Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 227/2/8.11.2016 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Ν. 4141/2013 (Α 81), όπως ισχύει

Ε.Ε.Ε.Π. αριθμ. απόφ. 227/2/8.11.2016 Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Πρόεδρο της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.), σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Ν. 4141/2013 (Α 81), όπως ισχύει

Αριθμ. απόφ. 227/2/8.11. 2016

(ΦΕΚ Β' 3870/02-12-2016)

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του Ν. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α 253) και τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α 89) και τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α 107), και συμπληρωματικά τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220), όπως ισχύει,

β) Τον Ν. 2206/1994 (Α 62) «Ίδρυση, οργάνωση, λειτουργία, έλεγχος Καζίνων και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, και ειδικότερα τη διάταξη της παραγράφου 21 του άρθρου 3 του νόμου αυτού,

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 4182/2013 (Α 185),

δ) Τις διατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 23 του Ν. 4141/2013 (Α 81), όπως ισχύει,

ε) Τη με αριθμ. 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών -Πολιτισμού και Τουρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

στ) Τη με αριθμ. 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843) όμοια, με θέμα «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου», καθώς και σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/63389/0004/21.7.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με θέμα: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,

ζ) Τη με αριθμ. 218/2/22.9.2016 (Β 3404) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π., με τίτλο «Έγκριση Κανονισμού Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,

η) Τη με αριθμ. Τ/6736/2003 (Β 929) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο», όπως ισχύει, η οποία στην παρούσα, στο εξής, θα αποκαλείται «Κανονισμός»,

θ) Τη με αριθμ. Π191ΕΞ/3.11.2016 εισήγηση του Προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π.,

ι) Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ια) Τη συζήτηση που ακολούθησε,

αποφασίζουμε:

Τη μεταβίβαση της αρμοδιότητας της θεώρησης των προβλεπόμενων, στη με αριθμ. Τ/6736/2003 (Β 929) απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης με τον τίτλο «Κανονισμός Διοικητικού Ελέγχου και Εποπτείας της Λειτουργίας των Καζίνο» όπως ισχύει, βιβλίων, στον Πρόεδρο της Ε.Ε.Ε.Π.

H απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

Πηγή: Taxheaven