Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1173451 ΕΞ 2016/1.12.2016 Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών, εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', και Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αριθ. πρωτ.: ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1173451 ΕΞ 2016/1.12.2016 Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών, εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', και Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών

Αθήνα, 01-12-2016
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1173451 ΕΞ 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ

Ταχ. Δ/νση: Καραγεώργη Σερβίας 10
Ταχ. Κώδικας: 101 84, ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Ι. Ζιάννη
Τηλέφωνο: 2103375252
Fax: 2103375374
e-mail: i.zianni@mofadm.gr

ΘΕΜΑ: «Αλλαγή ημερομηνίας διεξαγωγής εκλογών ανάδειξης αιρετών μελών, εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α', Β', και Γ' της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών»

Με την αριθ. ΔΙΔΑΔ/Φ.37.19/1174/οικ.29614/18.11.2016 απόφαση της Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3794/Β725.11.2016, τροποποιήθηκε η αριθ. ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης «Τρόπος, διαδικασία και προϋποθέσεις εκλογής των εκπροσώπων των υπαλλήλων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια του προσωπικού των δημοσίων υπηρεσιών και των Ν.Π.Δ.Δ.» (Β'684), κατά το μέρος που αφορά την ημέρα διεξαγωγής των εκλογών, ορίζοντας ότι, εφόσον η ψηφοφορία για τις εκλογές αιρετών εκπροσώπων δεν έχει διεξαχθεί μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης, ήτοι μέχρι 25.11.2016, θα διεξαχθεί την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την προκαθορισμένη ημερομηνία διεξαγωγής τους.

Κατόπιν των ανωτέρω, σάς γνωρίζουμε ότι η ψηφοφορία για την ανάδειξη αιρετών μελών- εκπροσώπων των υπαλλήλων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών στα A', Β' και Γ' Υπηρεσιακά Συμβούλια, θα διεξαχθεί τελικώς τη Δευτέρα 5 Δεκεμβρίου 2016.

Επιπρόσθετα, σημειώνονται τα εξής: 

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι υπάλληλοι που ανήκουν στην αρμοδιότητα των Α, Β' και Γ' Υπηρεσιακών Συμβουλίων Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, μόνιμοι και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους Πίνακες Εκλογέων, εφόσον δεν έχουν απολέσει την δημοσιοϋπαλληλική τους ιδιότητα μέχρι την ημερομηνία διενέργειας των εκλογών, ήτοι μέχρι 5.12.2016.

2. Η ψηφοφορία θα διεξαχθεί από τις 8:00 μέχρι τις 17:00, στο Κεντρικό Κατάστημα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (Καρ. Σερβίας 8 και 10). Οι χώροι διεξαγωγής της ψηφοφορίας έχουν ορισθεί με το αρ. πρωτ. ΔΔΑΔ ΑΓΔΕΘ 1167873/15.11.2016 έγγραφο. Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών παρακαλούνται να προσέλθουν στο Κεντρικό Κατάστημα της ΓΓΔΕ στις 07:00.

3. Αυτοπροσώπως ψηφίζουν υποχρεωτικά οι υπάλληλοι που οι υπηρεσίες τους βρίσκονται ΕΝΤΟΣ της έδρας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων. Δυνατότητα αυτοπρόσωπης ψηφοφορίας έχουν και οι υπάλληλοι που οι υπηρεσίες τους βρίσκονται εκτός της έδρας των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, εφόσον το επιθυμούν και εφόσον δεν έχουν ψηφίσει με αλληλογραφία. Τονίζεται ιδιαίτερα ότι σε περίπτωση διπλοψηφίας ασκείται υποχρεωτικά πειθαρχική δίωξη κατά του υπαλλήλου.

4. Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική (άρθρο 2, § 4 της ΔΙΚΠΡ/Φ80/30/8703/16.9.1988 απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης - ΦΕΚ 684/Β'/19-9-1988).

5. Οι εκλογείς θα πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική τους ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο δημόσιο έγγραφο που φέρει τη φωτογραφία τους.

6. Όλοι οι υπάλληλοι - εκλογείς ψηφίζουν τοποθετώντας το αντίστοιχο ψηφοδέλτιο στο φάκελο ψηφοφορίας που φέρει τον τίτλο του Υπηρεσιακού Συμβουλίου στο οποίο υπάγονται και είναι σφραγισμένος με την υπηρεσιακή σφραγίδα. Στο ψηφοδέλτιο της επιλογής του ο κάθε εκλογέας σημειώνει έναν ή δύο σταυρούς προτίμησης (ψηφοδέλτιο με περισσότερους από δύο σταυρούς προτίμησης ή χωρίς σταυρό είναι άκυρο - εξαιρούνται τα ψηφοδέλτια μεμονωμένων υποψηφίων στα οποία δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης).

7. Από τις Κεντρικές Εφορευτικές Επιτροπές θα γίνονται δεκτοί φάκελλοι ψηφοφορίας που θα παραληφθούν μέχρι και τη Δευτέρα 5.12.2016 στις 13:00.

8. Παρακαλούνται οι Προϊστάμενοι των υπηρεσιών όπως δώσουν εύλογο χρονικό περιθώριο στους υπαλλήλους προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα για την αυτοπρόσωπη ψηφοφορία, σταθμίζοντας την απόσταση των υπηρεσιών από τον χώρο διεξαγωγής των εκλογών και τις ειδικότερες συνθήκες.

Με ευθύνη των Προϊσταμένων όλων των Υπηρεσιών της ΓΓΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών να λάβουν γνώση με κάθε πρόσφορο μέσο όλοι οι υπάλληλοι-εκλογείς αρμοδιότητας τους.


Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΡΑΣ
Πηγή: Taxheaven