Αριθμ. απόφ.: 229/2/18.11.2016 Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων κανονισμού παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»

Αριθμ. απόφ.: 229/2/18.11.2016 Έκδοση απόφασης ρύθμισης θεμάτων κανονισμού παιγνίων με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.»

Αριθμ. απόφ. 229/2/18.11.2016

(ΦΕΚ Β' 3923/7-12-2016)

Η ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΑΙΓΝΙΩΝ (Ε.Ε.Ε.Π.)»

Έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του N. 3229/2004 (Α 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του N. 4002/2011 (Α 180), όπως αυτές συμπληρώθηκαν και τροποποιήθηκαν με τις διατάξεις των παραγράφων 10 έως και 26 του άρθρου 7 του Ν. 4038/2012 (Α 14), τις διατάξεις των άρθρων 22 έως και 24 του Ν. 4141/2013 (Α 81), τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4170/2013 (Α 163), τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Ν. 4172/2013 (Α 167), τις διατάξεις του άρθρου 106 του Ν. 4209/2013 (Α 253), τις διατάξεις των άρθρων 34 και 35 του Ν. 4223/2013 (Α 287), τις διατάξεις του άρθρου 22 του Ν. 4255/2014 (Α 89), τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α 107) και, συμπληρωματικά, τις διατάξεις του Ν. 3051/2002 (Α 220) όπως ισχύει,

β) τις διατάξεις της περίπτωσης 31 της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει,

γ) τις διατάξεις των παραγράφων 2.β., 11.α., 11.β, 12 και 13 του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (Α 219), όπως ισχύει,

δ) τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 47 του Ν. 3905/2010 (Α 219),

ε) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως αυτή τροποποιήθηκε με τη διάταξη της παραγράφου 11 του άρθρου 173 του Ν. 4261/2014 (Α 107) και ισχύει, σύμφωνα με την οποία η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να ενσωματώνει στις κανονιστικές αποφάσεις της μεταβατικές περιόδους έναρξης ισχύος όλων ή ορισμένων διατάξεων των αποφάσεων αυτών,

στ) τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει, σύμφωνα με την οποία, έως ότου εκδοθεί το προβλεπόμενο στη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 29 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει, Προεδρικό διάταγμα, με το οποίο θα θεσπιστεί ο Κανονισμός Παιγνίων, το οποιοδήποτε διεπόμενο από αυτόν ζήτημα θα ρυθμίζεται από σχετική απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π.,

ζ) τις διατάξεις της παραγράφου 3Α του άρθρου 28 του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει,

η) τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 86 του Ν. 4172/2013 (Α 167),

θ) τις διατάξεις της παραγράφου 6 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999 (Α 121), όπως ισχύει,

ι) τη με αριθμό 56660/1679/22.12.2011 (Β 2910) κοινή απόφαση Υπουργών Οικονομικών -Πολιτισμού και Του-ρισμού, με τίτλο «Πιστοποίηση έναρξης λειτουργίας της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)»,

ια) τη με αριθμό 2/36411/0004/28.5.2015 (ΥΟΔΔ 385) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών με θέμα «Αποδοχή παραίτησης και διορισμός νέων μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.)», σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/69356/0004/17.11.2015 (ΥΟΔΔ 843) όμοια, με θέμα «Αποδοχή παραίτησης μέλους της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (Ε.Ε.Ε.Π.) και διορισμός νέου», καθώς και σε συνδυασμό με τη με αριθμό 2/63389/0004/21.07.2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 397) όμοια, με θέμα: «Διορισμός Προέδρου και δύο μελών και ανανέωση της θητείας των μελών της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,

ιβ)τη με αριθμό 218/2/22.09.2016 (Β 3404) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Κανονισμός Οργάνωσης, Διάρθρωσης και Λειτουργίας Υπηρεσιακών Μονάδων της Επιτροπής Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων»,

ιγ) τη με αριθμό 168/6/30.7.2015 (Β 1959) απόφαση της Ε.Ε.Ε.Π. με τίτλο «Έγκριση θεμάτων σχετικά με τον Κανονισμό Ελέγχου Παιγνίων και τη λειτουργία του Σώ-ματος Ελεγκτών Παιγνίων», όπως ισχύει,

ιδ) τη με αριθμό πρωτοκόλλου Α/10900/22.12.2014 επιστολή της ΟΠΑΠ Α.Ε. προς την τριμελή επιτροπή ελέγ-χου, με την οποία διαβιβάστηκε πρόταση της ΟΠΑΠ Α.Ε. περί κανονισμού πρακτόρων,

ιε) τη με αριθμό πρωτοκόλλου 330/18.10.2016 εισήγηση της τριμελούς επιτροπής ελέγχου της ΟΠΑΠ Α.Ε. (ΠΡΠ 010154181016) επί του σχεδίου κανονισμού πρακτόρων, ιστ) το γεγονός ότι η απόφαση που θα εκδοθεί δεν προκαλεί δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Ε.Ε.Ε.Π.,

ιζ) τη με αριθμό Π 197ΕΞ/16.11.2016 εισήγηση του προέδρου της Ε.Ε.Ε.Π., ιη) τη συζήτηση που ακολούθησε, αποφασίζουμε: Τη ρύθμιση θεμάτων κανονισμού παιγνίων με την έκδοση απόφασης με τίτλο «Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.», ως εξής:

Κανονισμός Πρακτόρων της ΟΠΑΠ Α.Ε.

Άρθρο 1
ΟΡΙΣΜΟΙ


Βεβαίωση συνεργασίας είναι το πιστοποιητικό που χορηγεί ο φορέας εκμετάλλευσης στον Πράκτορα μετά την υπογραφή της σύμβασης πρακτόρευσης.
Γεωγραφική περιοχή είναι οι Περιφέρειες της Ελλάδος, όπως αυτές έχουν καθορισθεί με τον Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) ως ισχύει.
Εμπορική πολιτική είναι η πολιτική που περιλαμβάνει τους εμπορικούς όρους συνεργασίας μεταξύ της ΟΠΑΠ Α.Ε. και των πρακτόρων της, όπως ενδεικτικά τους εμπορικούς και οικονομικούς όρους συνεργασίας με τους πράκτορες. Η εκάστοτε εμπορική πολιτική του φορέα εκμετάλλευσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης πρακτόρευσης.
Κανονισμός παιγνίων είναι ο κανονισμός που προβλέπεται στο άρθρο 29 του Ν. 4002/2011 (Α 180) όπως ισχύει, καθώς και οι αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. που εκδίδονται σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 5 του άρθρου 54 του ιδίου νόμου.
Οικισμός είναι το 8ο επίπεδο διοικητικής διαίρεσης του DE FACTO πληθυσμού της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής.
Παιγνιομηχάνημα είναι το ηλεκτρονικό μηχάνημα τύπου Video Lottery Terminal (VLT) μέσω του οποίου διεξάγονται τυχερά παίγνια.
Πράκτορας είναι το πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) με το οποίο ο φορέας εκμετάλλευσης συνάπτει τη σύμβαση πρακτόρευσης.
Πρακτορεία είναι τα εκάστοτε σημεία πώλησης της ΟΠΑΠ Α.Ε..
Σύμβαση πρακτόρευσης είναι η έγγραφη σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης και του πράκτορα, συμπεριλαμβανομένης και της εμπορικής πολιτικής, όπως αυτή κάθε φορά διαμορφώνεται από τον φορέα εκμετάλλευσης.
Τυχερά παίγνια είναι τα εκάστοτε τυχερά παίγνια που δικαιούται να διεξάγει νόμιμα στην ελληνική επικράτεια ο φορέας εκμετάλλευσης. Στα τυχερά παίγνια συμπεριλαμ-βάνονται και τυχερά παίγνια για τα οποία έχει παραχωρηθεί το δικαίωμα διοργάνωσης και διεξαγωγής από το Ελληνικό Δημόσιο σε άλλο πρόσωπο και έχει συναφθεί σχετική σύμβαση διεξαγωγής τους στα πρακτορεία με τον φορέα εκμετάλλευσης που έχει γνωστοποιηθεί στην Ε.Ε.Ε.Π..
Υπεύθυνος πρακτορείου είναι το φυσικό πρόσωπο που ορίζεται ως υπεύθυνος για τη λειτουργία του πρακτορείου και υπέχει τις υποχρεώσεις της παρούσας.
Φορέας εκμετάλλευσης είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία ΟΠΑΠ Α.Ε..

Άρθρο 2
ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ


Οι διατάξεις του κανονισμού εφαρμόζονται με ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης για το σύνολο των πρακτόρων και των πρακτορείων και για όλα τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται σε αυτά.

Άρθρο 3
ΧΩΡΟΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ

3.1 Τα Τυχερά παίγνια διεξάγονται επίγεια από το φορέα εκμετάλλευσης μέσω πρακτορείων.

3.2 Για τη νόμιμη λειτουργία πρακτορείου από πράκτορα, απαιτείται η σύναψη της σύμβασης πρακτόρευσης, με βάση την οποία ο φορέας εκμετάλλευσης χορηγεί τη βεβαίωση συνεργασίας στην οποία αναγράφεται υποχρεωτικά ο τύπος στον οποίο αυτό ανήκει.

3.3 Ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να χρησιμοποιεί δικά του πρακτορεία με κύρια δραστηριότητα την εκ-παίδευση των υπεύθυνων πρακτορείων, τη διενέργεια δράσεων υπεύθυνου παιχνιδιού καθώς και ερευνών σχετιζόμενων με την αγορά τυχερών παιγνίων και να ενημερώνει την Ε.Ε.Ε.Π. σε εύλογο χρόνο.

3.4 Η Ε.Ε.Ε.Π. ασκεί την εποπτεία και τον έλεγχο των πρακτορείων.

Άρθρο 4
ΤΥΠΟΙ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ


4.1 Τα πρακτορεία διακρίνονται σε τέσσερις (4) τύπους ως εξής:

4.1.1 πρακτορείο τύπου Α': Ισόγειος κλειστός χώρος (κατάστημα) ή ισόγειος κλειστός χώρος με δικό του εσω-τερικό πατάρι (κατάστημα), στον οποίο διεξάγονται τυχερά παίγνια, εκτός από τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στα πρακτορεία τύπου Β'. Τα πρακτορεία τύπου Α' είναι αμιγείς χώροι διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, επιτρεπομένης της παράλληλης λειτουργίας τους ως σημείων:
α) πρόσβασης ταχυδρομικών υπηρεσιών,
β) πώλησης ενεργοποιημένων και προ ενεργοποιημένων πακέτων σύνδεσης κινητής ή και καρτοκινητής τηλεφωνίας, πακέτων συνδρομητικής τηλεόρασης, διάθεσης πακέτων παροχής ηλεκτρικού ρεύματος,
γ) δικτύου ιδρυμάτων πληρωμών και ηλεκτρονικού χρήματος,
δ) εξόφλησης λογαριασμών εταιρειών παροχής ρεύματος, ύδατος, τηλεφωνίας και συναφών υπηρεσιών, αγοράς εισιτηρίων θεαμάτων, μέσων μαζικής μεταφοράς και συναφών υπηρεσιών και αποστολής δεμάτων,
ε) παροχής (καταστήματα) έτοιμου φαγητού, ροφημάτων, αναψυκτικών-χυμών και αλκοολούχων ποτών πλην αυτών του άρθρου 144 (με αλκοολικό τίτλο ανώτερο του 15% vol.) του Κώδικα Τροφίμων και Ποτών, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

4.1.2 πρακτορείο τύπου Β': Αμιγής χώρος στον οποίο διεξάγονται, αποκλειστικά, τυχερά παίγνια με παιγνιο- μηχανήματα τύπου VLT.

4.1.3 πρακτορείο τύπου Γ': Ισόγειος κλειστός χώρος (κατάστημα) στον οποίο διεξάγεται, αποκλειστικά, το τυχερό παίγνιο Bingo Lotto σε χώρους υγειονομικού ή μη ενδιαφέροντος (Bingo Halls).

4.1.4 πρακτορείο τύπου ΣΤ': Κλειστός χώρος (κατάστημα) στον οποίο διεξάγονται τα παίγνια των πρακτορείων τύπου Α', επιτρεπόμενης της παράλληλης λειτουργίας τους ως σημείων της παραγράφου 4.1.1., καθώς και τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4002/2011 (Α 180), όπως ισχύει.

Άρθρο 5
ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ

5.1 Τα πρακτορεία πρέπει να πληρούν τους όρους της κείμενης νομοθεσίας σε θέματα πολεοδομίας, ασφάλειας, πυρασφάλειας, αγορανομικών και υγειονομικών διατάξεων, όπως κάθε φορά ισχύουν.

5.2 Τα πρακτορεία δύνανται να συστεγάζονται ή να συνδέονται εσωτερικά μεταξύ τους, με την επιφύλαξη των διατάξεων του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT που αφορούν τις προδιαγραφές πιστοποίησης των καταστημάτων τύπου Β' και ΣΤ', όπως κάθε φορά ισχύουν. Η εσωτερική σύνδεση μεταξύ πρακτορείων υλοποιείται με άνοιγμα στη μεσοτοιχία, λαμβάνοντας υπόψη τους ισχύοντες πολεοδομικούς κανονισμούς και τους κανόνες της επιστήμης και τεχνικής για τις απαιτούμενες εργασίες.

5.3 Πέραν των όσων προβλέπονται στον Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας, ισχύουν οι κάτωθι περιορισμοί αποστάσεων:

5.3.1 Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παι- γνιομηχανήματα τύπου VLT που αφορούν στις προδιαγραφές πιστοποίησης των πρακτορείων τύπου Β' και ΣΤ', όπως κάθε φορά ισχύουν, όλα τα πρακτορεία οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον 100 μέτρα απόσταση, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή από την κύρια είσοδο δημοτικών σχολείων και σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όταν υπάρχει περίβολος, ως κύρια είσοδος, για τις ανάγκες της απόφασης αυτής, λογίζεται η είσοδος του προαυλίου. Στους περιορισμούς της παραγράφου αυτής δεν υπάγονται τα πρακτορεία, τα οποία λειτουργούσαν πριν την εφαρμογή της παρούσας, πλην της περίπτωσης μετεγκατάστασης.

5.3.2 Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παι- γνιομηχανήματα τύπου VLT που αφορούν στις προδιαγραφές πιστοποίησης των πρακτορείων τύπου Β' και ΣΤ', όπως κάθε φορά ισχύουν, τα πρακτορεία απέχουν μεταξύ τους:

5.3.2.1 Τα πρακτορεία τύπου Α' απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων μεταξύ τους, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων τους.

5.3.2.2 Τα πρακτορεία τύπου ΣΤ' απόσταση τουλάχιστον 200 μέτρων μεταξύ τους, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων τους.

5.3.2.3 Τα πρακτορεία τύπου Α' και ΣΤ' απόσταση του-λάχιστον 200 μέτρων μεταξύ τους, μετρούμενη ως η κο-ντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων τους.

5.3.2.4 Τα πρακτορεία τύπου Γ' απόσταση τουλάχιστον 500 μέτρων μεταξύ τους, μετρούμενη ως η κοντινότερη διαδρομή πεζή μεταξύ των κύριων εισόδων τους.

5.3.2.5 Στην περίπτωση συστέγασης ή σύνδεσης εσω-τερικής των πρακτορείων σύμφωνα με την παραγράφου 5.2. της παρούσας, θα ισχύουν οι ελάχιστες αποστάσεις της παραγράφου 5.3.2. μεταξύ των ίδιων τύπων πρακτορείων.

5.3.3 Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παι- γνιομηχανήματα τύπου VLT που αφορούν στις προδιαγραφές πιστοποίησης των πρακτορείων τύπου Β' και ΣΤ', όπως κάθε φορά ισχύουν, οι ελάχιστες αποστάσεις των περιπτώσεων 5.3.2.1 έως και 5.3.2.3 του παρόντος άρθρου καθορίζονται στα 150 μέτρα εφόσον τα πρακτορεία τύπου Α' και ΣΤ' βρίσκονται σε οικισμό με πληθυσμό μεγαλύτερο των 30.000 (βάσει της τελευταίας διαθέσιμης επίσημης απογραφής).

5.3.4 Οι ανωτέρω περιορισμοί των παραγράφων 5.3.2.1 έως και 5.3.2.5 και της παραγράφου 5.3.3, δεν εφαρμόζονται στα πρακτορεία, τα οποία λειτουργούν κατά τη δημοσίευση της παρούσας και έχουν απόσταση μικρότερη των ανωτέρω ελαχίστων από άλλου ιδίου τύπου πρακτορεία, ακόμα και στην περίπτωση, της πρώτης από τη δημοσίευση της παρούσης μετεγκατάστασης τους, υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης έγκρισης της μετεγκατάστασης αυτής από το φορέα εκμετάλλευσης.

5.3.5 Σε κάθε περίπτωση ο φορέας εκμετάλλευσης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη τα εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια που αναφέρονται στην παράγραφο 5.4 του παρόντος άρθρου, ώστε να υφίσταται εύλογη σχέση ανάμεσα στον αριθμό των πρακτορείων σε κάθε εδαφική περιοχή προς τον πληθυσμό της περιοχής αυτής.

5.4 Με την επιφύλαξη της τήρησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 5.3.2 αποστάσεων, ο φορέας εκ-μετάλλευσης δικαιούται να κατανέμει γεωγραφικά και να εγκαθιστά πρακτορεία, ελευθέρως, εντός των ορίων που τίθενται για κάθε κατηγορία πρακτορείου και των παρακάτω γενικών αρχών και περιορισμών χωροθέτησης:

5.4.1 Για την γεωγραφική κατανομή των πρακτορείων, ο φορέας εκμετάλλευσης λαμβάνει υπόψη εμπορικά, πληθυσμιακά και εισοδηματικά κριτήρια. Τέτοια κριτήρια ενδεικτικά συνιστούν: το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) των προηγούμενων δύο (2) ετών της αντίστοιχης Περιφέρειας, όπως δημοσιεύεται από την Ελληνική Στα-τιστική Υπηρεσία (ΕΛΣΤΑΤ), ο πληθυσμός, η πληθυσμιακή πυκνότητα κάθε γεωγραφικής περιοχής, το κατά κεφαλήν εισόδημα, ο τυχόν τουριστικός χαρακτήρας της περιοχής, καθώς και σχετικά δημογραφικά στοιχεία της τελευταία διαθέσιμης απογραφής.

5.4.2 Ο φορέας εκμετάλλευσης υποβάλλει στην Ε.Ε.Ε.Π. τεκμηριωμένη πρόταση γεωγραφικής κατανομής, με πο-σοστό απόκλισης αυξημένο έως και 10% ανά περιφέρεια, εγκατάστασης και λειτουργίας των πρακτορείων, εξειδι- κεύοντάς και συγκεκριμενοποιώντας, κατά περίπτωση, τα επιμέρους κριτήρια και στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη, τη μεθοδολογία μέτρησης των σχετικών δεικτών, σε σχέση με τη διασφάλιση των βασικών σκοπών και θεμελιωδών αρχών της πρακτόρευσης των τυχερών παιγνίων, όπως αυτές ορίζονται στη διάταξη της περίπτωσης β της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 (Α 219) όπως ισχύει.

5.4.3 Η πρόταση που υποβάλλει ο φορέας εκμετάλλευσης στην Ε.Ε.Ε.Π. περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω :

5.4.3.1 Τα κριτήρια χωροθέτησης και τη βαρύτητα αυτών ανά τύπο πρακτορείου που λειτουργεί μέχρι την έκδοση της παρούσας, ανά γεωγραφική περιοχή. Στην περίπτωση εκείνη που ο φορέας εκμετάλλευσης αποφασίσει τη λειτουργία νέων τύπων πρακτορείων, τα οποία δεν έχει συμπεριλάβει στην κατατεθείσα πρόταση του, θα υποβάλλει αντίστοιχη πρόταση στην Ε.Ε.Ε.Π. πριν την έναρξη λειτουργίας τους.

5.4.3.2 Τις πρακτικές συμμόρφωσης του φορέα εκμε-τάλλευσης και των πρακτόρων με τις αρχές υπεύθυνου παιχνιδιού.

5.4.3.3 Τις πρακτικές συμμόρφωσης του φορέα εκμε-τάλλευσης και των πρακτόρων με τις κείμενες διατάξεις για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας από τα υπόχρεα πρόσωπα, στην αγορά υπηρεσιών τυχερών παιγνίων.

5.5 Η Ε.Ε.Ε.Π. αποφασίζει με αιτιολογημένη απόφαση της επί της έγκρισης ή μη της πρότασης επί των θεμάτων της περίπτωσης β της παραγράφου 11 του άρθρου 27 του Ν. 2843/2000 όπως ισχύει, εντός σαράντα πέντε (45) ημερών. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της παραπάνω προθεσμίας, η πρόταση θεωρείται εγκεκριμένη και η Ε.Ε.Ε.Π. εκδίδει σχετική διαπιστωτική πράξη εντός τριάντα (30) ημερών. Τροποποίηση της πρότασης αποτελεί υποβολή νέας πρότασης και ισχύει η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου. Ο φορέας εκμετάλλευσης δύναται να τροποποιεί την πρόταση του υποβάλλοντας την εκ νέου στην Ε.Ε.Ε.Π. προς έγκριση.

5.6 Ο φορέας εκμετάλλευσης είναι αποκλειστικά υπεύ-θυνος για την εφαρμογή της παρούσας και οφείλει να εφαρμόζει άμεσα τα απαιτούμενα διορθωτικά μέτρα που τυχόν του υποδειχθούν από την Ε.Ε.Ε.Π για τη συμμόρφωση του με την παρούσα.

5.7 Ειδικότερες κανονιστικές διατάξεις που διέπουν τη διεξαγωγή και λειτουργία των τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων και του παιγνίου Bingo Lotto, όπως κάθε φορά ισχύουν, δύναται να καθορίζουν πρόσθετους περιορισμούς ανάλογα με τον τύπο του πρακτορείου και υπερισχύουν της απόφασης αυτής.

5.8 Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιο- μηχανήματα τύπου VLT στα πρακτορεία τύπου Β' και ΣΤ', όπως κάθε φορά ισχύουν, το ωράριο λειτουργίας των πρακτορείων προσδιορίζεται από τον φορέα εκμετάλλευσης, εντός των ορίων από 09.00 μέχρι 24.00.

5.8.1 Με την επιφύλαξη της τήρησης των διατάξεων του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παι- γνιομηχανήματα τύπου VLT στα πρακτορεία τύπου Β' και ΣΤ', όπως κάθε φορά ισχύουν, αποκλίσεις επιτρέπονται, κατόπιν αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης που εγκρίνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. σε περιπτώσεις πρακτορείων που λειτουργούν σε τουριστικές περιοχές, εντός του επι-τρεπόμενου για την εν λόγω περιοχή ωραρίου, καθώς και σε περιπτώσεις διεξαγωγής αθλητικών γεγονότων μείζονος σημασίας που περιλαμβάνονται στο κουπόνι του φορέα εκμετάλλευσης και διεξάγονται εκτός του συνήθους ωραρίου.

Άρθρο 6
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ


6.1 Η σύμβαση πρακτόρευσης δύναται να περιλαμβάνει τις προδιαγραφές λειτουργίας των πρακτορείων, οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν να υπολείπονται των ελάχιστων προδιαγραφών που τίθενται στο παρόν άρθρο (όπως ενδεικτικά προδιαγραφές που διασφαλίζουν την ενιαία εταιρική εικόνα των πρακτορείων, την ευχέρεια προσφοράς ολόκληρης της γκάμας τυχερών παιγνίων του φορέα εκμετάλλευσης, την τοποθέτηση προωθητικού και ενημερωτικού υλικού, την απρόσκοπτη διεξαγωγή τυχερών παιγνίων). Αποκλίσεις από τις ελάχιστες προδιαγραφές του παρόντος άρθρου επιτρέπονται μόνο κατόπιν υποβολής αιτιολογημένου αιτήματος του φορέα εκμετάλλευσης και σχετικής έγκρισης της Ε.Ε.Ε.Π..

6.1.1. Ο φορέας εκμετάλλευσης διασφαλίζει ότι τα πρακτορεία λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

6.1.2 Στην περίπτωση που απαγορευθεί από αρμόδια αρχή η λειτουργία του πρακτορείου, προσωρινά ή οριστικά, ο φορέας εκμετάλλευσης γνωστοποιεί την απαγόρευση αυτή αμέσως στην Ε.Ε.Ε.Π..

6.2 Οι ελάχιστες προδιαγραφές ανά τύπο πρακτορείου ορίζονται ως εξής:

6.2.1 Πρακτορεία τύπου Α'.
α) Το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται σε τριάντα (30) τε-τραγωνικά μέτρα, εκτός εάν στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπεται μεγαλύτερο ελάχιστο όριο.
β) Οι χώροι λειτουργίας του πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.

6.2.2 Πρακτορεία τύπου Β'. Πληρούν τις προβλεπόμενες στον κανονισμό παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT, προδιαγραφές, όπως κάθε φορά ισχύουν.

6.2.3 Πρακτορεία τύπου Γ'.
α) Το ελάχιστο εμβαδόν ορίζεται σε εκατό (100) τετρα-γωνικά μέτρα, εκτός εάν στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπεται μεγαλύτερο ελάχιστο όριο.
β) Οι χώροι λειτουργίας του πρακτορείου είναι νόμιμοι χώροι κύριας χρήσης, προβλεπόμενης για την εγκατάσταση και λειτουργία επιχείρησης διεξαγωγής τυχερών παιγνίων.
γ) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος υγειο-νομικού ενδιαφέροντος από τον αρμόδιο φορέα.

6.2.4 Πρακτορεία τύπου ΣΤ'. Πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές που προβλέπονται στην παρούσα απόφαση για τα πρακτορεία τύπου Α' πλέον των ελαχίστων προδιαγραφών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, όπως κάθε φορά ισχύουν, εκτός εάν στην κείμενη νομοθεσία περί λειτουργίας κα-ταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπεται μεγαλύτερο ελάχιστο όριο.

Άρθρο 7
ΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΩΝ


7.1 Στα πρακτορεία που λειτουργεί πράκτορας αναρτάται σε εμφανές σημείο η βεβαίωση συνεργασίας.

7.1.1 Η βεβαίωση περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο : α) τον τύπο του πρακτορείου, β) το όνομα του πράκτορα και το όνομα του υπεύθυνου πρακτορείου, όταν τα δύο πρόσωπα δεν ταυτίζονται, γ) τον αριθμό της σύμβασης πρακτόρευσης.

7.2 Όταν το πρακτορείο λειτουργεί ο φορέας εκμετάλ-λευσης, αναρτάται σήμανση με τον τύπο του πρακτορείου και το όνομα του υπεύθυνου πρακτορείου.

7.3 Στην περίπτωση των πρακτορείων τύπου Β' και ΣΤ', αναρτάται και το ειδικό σήμα νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τις διατάξεις του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, όπως κάθε φορά ισχύουν.

7.4 Τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό των πρακτορείων, αναρτάται σήμανση του ορίου ηλικίας εισόδου σε αυτά, ανάλογα με τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται, καθώς και σήμανση προειδοποίησης για τους κινδύνους που απορρέουν από τη συμμετοχή στα τυχερά παίγνια.

7.5 Ειδικότερες προδιαγραφές για τη μορφή, το περι-εχόμενο και την τοποθέτηση των σημάνσεων του παρόντος άρθρου ορίζονται από την Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 8
ΠΡΑΚΤΟΡΑΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ


8.1 Σε κάθε πρακτορείο ορίζεται υπεύθυνος πρακτορείου.

8.2 Ως υπεύθυνος πρακτορείου δύναται να ορίζεται και ο πράκτορας, εφόσον πληρούνται στο πρόσωπο του οι παρακάτω προβλεπόμενες για τον υπεύθυνο πρακτορείου προϋποθέσεις. Σε περίπτωση που ο πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο, ως υπεύθυνος πρακτορείου ορίζεται στην περίπτωση προσωπικών εταιρειών ομόρρυθμος εταίρος και στην περίπτωση των κεφαλαιουχικών εταιρειών ο διαχειριστής ή νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, είτε τέλος τρίτο πρόσωπο που απασχολείται από τον πράκτορα σε θέση πλήρους απασχόλησης κάτω από οποιαδήποτε νομική σχέση.

8.3 Ο πράκτορας :

8.3.1 Όταν πρόκειται για φυσικό πρόσωπο:
α) Είναι ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.
β) Έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και παιγνίων.

8.3.2 Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο:
α) Ο πράκτορας έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εγκατάσταση στην Ελλάδα.
β) Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο με μορφή προσωπικής εταιρείας, οι περιορισμοί της παραγράφου 8.3.1 ισχύουν για τους ομόρρυθμους εταίρους.
γ) Όταν πρόκειται για νομικό πρόσωπο με μορφή κε-φαλαιουχικής εταιρείας, οι περιορισμοί της παραγράφου 8.3.1 ισχύουν για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους νόμιμους εκπροσώπους στην Ελλάδα και τους διαχειριστές αυτών.
δ) Να υπάρχει ονομαστικοποίηση των μετοχών ή των εταιρικών μεριδίων του μέχρι εσχάτου φυσικού προσώπου.

8.4 Ο υπεύθυνος πρακτορείου:
α) Είναι ηλικίας 21 έως 67 ετών, μόνιμος κάτοικος Ελ-λάδας.
β) Έχει την ιθαγένεια κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Διαθέτει, τουλάχιστον, απολυτήριο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή βεβαιώνεται από αρμόδια ελληνική αρχή ότι κατέχει αντίστοιχο τίτλο και έχει εκπληρώσει τις στρατιωτικές του υποχρεώσεις ή δεν υπέχει υποχρέωση ή έχει νόμιμα απαλλαγεί από αυτές. δ) Γνωρίζει την ελληνική γλώσσα. ε) Δεν έχει καταδικαστεί τελεσίδικα για κακούργημα ή σε οποιαδήποτε ποινή για κλοπή, υπεξαίρεση, απάτη, απιστία, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, εκβίαση, πλαστογραφία, ενεργητική ή παθητική δωροδοκία, επικίνδυνη ή βαριά σωματική βλάβη, παρασιώπηση εγκλήματος, έγκλημα περί το νόμισμα, κοινώς επικίνδυνο έγκλημα, έγκλημα κατά της προσωπικής ελευθερίας, έγκλημα κατά της γενετήσιας ελευθερίας, έγκλημα οικονομικής εκμετάλλευσης της γενετήσιας ζωής, καθώς και για έγκλημα που προβλέπεται στη νομοθεσία περί ναρκωτικών, όπλων, εκρηκτικών υλών, φοροδιαφυγής και παιγνίων.

8.5 Ο πράκτορας ή/και ο υπεύθυνος πρακτορείου οφείλει:

8.5.1 Να επιτηρεί τη διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και να λαμβάνει όλα τα αναγκαία μέτρα, ώστε να απα-γορεύεται η είσοδος ατόμων ηλικίας κάτω των 18 ετών, καθώς και να τηρείται το προβλεπόμενο όριο ηλικίας για τη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια που διεξάγονται στο πρακτορείο ανά παίγνιο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, ανά περίπτωση.

8.5.2 Να αποθαρρύνει την αλόγιστη συμμετοχή σε τυχερά παίγνια.

8.5.3 Να ενθαρρύνει τους παίκτες να κάνουν διαλείμματα από την ενασχόληση τους με τα τυχερά παίγνια.

8.5.4 Να διασφαλίζει ότι στο πρακτορείο διεξάγονται μόνο νόμιμα τυχερά παίγνια και προσφέρονται υπηρεσίες, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.

8.5.5 Να συντηρεί τις επιγραφές που αναρτώνται στο πρακτορείο, σύμφωνα με τις διατάξεις των αποφάσεων της Ε.Ε.Ε.Π., όπως κάθε φορά ισχύουν.

8.5.6 Να διασφαλίζει ότι κανένα πρόσωπο, πλην των εξουσιοδοτημένων για το σκοπό αυτό προσώπων από το φορέα εκμετάλλευσης, δεν έχει πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και το λογισμικό διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων.

8.5.7 Να παρέχει στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που είναι εγκατεστημένο στο πρακτορείο, στο οποίο ορίστηκε υπεύθυνος.

8.5.8 Να συμμορφώνεται με τις κατά περίπτωση κείμενες διατάξεις που διέπουν τη δραστηριότητα του πρακτορείου και τη διεξαγωγή και λειτουργία των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στο πρακτορείο που έχει οριστεί υπεύθυνος.

8.5.9 Να ακολουθεί και να συμμορφώνεται με τις οδηγίες και υποδείξεις του φορέα εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π..

8.5.10 Να συμμορφώνεται με τους όρους και τις προ- υποθέσεις της απόφασης αυτής, καθώς και προς κάθε σχετική οδηγία ή κώδικα δεοντολογίας που εκδίδεται από την Ε.Ε.Ε.Π..

8.6 Στις περιπτώσεις των πρακτορείων τύπου Β' και ΣΤ', ο υπεύθυνος πρακτορείου δύναται να ταυτίζεται με τον υπεύθυνο εκμετάλλευσης, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις, οπότε και εφαρμόζονται οι σχετικές με αυτόν διατάξεις του κανονισμού παιγνίων για τα τυχερά παίγνια με παιγνιομηχανήματα τύπου VLT, όπως κάθε φορά ισχύουν, και οι όροι της σύμβασης πρακτόρευσης.

8.7 Η σύμβαση πρακτόρευσης δύναται να περιλαμβάνει επιπλέον προϋποθέσεις ή ιδιότητες που πρέπει να συντρέχουν στο πρόσωπο του πράκτορα ή του υπεύθυνου πρακτορείου.

Άρθρο 9
ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΥΣΗΣ ΤΥΧΕΡΩΝ ΠΑΙΓΝΙΩΝ


9.1 Για την οργάνωση, διεξαγωγή, διαχείριση και λει-τουργία των τυχερών παιγνίων στην ελληνική επικράτεια, ο φορέας εκμετάλλευσης συμβάλλεται ελευθέρως με πράκτορες, σύμφωνα με τις διατάξεις της απόφασης αυτής.

9.2 Οι συμβάσεις πρακτόρευσης καταρτίζονται εγ-γράφως. Ο φορέας εκμετάλλευσης τηρεί αρχείο όλων των συμβάσεων πρακτόρευσης και κάθε τροποποίησης αυτών και γνωστοποιεί στην Ε.Ε.Ε.Π. κάθε σχετική πληροφορία, στη μορφή και στο χρόνο που η Αρχή ορίζει.

9.3 Στις συμβάσεις πρακτόρευσης περιλαμβάνονται απαραιτήτως και τα ακόλουθα:

9.3.1 Ότι συντρέχουν τα κριτήρια, οι όροι και οι προϋ-ποθέσεις που τίθενται στην παρούσα απόφαση.

9.3.2 Ο τύπος του πρακτορείου.

9.3.3 Τα είδη των τυχερών παιγνίων που διεξάγονται στο πρακτορείο τύπου Α'. Ο φορέας εκμετάλλευσης διατηρεί το δικαίωμα, στο πλαίσιο της εμπορικής του πολιτικής, να καθορίζει τα συγκεκριμένα είδη τυχερών παιγνίων που παρέχονται σε κάθε πρακτορείο τύπου Α'.

9.3.4 Η υποχρέωση του πράκτορα ή/και του υπεύθυνου πρακτορείου να παρέχουν άμεσα κάθε πληροφορία ή έγγραφο που θα ζητηθεί από την Ε.Ε.Ε.Π. σε σχέση με τα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στο πρακτορείο και να παρέχουν στα εξουσιοδοτημένα όργανα της Ε.Ε.Ε.Π. απρόσκοπτη πρόσβαση στον τεχνικό εξοπλισμό και λογισμικό διεξαγωγής των τυχερών παιγνίων που είναι εγκατεστημένα στο πρακτορείο.

9.3.5 Η ρητή δήλωση του πράκτορα ότι έχει λάβει γνώση της παρούσας απόφασης και των κείμενων διατάξεων που διέπουν τη διοργάνωση και διεξαγωγή των τυχερών παιγνίων και την υποχρέωση του να συμμορφώνεται με αυτές.

9.3.6 Η υποχρέωση του πράκτορα να τηρεί τις διαδικα-σίες, οδηγίες και υποδείξεις του φορέα εκμετάλλευσης και της Ε.Ε.Ε.Π. και ιδίως τις διαδικασίες που εφαρμόζει ο φορέας εκμετάλλευσης σχετικά με τις διατάξεις περί καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας, την απαγόρευση πρόσβασης στα άτομα που δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν στα τυχερά παίγνια που διεξάγονται στο πρακτορείο, την ασφάλεια και συντήρηση του εξοπλισμού διεξαγωγής τυχερών παιγνίων, το υπεύθυνο παιχνίδι και την καταπολέμηση του παράνομου στοιχηματισμού.

9.3.7 Η υποχρέωση του πράκτορα για την τήρηση εχε-μύθειας ως προς την ταυτότητα των συμμετεχόντων στα τυχερά παίγνια, με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων της παρούσας.

9.3.8 Η υποχρέωση συμμόρφωσης του πράκτορα με τις κείμενες διατάξεις που διέπουν τη νόμιμη λειτουργία των πρακτορείων.

9.3.9 Η υποχρέωση ενημέρωσης του κοινού με τρόπο πλήρη σαφή και μη παραπλανητικό.

9.3.10 Μέτρα πρόληψης για την τήρηση εκ μέρους των πρακτόρων των υποχρεώσεων που απορρέουν από τις κείμενες διατάξεις και τη σύμβαση πρακτόρευσης.

9.3.11 Κυρώσεις που επιβάλλονται από τον φορέα εκμετάλλευσης στην περίπτωση παράβασης των συμ-βατικών υποχρεώσεων.

9.3.12 Τα στοιχεία του υπεύθυνου πρακτορείου.

9.3.13 Οι προμήθειες, τυχόν εγγυήσεις και ο τρόπος απόδοσης των εισπράξεων και εκκαθάρισης των οικο-νομικών συναλλαγών των πρακτόρων.

9.3.14 Η υποχρέωση των συμβαλλομένων για συνεχή επιμόρφωση του πράκτορα.

9.3.15 Οι λόγοι καταγγελίας των συμβάσεων από τον φορέα εκμετάλλευσης, ανάμεσα στους οποίους περι-λαμβάνεται η παράβαση διατάξεων της παρούσας και εκείνων που διέπουν τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων που βεβαιώνεται από την Ε.Ε.Ε.Π. σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, καθώς και οι συνέπειες, σε περίπτωση καταγγελίας.

9.3.16 Η πρόβλεψη ότι τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση πρακτόρευσης, εκτός από αυτά που αφορούν οικονομικές απαιτήσεις, είναι αμεταβίβαστα.

9.3.17 Κατ' εξαίρεση, προβλέπεται ότι, στην περίπτωση που ο πράκτορας είναι φυσικό πρόσωπο, μπορεί να μεταβιβάσει το πρακτορείο:
(i) Σε σύζυγο ή/και κατιόντες του, καθώς και σε πρόσωπο με το οποίο ο πράκτορας τυχόν συνδέεται με σύμφωνο συμβίωσης, κατόπιν ειδικής έγγραφης συγκατάθεσης του φορέα εκμετάλλευσης και εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του συζύγου/κατιόντων οι προϋποθέσεις πρακτόρων που θέτει η παρούσα και ο φορέας εκμετάλλευσης. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται σύζυγος ή κατιόντες ή ουδείς εξ αυτών πληροί τις προϋποθέσεις, κατ' εξαίρεση, μπορεί να μεταβιβάσει το πρακτορείο σε συγγενείς μέχρι και τρίτου (Γ') βαθμού εξ' αίματος.
(ii) Σε τρίτο, μόνο κατόπιν ειδικής έγγραφης συγκατά-θεσης του φορέα εκμετάλλευσης, εφόσον συντρέχουν στο πρόσωπο του τρίτου οι προϋποθέσεις πρακτόρων που θέτει η παρούσα και ο φορέας εκμετάλλευσης, και μόνο στις παρακάτω περιπτώσεις:
α) Συνταξιοδότησης.
β) Θανάτου.
γ) Πιστοποιημένης αναπηρίας που καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των συμβατικών του υποχρεώσεων και, σε κάθε περίπτωση, αναπηρίας 67% και άνω που βεβαιώνεται από αρμόδια αρχή.

9.3.18. Ο πράκτορας μπορεί να συστήσει νομικό πρόσωπο σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πρακτόρευσης. Στην περίπτωση που ο πράκτορας είναι νομικό πρόσωπο, επιτρέπεται η μεταβίβαση του πρακτορείου, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης πρακτόρευσης και κατόπιν ειδικής έγγραφης συγκατάθεσης του φορέα εκμετάλλευσης.

9.3.19. Τα πρόσωπα των παραγράφων 9.3.17 και 9.3.18 συνάπτουν σύμβαση πρακτόρευσης με τον φορέα εκ-μετάλλευσης, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

9.4 Ο πράκτορας μπορεί μετά την έγκριση αίτησης που υποβάλλει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. να διακόπτει τη λειτουργία του πρακτορείου, για χρονικό διάστημα έως τριάντα (30) ημέρες ανά ημερολογιακό έτος, τμηματικά ή σωρευτικά. Η σχετική διαδικασία καθώς και οι λόγοι μη έγκρισης της αίτησης από την ΟΠΑΠ Α.Ε. περιγράφονται στη σύμβαση.

Άρθρο 10
ΕΛΕΓΧΟΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ


Με τον κανονισμό παιγνίων ή με σχετικές με τα θέματα αυτά κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π., στο πλαίσιο των κειμένων διατάξεων, καθορίζονται:

10.1 Ο τρόπος, η διαδικασία και τα είδη του ασκούμενου ελέγχου.

10.2 Ο τρόπος και τα όργανα βεβαίωσης των παραβά-σεων, η διαδικασία είσπραξης των προστίμων, ο τρόπος καταβολής και η ειδικότερη διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης, όπως και κάθε σχετική λεπτομέρεια.

10.3 Η εξειδίκευση του είδους και το ύψος των επιβαλ-λόμενων διοικητικών κυρώσεων, ανά παράβαση ή ανά κατηγορία παραβάσεων.

10.4 Κάθε άλλο θέμα που από τις κείμενες διατάξεις προβλέπεται να ρυθμίζεται από τον κανονισμό παιγνίων ή με σχετικές με τα θέματα αυτά κανονιστικές αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π..

Άρθρο 11
ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ


11.1 Ο φορέας εκμετάλλευσης οφείλει να προσαρμοστεί στις διατάξεις της απόφασης αυτής εντός ενενήντα (90) ημερών από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

11.2 Εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής και σε κάθε περίπτωση εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, και εφόσον τηρηθούν τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 11.1, οι πράκτορες που ήδη λειτουργούν πρακτορεία, πρέπει να μετεγκατασταθούν σε χώρο που πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 6 της παρούσας, σύμφωνα με τα ειδικότερα χρονοδιαγράμματα και την εμπορική πολιτική του φορέα εκμετάλλευσης. Για το σκοπό αυτό και προς συμμόρφωση με την παρούσα διάταξη ο φορέας εκμετάλλευσης θα προβλέψει σχετική διάταξη με την υποχρέωση μετεγκατάστασης του πράκτορα στη σύμ-βαση πρακτόρευσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του πράκτορα, ο φορέας εκμετάλλευσης θα υποχρεούται να καταγγείλει τη σύμβαση πρακτόρευσης μετά την παρέλευση των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, άλλως η σχετική σύμβαση πρακτόρευσης λύεται αυτοδικαίως και παύει να έχει οποιαδήποτε ισχύ.

11.3 Μέχρι την με οποιοδήποτε τρόπο λύση των υφι-στάμενων, κατά την δημοσίευση της παρούσας, συμβάσεων, ο φορέας εκμετάλλευσης και ο πράκτορας δύνανται να ασκούν τα δικαιώματα που απορρέουν από τις υφιστάμενες συμβάσεις.

11.4 Όσα θέματα δεν προβλέπονται στον παρόντα Κα-νονισμό, θα ρυθμίζονται από τη σύμβαση πρακτόρευσης μεταξύ του φορέα εκμετάλλευσης και του πράκτορα.

Άρθρο 12
ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ


Η ισχύς της παρούσας άρχεται από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο Πρόεδρος
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΡΑΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
Πηγή: Taxheaven