Κ.Υ.Α. αριθμ. 2986/25.11.2016 Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Κ.Υ.Α. αριθμ. 2986/25.11.2016 Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Αριθμ. 2986

(ΦΕΚ Β' 3885/02-12-2016)

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Έχοντας υπόψη :

1. Το άρθρο 21 παρ. 8 του ν. 2741/1999 (Α' 199) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων και άλλες ρυθμίσεις του Υπ. Ανάπτυξης».

2. Το Ν. 3270/2004 (Α' 187) «Αρμοδιότητες Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης και θέματα τουρισμού».

3. Το Ν. 4276/2014 (Α' 155) για την «Απλούστευση διαδικασιών λειτουργίας τουριστικών επιχειρήσεων και τουριστικών υποδομών, ειδικές μορφές τουρισμού και άλλες διατάξεις».

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα» που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του Π.δ. 63/2005 (Α' 98).

5. Το Π.δ. 33/1979 (Α' 10) περί «τουριστικών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών κτισμάτων», σε συνδυασμό με την 532249/27-07-1994 απόφαση Γενικού Γραμματέα EOT (Β' 616).

6. Το Π.δ. 107/2014 (Α' 174) «Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων», όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 45 του Ν. 4305/2014 (Α'237).

7. Το Π.δ. 24/2015 (Α' 20) «Σύσταση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων».

8. Το Π.δ. 123/2016 (Α' 208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητής Μεταρρύθμιση και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων».

9. Το Π.δ. 125/2016 (Α' 210) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

10. Το Π.δ. 60/2007 (Α' 64), το οποίο εφαρμόζεται αναλογικά ειδικά ως προς τις προϋποθέσεις για την προσωπική κατάσταση του υποψηφίου φορέα και στο μέτρο που δεν προσκρούει στον Νόμο 4281/2014 (Α' 160), όπως ισχύει, ο οποίος και τον καταργεί από 30.04.2016.

11. Το Π.δ. 112/2014 «Οργανισμός του Υπουργείου Τουρισμού» (Α' 179), όπως ισχύει.

12. Την αριθ. 24944/20.9.2016 (Β' 3066) υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση των Ειδικών Υπηρεσιών του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2014-2020».

13. Την αρ. 314509/26.11.2008 (Β' 2437) υπουργική απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων «Αναδιάρθρωση, αρμοδιότητες και κατανομή προσωπικού Ειδικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αλιεία».

14. Την υπ' αριθμ. 216/8.1.2015 (Β' 10) υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει.

15. Την υπ' αριθμ. 14129/2.7.2015 (Β' 1467) υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων», όπως ισχύει.

16. Την υπ' αριθμ. 27715/29.11.2013 (Β' 3118) υπουργική απόφαση «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως ισχύει.

17. Την υπ' αριθμ. 21185/13.10.2014 (Β' 2840) υπουργική απόφαση «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως ισχύει.

18. Την υπ' αριθμ. 219/8.1.2015 (Β' 14) υπουργική απόφαση «Έκδοση πιστοποιητικού κατάταξης των ξενοδοχείων και των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων σε κατηγορίες αστέρων και κλειδιών αντίστοιχα».

19. Την αριθ. C (2015) 9170/11.12.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2014-2020.

20. Την αριθ. C (2015) 7417/23.10.2015 απόφαση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, για την έγκριση του Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 της Ελλάδας.

21. Το γεγονός ότι από την εφαρμογή της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

αποφασίζουμε:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α

Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής


Οι διατάξεις της παρούσας αφορούν σε δράσεις για την προώθηση των τουριστικών δραστηριοτήτων, οι οποίες δύνανται να υλοποιηθούν στο πλαίσιο προγραμμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β
Λειτουργικές μορφές και κατηγορίες τουριστικών καταλυμάτων

Άρθρο 2


Α. Ενίσχυση της ίδρυσης κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων

Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι ακόλουθες:

1. Ξενοδοχεία 5, 4 και 3 αστέρων
Η ενίσχυση της ίδρυσης των ξενοδοχείων 5,4 και 3 αστέρων, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 216/2015 (Β' 10) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και βαθμολογούμενων κριτηρίων για τα ξενοδοχεία και κατάταξη αυτών σε κατηγορίες αστέρων», όπως ισχύει.
Ελάχιστη δυναμικότητα: 10 δωμάτια, 20 κλίνες.
Μέγιστη δυναμικότητα : 30 δωμάτια, 60 κλίνες.

2. Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (camping)
Η ενίσχυση της ίδρυσης των οργανωμένων τουριστικών κατασκηνώσεων (camping) γίνεται σύμφωνα με τις προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 14129/2.7.2015 (Β' 1476) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των Οργανωμένων Τουριστικών Κατασκηνώσεων», όπως ισχύει.

Β. Ενίσχυση της ίδρυσης μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων

Οι λειτουργικές μορφές και κατηγορίες μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων, της περίπτωσης α της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, που δύνανται να ενισχυθούν στο πλαίσιο προώθησης των τουριστικών δραστηριοτήτων σύμφωνα με το Κεφάλαιο Α της παρούσας, είναι οι ακόλουθες:

1. Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα - Τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες:

Η ενίσχυση της ίδρυσης τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών γίνεται σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές και διαδικασίες που προβλέπονται στην υπουργική απόφαση 27715/29.11.2013 (Β' 3118) «Καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών και λοιπών όρων και προϋποθέσεων για την αδειοδότηση αυτοεξυπηρετούμενων καταλυμάτων», όπως ισχύει.
Ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός κατοικιών: 2.
Ελάχιστος συνολικός αριθμός κλινών: 10.
Ο περιορισμός αυτός δεν ισχύει για τα νησιά τα οποία έχουν πληθυσμό μέχρι 10.000 κατοίκους.

2. Ενοικιαζόμενα επιπλωμένα δωμάτια - διαμερίσματα 4 και 3 «κλειδιών»:

Η ενίσχυση της ίδρυσης ενοικιαζομένων επιπλωμένων δωματίων - διαμερισμάτων γίνεται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 21185/13.10.2014 (Β' 2840) «Κατάταξη σε κατηγορίες με σύστημα κλειδιών και καθορισμός τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών των ενοικιαζόμενων επιπλωμένων δωματίων διαμερισμάτων (ΕΕΔΔ)», όπως ισχύει. Ελάχιστη δυναμικότητα: 5 δωμάτια, 10 κλίνες.

Γ. Ξενοδοχειακά καταλύματα εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων

Η ενίσχυση της ίδρυσης ξενοδοχειακών καταλυμάτων εντός παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.δ. 33/79 (Α' 10) και την αρ. 532249/27.7.1994 (Β' 616) απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Ε.Ο.Τ.

Τα ανωτέρω κτίσματα πρέπει να είναι χαρακτηρισμένα ως παραδοσιακά ή διατηρητέα από τις αρμόδιες κατά τόπους Υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) ή του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΑ).

Άρθρο 3
Επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων


Ενισχύεται η επέκταση κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων που λειτουργούν με ειδικό σήμα λειτουργίας, εφόσον μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης το σύνολο του τουριστικού καταλύματος (αρχικό κατάλυμα συν επέκταση) ανήκει στις λειτουργικές μορφές και κατηγορίες του άρθρου 2 της παρούσας κοινής υπουργικής απόφασης και μόνον υπό τους όρους και περιορισμούς του άρθρου 4 αυτής.

Άρθρο 4
Περιορισμοί στη χωροθέτηση και τις κατηγορίες κατάταξης των τουριστικών καταλυμάτων


Η ίδρυση και επέκταση των τουριστικών καταλυμάτων του άρθρου 2 υπόκειται στους ακόλουθους όρους και περιορισμούς:

α. Η μετατροπή χαρακτηρισμένων παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε τουριστικά καταλύματα πριμοδοτείται κατά την αξιολόγηση της πρότασης, στις περιοχές εφαρμογής των προγραμμάτων του Κεφαλαίου Α της παρούσας και με όσα καθορίζονται σε αυτά, χωρίς κανένα επιπλέον περιορισμό.

β. Σε παραδοσιακούς οικισμούς ενισχύεται μόνο η μετατροπή σε κατάλυμα παραδοσιακών ή διατηρητέων κτιρίων, η ίδρυση τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών καθώς και ο εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων τουριστικών καταλυμάτων.

Άρθρο 5
Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων


Ενισχύεται ο ποιοτικός εκσυγχρονισμός των αδειοδοτημένων κύριων και μη κύριων ξενοδοχειακών καταλυμάτων του άρθρου 1 του Ν. 4276/2014, όπως ισχύει, ανεξαρτήτως λειτουργικής μορφής και τάξης.

Άρθρο 6
Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής


Εγκαταστάσεις Ειδικής Τουριστικής Υποδομής που περιλαμβάνονται στο πεδίο εφαρμογής των προγραμμάτων του Κεφαλαίου Α της παρούσας και περιγράφονται στο Ν. 4276/2014, όπως ισχύει, υλοποιούνται σύμφωνα με τις διατάξεις εξειδικευμένων υπουργικών αποφάσεων που αφορούν στις τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές τους και τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας.

Κεφάλαιο Γ

Άρθρο 7
Νόμιμες εγκρίσεις και άδειες


Όλες οι ενισχύσεις των προηγουμένων άρθρων του Κεφαλαίου αυτού χορηγούνται υπό τον όρο, ότι έχει προηγηθεί η τήρηση των νόμιμων διαδικασιών και η λήψη των νομίμων αδειών για την ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό των αντίστοιχων καταλυμάτων και λοιπών εγκαταστάσεων από τους αρμόδιους φορείς.

Άρθρο 8
Τελικές διατάξεις


1. Με την έκδοση της παρούσας παύει να ισχύει η με αριθ. πρωτ. 2974/8.4.2009 (Β' 670) κοινή απόφαση των Υπουργών Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Τουριστικής Ανάπτυξης «Προσδιορισμός των λειτουργικών μορφών και κατηγοριών των τουριστικών καταλυμάτων και λοιπών τουριστικών εγκαταστάσεων που εντάσσονται σε προγράμματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων» όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. πρωτ. 3427/9.6.2010 όμοια απόφαση (Β' 894).

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2016

Οι Υπουργοί

Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Τουρισμού
ΕΛΕΝΑ ΚΟΥΝΤΟΥΡΑ

Πηγή: Taxheaven