΚ 1102/Β/16) Υπουργική Απόφαση « Διατάξεις τιμολόγησης Φαρμάκων»,

3.Την με αριθμ. ΥΠΟΙΚ 0010707 ΕΞ 2015/29-9-2015 ( ΦΕΚ2115/Β/2015) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών
«Σταδιακή κατάργηση των μειώσεων των συντελεστών ΦΠΑ στα νησιά του Αιγαίου».

4.Την με αριθμ. Πρωτ. ΔΥ3/ΓΠ.97606/30-7-2010 Υπουργική απόφαση με θέμα «Προϋποθέσεις οργάνωσης και λειτουργίας φαρμακείου στις ιδιωτικές κλινικές»

5.Την με αριθμ. πρωτ. Α1β/ΓΠ.25980/29-4-15 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας «Συγκρότηση Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

6. Τη με Αριθμ. Πρωτ. Γ5(α)/78417/31-10-2016, Υπουργική Απόφαση με θέμα: «Δελτίο τιμών φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης Νέων Φαρμάκων».

7.Το υπ’ αρ. 4ο πρακτικό της Συνεδρίασης της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων της 29ης Νοεμβρίου 2016.

8.Το με αριθμ. Πρωτ.92624/30-11-2016 έγγραφο του ΕΟΦ, «Αποστολή Τελικών Προτεινόμενων Τιμών», με συνημμένο το αρχείο Διορθωτικού Δελτίου Τιμών Νέων Φαρμάκων με ενσωματωμένες τις αποφάσεις της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων.

9.Το με αριθμ. Πρωτ.Β2β/Γ.Π.90289/1-12-2016, έγγραφο της Γεν Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΥΥ, σύμφωνα με το οποίο από το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης δεν επιβαρύνεται ο Κρατικός Προϋπολογισμός.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Άρθρο 1


Την έκδοση Διορθωτικού Δελτίου Τιμών Νέων Φαρμάκων Ανθρώπινης χρήσης και τον καθορισμό των ανώτατων τιμών πώλησης των εν λόγω φαρμάκων ανθρώπινης χρήσης, που θα ισχύσουν σε όλη την Επικράτεια, ως ο συνημμένος πίνακας.

Άρθρο 2

Στις Χονδρικές και Νοσοκομειακές τιμές δεν περιλαμβάνεται Φόρος Προστιθέμενης Αξίας.

Στις Λιανικές τιμές έχει συμπεριληφθεί και ο αναλογών ΦΠΑ ήτοι 6% ή 13% ανά περίπτωση.

Στις περιοχές που ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ, τα φάρμακα θα πωλούνται σε λιανικές τιμές μειωμένες κατά 1,89% και κατά 3,54% για συντελεστή 13%.

Άρθρο 3

Το παρόν Δελτίο αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Υγείας και ισχύει από την ανάρτησή του.Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ ΞΑΝΘΟΣΠηγή: Taxheaven