Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Α11/206/ 2016 Ασφαλιστική κάλυψη εθελοντών πυροσβεστών στην περίπτωση ατυχήματος

Ι.Κ.Α. αριθ. πρωτ.: Α11/206/ 2016 Ασφαλιστική κάλυψη εθελοντών πυροσβεστών στην περίπτωση ατυχήματος

Αθήνα, 28 / 11 / 2016
Αριθ. Πρωτ.: Α 1 1 / 206
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΙΣΘΩΤΩΝ
Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΣΦ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΟΧΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ

Ταχ. Διεύθυνση: Αγ. Κων/νου 8
10241 ΑΘΗΝΑ
Αριθ. τηλεφώνου : 210 52 15 279
E - mail: diefpar@ika.gr

ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ

ΘΕΜΑ :«Ασφαλιστική κάλυψη εθελοντών πυροσβεστών στην περίπτωση ατυχήματος»


Σύμφωνα με το αρθ.18 παρ.2 του ν.4029/2011 (ΦΕΚ 245, τ.Α') «Εθελοντισμός στο Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή και στο Πυροσβεστικό Σώμα και άλλες διατάξεις» οι εθελοντές πυροσβέστες, σε περίπτωση ατυχήματος κατά τη βασική τους εκπαίδευση ή κατά την εκπλήρωση της αποστολής τους, καλύπτονται από τον ασφαλιστικό φορέα που υπάγονται από δικό τους δικαίωμα.

Το ατύχημα θεωρείται ότι έλαβε χώρα στα πλαίσια της κύριας απασχόλησής τους και εξ αιτίας αυτής, βεβαιώνεται δε και αντιμετωπίζεται με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κάθε φορά για τον ασφαλιστικό φορέα της κύριας απασχόλησής τους.
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΙΩΑΝΝΑ ΓΑΤΗ - ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΡΑΜ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑΠηγή: Taxheaven