Αριθμ. Υ: 209/2.12.2016 Σύσταση επιτροπής επιχειρησιακού σχεδιασμού με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».

Αριθμ. Υ: 209/2.12.2016 Σύσταση επιτροπής επιχειρησιακού σχεδιασμού με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».

Αριθμ. Υ: 209
Σύσταση επιτροπής επιχειρησιακού σχεδιασμού με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.».

(ΦΕΚ Β' 3920/6.12.2016)


Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις:
α) Των παρ. 1 εδ. β' και 4 περιπτ. β', στ' και ζ' του άρθρου 6 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141).
β) Των παρ. 1 στοιχ. η', 3, 4 και 5 του άρθρου 25 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
2. Το Π.δ. 69/2015 «Διορισμός του Αλέξιου Τσίπρα του Παύλου, ως Πρωθυπουργού» (Α΄ 113).
3. Την ανάγκη εντατικοποίησης των προσπαθειών για την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρεμπορίας των προϊόντων που υπόκεινται σε Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.).
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκύπτει δαπάνη σε βάρος, του κρατικού προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Σύσταση επιτροπής
1. Συνιστάται επιτροπή επιχειρησιακού σχεδιασμού με τίτλο «Επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.», με σκοπό την αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρεμπορίας ειδικά για τα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

2. Στην επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. συμμετέχουν:
α) ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρος,
β) ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Εσωτερικών, ως μέλος,
γ) ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος,
δ) ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος,
ε) ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, ως μέλος,
στ) ο Γενικός Γραμματέας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ως γραμματέας,
ζ) ο Γενικός Γραμματέας Ενέργειας και Ορυκτών Πρώτων Υλών του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
ως μέλος, η) ο Γενικός Γραμματέας Λιμένων, Λιμενικής Πολιτικής και Ναυτιλιακών Επενδύσεων του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ως μέλος,
θ) ο Ειδικός Γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε) του Υπουργείου Οικονομικών, ως μέλος.
3. Ο Πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. αναπληρώνονται σε περίπτωση κωλύματός τους από τα οριζόμενα από αυτούς πρόσωπα.

Άρθρο 2
Αρμοδιότητες της επιτροπής καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.
Η επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

1. Την εποπτεία του έργου του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (Σ.Ε.Κ.) του άρθρου 6 του Ν. 4410/2016 (Α΄ 141),
2. την έγκριση στρατηγικών και επιχειρησιακών σχεδίων κοινών δι υπηρεσιακών, εθνικών ή διακρατικών δράσεων που έχουν υποβληθεί από το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, καθώς και την παρακολούθηση αυτών για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. Τα σχέδια αυτά θα λειτουργούν ανεξάρτητα ή και συμπληρωματικά των σχεδίων και των δράσεων που αναλαμβάνει κάθε υπηρεσία ξεχωριστά,

3. την έγκριση και προώθηση νομοθετικών πρωτοβουλιών για την απρόσκοπτη λειτουργία του Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου,

4. τον εντοπισμό αδυναμιών του διοικητικού μηχανισμού ελέγχου και δίωξης ανά γεωγραφική περιοχή και υπηρεσία, με σκοπό την ανάληψη πρωτοβουλιών για την κάλυψη των κενών και την ενίσχυση του διοικητικού μηχανισμού με τους απαιτούμενους πόρους και μέσα ελέγχου,

5. την εξέταση των αιτιών ανάπτυξης της λαθρεμπορίας στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. και των επιπτώσεων για την ελληνική οικονομία, την παρακολούθηση των διεθνών εξελίξεων σε σχέση με το φαινόμενο της λαθρεμπορίας και τους τρόπους αντιμετώπισης αυτού.

Άρθρο 3
Λειτουργία της επιτροπής για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.

1. Η επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. συγκαλείται από τον Πρόεδρο της, ο οποίος καθορίζει την ημερήσια διάταξη, τον τόπο και το χρόνο της συνεδρίασης.

2. Ο Πρόεδρος, για τη διευκόλυνση του έργου της επιτροπής, δύναται να δέχεται εισηγήσεις προς εξέταση και να προσκαλεί στις συνεδριάσεις:

Κυβερνητικά στελέχη, υπηρεσιακούς παράγοντες, εμπειρογνώμονες, καθώς και ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, με εθνική ή διεθνή αρμοδιότητα, δραστηριότητα και εμπειρία, στα θέματα που άπτονται των φαινομένων της λαθρεμπορίας, της παραοικονομίας και της διαφθοράς.

3. Η επιτροπή, για τη διευκόλυνση του έργου της, μπορεί να ζητάει στοιχεία, πληροφορίες και εισηγήσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες, το Συντονιστικό Επιχειρησιακό Κέντρο, ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς. Όλες οι υπηρεσίες του δημόσιου τομέα έχουν υποχρέωση να παρέχουν στην επιτροπή καταπολέμησης του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ. κάθε
πληροφορία και στοιχείο που τους ζητείται, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 25 του Π.δ. 63/2005.

4. Η επιτροπή, με αποφάσεις της, μπορεί να εγκρίνει εισηγήσεις ή προτάσεις και να λαμβάνει τις αναγκαίες πρωτοβουλίες για την υλοποίηση τους. Οι αποφάσεις της επιτροπής λαμβάνονται κατά πλειοψηφία και καταγράφονται στα πρακτικά.

5. Οι αποφάσεις της επιτροπής, τα πεπραγμένα της και ο σχεδιασμός για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου στα προϊόντα που υπόκεινται στον Ε.Φ.Κ., γνωστοποιούνται στον Πρωθυπουργό.

6. Η γραμματειακή υποστήριξη της επιτροπής παρέχεται με επιμέλεια του γραμματέα της, ο οποίος μεριμνά για την προετοιμασία των συνεδριάσεων, την τήρηση των πρακτικών, το συντονισμό και παρακολούθηση των δράσεων των μελών της, σύμφωνα με τις αποφάσεις της επιτροπής.

7. Στα μέλη της επιτροπής δεν καταβάλλεται οποιαδήποτε αποζημίωση.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 2 Δεκεμβρίου 2016
Ο Πρωθυπουργός
ΑΛΕΞΙΟΣ Π. ΤΣΙΠΡΑΣ
Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα
Τηλ. ΚέντροΠηγή: Taxheaven