16550/28.11.2016 Προκήρυξη δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών».

16550/28.11.2016 Προκήρυξη δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών».

Αριθμ. 16550

Προκήρυξη δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών».


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα», που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
2. Τις διατάξεις του Π.δ. 116/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (Α’185), όπως ισχύει.
3. Το Π.δ. 123/04-11-2016 (ΦΕΚ 208/Α/2016) «Ανασύ-
σταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων»
4. Το Π.δ. 125/05-11-2016 (ΦΕΚ 210/Α/2016) περί Διορισμού Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών
5. Την υπ’ αριθμ. Υ197/16.11.2016 απόφαση (ΦΕΚ Β/ 3722/2016) «Ανάθεση Αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης, Αλέξανδρο Χαρίτση».
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/12/2013.
7. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1304/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17/12/2013.
8. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Π.δ. 113/ 2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’ 194).
9. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Ν. 1262/1982 «Για την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης της Χώρας και τροποποίηση συναφών διατάξεων» (ΦΕΚ 70/Α/1982), όπως ισχύει.
10. Τις διατάξεις του Ν. 4144/2013 «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και στην αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» (Α’ 88), που αντικατέστησε το άρθρο 2 του Ν. 2956/2001 «Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 258/Α/2013).
11. Τις διατάξεις του Ν. 4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες διατάξεις» (Α’ 265), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν και ιδίως το άρθρο 47 αυτού.
12. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες δια τάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2014), όπως ισχύουν.
13. Τις διατάξεις του άρθρου 27 του Ν. 4320/2015
«Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 29/Α/2015).
14. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18-12-2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρω παϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας (ΕΕ L 352/24-12-2013).
15. Την με αρ. πρωτ. C(2014) /10128 final/17/12/2014 απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση & Δια Βίου Μάθηση 20142020» (Κωδικός CCI 2014GR05M9OP001), όπως ισχύει κάθε φορά.
16. Την Εγκύκλιο 32030/ΕΥΣΣΑ 798/20.03.2015 «Εξειδίκευση των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 20142020».
17. Το εγκεκριμένο έγγραφο Εξειδίκευσης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014-2020 σύμφωνα με την 12η απόφαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, της 26ης Οκτωβρίου 2016. 18. Το Ν. 2956/2001 (ΦΕΚ 258/Α/6.11.2001), «Αναδιάρθρωση ΟΑΕΔ και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε
και ισχύει.
19. Την με αρ. πρωτ. 6371/ΕΥΘΥ 72/20-1-2015 διευκρινιστική εγκύκλιο της Ειδικής Υπηρεσίας Θεσμικής Υποστήριξης (ΕΥΘΥ) του Υπ. Ανάπτυξης και Ανταγωνιστι κότητας με θέμα την παροχή οδηγιών για την εφαρμογή διατάξεων του Ν. 4314/2014.
20. Την Εγκύκλιο 32030/ΕΥΣΣΑ798/20-3-2015 «Εξειδίκευση των ΕΠ της προγραμματικής περιόδου 2014-2020.
21. Τη μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής έγκρισης των πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος, ΑΝΑΔΕΔΒΜ 2014 2020 σύμφωνα με τις Αποφάσεις/ Συμπεράσματα της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ, 1η Ιουλίου 2015.
22. Την με αριθμ. 1952/15-7-2016 απόφαση του Δ.Σ του ΟΑΕΔ, με την οποία εγκρίθηκε το Οργανόγραμμα του ΟΑΕΔ ως ΕΦΔ της ΕΥΔ ΕΠΑΝΑΔ ΕΔΒΜ 2014-2020 για τη διαχείριση Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων.
23. Τη με αριθμ. 58118/15-7-2016 Απόφαση της Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, με την οποία συστάθηκαν Γραφεία Παρακολούθησης των Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης στα ΚΠΑ 2.
24. Τον Ν. 4430/2016 (ΦΕΚ Α/205/2016) για την κοινωνική και αλληλέγγυα Οικονομία και ανάπτυξη των φορέων της.
25. Την υπ’ αριθμ. 11319/9-9-2016 απόφαση του Υφυπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού περί
«Ορισμoύ του «ΟΑΕΔ» ως Ενδιάμεσου Φορέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020». Ανάθεση αρμοδιοτήτων διαχείρισης για Πράξεις Κρατικών Ενισχύσεων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020», (ΦΕΚ 3048/Β/2016).
26. Την απόφαση Νο11/30-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ).
27. Την υπ’ αριθμ. 2516/54/27-9-2016 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ που μας διαβιβάστηκε με το υπ’ αριθμ. 74814/29-09-2016 έγγραφο του ΟΑΕΔ.
28. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθμ. 2/82850/0022/2013 (ΦΕΚ 487/ ΥΟΔΔ’/2013).
29. Την υπ’ αριθμ. οικ. 47945/382/18-10-2016 Εισήγηση Προϊσταμένου Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
30. Την υπ’ αριθμ. 79399/13-10-2016 Βεβαίωση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ.
31. Το Ν. 4019/2011 «Κοινωνική Οικονομία και Κοινωνική Επιχειρηματικότητα και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 216/ Α/2011), και ιδιαίτερα το άρθρο 2 αυτού.
32. Το με αρ. πρωτ. 16473/25-11-2016 έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ προς την Ειδική Υπηρεσία Κρατικών Ενισχύσεων.
33. Την με αρ. πρωτ. 124775 /ΕΥΚΕ 4273/25-11-2016
Σύμφωνη γνώμη υπό προϋποθέσεις της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων.
34. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης προκαλείται συνολική δαπάνη ύψους 54.000.000 ευρώ περίπου, σε βάρος του Π/Υ του ΟΑΕΔ (ΚΑΕ 2493), η οποία συγχρηματοδοτείται από το ΕΚΤ και θα ενταχθεί στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ειδικότερα, το πρόγραμμα συγχρηματοδοτείται από το Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 20142020 σύμφωνα με την απόφαση Νο11 /30-09-2016 της Επιτροπής Παρακολούθησης του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ (ΑΔΑ: ΩΔΚΥ4653Ο7-Μ9Ρ). Η δράση εμπίπτει: α) στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλη σης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού», β) θεματικό στόχο 8 Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1 3) δράση 2.8.1.1.02 «Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων». Η ετήσια δαπάνη κατανέμεται κατ’ έτος ως εξής: Για το έτος 2016 είναι μηδενική, για το έτος 2017 ανέρχεται στο ποσό των 40.000.000 ευρώ και για το έτος 2018 στο ποσό των 14.000.000 ευρώ, αποφασίζουμε:
Προκήρυξη δράσης: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών», ως ακολούθως:


Άρθρο 1
Ταυτότητα της δράσης


Ένα σημαντικό πρόβλημα στην αγορά εργασίας, και ιδιαίτερα στην Ελλάδα, είναι η δυσκολία με την οποία οι άνεργοι και ειδικότερα οι μακροχρόνια άνεργοι εντάσ σονται σε εργασία και τα μεγάλα χρονικά διαστήματα που διανύουν σε δουλειές περιστασιακές και υποαμειβόμενες. Από τους πρώτους στόχους των πολιτικών απα σχόλησης πρέπει να είναι η διασφάλιση της έγκαιρης έναρξης του εργασιακού βίου και η ταυτόχρονη διασφάλιση της παρουσίας της πληθυσμιακής αυτής ομάδας σε δουλειές με προοπτική.
Η σημερινή παγκόσμια οικονομική κρίση που ακολουθεί μία παρατεταμένη περίοδο αποβιομηχάνισης των χωρών του δυτικού κόσμου, επιδεινώνει τις ευκαιρίες για εργασία των ανέργων που καθιστά αναγκαίο το σχεδιασμό μίας παρέμβασης τόσο για την προστασία της απασχόλησης των ανέργων όσο και τη στήριξη των επιχειρήσεων.
Σκοπός του προγράμματος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, πλήρους απασχόλησης, με την πρόσληψη 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
 

Άρθρο 2
Πλαίσιο ένταξης – Χρηματοδότηση – Επιλέξιμες περιοχές

1. Δείκτες εκροών και αποτελέσματος
Α. Δείκτες εκροών
1. CO01: άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων
2. CO02: μακροχρόνια άνεργοι
3. Τ4850: Άνεργοι, συμπεριλαμβανομένων των μακροχρόνια ανέργων, 30-44 ετών
4. T4854: Άνεργοι που δεν έχουν ενταχθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

Β. Δείκτες Αποτελέσματος

1. CR03 Συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη συμμετοχής τους.

2. CR06 Συμμετέχοντες που κατέχουν θέση απασχόλησης, συμπεριλαμβανομένης της αυτοαπασχόλησης εντός έξι μηνών από τη λήξη συμμετοχής τους.

3. Η πράξη «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων ηλικίας 30-49 ετών» εντάσσεται στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου Μάθηση 2014 -2020 (ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ) και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Η δράση εμπίπτει: α) στον άξονα Προτεραιότητας 2 «Βελτίωση Προοπτικών Απασχόλησης και Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Ανθρώπινου Δυναμικού», β) θεματικό στόχο 8 Επενδυτική Προτεραιότητα 8.1

3) δράση 2.8.1.1.02 «Προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στον ιδιωτικό τομέα για ανέργους και ειδικές ομάδες ανέργων».

4. Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020 ως επιλέξιμες γεωγραφικές περιοχές του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ ορίστηκαν οι δεκατρείς (13) περιφέρειες της χώρας, οι οποίες κατηγοριοποιούνται ως εξής:
α) Περισσότερο Αναπτυγμένες Περιφέρειες: Αττική,
Νότιο Αιγαίο
β) Περιφέρειες σε μετάβαση: Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη
γ) Λιγότερο Ανεπτυγμένες Περιφέρειες: Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα.
5. Σύμφωνα με την εξειδίκευση εφαρμογής του ΕΠ ΑΝΑΔ ΕΔΒΜ για τη συγκεκριμένη δράση, τα ανώτατα όρια κατανομής της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης κατανέμονται στις Περιφέρειες της χώρας ως εξής:

 

Περιφέρειες

Προϋπολογι- σμός

Θέσεις

Ανατολική Μακεδονία- Θράκη, Κεντρική Μακεδονία, Ήπειρος, Θεσσαλία,

Δυτική Ελλάδα

 

29.902.533 €

 

5.540

Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη

 

9.050.579 €

 

1.675

Αττική

10.368.179 €

1.920

Στερεά Ελλάδα

3.442.044

635

Νότιο Αιγαίο

1.236.665

230

Σύνολο:

54.000.000 €

10.000


6. Το ύψος της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 54.000.000,00 ευρώ (ΚΑΕ 2493) και κατανέμεται σε ετήσια βάση ως εξής:

Για το έτος 2017: 40.000.000,00 ευρώ
Για το έτος 2018: 14.000.000,00 ευρώ


7. Κωδικός Πρόσκλησης ΟΑΕΔ_01 Α.Α:1915 στο ΟΠΣΕΣΠΑ
 

Άρθρο 3
ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Σύμφωνα με τη με αριθμ. πρωτ. 11319/09-09-2016 απόφαση του Υφυπουργού, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού με την οποία ο ΟΑΕΔ ορίζεται ως Ενδιάμεσος φορέας του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (Β’ 3048) (ΑΔΑ:7Ζ9Α4653Ο7-ΠΤΔ).


Άρθρο 4
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
 

4.1. ΔικαιούχοιΕπιχειρήσεις
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.
• Οι επιχειρήσεις με προσωπικό 0-3 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έναν (1) ωφελούμενο.
• Επιχειρήσεις με προσωπικό από 4-8 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως δύο (2) ωφελούμενους
• Επιχειρήσεις με προσωπικό από 9-19 άτομα μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως τρεις (3) ωφελούμενους
• Επιχειρήσεις άνω 20 ατόμων μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα για έως πέντε (5) ωφελούμενους
Απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη μίας επιχείρησης στο πρόγραμμα είναι να μην έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της κατά τη διάρκεια του τριμήνου πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης (ημερολογιακά).

Ως μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης θεωρείται:
1. η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
2. η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση
3. η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η επιχείρηση προκειμένου να ενταχθεί στο πρόγραμμα θα πρέπει να καλύψει τη μείωση έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Σε περίπτωση που η επιχείρηση έχει προβεί σε μείωση του προσωπικού της αλλά έχει προβεί σε προγενέστερη νέα πρόσληψη υπαλλήλου, μέσα στον ίδιο μήνα που έχει λάβει χώρα η μείωση, μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Η ανωτέρω δέσμευση ισχύει και για το χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης μέχρι την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης στο πρόγραμμα.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού κατά το τρίμηνο που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης:
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
• η καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου (πριν τη λήξη της) που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη)
• η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου. η οικειοθελής αποχώρηση
• η φυλάκιση και ο θάνατος.
Για όλα τα παραπάνω, οι επιχειρήσεις οφείλουν να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
 

4.1.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Δικαιούχοι είναι όλες οι ιδιωτικές επιχειρήσεις, Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα.


Δεν εντάσσονται:
Ι. Οι επιχειρήσεις, φορείς, υπηρεσίες και οργανισμοί που διέπονται, όσον αφορά την πρόσληψη του προσωπικού τους, από τις διατάξεις του Ν. 2190/ 1994 (ΦΕΚ 28/Α/03.03.1994) και του Ν. 3812 (ΦΕΚ 234/Α/ 28.12.2009).
ΙΙ. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς, στους οποίους δεν εφαρμόζεται ο Καν. 1407/2013 (άρθρο 1 και 2)

«Άρθρο 1 Πεδίο Εφαρμογής
1. Ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται στις ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις σε όλους τους τομείς, εκτός από:
α) ενισχύσεις προς επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου (1)·
β) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων·
γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς·
δ) ενισχύσεις για δραστηριότητες που σχετίζονται με εξαγωγές προς τρίτες χώρες ή προς κράτη μέλη, ιδίως δε ενισχύσεις που συνδέονται άμεσα με τις εξαγόμενες ποσότητες, με τη δημιουργία και λειτουργία δικτύου διανομής ή με άλλες τρέχουσες δαπάνες που σχετίζονται με την εξαγωγική δραστηριότητα·
ε) ενισχύσεις για τις οποίες τίθεται ως όρος η χρήση εγχώριων αγαθών αντί των εισαγόμενων.
2. Στην περίπτωση επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς οι οποίοι αναφέρονται στα στοιχεία α), β) ή γ) της παραγράφου 1 και δραστηριοποιούνται επίσης σε έναν ή περισσότερους από τους τομείς οι οποίοι εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού ή ασκούν άλλες δραστηριότητες που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος κανονισμού, ο παρών κανονισμός εφαρμόζεται σε ενισχύσεις χορηγούμενες στους τελευταίους αυτούς τομείς ή δραστηριότητες, υπό την προϋπόθεση ότι τα οικεία κράτη μέλη διασφαλίζουν, με κατάλληλα μέσα, όπως ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων ή η διάκριση του κόστους, ότι οι δραστηριότητες στους τομείς που εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος
κανονισμού δεν τυγχάνουν ενίσχυσης ήσσονος σημασίας που χορηγείται δυνάμει του παρόντος κανονισμού.

Άρθρο 2 Ορισμοί
1. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού νοούνται ως:

α) «γεωργικά προϊόντα» τα προϊόντα που απαριθμούνται στο παράρτημα I της Συνθήκης, με εξαίρεση τα προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 104/2000·
β) «μεταποίηση γεωργικών προϊόντων» κάθε επέμβαση επί γεωργικού προϊόντος από την οποία προκύπτει επίσης γεωργικό προϊόν, με εξαίρεση τις εργασίες εντός της γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητες για την προετοιμασία προϊόντος ζωικής ή φυτικής προέλευσης για την πρώτη του πώληση·
γ) «εμπορία γεωργικών προϊόντων» η κατοχή ή η έκθεση με σκοπό την πώληση, την προσφορά προς πώληση, την παράδοση ή οποιονδήποτε άλλον τρόπο διάθεσης στην αγορά, με εξαίρεση την πρώτη πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού σε μεταπωλητές ή μεταποιητικές επιχειρήσεις και κάθε δραστηριότητα η οποία προετοιμάζει το προϊόν για μια τέτοια πρώτη πώληση· η πώληση από μέρους πρωτογενούς παραγωγού προς τελικούς καταναλωτές λογίζεται ως εμπορία αν πραγματοποιείται σε χωριστό και ειδικό για τον σκοπό αυτό χώρο.

2. Στην «ενιαία επιχείρηση» περιλαμβάνονται, για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, όλες οι επιχειρήσεις που έχουν τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες σχέσεις μεταξύ τους:
α) μια επιχείρηση κατέχει την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων άλλης επιχείρησης·
β) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να διορίζει ή να παύει την πλειοψηφία των μελών του διοικητικού, διαχειριστικού ή εποπτικού οργάνου άλλης επιχείρησης· γ) μια επιχείρηση έχει το δικαίωμα να ασκεί δεσπόζουσα επιρροή σε άλλη επιχείρηση βάσει σύμβασης που έχει συνάψει με αυτήν ή δυνάμει ρήτρας του καταστατικού αυτής της τελευταίας·
δ) μια επιχείρηση που είναι μέτοχος ή εταίρος άλλης επιχείρησης ελέγχει μόνη της, βάσει συμφωνίας που έχει συνάψει με άλλους μετόχους ή εταίρους της εν λόγω επιχείρησης, την πλειοψηφία των δικαιωμάτων ψήφου των μετόχων ή των εταίρων αυτής της επιχείρησης.
Οι επιχειρήσεις που έχουν οποιαδήποτε από τις σχέσεις που αναφέρονται στα στοιχεία α) έως δ) του πρώτου εδαφίου με μία ή περισσότερες άλλες επιχειρήσεις θεωρούνται, επίσης ενιαία επιχείρηση».
Επισημαίνεται ότι εντάσσονται στο πρόγραμμα οι επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται και σε άλλους τομείς πέραν των ανωτέρω εξαιρουμένων και οι επιχορηγούμενοι άνεργοι απασχοληθούν στις μη εξαιρούμενες δραστηριότητες.
III. Τα νυχτερινά κέντρα διότι σύμφωνα με την παρούσα πρόσκληση η διενέργεια επιτόπιων ελέγχων και η αυτοπρόσωπη παρουσία του προσωπικού τόσο του επιχορηγούμενου όσο και του προϋπάρχοντος δεσμευόμενου στην επιχείρηση, είναι απαραίτητη για τη διαπίστωση της τήρησης των όρων του προγράμματος. Το ωράριο απασχόλησης των εργαζομένων στις επιχειρήσεις αυτές δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή επιτόπιων ελέγχων.
IV. Οι επιχειρήσεις προώθησης προϊόντων και παροχής υπηρεσιών μέσω τηλεφώνου (telemarketing).
V. Οι εποχικές επιχειρήσεις για το εποχικό προσωπικό τους.
VI. Τα υποκαταστήματα ή τα γραφεία που έχουν την έδρα τους σε χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
VII. Εξωχώριες εταιρείες όπως και επιχειρήσεις που στην εταιρική τους σύνθεση συμμετέχουν εξωχώριες εταιρείες διότι δεν είναι εφικτός ο έλεγχος σώρευσης των ενισχύσεων.
VIII. Τα ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ και οι ιδιοκτήτες ή και οι συνιδιοκτήτες ενταγμένων σε αυτά.

Στην περίπτωση των ΚΤΕΛ, είτε έχουν μετατραπεί σε ΑΕ βάσει του Ν. 2963/2001 είτε υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις – όχι (οπότε θεωρούνται ΝΠΙΔ) προβλέπονται συγκεκριμένες οργανικές θέσεις (Π.δ. 246/2006), ως εκ τούτου, από την ενδεχόμενη υπαγωγή τους στα προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ δεν μπορεί να προκύψει εκπλήρωση του σκοπού των προγραμμάτων αυτών και της πάγιας νομοθεσίας που τα διέπει.

Όσον αφορά στους ιδιοκτήτες – συνιδιοκτήτες λεωφορείων ενταγμένων στα ΚΤΕΛ υπάγονται κατά κανόνα (λόγω του προφανούς κοινωφελούς χαρακτήρα ανεξαρτήτως ιδιοκτησιακού καθεστώτος) και αυτοί στο ρυθμιστικό (και εποπτικό) πλαίσιο του Π.δ. 246/2006 (άρθρο 2), αφού δεν προκύπτει εξαίρεσή τους.
Σε κάθε περίπτωση η πρόβλεψη οργανικών θέσεων στο Π.δ. 246/2006 που αποτελεί τον ισχύοντα ΓΚΠ και αφορά ΚΤΕΛ, ΚΤΕΛ ΑΕ αλλά και ιδιοκτήτες – συνιδιοκτήτες λεωφορείων ενταγμένων στα ΚΤΕ – ΚΤΕΛ ΑΕ, παρά τις όποιες διαφοροποιήσεις, δεν επιτρέπει την υπαγωγή των ως άνω φορέων στα προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ.
IX. Οι συστεγαζόμενες επιχειρήσεις. Στην περίπτωση των συστεγαζόμενων επιχειρήσεων δεν είναι εφικτό κατά τους επιτόπιους ελέγχους να εξακριβωθεί σε ποια επιχείρηση θα απασχολείται το επιχορηγούμενο προσωπικό.
X. Οι επιχειρήσεις που η έδρα είναι η οικία του εργοδότη (π.χ. ασφαλιστές, λογιστές, πολιτικοί μηχανικοί, εμπορικοί αντιπρόσωποι κλπ) εκτός των επιχειρήσεων που λόγω της φύσης της δραστηριότητάς τους απασχολούν το προσωπικό εκτός του χώρου της έδρας τους (υπηρεσίες εκμετάλλευσης φορτηγών, υπηρεσίες εκμετάλλευσης ταξί ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί),
XI. Όταν το αντικείμενο εργασιών μίας επιχείρησης είναι σύνθετο και το ένα από τα αντικείμενα εξαιρείται του προγράμματος. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο εργασιών που εξαιρείται αναφέρεται μεταξύ των σκοπών όπως ορίζονται από το καταστατικό της επιχείρησης και δεν ορίζεται στην έναρξη δραστηριότητας στην Δ.Ο.Υ., η επιχείρηση δύναται να υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα, εφόσον συνυποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρό κειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προγράμματος το εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών. Στις περιπτώσεις που το αντικείμενο εργασιών αναφέρεται στην έναρξη δραστηριότητας στη Δ.Ο.Υ., η επιχείρηση για να ενταχθεί θα πρέπει να προβεί σε μεταβολή εργασιών στη Δ.Ο.Υ. πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματο δότησης ως προς το εξαιρούμενο αντικείμενο και να υποβάλει υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρει ότι δεν πρόκειται να ασκήσει κατά τη διάρκεια του προ γράμματος το εξαιρούμενο αντικείμενο εργασιών.
XII. Επιχειρήσεις εις βάρος των οποίων εκκρεμεί ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων από προηγούμενη απόφαση της Επιτροπής συμφώνως προς το σημ. 1 του άρθ. 4 του Καν.651/2014. Η διαδικασία ελέγχου της περίπτωσης αυτής εξειδικεύεται στο άρθρο 7.2 της παρούσας.
XIII. Οι επιχειρήσεις που δημιουργηθήκαν μετά από μεταβίβαση ή αλλαγή νομικής μορφής ή διάλυση ή/και επαναλειτουργία ή δημιουργία νέας επιχείρησης ή εκ μίσθωση από τους ίδιους εταίρους στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας διότι δεν επιτυγχάνεται ο σκοπός και ο στόχος του προγράμματος για την προώθηση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Σε αυτές τις περιπτώσεις οι επιχειρήσεις εντάσσονται για τον επιπλέον αριθμό θέσεων που είχε η προηγούμενη επιχείρηση.
Οι ενισχύσεις για την απασχόληση που προβλέπονται στο πρόγραμμα, χορηγούνται βάσει του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 1407/2013 της Επιτροπής για τις ενισχύσεις ήσ σονος σημασίας (de-minimis). Η ενίσχυση που θα λάβει μία επιχείρηση βάσει του προγράμματος αθροιζόμενη με οποιαδήποτε άλλη de-minimis ενίσχυση έχει λάβει ή θα λάβει, δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών. Το συνολικό ποσό ενισχύσεων ήσσονος σημασίας που χορηγείται σε μία επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον τομέα των οδικών μεταφορών δεν πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 100.000 ευρώ σε οποιαδήποτε περίοδο τριών οικονομικών ετών.
Ο σχετικός έλεγχος διενεργείται μέσω της υποβολής υπεύθυνης δήλωσης εκ μέρους της δικαιούχου επιχείρησης στην οποία θα αναφέρεται οποιαδήποτε άλλη ενί σχυση ήσσονος σημασίας έλαβε η οικεία επιχείρηση βάσει του παραπάνω κανονισμού ή άλλων κανονισμών για ενισχύσεις ήσσονος σημασίας κατά τα δύο προηγούμενα οικονομικά έτη και κατά το τρέχον οικονομικό έτος, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 6 του Καν.1407/2013 καθώς και μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Ελέγχου σώρευσης των ενισχύσεων (de-minimis) της Ειδικής Υπηρεσίας Κρατικών Ενισχύσεων του Υπουργείου Οικονομίας Ανάπτυξης και Τουρισμού», σύμφωνα με τις «αριθμ. πρωτ.: 74391/ΕΥΚΕ 2634/13-07-2016 Οδηγίες στους φορείς που εμπλέκονται στη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων κατά την προγραμματική περίοδο 2014-2020».


Ως ημερομηνία λήψης της συνολικής ενίσχυσης νοείται η ημερομηνία της απόφασης ένταξης, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 3 του Καν.1407/2013.

Στον ως άνω έλεγχο ορίων μεμονωμένων ενισχύσεων αθροίζονται οι ενισχύσεις που έχει λάβει η δικαιούχος επιχειρηματική μονάδα και όλες οι επιχειρήσεις που συνιστούν με αυτήν «ενιαία επιχείρηση», κατά την έννοια της παρ.2 του άρθρου 2 του Καν.1407/2013.

 

4.2. Ωφελούμενοι Άνεργοι Ωφελούμενοι του Προγράμματος είναι:

i) Άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2.

ii) Μακροχρόνια άνεργοι, ήτοι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών μέχρι την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2. Οι ωφελούμενοι άνεργοι και των δύο ανωτέρω κατηγοριών κατά την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2
πρέπει:

1. Να έχουν συμπληρώσει το τυποποιημένο έντυπο εξατομικευμένης προσέγγισης και να έχουν
συμφωνήσει σε ατομικό σχέδιο δράσης.

2. Να είναι Έλληνες πολίτες ή πολίτες άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή να είναι ομογενείς που έχουν δικαίωμα διαμονής και απασχόλησης στη χώρα μας ή πολίτες τρίτων χωρών που έχουν άδεια διαμονής για εξαρτημένη εργασία τουλάχιστον για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα.

3 Να είναι ηλικίας 30-49 ετών, δηλαδή να έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους και να διανύουν το 31ο έτος και το 49ο έτος αντίστοιχα κατά την ημερομηνία υπόδειξής τους από την αρμόδια Υπηρεσία.

Δεν είναι δυνατή η υπόδειξη ανέργων σε επιχειρήσεις:

• Για άτομα που κατά το τελευταίο 12μηνο, πριν από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης για ένταξη στο πρόγραμμα από την επιχείρηση:
είχαν απασχοληθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ίδια επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που συνιστούν με την αιτούσα ενιαία επιχείρηση ή σε επιχειρήσεις που μεταβιβάστηκαν ή αλλάζουν νομική μορφή ή διαλύονται και επαναλειτουργούν στον ίδιο ή σε άλλο χώρο με το αυτό αντικείμενο δραστηριότητας από τους ίδιους ή άλλους εργοδότες ή εταίρους.
είχαν απασχοληθεί με την ίδια ή άλλη ειδικότητα στον ίδιο χώρο σε άλλο εργοδότη με ίδια δραστηριότητα (κύρια ή/και δευτερεύουσα).
είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση όπου ο εταίρος ή ο εργοδότης έχει ή είχε οποιαδήποτε μετοχική ή εταιρική σχέση με την ενταχθείσα επιχείρηση.
είχαν απασχοληθεί σε επιχείρηση συζύγου ή σε συγγενή α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ΄ αγχιστείας με τον εργοδότη.

• για εργαζόμενους που θα απασχοληθούν αποκλειστικά, από την 22η ώρα βραδινή (έναρξη ωραρίου) έως και την 6η πρωινή (λήξη ωραρίου).

• για άτομα που:
είναι εταίροι σε Ο.Ε., Ε.Ε, Ε.Π.Ε και στις Ι.Κ.Ε
είναι μέλη των Δ.Σ. στις Α.Ε.
είναι οι νόμιμοι εκπρόσωποι ή οι διαχειριστές των επιχειρήσεων
είναι μέλη σε συνεταιρισμούς (πλην των μελών των ΚοινΣεπ)
τυχόν τοποθετούνται αναγκαστικά με τις διατάξεις του Ν. 2643/1998.
προσλαμβάνονται στο πλαίσιο ένταξης της επιχείρησης σε οποιοδήποτε άλλο καθεστώς ενίσχυσης για την κάλυψη σχετικών συμβατικών της υποχρεώσεων, π.χ. επενδυτικό σχέδιο, το οποίο επίσης επιχορηγεί το μισθολογικό ή/και το μη μισθολογικό κόστος για τα άτομα αυτά,
προσλαμβάνονται από τους δικαιούχους εργοδότες, προκειμένου να διαθέσουν τις υπηρεσίες τους σε άλλον εργοδότη (δευτερογενής ή έμμεσος εργοδότης).
προσλαμβάνονται για να απασχοληθούν με μίσθωση
σύμβαση έργου ή έμμισθη εντολή.
Οι ωφελούμενοι άνεργοι δεν υποβάλλουν οι ίδιοι αίτηση, αλλά υποδεικνύονται με συστατικό σημείωμα ΜΟΝΟ από την αρμόδια Υπηρεσία (ΚΠΑ2) όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που θα απασχοληθούν, σύμφωνα με τις ζητούμενες ειδικότητες, όπως έχουν δηλωθεί κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης από τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις επιλογές των ανέργων που έχουν καταγραφεί στα Ατομικά Σχέδια Δράσης (ΑΣΔ) κατά τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης και σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο Ι.1.9.3 της παρούσας Δημόσιας Πρόσκλησης.

Άρθρο 5
ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ

5.1. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την επιχορήγηση επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων εγγεγραμμένων για χρονικό διάστημα τριών (3) τουλάχιστον μηνών, στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και μακροχρόνια ανέργων (εγγεγραμμένων τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες). Συγκεκριμένα οι επιχειρήσεις επιχορηγούνται για κάθε άτομο που υπάγεται στο πρόγραμμα από την ημερομηνία πρόσληψής του και για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών. Η επιχορήγηση για κάθε ημέρα πλήρους απασχόλησης ανέρχεται:
i) στο ποσό των 15 € για την πρόσληψη εγγεγραμμένων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα. ii) στο ποσό των 18 € για την πρόσληψη μακροχρονίων ανέργων που διαθέτουν κάρτα ανεργίας σε ισχύ για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) μηνών πριν από την υπόδειξή τους από τα αρμόδια ΚΠΑ2, και όχι πέραν των 25 ημερών το μήνα.5.2. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΩΝ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Το ύψος της συνολικής διαθέσιμης δημόσιας δαπάνης του προγράμματος ανέρχεται στο ποσό των 54.000.000,00 ευρώ.
Η συνολική διάρκεια της επιχορήγησης του προγράμματος ορίζεται σε δώδεκα (12) μήνες.
Μετά τη λήξη της επιχορήγησης οι επιχειρήσεις οι οποίες θα προσλάβουν μη μακροχρόνια ανέργους, δεσμεύονται να διατηρήσουν το προσωπικό (προϋπάρχον και επιχορηγούμενο) για τρεις (3) ακόμα μήνες (χωρίς επιχορήγηση).
Οι επιχειρήσεις που θα απασχολήσουν μακροχρόνια ανέργους δεν δεσμεύονται από την ανωτέρω διάταξη.


Άρθρο 6
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Σύμφωνα με το ΕΣΠΑ 2014-2020 (N. 4314/2014, άρθρο 57) και σε ότι αφορά τις κρατικές ενισχύσεις, απαιτείται η εφαρμογή των νέων διαδικασιών που θέτει το Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (ΣΔΕ).
Επιχειρήσεις οι οποίες δεν πληρούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, όπως αυτά ορίζονται στην παρούσα Δημόσια Πρόσκληση δεν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρη ματοδότησης στο πρόγραμμα.
Επιχειρήσεις που διατηρούν υποκαταστήματα και επιθυμούν να προσλάβουν άτομα, για να απασχοληθούν σε αυτά υποβάλουν ξεχωριστή αίτηση για κάθε υποκατάστημα εφόσον έχουν δημιουργήσει τους σχετικούς κωδικούς πρόσβασης τόσο στον ΟΑΕΔ όσο και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 

Τα στάδια της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης είναι τα εξής:

1. Μετά τη δημοσίευση της πρόσκλησης οι επιχειρήσεις που επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα, υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης στο κεντρικό Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

2. Για τη σύνδεση χρήστη στο ΠΣΚΕ απαιτείται η χρήση Web browser και η σύνδεση στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.ependyseis.gr/mis προκειμένου να γίνει εγγραφή στο σύστημα. Κατά την είσοδο στο σύστημα, ζητείται η συμπλήρωση ζεύγους κωδικού πρόσβασης και συνθηματικού που θα πρέπει να έχει προμηθευτεί ο χρήστης κατόπιν σχετικής ηλεκτρονικής Αίτησης Απόδοσης Δικαιωμάτων Πρόσβασης.

3. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης είναι η ενδιαφερόμενη επιχείρηση (τόσο για την έδρα όσο και για τα υποκαταστήματα) να είναι εγγεγραμμένος χρήστης στο πληροφοριακό σύστημα (portal) του ΟΑΕΔ και να διαθέτει κωδικούς πρόσβασης σε αυτό (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).
Επιχειρήσεις που είναι ήδη εγγεγραμμένοι χρήστες στο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ πρέπει να προσέλθουν στις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ πριν την υποβολή της αίτησης εφόσον απαιτείται, για επικαιροποίηση των στοιχείων τους.

4. Στην περίπτωση που οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις δεν είναι εγγεγραμμένοι χρήστες στο Πληροφοριακό Σύστημα (portal) του Οργανισμού τότε θα πρέπει να επισκεφθούν την Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2) στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει η έδρα ή τα υποκαταστήματα που θα απασχοληθούν τα επιχορηγούμενα άτομα και να προσκομίσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά για την έκδοση κλειδαρίθμου προκειμένου στη συνέχεια να υποβάλλουν αίτηση για την ένταξη στο πρόγραμμα.

α) Οι ατομικές επιχειρήσεις τη βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος

β) Τα νομικά πρόσωπα πρόσφατο καταστατικό της επιχείρησης από όπου θα προκύπτει η μετοχική ή και εταιρική σύνθεσή της καθώς και το ΑΦΜ της επιχείρησης.

5. Η ηλεκτρονική αίτηση επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 όσον αφορά τα στοιχεία που περιλαμβάνονται και αναφέρονται σε αυτή.

Η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από τον ενδιαφερόμενο στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις.

Η επιχείρηση φέρει την ευθύνη της πλήρους και ορθής συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης. Ειδικότερα, υποχρεούται να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία της ηλε κτρονικής αίτησης με τα ζητούμενα στοιχεία. Επίσης, η ανακρίβεια των στοιχείων που δηλώνονται από την επιχείρηση στην ηλεκτρονική αίτηση επισύρει τον απο κλεισμό της από τη διαδικασία. Η αίτηση συμμετοχής συνιστά εξουσιοδότηση προς τον ΟΑΕΔ για τη χρήση και επεξεργασία των στοιχείων της από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ. και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των Ομογενών.

6. Σε περίπτωση που μια επιχείρηση ή ένα υποκατάστημα επιχείρησης έχει υποβάλει αίτηση και θελήσει να την τροποποιήσει/διορθώσει, τότε μπορεί να υποβάλει ηλεκτρονικά νέα αίτηση, η οποία θα ισχύει εφεξής, ακυρώνοντας κάθε προηγούμενη.

Η ως άνω διαδικασία μπορεί να επαναληφθεί όσες φορές χρειαστεί μέχρι τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Επισημαίνεται ότι κάθε φορά που θα υποβάλλεται νέα αίτηση, θα ακυρώνεται η προηγούμενη.

7. Κατά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (στην οποία εμπεριέχεται η εντολή κενής θέσης) οι επιχειρήσεις θα προσδιορίζουν την ειδικότητα των ατόμων που επιθυμούν να προσλάβουν, και λοιπά επιθυμητά προσόντα πρόσληψης (πχ ξένες γλώσσες, προϋπηρεσία, γνώσεις Η/Υ, κα). καθώς επίσης και την κατηγορία του ανέργου (άνεργοι με τρίμηνη τουλάχιστον εγγεγραμμένη ανεργία ή μακροχρόνια άνεργοι).

8. Το ΠΣΚΕ θα δέχεται αιτήσεις μέχρι την καθορισμένη από το πρόγραμμα ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης ανά κατηγορία περιφερειών. Σε περίπτωση που καλυφθούν οι θέσεις εργασίας πριν από την εν λόγω ημερομηνία, οι επιπλέον αιτήσεις θα τίθενται σε κατάσταση αναμονής, σε ποσοστό 20% επί των θέσεων, όπως έχει κατανεμηθεί και θα αξιολογηθούν, εφόσον δεν καλυφθεί ο προϋπολογισμός.
Το Δ.Σ. του Οργανισμού μπορεί με απόφασή του να παρατείνει την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων χρηματοδότησης ανά κατηγορία περιφερειών για ένταξη στο πρόγραμμα, σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων που είχαν αρχικά προκηρυχθεί.
Το ΠΣΚΕ θα δίνει κωδικό έργου και ημερομηνία ολοκλήρωσης της διαδικασίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
Κατά τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνουν διασταυρώσεις δεδομένων, ώστε να επαληθευτεί η ακρίβεια των δηλωθέντων στοι χείων και να αποφευχθούν οι κίνδυνοι απάτης σε βάρος του ενωσιακού προϋπολογισμού.
 

Άρθρο 7
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ – ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ
 

7.1. ΟΡΓΑΝΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
 

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης το Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών στην αξιολόγησή τους αναφορικά με την πληρότητα ή μη των όρων και προϋποθέσεων ένταξης στο ανωτέρω πρόγραμμα.
Αρμόδιο όργανο για την έγκριση της αξιολόγησης και την ένταξη ή μη των δικαιούχων επιχειρήσεων είναι ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας, μετά από εισήγηση του Γραφείου Απασχόλησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας και το οποίο δύναται να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ.

7.2. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης των δυνητικά δικαιούχων θα είναι άμεση και λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος υποβολής τους, η πληρότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν, τα κριτήρια ένταξης, η κατανομή των θέσεων και η κάλυψη του προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφερειών.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης ανατίθεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας ΟΑΕΔ σε υπαλλήλους του Γραφείου Απασχόλησης – αξιολογητές οι οποίοι εξετάζουν την τυχόν ύπαρξη αποκλίσεων ανάμεσα στα στοιχεία της υποβαλλόμενης αίτησης και στα στοιχεία που εξήχθησαν καθώς και την τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας (έλεγχος είδους επιχειρηματικής δραστηριότητας, μείωση προσωπικού, έλεγχος σώρευσης ο οποίος γίνεται εντός του κράτους- μέλους και τήρησης κανόνων περί κρατικών ενισχύσεων). Επίσης προβαίνουν, εφόσον απαιτείται, στον έλεγχο των αναφερόμενων στην ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης από τα Πληροφοριακά Συστήματα (Π.Σ.) του ΟΑΕΔ, του ΕΡΓΑΝΗ (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ΕΤΑΜ) του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, της Γ.Γ.Π.Σ., του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (όσον αφορά στις περιπτώσεις των πολιτών τρίτων χωρών και των ομογενών.

Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης ελέγχεται από τον Προϊστάμενο της Υπηρεσίας του Γραφείου Απασχόλησης (ΚΠΑ2) ο οποίος εκδίδει τη σχετική απόφαση (απόφαση ένταξης ή απορριπτική απόφαση).

Για τα ΚΠΑ 2 με μειωμένη στελέχωση σε διοικητικό προσωπικό αρμόδια για την αξιολόγηση είναι το τμήμα Απασχόλησης της Περιφερειακής Διεύθυνσης ή το Γρα φείο Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 σύμφωνα με το Παράρτημα. Η σχετική απόφαση ένταξης ή απόρριψης εκδίδεται από τους Προϊσταμένους των Περιφερειακών Διευθύνσεων ή των ΚΠΑ 2 αντίστοιχα.

Στη συνέχεια το αρμόδιο τμήμα ή Γραφείο Απασχόλησης ενημερώνει τον δικαιούχο καθώς και το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης περιοχής αρμοδιότητας του δικαιούχου σε περίπτωση εγκριτικής απόφασης.
Τα εγκεκριμένα κριτήρια ένταξης από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» σύμφωνα με την απόφαση Νο11/30-9-2016 περιγράφονται αναλυτικά σε Παράρτημα ΙII της Δημόσιας Πρόσκλησης.

Για τον έλεγχο των περιπτώσεων επιχειρήσεων του σημείου ΧΙΙΙ του 4.1.1 της παρούσας, κατ’ εφαρμογή των διαδικασιών του ΣΔΕ για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Διαδικασία ΔΙΙΙ_2: «Ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών», της κοινής υπουργικής απόφασης με αριθμ. 126829/EΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2784/21.12.2015) «Σύστημα
δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014» σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμ. 11319/09-09-2016 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β/23-09-2016), και των διατάξεων του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων, από τον/τους φορέα/ φορείς χορήγησης των ενισχύσεων θα αξιολογούνται: α) η φορολογική ενημερότητα που προσκομίζει ο δικαι ούχος, β) οι διαθέσιμες πληροφορίες του συστήματος TAXIS,
γ) η Υπεύθυνη Δήλωση των δικαιούχων της ενίσχυσης του Ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis) του Παραρτήματος Ι της παρούσας.


7.3. ΕΓΚΡΙΣΗ

Στην απόφαση ένταξης προσδιορίζεται ο αριθμός των ατόμων, για τα οποία δικαιούται να επιχορηγηθεί η επιχείρηση, καθώς επίσης και το ποσό της επιχορήγησης ανά κατηγορία ωφελούμενου.

Οι επιχειρήσεις εργοδότες έχουν τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων της ομάδας στόχου (όπως ορίζεται στο Κεφάλαιο I.1.4Β της παρούσας) και σύμφωνα με την υποβληθείσα αίτηση χρηματοδότησης εντολή κενής θέσης – Υπεύθυνη Δήλωση μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ με κωδικούς πρόσβασης (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό).

Κατά τη διαδικασία αναζήτησης ανέργων, εφόσον ο άνεργος που θα προσληφθεί πρόκειται να απασχοληθεί σε υποκατάστημα της επιχείρησης, η δυνατότητα αναζήτησης ανέργου παρέχεται μόνο στο υποκατάστημα και πραγματοποιείται με κωδικούς πρόσβασης του υποκαταστήματος (Ονομασία Χρήστη και Συνθηματικό). Συγκεκριμένα, παρέχεται η δυνατότητα στις ενταγμένες επιχειρήσεις εργοδότες μιας νέας διαδικασίας αναζήτησης ανέργων, μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ1 με στόχο την άμεση και καλύτερη σύζευξη της προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Σύμφωνα με τη νέα διαδικασία, η ενταγμένη (δικαιούχος) επιχείρηση-εργοδότης, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης, δύναται να ενεργοποιήσει μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ τη δυνατότητα αναζήτησης ανέργων επιλέγοντας το πεδίο «Ενεργοποίηση της αναζήτησης Ανέργων».

Στο πλαίσιο της διαδικασίας αυτής ο Οργανισμός θα παρέχει στους δικαιούχους εργοδότες -επιχειρήσεις πρόσβαση στα στοιχεία του Βιογραφικού Σημειώματος των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του ανέργων2, με βάση την ειδικότητά τους, την εργασιακή εμπειρία, το επίπεδο εκπαίδευσης, τις δεξιότητες του ανέργου και την περιοχή στην οποία διαμένουν.

Συνεπώς, ο εργοδότης επιχείρηση εντοπίζει τους υποψηφίους που πληρούν τα κριτήρια και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας που προσφέρει και προεπιλέγει μέχρι 10 υποψηφίους, οι οποίοι εμφανίζονται αυτόματα στο ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα του ΟΑΕΔ προκειμένου να ενημερωθεί η αρμόδια Υπηρεσία ΚΠΑ2 με τη λίστα των Βιογραφικών Σημειωμάτων [μέχρι δέκα
(10) Βιογραφικά Σημειώματα] που έχει προεπιλέξει ο εργοδότης – επιχείρηση.

Οι αρμόδιες Υπηρεσίες (Κ.Π.Α.2) αφού λάβουν τη σχετική λίστα με τα Βιογραφικά Σημειώματα προβαίνουν κατά προτεραιότητα στην υπόδειξη των ανέργων στους οποίους αντιστοιχούν τα εν λόγω Βιογραφικά Σημειώματα μέσω συστατικού σημειώματος προκειμένου να ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία σύζευξης προσφοράς και ζήτησης εργασίας.

Στη συνέχεια, οι επιχειρήσεις – εργοδότες καλούνται να ενημερώσουν το Πληροφοριακό Σύστημα (βλέπε τις σχετικές οθόνες των Οδηγιών που έχουν αναρτηθεί) με το αποτέλεσμα της επιλογής τους «Καταγραφή πρόσληψης με βάσει την υπόδειξη» εφόσον επιλέξουν να προσλάβουν τον άνεργο είτε με «Ενημέρωση για την απόρριψη της υπόδειξης» στις περιπτώσεις που δεν επιθυμούν να προβούν στην πρόσληψή του.

Στην περίπτωση που η δικαιούχος επιχείρηση – εργοδότης ολοκληρώσει τη διαδικασία των συνεντεύξεων χωρί να προβεί σε πρόσληψη και εφόσον συνεχίζει να επιθυμεί την κάλυψη της θέσης για την οποία έχει αιτηθεί, μετά από συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία Κ.Π.Α2. ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος) που ελέγχει την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, δύναται να υποδείξει ανέργους, σύμφωνα με την διαδικασία που περιγράφεται στην παρακάτω παράγραφο.

Με στόχο τη σύζευξη προσφοράς και ζήτησης εργασίας, η υπόδειξη των ανέργων στις δικαιούχους επιχειρήσεις θα διενεργείται από τους εργασιακούς συμβούλους των Υπηρεσιών (Κ.Π.Α.2) μέσω συστατικού σημειώματος και σύμφωνα με:

i) τη διαδικασία εγγραφής των ανέργων στο σύστημα προσφοράς – ζήτησης εργασίας,

ii) την αίτηση – υπεύθυνη δήλωση – εντολή κενής θέσης εργασίας από τη δικαιούχο επιχείρηση και

iii) τη διαδικασία της εξατομικευμένης προσέγγισης βάσει των προτάσεων που εμπεριέχονται στα ατομικά σχέδια δράσης των προς υπόδειξη ανέργων.

Στην περίπτωση που οι επιχειρήσεις – εργοδότες δεν προβούν οι ίδιοι στη διαδικασία αναζήτησης των ανέργων μέσω των Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ ο αρμόδιος «διαχειριστής» (εργασιακός σύμβουλος), θα ελέγχει την διαθεσιμότητα του εργατικού δυναμικού, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που έχουν καθορισθεί για τις θέσεις απασχόλησης που ζητά η επιχείρηση, ενημερώνοντας σχετικά τον Προϊστάμενο και δυνητικά όλους τους υπόλοιπους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.
Εντός εξήντα (60) ημερών από την έκδοση της απόφασης ένταξης στο πρόγραμμα, η επιχείρηση προβαίνει σε πρόσληψη του ατόμου.

Μετά την εισαγωγή της αναγγελίας πρόσληψης στο Πληροφοριακό Σύστημα ΕΡΓΑΝΗ, ο ωφελούμενος που συμμετέχει στο πρόγραμμα, με ευθύνη της δικαιούχου επιχείρησης, θα πρέπει να συμπληρώσει ηλεκτρονικά στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ το απογραφικό Δελτίο Εισόδου χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης σε αυτό. Στη συνέχεια τα στοιχεία αυτών θα μεταφέρονται στο ΠΣΚΕ. Η ίδια διαδικασία θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε περίπτωση τυχόν αντικατάστασης.

Οι επιχειρήσεις για την ένταξή τους ή την απόρριψή τους στο πρόγραμμα θα ενημερώνονται με σχετική επιστολή του Γραφείου Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας στο e-mail το οποίο δήλωσαν κατά την εγγραφή της στο ΠΣΚΕ.

Σύμφωνα με τις κανονιστικές απαιτήσεις της νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 και ειδικότερα βάσει του Κανονισμού 1303/2013 (εδάφιο δ της παρ. 2 του άρθρου 125) απαιτείται από τις αρμόδιες αρχές η εγκατάσταση συστήματος εγγραφής και αποθήκευσης δεδομένων σε ηλεκτρονική μορφή για κάθε πράξη τα οποία είναι αναγκαία για την παρακολούθηση, την αξιολόγηση, τη δημοσιονομική διαχείριση, την επαλήθευση και το λογιστικό έλεγχο, συμπεριλαμβανομένων των δεδομένων για μεμονωμένους συμμετέχοντες όπου απαιτείται.

Επομένως ο ΟΑΕΔ είναι υπεύθυνος για τη συλλογή και συγκέντρωση στατιστικών δεδομένων (microdata) των ωφελουμένων που συμμετέχουν στο πρόγραμμα. Ως εκ τούτου οι ωφελούμενοι υποχρεούνται στη συμπλήρωση των απαιτούμενων στοιχείων και δεδομένων, στις σχετικές φόρμες που θα διανεμηθούν μετά την τοποθέτησή τους ή τη λήξη του προγράμματος. Τα στατιστικά στοιχεία συλλέγονται μέσω των δελτίων εισόδου και των δελτίων εξόδου.


7.4. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει μεταξύ των δικαιούχων και των Υπηρεσιών Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, επιλύεται με απόφαση της οικείας Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών (απόφαση Δ.Σ.: 635/8.3.2016 – ΦΕΚ 1708/Β/15-6-2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός της αποκλειστικής προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών αποφάσεων που έχουν εκ δοθεί από το κάθε φορά αρμόδιο γραφείο της Υπηρεσίας.


Συγκεκριμένα

α) οι ενστάσεις για την απόρριψη της αίτησης χρηματοδότησης απευθύνονται στο Γραφείο Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ 2 ή τμήματα Απασχόλησης Περιφερειακών Διευθύνσεων). Οι επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις και στην περίπτωση που η αίτηση χρηματοδότησης έχει εγκριθεί με τροποποιημένα στοιχεία (π.χ. αριθμό εργαζομένων που δικαιούται η επιχείρηση).
β) οι ενστάσεις για την απόρριψη καταβολής επιχορήγησης, απένταξη της πράξης, προτεινόμενη δη μοσιονομική διόρθωση κ.λπ. απευθύνονται στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2).

Όλες οι υποβαλλόμενες ενστάσεις με τα τυχόν προσκομιζόμενα δικαιολογητικά εξετάζονται από τον Προϊστάμενο και τον κάθε φορά υπάλληλο του Γραφείου Απασχόλησης ή του Γραφείου Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του ΚΠΑ2. Το αρμόδιο όργανο των ΚΠΑ2 που ολοκλήρωσε την αρχική αξιολόγηση του φακέλου της επιχείρησης διαφέρει από το όργανο που θα εξετάσει την ένσταση. Μετά τον σχετικό έλεγχο γίνεται εισήγηση η οποία αποστέλλεται στο αρμόδιο τμήμα της αντίστοιχης Περιφερειακής Διεύθυνσης του Οργανισμού το οποίο θέτει το αίτημα της επιχείρησης υπόψη της Επιτροπής Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών.

Οι αποφάσεις επί των ενστάσεων, οι οποίες είναι επαρκώς αιτιολογημένες και αναφέρουν αναλυτικά τις διατάξεις και τους όρους του προγράμματος που πα ραβιάστηκαν εκδίδονται από την Επιτροπή Εκδίκασης ενδικοφανών Προσφυγών μέσα σε τρεις (3) μήνες από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της ένστασης και κοινοποιούνται στους προσφεύγοντες.

Η Γραμματεία των Επιτροπών Εκδίκασης Ενδικοφανών Προσφυγών μετά την εξέταση των ενστάσεων οφείλει να γνωστοποιεί τις αποφάσεις τους εγγράφως ή με ηλεκτρονικό τρόπο τόσο στους προσφεύγοντες όσο και στο Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών της αρμόδιας Υπηρεσίας.
 

Άρθρο 8
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

8.1. ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ


Α) Υποβολή αίτησης για καταβολή ενίσχυσης
Εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά μόνο με ηλεκτρονική μορφή μέσω του ΠΣΚΕ, για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Πα ρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης του αρμόδιου ΚΠΑ2 όπου ανήκει η έδρα ή το υποκατάστημα που απασχολείται ο επιχορηγούμενος υπάλληλος.

Β) Δικαιολογητικά

Τα δικαιολογητικά τα οποία οφείλει να προσκομίσει ηλεκτρονικά είναι τα εξής:
i. Κατάσταση η οποία θα περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις με την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών ως εξής:
• Το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος,
• Α.Μ. ΙΚΑ επιχορηγουμένων,
• Την ημερομηνία πρόσληψής τους,
• Την ημερομηνία γέννησής τους,
• Τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα,
• Το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούται ο εργαζόμενος, το οποίο δε θα είναι κατώτερο του προβλεπόμενου από τις οικείες Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίες (Σ.Σ.Ε.),
• Υπεύθυνη δήλωση με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν και πληρώθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση.

ii. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), του συνόλου του προσωπικού της επιχείρησης (έδρα και τυχόν υποκαταστήματα), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

iii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα.

Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ή τα επικουρικά ταμεία εκτός ΙΚΑΕΤΕΑΜ για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να έχει κατατεθεί εμπρόθεσμα (δηλαδή εντός τριών μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης) και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά.

Σε περίπτωση που η ρύθμιση δεν τηρείται, η αξίωση για καταβολή της επιχορήγησης θα απορρίπτεται, με την έκδοση απόφασης παραγραφής από τον Προϊστάμενο του ΚΠΑ2.

Στην περίπτωση που η Υπηρεσία κρίνει ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσει και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης.
iv. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΙΚΑΣ.ΕΠ.Ε. –ΟΑΕΔ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατά στασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3

Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρόσληψης). Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2),στο Πληροφοριακό Σύστημα (ΠΣ ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔΙΚΑ/ ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οι δικαιούχοι εργοδότες υποχρεούνται να υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά και κατά το χρονικό διάστημα δέσμευσης του προγράμματος εκτός του δικαιολογητικού i).

8.2. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ – ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΙΣ – ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Σκοπός της παρακολούθησης των πράξεων είναι η επιβεβαίωση της υλοποίησης του εγκεκριμένου φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των πράξεων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και τους όρους υλοποίησης όπως έχουν οριστεί στην απόφαση χρηματοδότησης.

Ο δικαιούχος της ενίσχυσης κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούται στην υποβολή μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), όλων των στοιχείων που αφορούν το πρόγραμμα όπως είναι το αίτημα καταβολής της ενίσχυσης τυχόν τροποποιήσεις, υποχρέωση για τα απογραφικά δελτία εισόδου και εξόδου.

Η παρακολούθηση των πράξεων των δικαιούχων γίνεται μέσω επαληθεύσεων. Κάθε αίτημα καταβολής ενίσχυσης ενεργοποιεί τις διαδικασίες επαλήθευσης – πιστοποίησης. Το αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης υποβάλλεται από τον δικαιούχο ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά όπως αναφέρονται αναλυτικά στο Κεφ. 1.1.10.1 της παρούσας πρόσκλησης. Οι επαληθεύσεις μπορεί να είναι επιτόπιες ή και διοικητικές.

Διενέργεια Επιτόπιας Επαλήθευσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου

Οι επιτόπιες επαληθεύσεις πραγματοποιούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου θα απασχοληθεί ο επιχορηγούμενος υπάλληλος σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του προγράμματος.

Για τις επαληθεύσεις λαμβάνονται υπόψη το ισχύον νομικό, θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο, η Δημόσια Πρόσκληση, η απόφαση ένταξης και τυχόν τροποποιήσεις αυτής, το υποβληθέν αίτημα για καταβολή της ενίσχυσης.

Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ η Έκθεση Επαλήθευσης της Πράξης και ενημερώνεται σχετικά ο δικαιούχος ο οποίος έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει αντιρρήσεις επί των αποτελεσμάτων της έκθεσης εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ειδικότερα:


Α. Μετά την απόφαση ένταξης πραγματοποιείται η πρώτη επιτόπια επαλήθευση κατά την οποία ελέγχονται τα αναφερόμενα στην ηλεκτρονική αίτηση χρηματοδότησης.

Σε περίπτωση που κατά την επαλήθευση διαπιστώνεται παρατυπία αυτή αναφέρεται στη σχετική έκθεση επαλήθευσης που συμπληρώνεται από τους ελεγκτές με κατάλληλη τεκμηρίωση και αναφορά των διατάξεων που παραβιάστηκαν.

Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει τις αντιρρήσεις του, εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή από αυτόν της έκθεσης Επαλήθευσης σύμφωνα με το άρθρο 6 –διαδικασία αντιρρήσεων της υπ’ αριθμ 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρ. 22 του Ν. 4314/2014» Σε περίπτωση που η επιχείρηση δεν υποβάλλει εμπρόθεσμα τις αντιρρήσεις της ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας ΚΠΑ2 εκδίδει απόφαση απένταξης του προγράμματος η οποία κοινοποιείται με σχετική επιστολή στην επιχείρηση.

Σε περίπτωση που απαιτείται περαιτέρω διερεύνηση, προκειμένου να ληφθεί απόφαση για το βάσιμο ή μη των αντιρρήσεων που υποβλήθηκαν, δύναται να διενεργείται άμεσα συμπληρωματική επιτόπια επαλήθευση από το ίδιο όργανο που διενήργησε την αρχική επαλήθευση. Μετά την εξέταση των αντιρρήσεων ή την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής των, η Έκθεση οριστικοποιείται.

Β. Οι επόμενες επαληθεύσεις φυσικού και οικονομικού αντικειμένου (επιτόπιοι έλεγχοι) στις δικαιούχους επιχειρήσεις διενεργούνται εντός δύο (2) μηνών μετά την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για καταβολή της ενίσχυσης συνοδευόμενη με τα σχετικά δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η επιχείρηση τηρεί τους όρους του προγράμματος, (λειτουργία της επιχείρησης, απασχόληση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού κ.λπ.).

Ειδικότερα θα ελέγχονται τα εξής:

i. Αναλυτικές περιοδικές δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, συνοδευόμενες με υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι τα στοιχεία που εμπεριέχονται είναι αληθή.

ii. Παραστατικά καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το αιτούμενο χρονικό διάστημα. Στις περιπτώσεις που η επιχείρηση έχει προβεί σε ρύθμιση των οφειλών της προς το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή τους οικείους ασφαλιστικούς φορείς ή τα επικουρικά ταμεία εκτός ΙΚΑ-ΕΤΕΑΜ, για να είναι δυνατή η καταβολή της επιχορήγησης θα πρέπει η ρύθμιση να προσκομισθεί στους ελεγκτές που διενεργούν τον επιτόπιο έλεγχο και στην απόφαση ρύθμισης να συμπεριλαμβάνεται το κρίσιμο χρονικό διάστημα για το οποίο ζητά να επιχορηγηθεί η επιχείρηση και εφόσον οι δόσεις της ρύθμισης καταβάλλονται κανονικά.

Εάν οι ελεγκτές κρίνουν ότι τα παραπάνω στοιχεία χρήζουν περαιτέρω έρευνας, ενδείκνυται να τα διασταυρώσουν και με την αρμόδια Υπηρεσία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ή του οικείου ασφαλιστικού φορέα κύριας ή και επικουρικής ασφάλισης.

iii. Αντίγραφο κατάστασης προσωπικού και ωρών εργασίας που έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (Έντυπο Ε4 – ετήσιος πίνακας κατάστασης προσωπικού) καθώς και το Ενιαίο Έντυπο Ε3 της πρόσληψης του επιχορηγούμενου (Ε3 Αναγγελία Πρόσληψης και Ε4 Συμπληρωματικός Πίνακας Προσωπικού Νέας Πρό σληψης).

Τα ανωτέρω έντυπα θα αναζητούνται αυτόματα από την αρμόδια Υπηρεσία του ΟΑΕΔ (ΚΠΑ2), στο Πληροφοριακό Σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ–ΟΑΕΔ-ΙΚΑ/ ΕΤΑΜ) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

iv. Αντίγραφο της Έντυπης Κατάστασης (Έντυπο Β) που υπέβαλε στο ΚΠΑ2 για την πιστοποίηση του οικονομικού αντικειμένου.

Γ. Εφόσον διαπιστωθεί κατά τις επιτόπιες επαληθεύσεις παράβαση των όρων και προϋποθέσεων του προγράμματος κατά τη διάρκεια υλοποίησής του θα εκδίδεται σχετική απόφαση (ανάκληση, διακοπή με αναζήτηση, παραγραφή κ.λπ.).

Δ. Επιτόπιες επαληθεύσεις μπορούν να διενεργούνται καθ’όλη τη διάρκεια του προγράμματος κατά την κρίση της Υπηρεσίας.

Ε. Μετά τη διενέργεια των επιτόπιων επαληθεύσεων, τα στοιχεία αυτών καταχωρούνται από τους αρμόδιους ελεγκτές που διενήργησαν τον έλεγχο στο ΠΣΚΕ. Κατόπιν ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας πιστοποιεί τον καταχωρημένο έλεγχο.

Η ανάθεση των επιτόπιων επαληθεύσεων γίνεται με απόφαση από τα αρμόδια Τμήματα Διοικητικών Υπηρεσιών των οικείων Περιφερειακών Διευθύνσεων, σύμφωνα με τη με αριθμ. 1952/39/15-07-2016 απόφαση του Δ.Σ. σε ελεγκτές.
 

Διοικητική Επαλήθευση

Μετά τη διενέργεια της επιτόπιας επαλήθευσης το Γραφείο Παρακολούθησης Ενεργητικών Πολιτικών απασχόλησης προβαίνει σε διοικητική εξέταση των στοιχείων που έχουν υποβληθεί με το αίτημα του δικαιούχου. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της επιτόπιας επαλήθευσης και της διοικητικής επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης για την οποία ενημερώνεται η επιχείρηση προκειμένου να εκφράσει τις αντιρρήσεις της εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την κοινοποίησή της Στη συνέχεια ο προϊ στάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης. Η έκθεση διοικητικής επαλήθευσης θα καταχωρείται στο ΠΣΚΕ.

Οι αναφερόμενοι έλεγχοι πραγματοποιούνται τόσο πριν όσο και μετά την υποβολή της σχετικής αίτησης για την καταβολή της ενίσχυσης εφόσον κρίνεται απαραίτητο και οπωσδήποτε μέσα στο χρονικό διάστημα αναφοράς (12μηνο ή 15μηνο διάστημα προγράμματος). Η επιχείρηση οφείλει να τηρεί κατάσταση του επιχορηγούμενου και μη προσωπικού, η οποία αναζητείται
από τους ελεγκτές.

Οι επαληθεύσεις του προγράμματος διενεργούνται από υπαλλήλους του ΟΑΕΔ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση υπ’ αριθμ. 2/82850/ 0022/2013 (487 ΥΟΔΔ’).

Οι διοικητικές ή επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στο ΣΔΕ, στην με Α.Π. 126829/ΕΥΘΥ 1217/08.12.2015 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του Κρατικού Προϋπολογισμού για την υλοποίηση Προγραμμάτων συγχρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το άρ. 22 του Ν. 4314/2014» και σύμφωνα προς τα άρθρα 21 του Ν. 4314/2013 και 125 παρ. 4,5,6 και 71 του Κανονισμού 1303/2013.

Επισημαίνεται ότι το άρθρο 29 Διοικητική συνδρομή Ο.Α.Ε.Δ. Προστασία ελεγκτών Ο.Α.Ε.Δ. του Ν. 4144/2013 ορίζει ότι: 1. Οι πάσης φύσεως διοικητικές αρχές, οι δικαστικές υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και οι υπηρεσίες της τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παρέχουν κάθε αιτούμενη συνδρομή ιδιαίτερα με την παροχή στον Ο.Α.Ε.Δ. μηχανογραφικών στοιχείων και πληροφοριών για τη διευκόλυνση της άσκησης των αρμοδιοτήτων του. 2. Κατά τη διάρκεια των επιτόπιων ελέγχων που διενεργούν υπάλληλοι του Ο.Α.Ε.Δ. η ελεγκτική διαδικασία δεν παρακωλύεται από τους ελεγχόμενους. Ενδεχόμενη παρακώληση δύναται να αποτελέσει λόγο απένταξής τους από το πρόγραμμα ή διακοπής της παροχής προς αυτούς. Οι ελεγκτές του Ο.Α.Ε.Δ. δεν διώκονται και δεν ενάγονται για γνώμη που διατύπωσαν ή πράξη που διενήργησαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους».

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ διατηρεί το δικαίωμα να πραγματοποιεί επαληθεύσεις στον ΟΑΕΔ ως προς την τήρηση των καθηκόντων του ως ΕΦΔ. Έλεγχοι σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στους σχετικούς κανονισμούς διενεργούνται από την Αρχή Πιστοποίησης, την Αρχή Ελέγχου (ΕΔΕΛ) καθώς και τα αρμόδια όργανα της Ε.Ε.

8.3. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2), ύστερα από την υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών για την καταβολή της επιχορήγησης και εφόσον μετά τον σχετικό διοικητικό έλεγχο διαπιστώσει ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ του πορίσματος της έκθεσης επιτόπιας επαλήθευσης και του διοικητικού ελέγχου προβαίνει στην έκδοση σχετικής εγκριτικής απόφασης για την καταβολή της ενίσχυσης. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παραγραφή της αξίωσης για συγκεκριμένο ποσό επιχορήγησης λόγω υποβολής των δικαιολογητικών πέραν της προθεσμίας των τριών μηνών από τη λήξη κάθε τριμήνου απασχόλησης, τότε ο Προϊστάμενος της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) με απόφασή του θα προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά ενενήντα (90) ημέρες, ύστερα από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης μέσω του ΠΣΚΕ και έκδοση σχετικής απόφασης του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ.

Άρθρο 9
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ


Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η δικαιούχος επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αιτήματα τροποποίησης με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω του ΠΣΚΕ προς το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του Οργανισμού (ΚΠΑ2).


Τα αιτήματα τροποποίησης γίνονται αποδεκτά εφόσον τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις όπως ορίζονται στη Δημόσια Πρόσκληση και υπό την προϋπόθεση ότι οι μεταβολές αυτές δεν επηρεάζουν τους στόχους του προγράμματος και δεν διαφοροποιούν τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
Οι τροποποιήσεις αυτές αφορούν στα παρακάτω:
• Αλλαγή νομίμου εκπροσώπου.
• Αλλαγή νομικής μορφής
• Μεταβολή επωνυμίας της επιχείρησης.
• Μεταβολή εταιρικής ή μετοχικής σύνθεσης.
• Αλλαγή έδρας επιχείρησης ή υποκαταστήματος.
• Αλλαγή ωραρίου ωφελούμενου και αλλαγή ειδικότητας.
• Παράταση χρονοδιαγράμματος υλοποίησης του προγράμματος.

Είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης κατά τριάντα (30) το πολύ ημέρες με ισόχρονη δέσμευση της επιχείρησης, για μη απόλυση προσωπικού, σε περίπτωση: α) δικαιολογημένης ασθένειας εργαζόμενου β) άδειας άνευ αποδοχών που χορηγείται μετά από αίτηση του εργαζομένου Η παράταση-επιμήκυνση γίνεται μετά από ηλεκτρονική αίτηση της επιχείρησης μέσω του ΠΣΚΕ και απόφαση του Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου μισθωτού μέσα στην προθεσμία των τριάντα (30) ημερών είναι δυνατή η παράταση-επιμήκυνση του χρόνου επιχορήγησης του εργοδότη κατά τριάντα
(30) ημέρες για κάθε άτομο που αντικαταστάθηκε, μετά από ηλεκτρονική αίτηση του εργοδότη μέσω του ΠΣΚΕ, που υποβάλλεται πριν την ολοκλήρωση του προγράμματος και την έκδοση απόφασης του αρμόδιου Προϊσταμένου του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας του (ΚΠΑ2), η οποία κοινοποιείται στον αιτούντα δικαιούχο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο email.

• Αίτηση για Αντικατάσταση ωφελουμένων:

Σε περίπτωση αντικατάστασης επιχορηγούμενου εργαζόμενου πρέπει ο αντικαταστάτης να πληροί τις προϋποθέσεις του προγράμματος. Επίσης θα πρέπει να προσκομίζεται το Απογραφικό Δελτίο Εισόδου/Εξόδου του εργαζόμενου που αντικαταστάθηκε.

Οι δικαιούχοι υποχρεούνται για όλες τις ανωτέρω τυχόν τροποποιήσεις, μέσω υποβολής της αντίστοιχης φόρμας στο ΠΣΚΕ, να ενημερώσουν άμεσα το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του ΟΑΕΔ, η οποία προβαίνει στις απαραίτητες, κατά περίπτωση, ενέργειες.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει τροποποίηση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου εκδίδεται τροποποιημένη απόφαση ένταξης από το Γραφείο Παρα κολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης.
 

Άρθρο 10
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΕΩΝ

Μετά τη λήξη του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, η οποία έχει καθοριστεί στην εγκριτική απόφαση, o δικαιούχος υποβάλλει αίτημα ολοκλήρωσης ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ και στη συνέχεια διενεργείται επιτόπια/διοικητική επαλήθευση και συντάσσεται σχετική έκθεση ελέγχου από υπαλλήλους του Γραφείου Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Οργανι σμού. Εφόσον διαπιστωθεί ότι έχουν τηρηθεί οι όροι και οι δεσμεύσεις του προγράμματος, εκδίδεται απόφαση ολοκλήρωσης της πράξης από τον Προϊστάμενο του της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2), η οποία και καταχωρείται στο ΠΣΚΕ και ενημερώνεται αντίστοιχα ο Δικαιούχος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail).
 

Άρθρο 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


I. Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο προσωπικό (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Σε περίπτωση που η επιχείρηση μειώσει το προσωπικό της (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπαγωγής, θέσεις εργασίας) θα πρέπει να το αντικαταστήσει μέσα σε τριάντα (30) ημέρες, για να είναι δυνατή η συνέχιση του προγράμματος και να ενημερώσει το ΠΣΚΕ.

Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας, κατά τριάντα (30) ημέρες, μετά από αίτηση του εργοδότη και απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας Υπηρεσίας (Κ.Π.Α.2).

Σε περίπτωση αντικατάστασης το άτομο που προσλαμβάνεται θα πρέπει να είναι της ίδιας κατηγορίας με το αρχικά προσλαμβανόμενο και υποδεικνύεται από τους εργασιακούς συμβούλους της Υπηρεσίας.

Αν το άτομο που αντικαθίσταται είναι επιχορηγούμενο, η επιχείρηση μπορεί με την κατάθεση εντολής κενής θέσης να ζητήσει αλλαγή της ειδικότητας, εφόσον το Γραφείο Παρακολούθησης Προγραμμάτων Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης της αρμόδιας Υπηρεσίας (ΚΠΑ2) του Οργανισμού μπορεί να υποδείξει άνεργο με τη νέα ειδικότητα. Σε περίπτωση έλλειψης ανέργου με τη νέα ειδικότητα) η επιχείρηση οφείλει να προσλάβει άτομα με την ειδικότητα του αρχικά επιχορηγούμενου. Το ανωτέρω ισχύει και όταν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος η επιχείρηση επιθυμεί την αλλαγή της ειδικότητας του επιχορηγούμενου υπαλλήλου. Ως μείωση προσωπικού όσον αφορά στο επιχορηγούμενο και δεσμευόμενο προσωπικό θεωρείται:

η καταγγελία της σύμβασης εργασίας,
η αλλαγή του καθεστώτος απασχόλησης από πλήρη σε μερική ή σε εκ περιτροπής απασχόληση όπως επίσης και
η εθελουσία έξοδος που γίνεται με πρωτοβουλία του εργοδότη, μέσω προγραμμάτων παροχής οικονομικών κυρίως κινήτρων εθελούσιας εξόδου.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης του προσωπικού το πρόγραμμα θα διακόπτεται κατά τόσες θέσεις εργασίας όσες μειώθηκε το προσωπικό και δεν θα καταβάλλεται κανένα ποσό επιχορήγησης για τη θέση ή τις θέσεις που μειώθηκαν.

Σε περίπτωση μη αντικατάστασης (επιχορηγούμενου ή μη) λόγω έλλειψης ειδικότητας ή κατηγορίας (που θα διαπιστώνεται από την Υπηρεσία) θα διακόπτεται η επι χορήγηση μόνο για τη θέση αυτή, από την ημερομηνία αποχώρησης του εργαζόμενου χωρίς άλλες επιπτώσεις για τον εργοδότη.

Επισημαίνεται, όμως ότι στην περίπτωση αυτή η επιχείρηση υποχρεούται αυτονόητα να διατηρήσει το δεσμευόμενο (μη επιχορηγούμενο προσωπικό της) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος (χρονικό διάστημα επιχορήγησης και δέσμευσης).

Επίσης στις περιπτώσεις στράτευσης, ασθένειας, ανυπαίτιου κωλύματος (π.χ. κυοφορίας-λοχείας), ειδικής άδειας προστασίας της μητρότητας που αφορά είτε στο επιχορηγούμενο άτομο είτε και στο δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό, δεν απαιτείται αντικατάσταση, αφού η σχέση εργασίας δεν διακόπτεται, υπό τον όρο ότι η επιχείρηση θα προσκομίσει στην αρμόδια Υπηρεσία τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Στην περίπτωση που υπάρξει μείωση προσωπικού (επιχορηγούμενου ή μη) εντός του μήνα που προηγείται της ημερομηνίας ολοκλήρωσης του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται μέχρι τη λήξη του να προβεί σε αντικατάσταση.
 

Οι επιχειρήσεις δεν δεσμεύονται για τα άτομα που τυχόν προσλάβουν στο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης μέχρι την έκδοση εγκριτικής απόφασης.

Η επιχείρηση μπορεί να προβεί σε αντικατάσταση του δεσμευόμενου μη επιχορηγούμενου προσωπικού που μείωσε και με άλλον εργαζόμενο που προσέλαβε μετά την αίτηση για ένταξη στο πρόγραμμα (και ανήκει στο μη δεσμευόμενο προσωπικό της) έχοντας σε κάθε περίπτωση το ίδιο καθεστώς απασχόλησης δεδομένου ότι ο αριθμός του προσωπικού δέσμευσης παραμένει σταθερός.

Δεν θεωρείται μείωση προσωπικού τόσο για το επιχορηγούμενο όσο και για το δεσμευόμενο προσωπικό εφόσον προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά η κενή θέση που οφείλεται σε:
• καταγγελία σύμβασης εργασίας λόγω συνταξιοδότησης,
• καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου ή ορισμένου χρόνου που οφείλεται σε σπουδαίο λόγο που αφορά στον εργαζόμενο (μήνυση για αξιόποινη πράξη)
• η λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου
• οικειοθελής αποχώρηση
• φυλάκιση και θάνατο.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση αποχώρησης επιχορηγούμενου ατόμου για έναν από τους παραπάνω λόγους, κατά τη διάρκεια του προγράμματος, η επιχείρηση υποχρεούται να διατηρήσει το δεσμευόμενο μη επιχορηγούμενο προσωπικό μέχρι την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Οι αποδοχές και η ασφάλιση των εργαζομένων καθορίζονται από την κείμενη εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
Είναι δυνατόν επιχορηγούμενος και μη να πραγματοποιήσει κάτω των 25 ημερομισθίων στην περίπτωση που ο λόγος απουσίας αφορά στο πρόσωπο του εργαζόμενου, επιχορηγούμενου και μη.

Οι επιχορηγούμενοι κατά τη διάρκεια του προγράμματος δεν μπορούν να ασκούν ελευθέριο επάγγελμα. Σε διαφορετική περίπτωση διακόπτεται η επιχορήγηση της επιχείρησης για το συγκεκριμένο άτομο και υποδεικνύεται άλλο άτομο, που πληροί τις προϋποθέσεις υπαγωγής στο πρόγραμμα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να διατηρήσουν το δεσμευόμενο (επιχορηγούμενες και υφιστάμενες, κατά την ημερομηνία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης υπα γωγής, θέσεις εργασίας) προσωπικό με το ίδιο καθεστώς απασχόλησης καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Δεν μπορούν να επανενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες δεν ολοκλήρωσαν το παρόν πρόγραμμα λόγω οικειοθελούς αποχώρησης του επιχορηγούμενου ατόμου στο ίδιο ή σε επόμενα προγράμματα μέχρι και τη λήξη και
της δέσμευσης του προγράμματος.

ΙΙ. ΔΙΑΚΟΠΗ – ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση όρου ή όρων ή προϋποθέσεων, μετά από οποιαδήποτε καταβολή ποσού της επιχορήγησης στην επιχείρηση ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 29 παρ. 7 και 8 του Ν. 1262/1982 (ΦΕΚ 70/Α’/16.6.1982), όπως ισχύει, για την απόδοση στον ΟΑΕΔ και συγκεκριμένα:

«7. Εργοδότες που οπωσδήποτε επιχορηγήθηκαν βάσει προγράμματος και παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις των προγραμμάτων απασχόλησης για την πρόσληψη, τη διατήρηση και τη μη απόλυση του υπόλοιπου προσωπικού και του προσωπικού που επιδοτείται και γενικά την εφαρμογή του κάθε προγράμματος, έχουν την υποχρέωση της επιστροφής του ανάλογου ποσού της επιχορήγησης, που έχουν λάβει από τον ΟΑΕΔ και που αντιστοιχεί στο υπόλοιπο χρονικό διάστημα του συνολικού χρόνου απασχόλησης (επιχορηγούμενης και μη) των μισθωτών που καθορίζει το πρόγραμμα.

8. Η επιστροφή των ποσών γίνεται μέσα σε 15 μέρες από τη σχετική πρόσκληση του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση μη επιστροφής αυτών μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα, συντάσσεται πράξη βεβαίωσης οφειλής με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ. Η πράξη αυτή αποστέλλεται στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο για βεβαίωση και είσπραξη αυτών. Η είσπραξη των παραπάνω εσόδων του ΟΑΕΔ από τα Δημόσια Ταμεία θα γίνει ύστερα από την έκδοση και δημοσίευση του Δ/τος που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 98 του Ν.Δ. 321/1969 «περί Κώδικος Δημοσίου Λογιστικού».

Επίσης θα εφαρμόζονται και οι διατάξεις της με αριθμό 1016784/1299-25/0016/26-02-1997 (ΦΕΚ Β’120) απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, η οποία εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού (Ν. 2362/1995) και δυνάμει της οποίας η είσπραξη των εσόδων του Ο.Α.Ε.Δ. ανατέθηκε στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Όσον αφορά στη δημοσιονομική διόρθωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης αριθμ. 126829/EΥΘΥ 1217/08.12.2015 (ΦΕΚ Β΄ 2784/ 21.12.2015) «Σύστημα δημοσιονομικών διορθώσεων και διαδικασίες ανάκτησης αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών από πόρους του κρατικού προϋπολογισμού για την υλοποίηση προγραμμάτων συγ χρηματοδοτούμενων στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020, σύμφωνα με το αρ. 22 του Ν. 4314/2014 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της με αριθμ. 11319/09-09-2016 Υπουρ γικής Απόφασης (ΦΕΚ 3048/Β/23-09-2016).

Αρμόδιο όργανο για την έκδοση αποφάσεων δημοσιονομικής διόρθωσης είναι το όργανο που εκδίδει την απόφαση ένταξης σύμφωνα με την παρ. 1.1.9.2 της πα ρούσας Πρόσκλησης.

Σε περίπτωση που προτείνεται δημοσιονομική διόρθωση και ανάκτηση των ποσών που έχουν καταβληθεί αχρεωστήτως ή παρανόμως, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 4314/2014, το προς ανάκτηση ποσό επιστρέφεται εντόκως από την ημερομηνία καταβολής του μέχρι την έκδοση της απόφασης δημοσιονομικής διόρθωσης. Το επιτόκιο που εφαρμόζεται είναι το επιτόκιο αναφοράς που ορίζεται για κάθε ημερολογιακό έτος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την Ελλάδα και δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο V του Κανονισμού (ΕΚ) 794/2004 της Επιτροπής, όπως ισχύει.
 

Άρθρο 12
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΠΟΥ ΑΠΟΡΡΕΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΕΔΕΤ

(Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία)
Οι δικαιούχοι που θα ενταχθούν στην παρούσα δράση είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους παρακάτω όρους:

1. Να τηρούν την Κοινοτική και Εθνική Νομοθεσία κατά την εκτέλεση της πράξης και κυρίως όσον αφορά την αειφόρο ανάπτυξη, την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών, τη μη διάκριση και την προσβασιμότητα από άτομα με αναπηρίες.

2. Να πραγματοποιούν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, για την ενημέρωση του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) με τα δεδομένα και έγγραφα της πράξης που υλοποιούν, διασφαλίζοντας την ακρίβεια, την ποιότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβάλλουν στο ΠΣΚΕ.

3. Να τηρούν ξεχωριστή λογιστική μερίδα για την πράξη, στην οποία θα καταχωρούνται όλες οι δαπάνες που αντιστοιχούν πλήρως προς τις δαπάνες που δηλώνονται στην ΕΥΔ του Ε.Π. ή στον ενδιάμεσο φορέα.

4. Να θέτουν στη διάθεση, εφόσον ζητηθούν, καθ’όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της πράξης και για όσο χρόνο ο δικαιούχος υποχρεούται για την τήρησή του, όλα τα έγγραφα, δικαιολογητικά και στοιχεία της πράξης, στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π., Αρχή Πιστοποίησης, Αρχή Ελέγχου, Επιτροπή Παρακολούθησης και σε όλα τα ελεγκτικά όργανα της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

5. Να αποδέχονται επιτόπιους ελέγχους από όλα τα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά ελεγκτικά όργανα στην έδρα τους ή στο χώρο υλοποίησης της πράξης, και να διευκολύνουν τον έλεγχο προσκομίζοντας οποιοδήποτε στοιχείο που αφορά την εκτέλεση της πράξης εφόσον ζητηθούν.

6. Να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Καν. 1303/2013 και ειδικότερα:
Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος υποχρεούνται να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησης αφίσα αναφορικά με τη συνδρομή του ταμείου στην υλοποίηση του έργου.

Να ενημερώνουν τους συμμετέχοντες στην πράξη σχετικά με τη συγχρηματοδότησή της από το ΕΚΤ και την υλοποίησή της στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προ γράμματος. Η εν λόγω ενημέρωση αναφέρεται σε κάθε έγγραφο που χρησιμοποιείται κατά την υλοποίηση της πράξης ή παράγεται στο πλαίσιο αυτό.

Να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στον κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στη διαδικτυακή πύλη www.espa.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρη ματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

7. Να τηρούν και να ενημερώνουν το φάκελο της πράξης με όλα τα στοιχεία που αφορούν στην εκτέλεση της πράξης έως την ολοκλήρωση και την αποπληρωμή της. Όλα τα δικαιολογητικά τηρούνται από την επιχείρηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος αλλά και στη συνέχεια για τρία (3) χρόνια μετά τη λήξη του Ε.Π. και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος και σε κάθε περίπτωση για δέκα (10) έτη μετά τη λήξη της τελευταίας ενίσχυσης.

Τα ανωτέρω έγγραφα διατηρούνται υπό τη μορφή είτε πρωτοτύπων είτε επικυρωμένων αντιγράφων των πρωτοτύπων ή σε κοινώς αποδεκτούς φορείς δεδομένων περιλαμβανομένων των ηλεκτρονικών εκδόσεων των πρωτότυπων εγγράφων ή εγγράφων που υπάρχουν μόνο σε ηλεκτρονική μορφή όπως ορίζει το άρθρο 140 του Καν. 1303/2013 (διαθεσιμότητα εγγράφων). Οι δικαιούχοι υποχρεούνται να τηρήσουν τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις που καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο/ καθεστώς ενίσχυσης που διέπει την πράξη.

Για τις παρεμβάσεις με συγχρηματοδότηση από το ΕΚΤ εισάγεται η υποχρέωση ηλεκτρονικής αποθήκευσης και παρακολούθησης δεδομένων σε επίπεδο συμμετοχής μεμονωμένων ωφελούμενων (microdata), παρακολούθησης των συμμετεχόντων και μετά το πέρας των παρεμβάσεων (follow-up).

Επίσης στις μακροχρόνιες δεσμεύσεις του δικαιούχου περιλαμβάνεται και η υποχρέωση τήρησης και υποβολής στοιχείων microdata.
Η μη τήρηση της ανωτέρω υποχρέωσης θα ληφθεί υπόψη κατά την διαδικασία αξιολόγησης σε επόμενες Δημόσιες Προσκλήσεις.Άρθρο 13 ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Η ημερομηνία έναρξης και λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής ανά κατηγορία περιφερειών ορίζεται στην παρούσα Δημόσια  Πρόσκληση. Η ηλεκτρονική υποβολή θα γίνει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis).
Η πρόσκληση της Δράσης δημοσιεύεται στο Πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αναρτάται στην ιστοσελίδα ΟΑΕΔ (www.oaed.gr), του ΕΣΠΑ hhtp://www.espa.gr, και στην ιστοσελίδα htp://www.ependyseis.gr

Επίσης συντάσσονται Δελτία Τύπου, για ενημέρωση τόσο των επιχειρήσεων όσο και των ανέργων, τα οποία αναρτώνται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ στο διαδίκτυο (www.oaed.gr) και αποστέλλονται μέσω του Γραφείου Τύπου του ΟΑΕΔ στον ημερήσιο τύπο.
Ο ΟΑΕΔ υποχρεούνται στην τήρηση των απαιτήσεων των κανόνων πληροφόρησης και δημοσιότητας που προσδιορίζονται στο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, και όπως αυτοί καθορίζονται στον Καν. (ΕΕ) 1303/2013 (άρθρο 115-17 και Παράρτημα ΧΙΙ) της Προγραμματικής Περιόδου 2014 2020 και τις διατάξεις εφαρμογής του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 2014-2020.

Στο πλαίσιο της έρευνας/αξιολόγησης του προγράμματος, οι δικαιούχοι και οι ωφελούμενοι πρέπει να παρέχουν τη συγκατάθεσή τους για την περαιτέρω επε ξεργασία (από τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Υπουργείου Εργασίας) των προσωπικών δεδομένων τους, συμπεριλαμβανομένων και των ευαίσθητων, που τηρούνται για τις ανάγκες υλοποίησης του προγράμματος, για το σκοπό εξαγωγής στατιστικών δεδομένων στο πλαίσιο της διενέργειας ερευνών και της εκπόνησης μελετών για την αξιολόγηση του προγράμματος. Παράλληλα θα πρέπει να τηρούνται οι απαιτήσεις του Ν. 2472/1997 και τα όσα ορίζονται από τις αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, προκειμένου αφενός να τηρούνται οι απαιτήσεις της εθνικής νομοθεσίας για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, αφετέρου να είναι δυνατή η επεξεργασία και χρήση προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Καν. 1303/2013 και 1304/2013.

Όλοι οι φορείς της πράξης αποτελούν ουσιαστικούς συντελεστές διάχυσης της πληροφόρησης στις ομάδεςστόχος που απευθύνονται και, υπό την έννοια αυτή, δύ νανται να χρησιμοποιούν, ορθολογικά, κάθε πρόσφορο μέσο επικοινωνίας που θα συμβάλλει στη διαφάνεια και στη διάχυση λεπτομερών πληροφοριών.

Περαιτέρω λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος εξειδικεύονται μετά από σύμφωνη γνώμη της Διαχειριστικής Αρχής.
 

Άρθρο 14
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
1. Η παρούσα ενεργοποιείται ως Δημόσια Πρόσκληση με απόφαση της Διοικήτριας του Οργανισμού.
2. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της.ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ
• Παράρτημα I Υπεύθυνη Δήλωση Ν. 1599/1986 σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (de minimis)
• Παράρτημα ΙΙ Πίνακας ΚΠΑ2 με μειωμένη στελέχωση σε Διοικητικό Προσωπικό
• Παράρτημα ΙΙΙ Μεθοδολογία αξιολόγησης Κριτήρια Αξιολόγησης
• Παράρτημα ΙV Ορισμός ΜΜΕ
• Παράρτημα V Υπόδειγμα δήλωσης σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ μιας επιχείρησης
• Παράρτημα VI Παράρτημα I της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής ένωσης (ΣΛΕΕ)
 


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewεr. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 28 Νοεμβρίου 2016
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΡΙΤΣΗΣ

Πηγή: Taxheaven